Галушка

Галушка Зоя Іванівна

Посада: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Вченне звання, науковий ступінь: доктор економічних наук, професор

Освіта: економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка

Тема докторської дисертації «Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності і суперечності»

Тематика наукових досліджень: соціалізація економіки; модель людини в економіці; поведінкові аспекти в управлінні; соціальна відповідальність держави, бізнесу, громадянського суспільства.

Дисципліни: «Економічна теорія», «Соціальна економіка», «Стратегічне управління», «Управління проектами», «Методика викладання економічних дисциплін»

Стажування, підвищення кваліфікації : 

 1. Кафедра економічної теорія та інтелектуальної власності  (Житомирський національний агроекологічний університет) 2015 р.
 2. Міжнародне стажування «ІІ інтернаціональний науково-практичний форум «Нова економіка», 1-10 листопада 2015 року; м. Краков (Польща) – м. Кошіце (Словаччина).

Наукова-дослідна робота. Керівництво науковою темою кафедри «Економічний та управлінський потенціал соціалізації національної економіки»; керівництво науковою роботою магістрів, аспірантів і докторантів; рецензування наукових праць; опонування кандидатськиї і докторських дисертацій.

Години консультацій:  Четвер: 13.00-15.00

Контактна інформація:

Робочий телефон: (0372) 52 65 51

e-mail: z.halushka@chnu.edu.uazoyagaluchka@ukr.net

Facebook

ResearcherID C-1384-2016

Список публікацій

Монографії

1. Восточно-Европейское Пограничье: социально-экономическая динамика : кол. монография / Сорочан О.П. (руков.) [и др.]. – Вильнюс : ЕГУ, 2011. – 284 с.

2. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографіяЗІ Галушка – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009

3. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки : монографія. Розділ: Соціальні суперечності інституціональних перетворень і вплив національного господарського менталітету на процеси соціалізації економіки / Галушка З.І. – С.9-31.

4. Галушка З.І. Перспективи розширення євроінтеграційних процесів на схід: у кн.: Україна – Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин : монографія / За заг редакцією д.е.н., проф. Прядка В.В. – Чернівці, 2011. – 637 с. – С.89-116.

5. Cоціальна роль держави у сучасній економіці. : у колективній монографії «Соціальна відповідальність влади, бізнесу громадян» / за ред. Г.Г. Півняка; МОН України; Нац. Гірн. Ун-т. – Дніпропетровськ. НГУ, 2014. – Т.2. – 408 с. (27,3 д.а). – с. 27-35 (1,5 д.а)

6. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / За ред. проф. Галушки 3.1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – 304 с. (16,6 друк. арк.).

7. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів/З.І. Галушка, А.В. Дутчак. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – 252 с. (10,1 друк.арк.)

8. Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України у 3-х томах/ колектив авторів [заг. ред. М.Я. Азарова]. Розділ ХІV. Глава 2. Фіксований сільськогосподарський податок : друге доповнене та перероблене видання. – К.: Мін-во фінансів України; ДННУ Академія фінансового управління, Національний ун-тет ДПС України. – 2011. – 742 с. (39,1 д.а). – С.498-526.

9. Галушка З.І. Інверсійний характер ринкової трансформації економіки та особливості формування нової системи соціальних відносин /З.І. Галушка, І.І. Нафус // c. 143-159 у кн.: «Розвиток економіки України: трансформації та інновації» / За заг. ред. О.Л. Гальцової. У 2 томах. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Т. 2. – 328 с.

10. Галушка З.І. Підприємницька поведінка домашніх господарств: теоретичне обґрунтування    та сучасні умови ефективного господарювання / З.І. Галушка, Г.Г. Катаранчук: розділ у кол. моногр. «Теорія і практика діяльності  підприємств». – Дніпропетровськ: НГУ, 2017.

11. Галушка З.І. Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки: монографія / З.І. Галушка, О.О. Лусте // Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – 64 с.

12. Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання : монографія / Зоя Галушка, Ганна Катаранчук. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. 190 с.

Статті

1. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством [Електронний ресурс]І.Ф. Комарницький, З.І. , Галушка

2. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: національні особливості [Електронний ресурс] ЗІ Галушка

3. Соціально-економічні чинники стратифікації трансформаційного суспільства/ ЗІ Галушка – Економічна теорія, 2009

4. Галушка З.І. Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспромож¬ності українського бізнесу / З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – №124-125. – С.43-46.

5. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія: суть та етапи розвитку / З.І. Галушка. – Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». – 2011. – №3. – С.20-24.

6. Галушка З.І. Деякі проблеми соціалізації сучасної економіки у світлі еволюційної теорії Й. Шумпетера / З.І. Галушка. – Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Випуск 579-580. Економіка. Збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет. – С. 24-29.

7. Галушка З.І. Методологічні аспекти вивчення структурного взаємозв’язку економічних і соціальних процесів / З.І. Галушка, В.О. Соболєв. – Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Економічні науки. Випуск 4. – 2011. – С.26-28.

8. Галушка З.І. Методологія дослідження взаємозв’язку інтелектуального, людського та соціального капіталу / З.І. Галушка. – Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2011. – Вип. IV (44). – Економічні науки. – С. 36-42 (0,8 д.а.).

9. Галушка З.І. Управління нагромадженням капіталу на регіональному рівні / Н.І. Дучинська, З.І. Галушка. – Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. – Том 19. – 2011. – №10/1. – С.31-36.

10. Галушка З.І. До питання про соціалізацію банківської діяльності / З.І. Галушка, А.П. Дучинський – Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 1 (22). – Чернівці : Технодрук, 2012. – C. 67-75.

11. Галушка З.І. Соціальні інвестиції підприємств як інструмент соціальної відповідальності бізнесу / З.І. Галушка. – Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТУ, 2012. – Вип. 1 (45) – С. 193-198.

12. Галушка З.І. «Модель людини» в сучасній економічній теорії / З.І. Галушка. – Економічна теорія. – 2012. – №4. – с.

13. Концепція синергізму як методологічна основа формування інноваційної моделі розвитку підприємств / З.І. Галушка. – Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2012. – №1(56). – С. 28-35.

14. Галушка З.І. Організаційний механізм соціально відповідального бізнесу/ З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський. – Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №6 (133). – С.178-183.

15. Галушка З.І. Штрихи до «моделі людини» в сучасних економічних дослідженнях Дніпропетровськ / З.І. Галушка : Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». –Дніпропетровськ – 2012. №2(13). – c. 274-277.

16. Галушка З.І. Розподіл функцій соціальної відповідальності в системі державно-приватного партнерства / З.І. Галушка : Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 27, т.3. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет. – 2012. – с.38-47

17. Галушка З.І. Структурно-функціональна модель соціальної системи: обґрунтування взаємозв’язку економічних і соціальних процесів Вісник ЧНУ – 2012

18. Міждисциплінарні аспекти дослідження проблем соціальної диференціації. КНУ ст. Т.Шевченка. матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. – 15-16 листопада 2012. – с. 316-318. [Електронний ресурс]. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 310-312

19. Соціальне підприємництво як інноваційний чинник соціалізації бізнесу Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. [Електронний ресурс]. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 51-54

20. Галушка З.І. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні / З.І. Галушка. – Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. – Випуск 148. – 2013. – с.15-17. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ ekonom_148_2013.pdf

21. Концепція «sozialokonomik» Й. Шумпетера та значення міждисциплінарного підходу в сучасних економічних дослідженнях / З.І. Галушка, М.В. Соболєва. Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Випуск 669-671. Економіка. – 2013. – с.3-8.

22. Галушка З.І. Феномен соціальної безпеки: сучасна методологія дослідження / З.І. Галушка. – Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. – 2013. – №2(44). – с. 146-152

23. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід / З.І. Галушка, О.О. Лусте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Випуск 147. – С.19-24

24. Трансформация механизма функционирования рынка труда в условиях модернизации современной экономики / З.І. Галушка, А.А. Антохов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науковий збірник. РИНЦ. – 2014. – №.1(69). – с.23-29

25. Гендерна нерівність в Україні: економічний аспект /З.І. Галушка, Н.І. Дучинська // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. – Випуск 681. Економіка. Збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет. – 2014. – С.10-18

26. Галушка З. И. Государственное регулирование концентрации капитала на национальном рынке: теоретико-методологические аспекты / З. И. Галушка, Н. И. Дучинская // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. – Том 21. – 2013. – № 4. – с. 3-9 (0,8 д.а)

27. Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення /З.І. Галушка //Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2014. – № 1. – c.90-99. ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №1

28. Cоціальна ефективність боргової політики держави /З.І. Галушка //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: збірник наукових праць. – Випуск 24. – К. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – с.92-98

29. Соціальне виключення як об’єкт економічного аналізу /З.І. Галушка, М.В. Соболєва// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Випуск 7 (160). – с.19-23

30. Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів //З.І. Галушка, А.В. Дутчак// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – Випуск 2 (167). – с.11-18

31. Місце економічної теорії в системі поведінкових наук /З.І. Галушка// Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Том 20. – Випуск 4. Серія: Економіка. Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – 2015. – С.13-16

32. Поведінкові підходи у методології стратегічного управління організацією /З.І. Галушка// Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: – Випуск 773-774. Чернівці. – 2016. – 201c.58-63.

33. Економіко-теоретичні засади дослідження поведінки домашніх господарств як суб’єктів ринкової економіки /З.І. Галушка, Г.Г. Катаранчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»,Випуск 19, част. 2 /2016. – с. 9-13.

34. Взаємозв’язок економічних і технологічних циклів у світлі теорії Й. Шумпетера /Галушка З.І., Соболєв В.О.// Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, Випуск 777-778. Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2016. –  c.7-11.

35. Розподіл функцій соціальної відповідальності між суб’єктами соціалізації економіки /З.І. Галушка// Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – Випуск №5. Режим доступу: http://westernturope-thm.in.ua/5-2016-ukr

36. Галушка З.І. Економічні та соціальні цикли: особливості динаміки і взаємозв’язку / З.І. Галушка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. – 2017. – Випуск 23. Частина 1. с. 4-7. Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv

37. Галушка З.І. Соціальний капітал як суспільне благо: проблеми формування у процесі ринкової трансформації економіки / Галушка З.І.// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 7, част. 2 /2017. – с. 7-11. Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/1/3.pdf

38. Галушка З.І. Особливості проектного менеджменту в некомерційному секторі (на прикладі ГО «Українська Академія Лідерства» /З.І. Галушка, Х.Ю. Чубрей // Науковий вісник Чернівецького університету: 2018. –  Випуск 803, Географія. Режим доступу: http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/08science/02visnyk

Тези доповідей

 1. Галушка З.І. Формування соціально  відповідального менеджменту в Україні / З.І. Галушка, М.В. Соболєва. – Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. 21-23 березня 2011 року. Тези. – Дніпропетровськ. – 2011. – С. 245-247.
 2. Теорія суспільного вибору: ідеї Й. Шумпетера та сучасні підходи / Cучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет. – 2011. – С. 146-148.
 3. Галушка З.І. Методологічні засади обґрунтування методів державного регулювання відтворювальних процесів в економіці / З.І. Галушка, І.Ф. Комарницький : Методологія, методи і інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю: матеріали міжнародної конференції 24-25 листопада 2011 року/ Міністерство фінансів України, БДФА., 2011. – с.20-22.
 4. Соціальне підприємництво як інноваційний механізм соціалізації бізнесу/ З.І. Галушка. Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. с.51-54.
 5. Інституціоналізація соціальних відносин як чинник економічної безпеки країни / З.І. Галушка. – Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. кр. столу 27 -28 вересня 2012 р. / ФФЕА КУРВ. – Феодосія, 2012. – с.13-15.
 6. Cоціальний підприємець як агент інноваційних змін у сучасному бізнесі ІІ міжнародний Шумпетерівський форум «Наукова спадщина Й.А. Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє» : мат. міжн. наук./практ. конф. 26-27 вересня 2013 р. – с.115-116.
 7. Cтратегічний аналіз як інформаційна основа прийняття управлінських рішень у державній діяльності / З.І. Галушка. – Міжнародна науково-практична конференція «Державне управління інноваціями: проблеми, технології, перспективи» 13-14 лютого 2014 р. м. Донецьк, Україна. – c. 28-29.
 8. Ділова репутація підприємства як чинник його конкурентоспроможності / З.І. Галушка, В.О. Соболєв// матеріали ХІV міжн. наук.практ. конф. «Конкурентоспроможність національної економіки). – 26 березня 2014 року. КНУ ім. Т.Шевченка. – с. 64-66.
 9. Cучасна методика оцінки конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону. Мат. наук.-практ. кругл. с\толу: «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону». – Чернівці, Черн. нац.. ун-т, 2014. – с.7-9.
 10. Проблема асиметричності інформації у стратегічному управлінні підприємством /1 международный научно-практический форум «Наука и бизнес» 29 июня-3 июля 2015 г. Днепропетровск-Киев-Черновцы. Тезисы докладов форума. Днепропетровск. «Ноосфера» 2015. – с. 72-76.
 11. Поведінкові аспекти розвитку відносин власності /З.І. Галушка З.І.// матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІст.», 15-16 жовтня 2015 р. с. 273-277. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:JV2RwH3_ST0C
 12. Система соціального захисту як основа соціальної безпеки суспільства /З.І. Галушка : мат. наук.-практ. круглого столу «Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації», 16 жовтня 2015 року, м. Полтава. – 2015. – с.45-47. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:blknAaTinKkC
 13. Значення університетів у забезпеченні конкурентоспроможного розвитку України Чернівці /З.І. Галушка : матеріали ХХІII Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. – 20-22 травня – Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.30-31.
 14. Карпатський регіон у фокусі розвитку інноваційних просторових форм /З.І. Галушка, А.А. Антохов: матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи», 26 травня 2016 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 432 с. – С.45-53. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:oNZyr7d5Mn4C
 15. Інноваційний підхід у концепції циклічного розвитку Й. Шумпетера та його сучасне значення //З.І. Галушка З.І., В.О. Соболєв// Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / мат. ІІІ міжн. Шумпетерівської конф. (21-22 жовтня 2016 року). – Чрнівці: ЧНУ, 2016. – С.23-27.
 16. Галушка З.І. Розвиток професійної підготовки фахівців з економіки: проблеми і можливості: зб. мат. ІІ між нар. наук.-практ. конф. «Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ ст.» 21-22 квітня 2017 року., м. Київ, КНЕУ,  Україна. – С.237-239
 17. Галушка З.І., Соболєв В.О. Методологічні основи дослідження сучасних економічних систем / З.І. Галушка, В.О. Соболєв : мат. V Міжн. наук.-практ. конф. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» 18-19 травня 2017 року. Чернівці, Друк Арт, 2017. – 182 с. С. 57-61
 18. Галушка З.І. Можливості регулювання регіонального ринку освітніх послуг: компетентнісний підхід /З.І. Галушка: ІII Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи державно-приватного партнерства», 27 червня 2017 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – с.10-12.
 19. Галушка З.І.,Соболєв В.О. Моделі людини та її поведінки в економічній теорії та в інших соціальних науках // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст..: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. – К.: КНУ ім..Т.Шевченка, 2017.- 758 с. С.398-401.
 20. Галушка З.І. Соціалізація економіки: сутність, закономірності, суперечності / Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С. 19-21.
 21. Галушка З.І. Інституційні механізми формування нової моделі публічного управління //З.І. Галушка // Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 19 червня 2018 року. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 495 с. С.97-104.
 22. Галушка З.І. Соціальні цикли у теорії економічного розвитку // З.І. Галушка// Мат. ІV міжн. Шумпетерівської конф. «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера: погляд із минулого в майбутнє». – Чернівці, ЧНУ, 2018. – с.19-21.
 23. Галушка З.І. Міждисциплінарні дослідження як сучасний підхід у розвитку економічної науки / Галушка З.І. // Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України: матеріали круглого столу (Київ, 22 листопада 2018 р.). Наукова редакція д.е.н. Небрат В. В. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» – Електрон. дані. – К., 2018. c.54-57.
 24. Галушка З.І. Формування стратегії соціальної відповідальності в інституціональному середовищі інтелектуальної економіки / З.І. Галушка, А.А. Антохов: матеріали ІV Міжнародного науково-практичного форуму «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій»: Житомир, ЖНАУ. – 25 жовтня 2018 р. – с.17-20.

Міжнародні публікації

 1. Проблемы и перспективы формирования «зеленой экономики» в Украине / Zoya Нalushka, Zakhariy Varnaliy // Материалы Международной научно-практической конференции «Зеленая экономика – будущее человечества», 24-25 мая 2014 г. Часть 1. Оксемен. Усть-Каменогорск. – с.378-388.
 2. Возможности сочетания рыночной эффективности и социальной справедливости в механизме распределения доходов / Галушка З.И., Дутчак А.В.//Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. № 8-9 (41): сборник статей по материалам XLI-XLII международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Интернаука», 2015. – с.6-11.
 3. Cоціальна конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобальних викликів Теорія та практика реформування економічних систем: мат. ІІ між нар. науково-практичного форуму “New Economics” 1-10 листопада, Краков, Польща. К.: «Центр навчальної літератури», 2015. – С.13-14. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:tYavs44e6CUC
 4. Factors of competitiveness  of universities under globalization of educational markets / Zoya Halushka, Valeriy Sobolev  / The USV Annals of conomics and Pablic Administration. Volume 16, SPECIAL ISSUE, 2016. p.106-110. http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.16,SPECIAL%20ISSUE,2016_fulltext.pdf
 5. Галушка З.І. Аналітична економіка – актуальний напрямок розвитку професійної підготовки фахівців з економіки у сучасних університетах  / Галушка З.I. // SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY. – 2017. – 5(1). – с.98-100.
 6. Halushka Z.I., Nafus I.I.Economic Tducationas a Sourse of Fccumulation of Social Capital / International Securiti in the Frame of modern global Challenger: Collection of scientific works. – Micjlas Romeris Universiti, Vilnius, 2018. – p. 195-201. https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Polecodept/INTERNATIONAL_SECURITY.pdf

Підручники та навчальні посібники

 1. Стратегічний менеджмент. Навчально-методичний посібник / З.І. Галушка, І.Ф. Комарницький. – 2-е вид., доп. та перероб. – Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2011. –  240 с. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
 2. SWOT- аналіз в системі стратегічного управління підприємством. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Стратегічний менеджмент» для студентів економічних спеціальностей/ Укл.: Галушка З.І., доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії та менеджменту. – Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2012. – 48 c.
 3. Кваліфікаційна робота магістра з менеджменту. Методичні вказівки / Укл.: Галушка З.І., доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії та менеджменту. – Чернівці: „Чернівецький національний університет”. – – 32 с.
 4. Економічна теорія. Навчальний посібник / за ред. Галушки З.І. Чернівці . – ДрукАрт. – 2012. – 345 с.
 5. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М.). – Чернівці. – Том 1. –2013. ­– 400 с.
 6. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. – Чернівці. – Том 2. –2013. ­– 400 с.
 7. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. – Чернівці. – Том 3. –2014.
 8. Економічна теорія. Практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Галушка З.І., Заволічна Т.Р., Саєнко О.С. – Чернівці, 2016. – 90 с.
 9. Економічна теорія для бакалаврів. Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія» / за ред. Галушки З.І. – Чернівці: Місто. – 2016. – 409 с. 12,2 друк. арк.
 10. Наскрізна програма проходження практики 073 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування») / З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський, В.І. Кравець, О.О. Лусте, В.О. Соболєв,  Н.М. Терлецька, Ю.О. Терлецька. – Чернівці, 2017. – 128 с
 11. Економічна теорія. Галушка З.І., Поченчук Г.М.: підручник. – Чернівці, ЧНУ. – 2018. – 240 с. (28 д.а.)
 12. Проектний менеджмент /Галушка З.І., Волощук О.А.// Навчальний посібник. Чернівці, ЧНУ. – 2018. – 120 c. (7 друк. арк.)

Останні публікації:

 1. Концепція інтегрованого розвитку міст: необхідність та можливості застосування в Україні /Галушка З.І., Соболєв В.О.// Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. №1(69) Част. 1. С. 80-85. – https://doi.org/10.32782/2520-2200
 2. Вплив соціальних інновацій на модернізацію економічних відносин/З.І. Галушка// Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. Випуск 2 (203). 2019. С.6-11.
  http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/archives/category/n203
 3. Галушка З.І., Нафус І.І. Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та методологічні підходи до його оцінки // Економічна теорія. – 2019. – №1. – С. 76-84. – http://etet.org.ua/docs/ET_19_1_71_uk.pdf
 4. Галушка З.І., Антохов А.А. Людський капітал та захист прав інтелектуальної власності як основа інноваційного потенціалу України // V Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій», (25 жовтня, 2019 р.) – Житомирський нац. агроекологічний університет. – Житомир, 2019. – С. 19-22.