antohov_a

Антохов Андрій Анатолійович 

Посада: професор

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Освіта: 

У 2006 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність „Економіка підприємства”.

У 2007 році зацінчив юридичний фаультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У 2007 році закінчив Ірпінську податкову академію, спеціальність «Фінанси та кредит»

У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему: «Трансформація регіонів в умовах інтелектуалізації суспільства»

Тематика наукових досліджень: проблеми становлення та перспективи розвитку, формування трудового потенціалу регіону, інноваційний розвиток регіонів в умовах становлення технолого – сингулярного етапу розвитку суспільства

Дисципліни: Економічна теорія, Самоменеджмент, Управління змінами

Контактна інформація:
e-mail: antoch2@rambler.ru

Консультації: щовівторка з 11.00 до 14.00


Перелік публікацій

Розділи в колективних монографіях::

 1. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія [за заг.ред.доц. Запухляка В.М.] – Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2011.- 256 с. (17 авторів).
 2. Антохов А.А., Комарницький І.Ф. Механізм функціонування розвитку ринку освітніх послуг: [монографія] Антохов А.А., Комарницький І.Ф. – Чернівці: Вид. Буковинського державного медичного університету, 2011. – 296 с.
 3. Антохов А.А. ГЛОБАЛІСТИЧНІ ВИКЛИКИ  РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В НОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ  /Колектив авторів// Розвиток  економіки  України  під  впливом  економічних,  соціальних, технологічних  та  екологічних  трендів : монографія / за  ред.  М.С.  Пашкевич,  Ж.К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 455 с.
 4. Антохов А.А. ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО  ПРОГРЕСУ  НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ РЕГІОНІВ /Колектив авторів// Економічна  криза:  фактори,  моделі  та  механізми  подолання:  монографія / за заг. ред. С.А. Ткаченка, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Міжнар. технол. ун-т «Миколаївська  політехніка»;  Нац.  гірн.  ун-т,  Харк.  ін-т  банк.  спр.,  Житомир. держ. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 179 с.

Розділи в підручниках та навчально-методичніпосібники::

 1. Антохов А.А. Фізичний стан людини: механізми і шляхи вдосконалення/ А.А. Антохов, Пішак В.П., Радько фон Шульц М.М., Антохова І.М., Ревенко Ж.А., Гумен-Радько фон Шульц В.А., Костюк Т.А., Білянська Т.А. // Підручник. – Чернівці, 2010.- С. 400.
 2. Антохов А.А. Сучасні проблеми безпечного харчування / А.А. Антохов, Пішак В.П., Радько фон Шульц М.М., Антохова І.М., Ревенко Ж.А., Гумен-Радько фон Шульц В.А., Костюк Т.А. // Навчальний посібник (друге видання). – Чернівці, 2010.- С. 232.
 3. Антохов А.А. Фізична реабілітація і лікарський контроль / А.А. Антохов, Радько фон Шульц М.М., Антохова І.М., Ревенко Ж.А., Гумен-Радько фон Шульц В.А., Костюк Т.А. // Навчальний посібник. – Чернівці, 2010.- С. 280.
 4. Радько фон Шульц М.М., Антохова І.М., Зрибнєва І.П., Антохов А.А.Економічний механізм функціонування підприємства. Навчальний посібник. Чернівці, 2011.- 138 с.
 5. Антохов А.А., Грицюк ЕО., Антохова І.М., Зрибнєва І.П., Радько фон Шульц М.М., Гумен- Радько фон Шульц В.А., Чебаненко О.Б., Круглянко А.В., Колосінський Є.Ю. Економіка підприємства. Навчальний практичний збірник завдань.- Чернівці, 2011.- 132 с.
 6. Антохов А.А., Антохова І.М., Зрибнєва І.П., Грицюк ЕО., Радько фон Шульц М.М., Гумен- Радько фон Шульц В.А., Чебаненко О.Б., Ткачук Н.В. Пентелюк В.І. Економіка підприємства. Навчальнийпосібник.- Чернівці, 2011.-368с.(Рекомендовано МОНМСУ та МОУ).
 7. Менеджмент і адміністрування: підручник для бакалаврів. – Том 1 /Колектив авторів// [за ред.. Галушки З.І., Терлецької Н.М.] – Чернівці, 2013. 400 с.
 8. Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах. – Том 2 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. – Чернівці, 2013.- 312 с.
 9. Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах. – Том 3 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М., Саєнка О.С. – Чернівці, 2014.- 404 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Антохов А. А., Антохова І.М Ксьондз С.В. Управлінняорганізацієювнутрішньофірмовогопланування на малих та середніхпідприємствах. Науковийвісник КНТЕУ Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці. –2002.- С. 217-223.
 2. Антохов А.А.Проблемиприватизації в умовахглобалізаціїекономіки. Матеріалистудентськоїнауковоїконференції, 14-15 травня 2002 р. – Періодичні та фізіко-математичні науки. – Чернівці. 2002.– С. 170-171.
 3. Антохов А.А.Реструктуризаціяпідприємств – важливий фактор оздоровленняекономікиУкраїни. МатеріалиПершоїВсеукраїнськоїстудентськоїконференції “Економічна система України на зламістоліть”, 16-18 травня 2002 р. – Чернівці, 2002. – С. 7-8.
 4. Антохов А.А., Антохова І.М., Білик Л.С. Ефективність використання основних фондів і виробничої потужності – спільні проблеми діяльності підприємства в умовах трансформації економіки. Науковийвісник КНТЕУ. Вип. ІІІ. Економічні науки. – Чернівці, 2003.– С. 171-181.
 5. Антохов А.А.Концепція маркетингу регіонального ринку праці. Матеріалистудентськоїнауковоїконференції, 14-15 травня 2003 р. – Періодичні науки. – Чернівці. – 2003. – С. 195-196.
 6. Антохов А.А.Проблемипідвищенняефективностізагальнодержавноїпідтримки малого підприємництва. Матеріалистудентськоїнауковоїконференції, 12-13 травня 2004 р. – Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці. – 2004.– С. 5-6.
 7. Антохов А.А., Подольський П.А, Кифяк Р.В. Якість продукції – запорука успіху підприємства. Матеріалистудентськоїнауковоїконференції, 12-13 травня 2004 р. – Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці. – 2004.- С. 87-88.
 8. Антохов А.А.Впливдержавнихважелів на механізмвідтвореннятрудовогопотенціалу // Генезис інституційноїсистемисучасноїекономікиУкраїни. Матеріали ХVІІ міжнародноїнауково-практичноїконференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 119-122.
 9. Антохов А.А. Особливості управління освітніми послугами в Україні // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону. Матеріали ХVІ міжнародноїнауково-практичноїконференції, 17-18 травня 2007 року. – Чернівці, 2007. – С. 446-447
 10. Антохов А.А. Нові тенденції у фінансуванні вищої освіти в країнах Західної Європи // Глобальна економіка як сучасний етап співробітництва країн. Матеріалиміжн. наук.-практичноїконф. студентів та аспірантів.Частина І. – Чернівці, 2007.- С.324-326.
 11. Антохов А.А. Проблеми деформації престижності робочих місць в умовах ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. Вип. І. Економічні науки.- 2007.- С. 68-76.
 12. Комарницький І.Ф., Антохов А.А. Стан і проблеми міграційних процесів регіону // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 328-329. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 99-103.
 13. . Антохов А.А.Особливостівзаємовідносин ринку загальноосвітніхпослуг і ринку праці // Матеріали ХХУІІІ міжнародноїнауково-практичноїконф. “Генезис інституційноїсистемитранзитивнихекономік”. – Чернівці: Рута, 2008.- С.220-223.
 14. . Антохов А.А.Впливзарубіжногодосвіду на управліннявзаємодієювищоїшколи та ринку праці в новихекономічнихумовах // Транскордоннеспівробітництво як фактор активізаціїєвроінтеграційнихпроцесів. Матеріали ХVІІ міжнародноїнауково-практичноїконференції 7-8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008.- С.480-483.
 15. Антохов А.А.Впливглобалізації на розвиток ринку освітніхпослуг // Освітата наука в умовахглобальнихвикликів. Програмаміжнародноїнауково-практичноїконференції 13 травня – 15 червня 2008 року. – Сімферополь: вид. Центр Кримськогоінститутубізнесу, 2008.- С.89-93.
 16. Антохов А.А. Особливості формування цінової політики освітніх послуг // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 367. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 120-123.
 17. Антохов А.А. Ринок освітніх послуг в Україні: особливості та сьогоденні проблеми розвитку// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. Вип.ІІІ. Економічні науки. 2008. – С. 455-463.
 18. Антохов А.А.Ринокосвітніхпослуг у світлікласичного та новітніхпідходів до дослідження // Регіональнаекономіка. Науково-практичний журнал. – 2009. – № 1 (51). – С. 251-260
 19. Комарницький І.Ф., Антохов А.А. Проблеми фінансування освіти на сучасному етапі розвитку економіки // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р.– Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 33-35.
 20. Антохов А.А.ВпливБолонськогопроцесу на розвиток ринку освітніхпослуг в Україні // Функціонуванняєврорегіоніввумовахтрансформаційноїекономіки. Матеріали міжн.наук.-практич. конференції. – Чернівці (7-8 травня 2009р.). – 2009. – С. 427-429.
 21. Антохов А.А.Тенденціїстановлення й розвитку ринку освітніхпослуг в умовахекономікизнань // НауковийвісникЧернівецькогонаціональногоуніверситету: Збірникнауковихпраць. Вип. 456. Економіка. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 12-16.
 22. Комарницький І.Ф., Антохов А.А. Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг. Регіональнаекономіка, Вип. 2 – 2008 року, м. Львів. – С. 220-228.
 23. Антохов А.А.Ринокосвітніхпослуг у світлікласичного та новітніхпідходів до дослідження. Регіональнаекономіка, Вип. 1 – 2009 року, м. Львів.- С. 251-229.
 24. Антохов А.А.Впливболонськогопроцесу на розвиток ринку освітніхпослуг в Україні. МатеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції., 7-8 травня 2009 року., «Функціонуванняєврорегіоніввумовахтрансформаційноїекономіки», Чернівці – 2009.- С. 227-229.
 25. Антохов А.А.Проблемиформуванняосвіти насучасномуетапірозвиткуекономіки. Матеріали XIX міжнародноїнауково – практичноїконференції, 15-16 жовтня 2009 року., м. Чернівці, 2009.- С. 33-35.
 26. Комарницький І.Ф., Антохов А.А. Проблеми фінансування освіти на сучасному етапі розвитку економіки // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р.– Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 33-35.
 27. Антохов А.А.Якість вищої освіти в системі забезпечення відповідності регіонального ринку освітніх послуг та ринку праці. Регіональнаекономіка, Вип. 2 – 2010 року, м. Львів.- С. 151-157.
 28. Антохов А.А. Методичні підходи до оцінки відповідності ринку освітніх послуг та ринку праці в регіоні. Науковийвісник КНТЕУ. Вип. ІV. Економічні науки. – Чернівці. – 2010 – С.89 – 97.
 29. Антохов А.А. Аналіз надання та споживання освітніх послуг вищої освіти в Чернівецькій області/ Клевчік Л.Л., Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 557-558. Економіка. – Чернівці: Рута, 2011. – с. 84-89.
 30. Антохов А.А. Вплив ринку освітніхпослуг на розвитокінноваційноїекономікиУкраїни. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє:Щорічник. – Випуск 17/ За заг ред. М.В. Лазаровича.// – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. – с. 14-22.
 31. Антохов А.А. Модель функціонування регіональних ринків праці та освітніх послуг у сфері вищої освіти. /Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Рута, 2012. – с. 42-46.
 32. Антохов А.А. Оцінка перспектив антикризового банківського менеджменту в умовах ринку та кризи/ Клевчік Л.Л., Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Вип. 592. Економіка. – Чернівці: Рута, 2012. – с. 74-77.
 33. Антохов А.А. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг як передумова конкурентоспроможності на ринку праці. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Випуск 19 / За заг ред. М.В. Лазаровича.// – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2013. – с. 86-97.
 34. Антохов А.А. Механізм формування купівельного попиту на ринку освітніх послуг. /Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Рута, 2013. – с. 235-240.
 35. Антохов А.А. Інституційні обмеження для молоді на ринку праці в умовах модернізації економіки. /Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 665-667 Економіка. – Чернівці: Рута, 2013. – с. 128-136.
 36. Антохов А.А. Ринок освітніх інновацій у системі підготовки студентів ВНЗ. / О.С.Саєнко, А.А. Антохов // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих вчених. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – №15 (93). – С. 19-28.
 37. Антохов А.А. Напрями державного сприяння формуванню конкурентного трудового потенціалу в умовах трансформації економіки України // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. Наук. Праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2014.- 179 с. С.63-66.
 38. Антохов А.А. Теоретична платформа формування вчення про технологічну сингулярність в економічних процесах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1. – 2014 (212) №3. – С 236-239.
 39. Антохов А.А. Місце та значення України на світовому ринку праці // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. Наук. Праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2014.- 169 с.¬- С.26-28.
 40. Антохов А.А. Передумови переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. – 2014. – № 16.- С 68-72.
 41. Антохов А.А. Сучасне осмислення сутності регіону та регіональної економіки // Агросвіт. Науково-практичний журнал. – 2014. – № 16.- С 12-17.
 42. Антохов А.А. Трансформація механізму функціонування ринку праці в умовах модернізації сучасної економіки //Вісник академії праці і соціальних відносин. Зб. Наук. Праць. Вип. 1 (69). – Київ, 2014.- С.23-29.
 43. Антохов А.А. Сутність державного регулювання ринку праці в інформаційній економіці // Науковий вісник Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2014. – № 5 (213). – 228 с. – С 5-12.
 44. Антохов А.А. Державне регулювання ринку праці в інформаційній економіці // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. Наук. Праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2014.- 165 с. С.24-27.
 45. Антохов А.А. Механізми регулювання розвитку регіональної економіки та їх осучаснення на вимогу посилення інтелектуалізації суспільства // Науковий вісник Одеський національний економічний університет. Вісник соціально-економічних досліджень. – Збірник наукових праць – 2014. – № 3 (54). – 300 с. – С 8-14.
 46. Антохов А.А. Інтелектуалізація суспільства та розвиток регіональної економіки: взаємозв»язок та протиріччя // Луцький національний технічний університет/ Економічний форум. – Науковий журнал – 2014. – № 4. – 280 с. – С 64-69.
 47. Антохов А.А. Теоретичне підґрунтя розвитку регіональної економіки в умовах інтелектуалізації суспільства. /Антохов А.А.// Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія: Економічні науки. Вип. 7. Частина 4 – Херсон: ВД «Гельветика», 2014. – с. 49-53.
 48. Антохов А.А. ФОКУСИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛІСТИЧНИХ ВИКЛИКІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. /Антохов А.А.// «Сталий розвиток економіки». – Науковий журнал – 2015.- №1(26).-295с. – с. 104-110.
 49. Антохов А.А. КОНЦЕПЦІЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ФОКУСІ ОСНОВНИХ ПДХОДІВ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ. /Антохов А.А.// Вісник Дніпропетровського університету. Серія ‘Економіка’ Вип. 9 (1) – Дніпропетровськ. – 2015. – 135с. – с. 97-103.
 50. Антохов А.А. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ГЛОБАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ /Антохов А.А.// ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА. – Науковий журнал. – №1(56).- 2015.- 323с. – с. 256-262.
 51. Антохов А.А. ФАКТОРНА МНОЖИННІСТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА /Антохов А.А.// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: економіка. – Вип. 1 (45). – Том 1.- Ужгород. – 2015. – 287с. – с. 27-30.
 52. Антохов А.А. ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ПЛОЩИНІ ФАКТОРНОЇ МНОЖИННОСТІ /Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип 730-731.- Економіка. – Чернівці: Рута, 2015. – 200с. – с. 110-115.
 53. Антохов А.А.Інноваційний розвиток регіональних економічних систем та їх бізнес середовища у фокусі інтелектуалізації суспільства і технолого-сингулярного переходу /Антохов А.А.// Глобальні та національні проблеми економіки. – Електронне наукове видання. – Випуск 6. – Миколаїв. – 2015. – с. 516-522.
 54. Антохов А.А. Основні детермінанти інноваційного розвитку Карпатського регіону /Антохов А.А.// Вісник волинського інституту економіки та менеджменту. – Випуск 12. – Луцьк. – 2015. – 518с. – с. 18-26.
 55. Антохов А.А. Інноваційність бізнес середовища Карпатського регіону України в умовах формування технолого-сингулярних ознак /Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип 750.- Економіка. – Чернівці: Рута, 2015. – 158с. – с. 88-94.
 56. Антохов А.А. Принципи впровадження регіонльних трансформаій на основі інноваційного розвитку економіки регіону [Елетронний ресурс] / А.А. Антохов // Глобальні та національні проблеми еокноміки. – 2017. – №18.- Режим доступу до статті:http:global-national.in.ua/issue-18-2017
 57. Антохов А.А. Концептуальні  проблеми  та  цілі іноваційно-технологічного  розвитку економіки регіонів // Антохов А.А. /Науковий журнал «Економіка і фінанси». – 2017. – №7. – м. Дніпроетровськ. –116 с. – с. 33-41. Режим доступу: http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_07-08_2017.pdf

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій:

 1. Антохов А.А.Впливзовнішніхфакторів на функціонуваннярегіонального ринку освітніхпослуг. МатеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 6-7 травня 2010 року. – «Транскордоннеспівробітництво як фактор активізаціїєвроінтеграційнихпроцесів». – КНТЕУ – Чернівці. – 2010.- С. 446-448.
 2. Антохов А.А., Клевчік Л.Л Аналізнадання та споживанняосвітніхпослугвищоїосвіти в Чернівецькійобласті // НауковийвісникЧернівецькогонаціональногоуніверситету: Збірникнаукових праць.Вип.557-558. Економіка. – Чернівці: Чернівецькийнац..ун-т., 2011.- 188 с. С.84-89.
 3. Антохов А.А. Модель функціонуваннярегіональнихринківпраці та освітніхпослуг у сферівищоїосвіти // НауковийвісникЧернівецькогонаціональногоуніверситету: Збірникнауковихпраць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецькийнац..ун-т., 2012.- 392с. С.42-45.
 4. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Оцінка перспектив антикризовогобанківського менеджменту в умовах ринку та кризи// НауковийвісникЧернівецькогонаціональногоуніверситету: Збірникнауковихпраць. Вип. 592. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012.- 392с. С.74-78.
 5. Антохов А.А. Вдосконалення механізму державного фінансування освіти. /Антохов А.А.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі». – Чернівці: 26-27 квітня 2012. – с. 131-133.
 6. Антохов А.А. Напрямки покращення державної політики зайнятості. /Антохов А.А.// Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки». – Чернівці: 26-27 вересня 2013. – с. 50-51.
 7. Антохов А.А. Місце технологічної сингулярності в економічних процесах // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. Матеріали ІХ міжн.наук-практ. конф. 22-24 травня 2014 року, м. Хмельницький. – Хмельницький, 2013. – С 5-7.
 8. Антохов А.А. Періодизація розвитку регіональної економіки в контексті зародження технолого-сингулярного етапу // Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій. Матеріали VІ міжн.наук-практ. конф. 25-27 вересня 2014 року, Одеса, 2014.- С 163-166.
 9. Антохов А.А. Термінологічна основа дослідження механізмів державного регулювання регіональної економіки // Проблеми фінансового економічного та соціального розвитку країн. Матеріали міжн.наук-практ. конф. 5-6 вересня 2014 року. – Київ. – С 56-59.
 10. Антохов А.А. Вимоги до формування теоретичної платформи розвитку регіональної економіки в умовах інтелектуалізації суспільства // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин. Матеріалиміжн.наук-практ. конф. 4-5 липня 2014 року, м. Львів. – Львів: ЛЭФ, 2013. – Ч 1. – 132 с. – С 6-8.
 11. Антохов А.А. Еволюція поглядів на сутність регіональної економіки та її функціональність // Актуальні питання економічних наук. Матеріали V міжн.наук-практ. конф. 12-13 вересня 2014 року, м. Донецьк. – Донецьк: ГЕ (СІЕУ), 2014. – 108 с.- С 32-35.
 12. Антохов А.А. Специфіка дослідження розвитку регіональної економіки в умовах інтелектуалізації суспільства // Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення. Матеріали міжн.наук-практ. конф. 11-12 липня 2014 року, м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – 144 с. – С 7-9.
 13. Антохов А.А. Взаємозвязок та взаємовплив економічної теорії та регіональної економіки /Антохов А.А.// Матеріали науково-практичного круглого столу «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону». – Чернівці: 17-18 жовтня 2014. – с. 17-18.
 14. Антохов А.А. Вплив технологічної сингулярності на економічні процеси: регіональний аспект // Прогнозування соціально-економічного розвитку національної еокноміки. Матеріалиміжн.наук-практ. конф. 26-27 грудня 2014 року, – У 3-х частинах. – м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч. 1. – 120 с. – С 82-85.
 15. Антохов А.А. Науково-технічнийпрогрес як фактор розвитку регіональної економіки // Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи. Матеріали міжн.наук-практ. конф. 26-27 грудня 2014 року, м. Львів. – Львів: ЛЭФ, 2014. – Ч 1. – 136 с. – С 7-12.
 16. Антохов А.А. Локально-регіональнийрозвиток економіки в площині глобалістичних викликів // Проблеми сучасної економіки. Матеріали VI міжн.наук-практ. конф. 13-14 лютого 2015 року, м. Запоріжжя. – Зпоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч 1. – 116 с. – С 77-79.
 17. Антохов А.А. Економічні передумови формування бізнес-середовища Карпатського регіону України в контексті стимулювання інноваційного розвитку// Проблеми фінансово-економічного розвитку підприємницької діяльності та національних економік: збірник тез наукових рбіт учасників Міжнародної наук.практ. конференції 17-18 квітня 2015 року, м. Київ. – Аналітичний цент «Нова економіка», 2015. – 108 с. – С 39-44.
 18. Антохов А.А. ПРОГРЕСИВНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРНИХ ВПЛИВІВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. // Розвиток регіональної економіки: теорія і практика: Матеріали міжн.наук-практ. конф. 3-4 квітня 2015 року, м. Івано-Франківськ. – Тернопіль:Крок, – 2015.-Ч.2.-446с. – с.316-318.
 19. Антохов А.А. Механізми підвищення ефективності використання результатів інтелектуальної діяльності в процесі інноваційного розвитку економіки регіонів // Антохов А.А./ International  Scientific  Conference  From  the  Baltic  to  the  Black  Sea:  the Formation  of  Modern  Economic  Area:  Conference  Proceedings,  August  19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 196 pages. – р. 92-94.
 20. Антохов А.А. Механізми управління інноваційним розвитком регіону в сучасних умовах // Антохов А.А. / Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 – 96 с. – С. 3-4.
 21. Антохов А.А., Галушка З.І. Формування стратегії соціальної відповідальності в інституціональному середовищі інтелектуальної економіки // А.А. Антохов, З.І. Галушка / Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : ІV Міжнародний науково-практичний форум, (25 жовтня 2018 року), м. Житомир. – м. Житомир. – ЖНАУ. – 2018. – с. 17-20.

Міжнародні публікації:

 1. Antohov A.A. The impact of Education Quality on the Sustainable Development of Innivative Society. / Antohov A.A.// ActaScientificaAcademiaeOstroviensis. – ZeszytyNaukowesąpismemnaukowymwydawanymprzezWyższąSzkołęBiznesuiPrzedsiębiorczości w OstrowcuŚw., 2013. – № 1. – Sectio A. – Р. 259-268.
 2. Antohov A.A. Trends of the world labourmsrket in the conditions of globalization /Antohov A.A.// ActaScientificaAcademiaeOstroviensis. Section A. – Nauki: Hmanistyczne, Spoleczne, Tehniczne. – №3 (1)/2014.-OstrowcuŚw. – P. 65-73.
 3. Антохов А.А. Розвиоток науково-освітнього середовища Карпатського регіону як рушія інноваційних економічних змін /Антохов А.А.// «Молодий вчений». – Науковий журнал. -№7 (22). –Частина 1.- 2015р. – 161с. – с.40-45.
 4. Антохов А.А. Роботизація як головний рушій переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки. /Антохов А.А.// Науковий журнал «Молодий вчений» Вип. №2 (17). Ч.1. Економіка. – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. – с. 67-70.
 5. Antohov A.A. INFORMATION TECHNOLOGY AS DETERMINANTS OF INTELLECTUALIZATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY / Antohov A.A.//Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015.- 344 p. – р. 106-111.
 6. Antohov A.A. BASIS DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF INTELLECTUALIZATION OF SOCIETY in: a new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / ed. by y. s. larina, o. o. romanenko. Usa, st. louis, missouri : Publishing house science and innovation center, ltd., 2015. P. 227-252. dol:
 7. Антохов А.А.  Теорія технолого-сингулярного модерну: основні положення та обґрунтування / Антохов А.А. // SCIENTIFIC LETTERS OF FCFDEMIC SOCIETYOF MICHAL BALUDANSKY. – 2017. – 5(1). – С.85-90.
 8. Антохов А.А., Антохова О.Ю. Модель моніторингу загроз економічної безпеки в умовах регіональних трансформацій // Антохов А.А./ Інфраструктура ринку. – Електронний науково-практичний журнал. – 2018. − №19. – С. 386-392. http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/66.pdf
 9. Антохов А.А. Інноваційні стратегії соціальної відповідальності бізнесу // Антохов А.А./ Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. 2018. – № 18.- С. 5–10. http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2018/3.pdf
 10. Антохов А.А., Антохова І.М. Інструменти управління регіональним еокномічним розвитком в сучасних умовах невизначеності // А.А. Антохов, І.М. Антохова/ Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2018. – Вип. 26. − Ч.2. – с. 46-51. http://bses.in.ua/journals/2018/26_2_2018/11.pdf
 11. Антохов А.А. Взаємовпливи людського капіталу та інноваційного розвитку економіки // А.А. Антохов / Бізнес навігатор. Науково-виробничий журнал. 2018. – Вип. 1-2 (44). – С. 32-36. http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/44_2_2018/07.pdf

Останні публікації:

 1. Антохов А.А., Котельбан С.В. Регулювання інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації: зміст, методи, інструменти // А.А. Антохов, С.В. Котельбан / Науково виробничий журнал: Інноваційна економіка. 2019.-№1,2.-С. 41-46.