Галушка Зоя Іванівна

Посада: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування

Вченне звання, науковий ступінь: доктор економічних наук, професор

Освіта: економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка

Тема докторської дисертації «Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності і суперечності»

Тематика наукових досліджень: соціалізація економіки;  поведінкові аспекти в управлінні; соціальна відповідальність держави, бізнесу, громадянського суспільства; соціальний капітал; стратегічне управління організаціями та їх підрозділами; управління проєктами; Дисципліни: «Економічна теорія», «Стратегічне управління», «Управління проєктами», «Методика викладання економічних дисциплін», «Управлінські рішення».

Стажування, підвищення кваліфікації : 

 1. Кафедра економічної теорія та інтелектуальної власності  (Житомирський національний агроекологічний університет) 2015 р.
 2. Міжнародне стажування «ІІ інтернаціональний науково-практичний форум «Нова економіка», 1-10 листопада 2015 року; м. Краков (Польща) м. Кошіце (Словаччина).
 3. Кафедра економічної теорії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2020 р.).

Наукова-дослідна робота. Керівництво науковими темами кафедри «Економічний та управлінський потенціал соціалізації національної економіки»(2016-2020 рр.); Управління розвитком мікро- та макроекономічних систем в умовах нестабільності (2021-2025 рр.); керівництво науковою роботою магістрів, аспірантів і докторантів; рецензування наукових праць; опонування кандидатських і докторських дисертацій.

Години консультацій:  Четвер: 13.00-15.00

Контактна інформація:


Список публікацій

Монографії

 1. Восточно-Европейское Пограничье: социально-экономическая динамика : кол. монография / Сорочан О.П. (руков.) [и др.]. Вильнюс : ЕГУ, 2011. 284 с.
 2. Галушка З.І.  Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографія . Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009
 3. Галушка З.І.  Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки : монографія. Розділ: Соціальні суперечності інституціональних перетворень і вплив національного господарського менталітету на процеси соціалізації економіки .І. С.9-31.
 4. Галушка З.І. Перспективи розширення євроінтеграційних процесів на схід: у кн.: Україна Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин : монографія / За заг редакцією д.е.н., проф. Прядка В.В. Чернівці, 2011. 637 с. С.89-116.
 5. Галушка З.І.  Cоціальна роль держави у сучасній економіці. : у колективній монографії «Соціальна відповідальність влади, бізнесу громадян» / за ред. Г.Г. Півняка; МОН України; Нац. Гірн. Ун-т. Дніпропетровськ. НГУ, 2014. Т.2. 408 с. (27,3 д.а). с. 27-35 (1,5 д.а)
 6. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / За ред. проф. Галушки 3.!. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. 304 с. (16,6 друк. арк.).
 7. Галушка З.І., Дутчак А.В.  Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. 252 с. (10,1 друк.арк.)
 8. Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України у 3-х томах/ колектив авторів [заг. ред. М.Я. Азарова]. Розділ ХІV. Глава 2. Фіксований сільськогосподарський податок : друге доповнене та перероблене видання. К.: Мін-во фінансів України; ДННУ Академія фінансового управління, Національний ун-тет ДПС України. 2011. 742 с. (39,1 д.а). С.498-526.
 9. Галушка З.І., Нафус І.І. Інверсійний характер ринкової трансформації економіки та особливості формування нової системи соціальних відносин c. 143-159 у кн.: «Розвиток економіки України: трансформації та інновації» / За заг. ред. О.Л. Гальцової. У 2 томах. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Т. 2. 328 с.
 10. Галушка З.І., Катаранчук Г.Г. Підприємницька поведінка домашніх господарств: теоретичне обґрунтування    та сучасні умови ефективного господарювання: розділ у кол. моногр. «Теорія і практика діяльності  підприємств». Дніпропетровськ: НГУ, 2017.
 11. Галушка З.І., Лусте О.О. Господарський менталітет та національні особливості процесів соціалізації економіки: монографія Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. 64 с.
 12. Галушка З.І., Катаранчук Г.Г. Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання : монографія. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. 190 с.
 13. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с.

Статті

 1. Галушка З.І Комарницький І.Ф. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством , https://scholar.google.com.ua/citations?viewop=viewcitation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&citationforview=dDKxVngAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
 2. Галушка З. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: національні особливості]. URL: http://www. nbuv. gov. ua/portal/socgum/znpen/20106 …
 3. Галушка З.І. Соціально-економічні чинники стратифікації трансформаційного суспільства/ – Економічна теорія, 2009 URL: https://scholar.google.com.ua/citations?viewop=viewcitation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&citationforview=dDKxVngAAAAJ:WZBGuue-350C
 4. Галушка З.І. Грунтковський В.Ю. Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспромож¬ності українського бізнесу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. №124-125. С.43-46.
 5. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія: суть та етапи розвитку. Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». 2011. №3. С.20-24.
 6. Галушка З.І. Деякі проблеми соціалізації сучасної економіки у світлі еволюційної теорії Й. Шумпетера. Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 579-580. Економіка. Збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет. С. 24-29.
 7. Галушка З.І., Соболєв В.О. Методологічні аспекти вивчення структурного взаємозв’язку економічних і соціальних процесів.Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4. 2011. С.26-28.
 8. Галушка З.І. Методологія дослідження взаємозв’язку інтелектуального, людського та соціального капіталу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2011. Вип. IV (44). Економічні науки. С. 36-42 (0,8 д.а.).
 9. Галушка З.І. Дучинська Н.І. Управління нагромадженням капіталу на регіональному рівні. Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Том 19. 2011. №10/1. С.31-36.
 10. Галушка З.І. Дучинський А.П.До питання про соціалізацію банківської діяльності. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 1 (22). Чернівці : Технодрук, 2012. C. 67-75.
 11. Галушка З.І. Соціальні інвестиції підприємств як інструмент соціальної відповідальності бізнесу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці : ЧТЕІ КНТУ, 2012. Вип. 1 (45) С. 193-198.
 12. Галушка З.І. «Модель людини» в сучасній економічній теорії. Економічна теорія. 2012. №4. с.
 13. Галушка З.І. Концепція синергізму як методологічна основа формування інноваційної моделі розвитку підприємств. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2012. №1(56). С. 28-35.
 14. Галушка З.І., Грунтковський В.Ю. Організаційний механізм соціально відповідального бізнесу. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №6 (133). С.178-183.
 15. Галушка З.І. Штрихи до «моделі людини» в сучасних економічних дослідженнях Дніпропетровськ : Збірник наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку». Дніпропетровськ 2012. №2(13). c. 274-277.
 16. Галушка З.І. Розподіл функцій соціальної відповідальності в системі державно-приватного партнерства: Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Вип. 27, т.3. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет. 2012. с.38-47
 17. Галушка З.І. Структурно-функціональна модель соціальної системи: обґрунтування взаємозв’язку економічних і соціальних процесів Вісник ЧНУ 2012
 18. Галушка З.І. Міждисциплінарні аспекти дослідження проблем соціальної диференціації. КНУ ст. Т.Шевченка. матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. 15-16 листопада 2012. с. 316-318. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. С. 310-312
 19. Галушка З.І. Соціальне підприємництво як інноваційний чинник соціалізації бізнесу Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. С. 51-54
 20. Галушка З.І. Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні. Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Випуск 148. 2013. с.15-17. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ ekonom_148_2013.pdf
 21. Галушка З.І. Cоболєва М.В. Концепція «sozialokonomik» Й. Шумпетера та значення міждисциплінарного підходу в сучасних економічних дослідженнях. Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 669-671. Економіка. 2013. с.3-8.
 22. Галушка З.І. Феномен соціальної безпеки: сучасна методологія дослідження. Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. 2013. №2(44). с. 146-152
 23. Галушка З.І., Лусте О.О. Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. Випуск 147. С.19-24
 24. Галушка З.І., Антохов А.А.  Трансформация механизма функционирования рынка труда в условиях модернизации современной экономики / Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науковий збірник. РИНЦ. 2014. №.1(69). с.23-29
 25. Галушка З.І., Дучинська Н.І. Гендерна нерівність в Україні: економічний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 681. Економіка. Збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький національний університет. 2014. С.10-18
 26. Галушка З. И., Дучинская Н.И. Государственное регулирование концентрации капитала на национальном рынке: теоретико-методологические аспекты. Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Том 21. 2013. № 4. с. 3-9 (0,8 д.а)
 27. Галушка З.І. Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення. Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. 2014. № 1. c.90-99. ISSN1680-0044 Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. 2014. №1
 28. Галушка З.І. Cоціальна ефективність боргової політики держави. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: збірник наукових праць. Випуск 24. К. Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. с.92-98
 29. Галушка З.І. Cоболєва М.В.  Соціальне виключення як об’єкт економічного аналізу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Випуск 7 (160). с.19-23
 30. Галушка З.І., Дутчак А.В.  Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів . Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Випуск 2 (167). с.11-18
 31. Галушка З.І. Місце економічної теорії в системі поведінкових наук. Вісник Одеського національного університету. 2015. Том 20. Випуск 4. Серія: Економіка. Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. 2015. С.13-16
 32. Галушка З.І. Поведінкові підходи у методології стратегічного управління організацією. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: Випуск 773-774. Чернівці. 2016. 201c.58-63.
 33. Галушка З.І., Катаранчук Г.Г.  Економіко-теоретичні засади дослідження поведінки домашніх господарств як суб’єктів ринкової економіки . Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»,Випуск 19, част. 2 /2016. с. 9-13.
 34. Галушка З.І., Соболєв В.О.Взаємозв’язок економічних і технологічних циклів у світлі теорії Й. Шумпетера. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, Випуск 777-778. Чернівці: Чернівецький національний університет. 2016.  c.7-11.
 35. Галушка З.І. Розподіл функцій соціальної відповідальності між суб’єктами соціалізації економіки.Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Випуск №5. Режим доступу: http://westernturope-thm.in.ua/5-2016-ukr
 36. Галушка З.І. Економічні та соціальні цикли: особливості динаміки і взаємозв’язку   Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 23. Частина 1. с. 4-7. Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv
 37. Галушка З.І. Соціальний капітал як суспільне благо: проблеми формування у процесі ринкової трансформації економіки Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск 7, част. 2 /2017. с. 7-11. Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/1/3.pdf
 38. Галушка З.І., Чубрей АХ.Ю. Особливості проектного менеджменту в некомерційному секторі (на прикладі ГО «Українська Академія Лідерства» . Науковий вісник Чернівецького університету: 2018.  Випуск 803, Географія. Режим доступу: http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/08science/02visnyk
 39. Галушка З.І., Соболєв В.О.// Концепція інтегрованого розвитку міст: необхідність та можливості застосування в Україні // «Проблеми системного підходу в економіці» Випуск 1 (69) / 2019 Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List Google Scholar:  Crossref DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200 CiteFactor:  OAJSE: Проблеми системного підходу в економіці Eurasian Scientific Journal Index: Проблеми системного підходу в економіці.Фахова реєстрація (Категорія «Б»): Наказ МОН України від 18 грудня 2018 року № 1412. http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/about
 40. Галушка З.І. , Нафус І.І.  Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та методологічні підходи до його оцінки. Економічна теорія. – 2019. №1. С.71-86 (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus; Scientific databases the journal is indexed in: ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Referativny Zhurnal/ VINTI, Ulrich’s periodicals, Google Scholar) (0,9 друк. арк.) https://doi.org/10.15407/etet2019.01.071; http://etet.org.ua/?pageid=532&lang=en&aid=543
 41. Вплив соціальних інновацій на розвиток економічних відносин. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2019. Випуск  2 (203).  с.6-11( Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus (ICV 2017: 100.00), OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR), The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR ) та ін. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/203-2/1  https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-sotsialnih-innovatsiy-na-modernizatsiyu-ekonomichnih-vidnosin-uzagalneno-pidhodi-do-rozuminnya-sutnosti-sotsialnih-innovatsiy-ta
 42. Галушка З.І. Agile-менеджмент як інноваційний підхід до управління проєктами 2020 Інфраструктура ринку. Випуск 47/2020. С.76-79. (0,8 друк.арк.) http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/16.pdf

Тези доповідей

 1. Галушка З.І., Соболєва М.В. Формування соціально  відповідального менеджменту в Україні. Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. 21-23 березня 2011 року. Тези. Дніпропетровськ. 2011. С. 245-247.
 2. Галушка З.І. Теорія суспільного вибору: ідеї Й. Шумпетера та сучасні підходи / Cучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2011 р. Чернівці: Чернівецький національний університет. 2011. С. 146-148.
 3. Галушка З.І. Комарницький І.Ф.  Методологічні засади обґрунтування методів державного регулювання відтворювальних процесів в економіці: Методологія, методи і інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю: матеріали міжнародної конференції 24-25 листопада 2011 року/ Міністерство фінансів України, БДФА., 2011. с.20-22.
 4. Галушка З.І. Соціальне підприємництво як інноваційний механізм соціалізації бізнесу. Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. с.51-54.
 5. Галушка З.І. Інституціоналізація соціальних відносин як чинник економічної безпеки країни. Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. кр. столу 27 -28 вересня 2012 р. / ФФЕА КУРВ. Феодосія, 2012. с.13-15.
 6. Галушка З.І. Cоціальний підприємець як агент інноваційних змін у сучасному бізнесі ІІ міжнародний Шумпетерівський форум «Наукова спадщина Й.А. Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє» : мат. міжн. наук./практ. конф. 26-27 вересня 2013 р. с.115-116.
 7. Галушка З.І. Cтратегічний аналіз як інформаційна основа прийняття управлінських рішень у державній діяльності. Міжнародна науково-практична конференція «Державне управління інноваціями: проблеми, технології, перспективи» 13-14 лютого 2014 р. м. Донецьк, Україна. c. 28-29.
 8. Ділова репутація підприємства як чинник його конкурентоспроможності / З.І. Галушка, В.О. Соболєв// матеріали ХІV міжн. наук.практ. конф. «Конкурентоспроможність національної економіки). 26 березня 2014 року. КНУ ім. Т.Шевченка. с. 64-66.
 9. Cучасна методика оцінки конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону. Мат. наук.-практ. кругл. с\толу: «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону». Чернівці, Черн. нац.. ун-т, 2014. с.7-9.
 10. Проблема асиметричності інформації у стратегічному управлінні підприємством: 1 международный научно-практический форум «Наука и бизнес» 29 июня-3 июля 2015 г. Днепропетровск-Киев-Черновцы. Тезисы докладов форума. Днепропетровск. «Ноосфера» 2015. с. 72-76.
 11. Поведінкові аспекти розвитку відносин власності: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІст.», 15-16 жовтня 2015 р. с. 273-277. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:JV2RwH3_ST0C
 12. Галушка З.І. Система соціального захисту як основа соціальної безпеки суспільства:мат. наук.-практ. круглого столу «Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації», 16 жовтня 2015 року, м. Полтава. 2015. с.45-47. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:blknAaTinKkC
 13. Галушка З.І. Значення університетів у забезпеченні конкурентоспроможного розвитку України Чернівці: матеріали ХХІII Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. 20-22 травня Чернівці, Черн. нац. ун-т, 2016. 172 с. С.30-31.
 14. Карпатський регіон у фокусі розвитку інноваційних просторових форм: матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи», 26 травня 2016 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. 432 с. С.45-53. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:oNZyr7d5Mn4C
 15. Галушка З.І З.І.., Соболєв В.О. Інноваційний підхід у концепції циклічного розвитку Й. Шумпетера та його сучасне значення.Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / мат. ІІІ міжн. Шумпетерівської конф. (21-22 жовтня 2016 року). Чрнівці: ЧНУ, 2016. С.23-27.
 16. Галушка З.І. Розвиток професійної підготовки фахівців з економіки: проблеми і можливості: зб. мат. ІІ між нар. наук.-практ. конф. «Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ ст.» 21-22 квітня 2017 року., м. Київ, КНЕУ,  Україна. С.237-239
 17. Галушка З.І., Соболєв В.О. Методологічні основи дослідження сучасних економічних систем: мат. V Міжн. наук.-практ. конф. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» 18-19 травня 2017 року. Чернівці, Друк Арт, 2017. 182 с. С. 57-61
 18. Галушка З.І. Можливості регулювання регіонального ринку освітніх послуг: компетентнісний підхід. Мат. ІII Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи державно-приватного партнерства», 27 червня 2017 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. с.10-12.
 19. Галушка З.І.,Соболєв В.О. Моделі людини та її поведінки в економічній теорії та в інших соціальних науках .Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст..: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. К.: КНУ ім..Т.Шевченка, 2017.- 758 с. С.398-401.
 20. Галушка З.І. Соціалізація економіки: сутність, закономірності, суперечності .Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 96 с. С. 19-21.
 21. Галушка З.І. Інституційні механізми формування нової моделі публічного управління. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 19 червня 2018 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 495 с. С.97-104.
 22. Галушка З.І. Соціальні цикли у теорії економічного розвитку. Мат. ІV міжн. Шумпетерівської конф. «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера: погляд із минулого в майбутнє». Чернівці, ЧНУ, 2018. с.19-21.
 23. Галушка З.І. Міждисциплінарні дослідження як сучасний підхід у розвитку економічної науки. Роль економічної науки у суспільному розвитку: До 100-річчя НАН України: матеріали круглого столу (Київ, 22 листопада 2018 р.). Наукова редакція д.е.н. Небрат В. В. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України» Електрон. дані. К., 2018. c.54-57.
 24. Галушка З.І., Антохов А.А. Формування стратегії соціальної відповідальності в інституціональному середовищі інтелектуальної економіки: матеріали ІV Міжнародного науково-практичного форуму «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій»: Житомир, ЖНАУ. 25 жовтня 2018 р. с.17-20.
 25. Галушка З.І. Інституційні механізми формування нової моделі публічного управління. Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 19 червня 2018 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 495 с. С.97-104.
 26. Галушка З.І. Інтегрована концепція розвитку міст: методологія та досвід застосування. КНУ Форум. 2020.
 27. Статусна рента менеджера: причини існування в сучасній організації Трансформація системи міжнародних, національних та локальниринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці -(Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 202 с. С.52-56. http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv

Міжнародні публікації

 1. Нalushka Zoya, Varnaliy Zakhariy. Проблемы и перспективы формирования «зеленой экономики» в Украине. Материалы Международной научно-практической конференции «Зеленая экономика будущее человечества», 24-25 мая 2014 г. Часть 1. Оксемен. Усть-Каменогорск. с.378-388.
 2. Галушка З.И., Дутчак А.В. Возможности сочетания рыночной эффективности и социальной справедливости в механизме распределения доходов. Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. № 8-9 (41): сборник статей по материалам XLI-XLII международной заочной научно-практической конференции. М., Изд. «Интернаука», 2015. с.6-11.
 3. Cоціальна конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобальних викликів Теорія та практика реформування економічних систем: мат. ІІ між нар. науково-практичного форуму “New Economics” 1-10 листопада, Краков, Польща. К.: «Центр навчальної літератури», 2015. С.13-14. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&cstart=20&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:tYavs44e6CUC
 4. Halushka Zoya, Valeriy Sobolev.   Factors of competitiveness  of universities under globalization of educational markets / / The USV Annals of conomics and Pablic Administration. Volume 16, SPECIAL ISSUE, 2016. p.106-110. http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_VOL.16,SPECIAL%20ISSUE,2016_fulltext.pdf
 5. Галушка З.І. Аналітична економіка актуальний напрямок розвитку професійної підготовки фахівців з економіки у сучасних .SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY. 2017. 5(1). с.98-100.
 6. Halushka Z.I., Nafus I.I.Economic Еducationas a Sourse of Fccumulation of Social Capital. International Securiti in the Frame of modern global Challenger: Collection of scientific works. Micjlas Romeris Universiti, Vilnius, 2018. p. 195-201. https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Polecodept/INTERNATIONAL_SECURITY.pdf
 7. Нalushka Z., Nafus I. Networking as a component of forming social capital: the economic aspect International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2020. №7(28)  https://rsglobal.pl/index.php/ijitss/article/view/1728 DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122020/7289 – Index Copernicus (ICV 2019: 93.26)

Підручники та навчальні посібники

 1. Галушка З.І. , Комарницький І.Ф. Стратегічний менеджмент. Навчально-методичний посібник. 2-е вид., доп. та перероб. Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2011.  240 с. https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=dDKxVngAAAAJ&citation_for_view=dDKxVngAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
 2. SWOT- аналіз в системі стратегічного управління підприємством. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Стратегічний менеджмент» для студентів економічних спеціальностей/ Укл.: Галушка З.І., доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії та менеджменту. Чернівці: «Чернівецький національний університет», 2012. 48 c.
 3. Кваліфікаційна робота магістра з менеджменту. Методичні вказівки / Укл.: Галушка З.І., доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії та менеджменту. Чернівці: „Чернівецький національний університет”. 32 с.
 4. Економічна теорія. Навчальний посібник / за ред. Галушки З.І. Чернівці . ДрукАрт. 2012. 345 с.
 5. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Терлецької Н.М.). Чернівці. Том 1. –2013. ­400 с.
 6. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. Чернівці. Том 2. –2013. ­400 с.
 7. Менеджмент і адміністрування. Підручник для бакалаврів / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. Чернівці. Том 3. –2014.
 8. Економічна теорія. Практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Галушка З.І., Заволічна Т.Р., Саєнко О.С. Чернівці, 2016. 90 с.
 9. Економічна теорія для бакалаврів. Методичний посібник з нормативних дисциплін для студентів спеціальності 6.030501 «Економічна теорія» / за ред. Галушки З.І. Чернівці: Місто. 2016. 409 с. 12,2 друк. арк.
 10. Наскрізна програма проходження практики 073 Менеджмент (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»)/ З.І. Галушка, В.Ю. Грунтковський, В.І. Кравець, О.О. Лусте, В.О. Соболєв,  Н.М. Терлецька, Ю.О. Терлецька. Чернівці, 2017. 128 с.
 11. Економічна теорія. Галушка З.І., Поченчук Г.М.: підручник. Чернівці, ЧНУ. 2018. 240 с. (28 д.а.)
 12. Галушка З.І., Волощук О.А Проектний менеджмент. Навчальний посібник. Чернівці, ЧНУ. 2018. 120 c. (7 друк. арк.)
 13. Галушка З. І., Поченчук Г.М. Економіка: теорія і практика. Підручник. Чернівці, ЧНУ. 2020. 240 с. (28 д.а.)