Кузьмук Ігор Ярославович

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: 

2002- 2007  рр. Чернівецький національний університет        імені Юрія Федьковича, економічний факультет, спеціальність “Міжнародна економіка”, магістр.

2003- 2008  рр. Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича, юридичний факультет,   спеціальність “Міжнародне право”, магістр.

Тематика наукових досліджень: іноземний банківський капітал,  фінансова глобалізація, асиметричність інформації, економічна теорія в ретроспективі. Тема дисертаційного дослідження: Роль іноземного капіталу  у становленні та розвитку банківського сектору України

Дисципліни: Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Спецсемінар по Кейнсу, Економіка галузевих ринків

Контактна інформація:
– e-mail: i.kuzmuk@chnu.edu.ua,  Facebook

Список публікацій:

Методичні роботи:

 1. Макроекономіка: модульна програма / укл.: Г.М. Поченчук, Кузьмук  І.Я .. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010. – 76 с.
 2. Економічна теорія для бакалаврів. Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія» / за ред. д.е.н., проф. З.І. Галушки. – Чернівці, 2016. – 390 с. Особистий внесок автора: НММ з дисципліни «Спецсемінар по  Дж. М. Кейнсу». – С.164-210.

У монографіях:

 1. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки / [І.Ф. Комарницький, П.О. Нікіфоров та інші]; за заг. ред. доц. Запухляка В.М. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 248 с. Особистий внесок автора: розділ 2.5 «Методологічні засади дослідження впливу іноземного банківського капіталу на розвиток банківської системи України». – С.206-220.
 2. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія/ за заг. ред. З.І.Галушки.– Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. –с.304. Особистий внесок автора: розділ 3.4 «Удосконалення концепції іноземної участі у банківській системі України з урахуванням національних інтересів». – С. 176-191

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Кузьмук І.Я. Роль іноземного капіталу у становленні та розвитку банківського сектора України / І.Я. Кузьмук// Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2008. – Вип.367. – С. 42-45.
 2. Кузьмук І.Я. Вплив іноземного банківського капіталу на розвиток конкурентних відносин в банківському секторі України./І.Я Кузьмук// Науковий вісник Східноукраїнського університету імені В.Даля. Випуск Економіка – Луганськ , 2009. – С. 57-62.
 3. Кузьмук І.Я. Інституційні та економічні мотиви виходу банківського капіталу за межі національних ринків / І.Я. Кузьмук // Вісник чернівецького торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – 2010. – Вип. IV (40). – С. 268-274.
 4. Кузьмук І.Я. Теоретико-методологічні засади дослідження іноземного банківського капіталу у розвитку банківської системи України / І.Я. Кузьмук, П.О.Нікіфоров // Формування ринкової економіки України : науковий збірник. – 2011. – Вип. 23,Ч. 2 – С. 142-150.
 5. Кузьмук І.Я. Основні тенденції міжнародної експансії банківського капіталу / І.Я. Кузьмук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збір. наук. праць. – 2009. – Вип. 2(15). – С. 123-129. (0,43 друк. арк.).
 6. Кузьмук І.Я. Особливості функціонування іноземного капіталу на банківському ринку України / І.Я. Кузьмук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збір. наук. праць. – Вип. 650-652. Економіка. – 2013. – С. 139-143.

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз.

 1. Кузьмук І.Я Роль банківського сектору на ринку фінансових послуг в умовах іноземного інвестування / І.Я.Кузьмук //Молодий вчений. – 2014. – №9(12) – С.42-46.
 2. Кузьмук І.Я. Доповнення теорії фінансової глобалізації в контексті експансії іноземного банківського капіталу /  І.Я. Кузьмук  // Технологический аудит и резервы производства. – – №4/2(18). – С. 40-44.

Матеріали доповідей на науково-практичних конференціях:

 1. Кузьмук І.Я. Вплив банків з іноземним капіталом на якість корпоративного управління/ І. Я.  Кузьмук // Інституційна природа ринкових трансформацій: матеріали XIX Міжнародної наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2009. – С. 124-126
 2. Кузьмук І.Я. Інтеграція України у світову валютну систему // праці 9-ї міжнародної науково-практичної конференції/ І.Я. Кузьмук // Донецьк.// ООО “Норд комп’ютер, 2008р. – С. 45-47.
 3. Кузьмук І.Я., Бреник А.І. Інновації в Україні: проблеми впровадження та шляхи їх подолання/ І.Я. Кузьмук // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера: Матеріали ХХ міжн.наук.-пр. конф.(14-15 жовтня 2011 р.)- Чернівці: Чернівецький ун-т, 2011.-.С.101-103.
 4. Кузьмук І.Я. Стратегічні проблеми регулювання діяльності банків із іноземним капіталом в Україні/ І.Я. Кузьмук // Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 січня 2013 р., м. Київ). – Ч. II – Київ, 2013. – С. 47-49.
 5. Кузьмук І.Я. Дослідження функціонального впливу іноземного капіталі на банківський сектор / І.Я. Кузьмук // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 травня 2013 р., м. Донецьк). – Донецьк, 2013. – С. 99-100
 6. Кузьмук І.Я. Підходи до регулювання діяльності банків з іноземним капіталом в умовах глобалізації фінансових ринків // Міжнародна практика економічного розвитку країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2013 р., м. Сімферополь). – Ч. II – Сімферополь, 2013. – С.46-49.
 7. Кузьмук І.Я. функціонально впливу іноземного капіталі на банківський сектор / І. Я. Кузьмук // Проблеми сучасної економіки: : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 травня 2013 р., м.Донецьк). – Донецьк, 2013. – С.99-100.
 8. Кузьмук І.Я. Злиття та поглинання як основна форма просування банківського капіталу за межі національних ринків / І. Я. Кузьмук // Актуальність інновацій у маркетингу: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 липня 2013 р., м. Сімферополь). – Сімферополь, 2013. – С.63-68.
 9. Кузьмук І.Я. Просування іноземного банківського капіталу шляхом розвитку на “власній основі”: переваги та недоліки/ І. Я. Кузьмук // Розвиток економічної системи в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5-6 липня 2013 р., м.Дніпропетровськ,). – Дніпропетровськ, 2013. – С.22-24.
 10. Кузьмук І.Я. Іноземний капітал у банківському секторі України: особливості функціонування та наслідки / І. Я. Кузьмук // Сучасний стан та перспективи розвитку України: Матеріали ХХVIII міжнародної науково-практичної конференції (2-3 серпня 2013 р., м. Львів) . – Львів,2013. – С.23-24.
 11. Кузьмук І.Я. Ретроспективний аналіз процесу входження іноземних банків на фінансовий ринок України / І. Я. Кузьмук // Актуальні питання розвитку країни та регіонів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (09-10 серпня 2013 р., м.Одеса – Одеса, 2013. – С.14-17.
 12. Кузьмук І.Я. Фактори розвитку фінансової глобалізації/ І. Я. Кузьмук // Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 серпня 2014 р., м. Одеса). – Ч.1. – Одеса, 2014. –С.6-8.
 13. Кузьмук І.Я. Проблематика аналізу історичних форм фінансової глобалізації/ І. Я. Кузьмук// Економічна політика в контексті міжнародного співробітництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 серпня 2014 р. м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ,2014. – С.6-9.
 14. Кузьмук І.Я. Стратегія державної політики в умовах фінансової глобалізації / І. Я. Кузьмук // Соціально-економічні напрямки трансформації держави та регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 серпня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 7-9.
 15. Кузьмук І.Я. Проблематика використання оцінок рейтингових агентств для визначення суверенного рейтингу країни походження іноземного банківського капіталу//  Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали IV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2015) (21-23 травня 2015 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2015. – С. 82-84
 16. Кузьмук І.Я. Аналіз галузевих вхідних бар’єрів в контексті забезпечення конкурентного середовища / І.Я. Кузьмук // Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 6-7 травня 2016 р.). – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 13-16