Кузьмук Ігор Ярославович

Посада:  асистент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тема кандидатської дисертації: «Роль іноземного капіталу  у становленні та розвитку банківського сектору України» (2014)

Затверджена тема докторської дисертації: «Дифузія віртуальних фінансових інструментів в умовах глобалізаційних викликів XXI століття»

Освіта: 

 • 2002- 2007  рр. Чернівецький національний університет        імені Юрія Федьковича, економічний факультет, спеціальність “Міжнародна економіка”, магістр.
 • 2003- 2008  рр. Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича, юридичний факультет,   спеціальність “Міжнародне право”, магістр.

Організаційна та громадська діяльність:

 • голова ЧОГО «Суспільних ініціатив» (2011- по т.ч.);
 • віце-президент  ГО «Буковинський центр економічної освіти та бізнесу» (2016- т.ч.);
 • проектний менеджер. Автор/співавтор та виконавець більше 5 проектів, що фінансувались міжнародними організаціями та структурами ЄС.

Сфера наукових інтересів: іноземний банківський капітал, фінансова глобалізація, фінтех, економічна теорія в ретроспективі.

Дисципліни: Мікроекономіка, Макроекономіка, Управління проектами, Проектний менеджмент, Менеджмент щоу-бізнесу

Підвищення кваліфікації, самоосвіта та саморозвиток:

 • Пройдено стажування у європейських університетах  «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід» (27 березня – 1 квітня 2017 року, Україна-Словаччина-Угорщина-Австрія сертифікат, 108 годин).
 • Проходження тренінгів, навчання з отриманням професійних сертифікатів (за останні 3 роки):
  • Academic teaching Exellence (25-29 August 2016, Britishcouncil,м.Одеса ).
  • «Jean Monnet Open Online Course of European Integration: Economic Development» (6.00 ECTS credits, жовтень 2017- лютий 2018, м.Черінвці);
  • Сivic School for Sound EU Practice – «Basics of association agreement at the deep and comprehensive free trade area between EU and Ukraine», CISEP (3 липня-26 жовтня 2017, м.Львів);
  • Без обмежень (14-16 жовтня 2017, м.Чернівці);
  • Сivic School for Sound EU Practice –  Level B «Intellectual Property», CISEP (грудень-червень 2018, м.Київ-Чернвгів-Варшава-Берлін-Мюнхен);
  • «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (04-25 лютого 2020р., Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації (CEASC);
  • Сivic School for Sound EU Practice – Level С «Train-The-Trainers on Ukraine’s EU association», CISEP (вересень 2019 р.- лютий 2020 р., м.Чернігів-Дніпро);
  • «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (04-25 лютого 2020р., Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації (CEASC);
  • «Основи користування Moodle» (ЧНУ імені Юрія Федьковича, сертифікат отримано – 02.04.20);
  • «Онлайн курс з медіаграмотності» («IREX» та «EdEra», сертифікат отримано – 31.03.20);
  • «Курс з креативності» («Британська Рада в Україні», «Pearson», «Dinternal Education», «Gohigher» та за підтримки МОН, отримано сертифікат);
  • «Ефективні презентації» («Gohigher», отримано сертифікат);
  • «Бери й роби» («Освіторія», «EdEra», «Lenovo» в Україні, сертифікат отримано – 29.03.20);
  • «Угода про асоціацію Україна-ЄС» («Громадська синергія», «Міжнародний фонд Відродження», «EdEra», отримано сертифікат);
  • «Цифрові навички для вчителів» Міністерство цифрової трансформації України, «EdEra», сертифікат отримано – 07.03.20).

Контактна інформація        


Науковий профіль

 • Researcher ID –  http://www.researcherid.com/rid/C-6009-2016 
 • ORCID –  http://orcid.org/0000-0003-4925-2279

Основні публікації

Методичні роботи:

 1. Макроекономіка: модульна програма.  Укл.: Г.М. Поченчук, Кузьмук  І.Я . Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010. – 76 с.
 2. Економічна теорія для бакалаврів. Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія»  за ред. д.е.н., проф. З.І. Галушки.  Чернівці, 2016.  390 с.  Особистий внесок автора: НММ з дисципліни «Спецсемінар по  Дж. М. Кейнсу».  С.164-210.

Монографіях:

 1. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки. За заг. ред. доц. Запухляка В.М.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.  248 с.  Особистий внесок автора: розділ 2.5 «Методологічні засади дослідження впливу іноземного банківського капіталу на розвиток банківської системи України».  С.206-220.
 2. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія/ за заг. ред. З.І.Галушки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. с.304. Особистий внесок автора: розділ 3.4  «Удосконалення концепції іноземної участі у банківській системі України з урахуванням національних інтересів».  С. 176-191
 3. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія  за заг. ред. проф. Галушки З.І.  Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020.  408 с. : особистий внесок автора: розділ 2.6 «Використання віртуальних фінансових інструментів як інноваційна складова соціалізації сучасної економіки» URL:https://drive.google.com/open?id=1lAlvPVR0l4PMQzpbtTjR9MkbXvo86jGv

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Кузьмук І.Я. Роль іноземного капіталу у становленні та розвитку банківського сектора України. Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Серія: Економіка.  2008.  Вип.367.  С. 42-45.
 2. Кузьмук І.Я. Вплив іноземного банківського капіталу на розвиток конкурентних відносин в банківському секторі України. Науковий вісник Східноукраїнського університету імені В.Даля. Випуск Економіка.Луганськ , 2009.  С. 57-62.
 3. Кузьмук І.Я. Інституційні та економічні мотиви виходу банківського капіталу за межі національних ринків. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : Економічні науки.  2010.  Вип. IV (40).  С. 268-274.
 4. Кузьмук І.Я. Нікіфоров П.О. Теоретико-методологічні засади дослідження іноземного банківського капіталу у розвитку банківської системи України.  Формування ринкової економіки України : науковий збірник.  2011.  Вип. 23,Ч. 2.  С. 142-150.
 5. Кузьмук І.Я. Основні тенденції міжнародної експансії банківського капіталу. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : збір. наук. праць.  2009.  Вип. 2(15).  С. 123-129.
 6. Кузьмук І.Я. Особливості функціонування іноземного капіталу на банківському ринку України. Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збір. наук. праць.  Вип. 650-652. Економіка.  2013.  С. 139-143.
 7. Кузьмук І.Я. Поченчук Г.М.  Інституціональні та економічні наслідки присутності іноземних банків в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  2016.  №773.  С. 131–137.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз.

 1. Кузьмук І.Я  Роль банківського сектору на ринку фінансових послуг в умовах іноземного інвестування. Молодий вчений.  2014.  №9(12)  С.42-46.
 2. Кузьмук І.Я. Доповнення теорії фінансової глобалізації в контексті експансії іноземного банківського капіталу. Технологический аудит и резервы производства.  2014.  №4/2(18).  С. 40-44. 
 3. Кузьмук І.Я. Никифорак О.Я. Основні напрямки економічної співпраці в межах угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».  2017.  Вип.22. Ч.1  С. 31–35. Index Copernicus: ICV 2015: 33.56
 4. Кузьмук І.Я. Никифорак О.Я. Modern realities of  interaction between Russia and the EU companies. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка.  2017.  Том 22. Випуск 5 (58)  С. 29–33. Index Copernicus:  ICV 2015: 29.18
 5. Кузьмук І.Я. Губатюк І.В. Зарубуіжний досвід формування регуляторного механізму Peer-to-Peer (P2P) кредитування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство».  2018.  №19. Ч.2. С.62-65 Index Copernicus:  ICV  2015: 32.42
 6. Кузьмук І.Я. Краудфандинг як інноваційний фінансовий інструмент: регулятивний аспект.  Scientific Letters Of International Academic Society Of Michal Baludansky.  2017.  Vol.5,  No.1.  С. 114–118.
 7. Кузьмук І.Я. Трансформація економічних відносин під впливом віртуалізації фінансових інструментів.   Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління».  2020.  №2 (28). Ч.1. С. 85-90 Index Copernicus:  ICV 2018: 51.11 URL: https://drive.google.com/file/d/1UKxzCvStVdhPgoT5EHsCP8BdRVqtPYB_/view?usp=sharing

Матеріали доповідей на науково-практичних конференціях:

 1. Кузьмук І.Я. Вплив банків з іноземним капіталом на якість корпоративного управління. Інституційна природа ринкових трансформацій: матеріали XIX Міжнародної наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009 р., м. Чернівці).  Чернівці, 2009.  С. 124-126
 2. Кузьмук І.Я. Інтеграція України у світову валютну систему.  Праці 9-ї міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк, ООО “Норд комп’ютер, 2008р.  С. 45-47.
 3. Кузьмук І.Я., Бреник А.І. Інновації в Україні: проблеми впровадження та шляхи їх подолання. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера: Матеріали ХХ міжн.наук.-пр. конф.(14-15 жовтня 2011 р.). Чернівці: Чернівецький ун-т, 2011..С.101-103.
 4. Кузьмук І.Я. Стратегічні проблеми регулювання діяльності банків із іноземним капіталом в Україні. Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (18-19 січня 2013 р., м. Київ).  Ч. II.  Київ, 2013.  С. 47-49.
 5. Кузьмук І.Я. Підходи до регулювання діяльності банків з іноземним капіталом в умовах глобалізації фінансових ринків.  Міжнародна практика економічного розвитку країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2013 р., м. Сімферополь).  Ч. II  Сімферополь, 2013.  С.46-49.
 6. Кузьмук І.Я. Дослідження функціонального впливу іноземного капіталі на банківський сектор. Проблеми сучасної економіки: : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 травня 2013 р., м.Донецьк).  Донецьк, 2013.  С.99-100.
 7. Кузьмук І.Я. Злиття та поглинання як основна форма просування банківського капіталу за межі національних ринків. Актуальність інновацій у маркетингу: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 липня 2013 р., м. Сімферополь).  Сімферополь, 2013.  С.63-68.
 8. Кузьмук І.Я. Просування іноземного банківського капіталу шляхом розвитку на “власній основі”: переваги та недоліки. Розвиток економічної системи в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5-6 липня 2013 р., м.Дніпропетровськ,).  Дніпропетровськ, 2013.  С.22-24.
 9. Кузьмук І.Я. Іноземний капітал у банківському секторі України: особливості функціонування та наслідки. Сучасний стан та перспективи розвитку України: Матеріали ХХVIII міжнародної науково-практичної конференції (2-3 серпня 2013 р., м. Львів) .  Львів,2013.   С.23-24.
 10. Кузьмук І.Я. Ретроспективний аналіз процесу входження іноземних банків на фінансовий ринок України. Актуальні питання розвитку країни та регіонів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (09-10 серпня 2013 р., м.Одеса).  Одеса, 2013.  С.14-17.
 11. Кузьмук І.Я. Фактори розвитку фінансової глобалізації. Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 серпня 2014 р., м. Одеса).  Ч.1. Одеса, 2014. С.6-8.
 12. Кузьмук І.Я.  Проблематика аналізу історичних форм фінансової глобалізації. Економічна політика в контексті міжнародного співробітництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 серпня 2014 р. м. Дніпропетровськ).  Дніпропетровськ,2014.  С.6-9.
 13. Кузьмук І.Я. Стратегія державної політики в умовах фінансової глобалізації. Соціально-економічні напрямки трансформації держави та регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 серпня 2014 р., м. Львів).  Львів, 2014.  С. 7-9.
 14. Кузьмук І.Я. Проблематика використання оцінок рейтингових агентств для визначення суверенного рейтингу країни походження іноземного банківського капіталу.  Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали IV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2015) (21-23 травня 2015 р., м. Чернівці).  Чернівці, 2015.  С. 82-84
 15. Кузьмук І.Я. Аналіз галузевих вхідних бар’єрів в контексті забезпечення конкурентного середовища. Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 6-7 травня 2016 р.).  Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016.  С. 13-16
 16. Кузьмук І.Я. Сучасна проблематика теорії ефективного попиту Дж.Кейнса. «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє»:  матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської  конференції (м. Чернівці, 21-22 жовтня 2016 р.).  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016.  С. 174-178
 17. Кузьмук І.Я. Аналіз галузевих вхідних бар’єрів в контексті забезпечення конкурентного середовища. Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 6-7 травня 2016 р.).  Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016.  180 с.   С. 13-16
 18. Кузьмук І.Я. Проблема забезпечення ефективної макроекономічної політики в епоху криптовалют. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing., 196 pages. – pp.137-139
 19. Кузьмук І. Я. Концепція фінансової глобалізації у розрізі дослідження іноземного банківського капіталу. Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі :  Збірник наукових праць за матеріалами  ІX Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Полтава, 20–21 квітня 2017 р.). Полтава: ПУЕТ, 2017.  С.58-61.
 20. Кузьмук І. Я. Поширення крипотвалют в Україні: аналіз переваг та загроз.  International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 196 pages.   pp.159-161
 21. Кузьмук І. Я. Ринок криптовалют: від домінування Bitcoin до альтернативи. Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного співробітництва: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-2 вересня 2017 р.  Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017.  132 с.  C.103-106
 22. Кузьмук І. Я. Никифорак О.Я.  Перспективи використання криптовалют в Україні: регуляторний аспект.  Економіка і врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017р.).  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017.  96с.  C.55-58
 23. Диса Ю., Кузьмук І. Я. Дифузія кейнсіанської теорії: вимір XXI століття. Економічний розвиток держави, регіонів та підприємництва: оцінки та прогнози: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8 грудня 2017 р.).  Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017.  176 с.  C.8-11
 24. Кузьмук І. Я.  Причини поширення віртуальних фінансових інструментів Економічна система України в умовах глобалізаційних викликів XXI століття: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції  (м. Чернівці, 10 квітня 2018 р.).  Чернівці: Буковинський центр економічної освіти та бізнесу, 2018.   152с.  C.100-103
 25. Кузьмук І. Я.  Віртуальні фінансові технології як інноваційний інструмент сприяння соціалізації економіки.  Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід: матеріали науково-практичного круглого столу (18 травня 2018р.).  Київ: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2018   265с.  C.144-147.
 26. Кузьмук І. Я. Ваганова О.В.  Соціальне підприємництво як компонент розвитку економіки України   Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід: матеріали науково-практичного круглого столу (18 травня 2018р.).  Київ: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2018.  265с..  C.223-226.
 27. Кузьмук І.Я. Економічна безпека України в умовах віртуалізації фінансових ринків.  Вдосконалення економіки та фінансової системи на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2020 р.).  Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020.  128 с.  С. 95-99 URL: https://drive.google.com/open?id=1syQ-c6h17zZWA8s7J23cMWKQAm_TSI1I
 28. Кузьмук І.Я. Наслідки фінансової глобалізації: вигоди та реальні загрози. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 квітня 2020 р.).  Дніпро: ПДАБА, 2020.  168  с.   С.15-19 URL: https://drive.google.com/open?id=1KDUYn3DPQONcoecYj_mJkgsi3SbU4lQf
 29. Кузьмук І.Я. Сприйняття макроекономічного кругообігу в умовах віртуалізації XXI століття. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of Inernational, National, and Local Markets:  Мат. міжн. наук.-практ. Конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року,  Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія).  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020.  200 с.   С. 111-113 URL: https://drive.google.com/open?id=122Bmc0X7oU5IaOOKr0scGomwdWJessZ9