antohov_a

Антохов Андрій Анатолійович 

Посада: професор

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Освіта: 

У 2006 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність „Економіка підприємства”.

У 2007 році зацінчив юридичний фаультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У 2007 році закінчив Ірпінську податкову академію, спеціальність «Фінанси та кредит»

У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему: «Трансформація регіонів в умовах інтелектуалізації суспільства»

Тематика наукових досліджень: проблеми становлення та перспективи розвитку, формування трудового потенціалу регіону, інноваційний розвиток регіонів в умовах становлення технолого – сингулярного етапу розвитку суспільства

Дисципліни: Менеджмент, Самоменеджмент, Управління змінами, Управління проєктами, Менеджмент у фізичній терапії, Економічні основи соціального забезпечення.

Контактна інформація:
e-mail: a.antochov@chnu.edu.ua

Розділи в колективних монографіях::

 1. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія. Чернівці. Чернівецький нац.ун-т, 2011.- 256 с.
 2. Антохов А.А., Комарницький І.Ф. Механізм функціонування розвитку ринку освітніх послуг. Антохов А.А., Комарницький І.Ф. Чернівці. Вид. Буковинського державного медичного університету, 2011. 296 с.
 3. Антохов А.А. Глобалістичні виклики  розвитку регіональної економіки в нових глобалізаційних УМОВАХ  Розвиток  економіки  України  під  впливом  економічних,  соціальних, технологічних  та  екологічних  трендів. Монографія. М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Д. НГУ, 2015.455 с.
 4. Антохов А.А. Вплив науково-технічного  прогресу  на формування економіко-технологічної сингулярності регіонів Економічна  криза:  фактори,  моделі  та  механізми  подолання. Монографія.Міжнар. технол. ун-т «Миколаївська  політехніка».  Нац.  гірн.  ун-т,  Харк.  ін-т  банк.  спр.,  Житомир. держ. ун-т. Д. НГУ, 2015. 79 с.
 5. Антохов А.А. Economic and law human resources management issues: Collective monograph. – Caricom, Barbados, 2016. – 112p.
 6. Антохов А.А.Трансформаційні зміни на регіональному ринку праці в умовах інтелектуалізації та модернізаії економіки : монографія. Чернівці. Технодрук, 2016. 228 с.
 7. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. 408 с.
 8. Антохов А.А., Клевчік Л.Л., Лусте О.О. Управління змінами. Навчальний посібник.            Чернівці. Технодрук. 2022. 208 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4336
 9. Менеджмент і адміністрування: підручник для бакалаврів. Колектив авторів. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. 2022. 684с.
 10. Антохов А., Клевчік Л. Самоменеджмент: навчальний посібник. Чернівці: Глибоцька районна друкарня. 2021. 176 с.
 11. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3682
 12.       4. Менеджмент і адміністрування : підручник для магістрів / Колектив авторів: д.е.н., проф.Галушка З.І., д.е.н., доц. Антохов А.А., к.е.н., доц. Запухляк В.М та ін. Чернівці: ЧНУ. 2021. 437 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3213
 13. 5.Менеджмент: збірник тестових завдань. Укл.: Антохов А.А., Галушка З.І., Запухляк В.М., Поченчук Г.М. та ін. / За ред. Галушки З.І., Поченчук Г.М. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т. 2021. 203 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3136

Розділи в підручниках та навчально-методичніпосібники::

 1. Антохов А.А. Фізичний стан людини: механізми і шляхи вдосконалення/ А.А. Антохов, Пішак В.П., Радько фон Шульц М.М., Антохова І.М., Ревенко Ж.А., Гумен-Радько фон Шульц В.А., Костюк Т.А., Білянська Т.А. // Підручник. Чернівці, 2010.С. 400.
 2. Антохов А.А. Сучасні проблеми безпечного харчування / А.А. Антохов, Пішак В.П., Радько фон Шульц М.М., Антохова І.М., Ревенко Ж.А., Гумен-Радько фон Шульц В.А., Костюк Т.А. // Навчальний посібник (друге видання). Чернівці, 2010.С. 232.
 3. Антохов А.А. Фізична реабілітація і лікарський контроль / А.А. Антохов, Радько фон Шульц М.М., Антохова І.М., Ревенко Ж.А., Гумен-Радько фон Шульц В.А., Костюк Т.А. // Навчальний посібник. Чернівці, 2010. С. 280.
 4. Радько фон Шульц М.М., Антохова І.М., Зрибнєва І.П., Антохов А.А.Економічний механізм функціонування підприємства. Навчальний посібник. Чернівці, 2011.- 138 с.
 5. Антохов А.А., Грицюк ЕО., Антохова І.М., Зрибнєва І.П., Радько фон Шульц М.М., Гумен- Радько фон Шульц В.А., Чебаненко О.Б., Круглянко А.В., Колосінський Є.Ю. Економіка підприємства. Навчальний практичний збірник завдань.- Чернівці, 2011.132 с.
 6. Антохов А.А., Антохова І.М., Зрибнєва І.П., Грицюк ЕО., Радько фон Шульц М.М., Гумен- Радько фон Шульц В.А., Чебаненко О.Б., Ткачук Н.В. Пентелюк В.І. Економіка підприємства. Навчальний посібник.Чернівці, 2011.368с.
 7. Менеджмент і адміністрування: підручник для бакалаврів. Том 1 /Колектив авторів// [за ред.. Галушки З.І., Терлецької Н.М.]. Чернівці, 2013. 400 с.
 8. Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах. Том 2 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М. – Чернівці, 2013. 312 с.
 9. Менеджмент і адміністрування: підручник у трьох томах. Том 3 / за ред. Галушки З.І., Запухляка В.М., Саєнка О.С. Чернівці, 2014. 404 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Антохов А. А., Антохова І.М Ксьондз С.В. Управління організацією внутрішньофірмового планування на малих та середніх підприємствах. Науковий вісник КНТЕУ Вип. ІІІ. Економічні науки. Чернівці. –2002. с. 217-223.
 2. Антохов А.А. Проблеми приватизації в умовах глобалізації економіки. Матеріали студентської наукової конференції, 14-15 травня 2002 р. Періодичні та фізіко-математичні науки. Чернівці. 2002. с. 170-171.
 3. Антохов А.А. Реструктуризація підприємств – важливий фактор оздоровлення економіки України. Матеріали Першої Всеукраїнської студентської конференції “Економічна система України на зламістоліть”, 16-18 травня 2002 р. Чернівці, 2002. с. 7-8.
 4. Антохов А.А., Антохова І.М., Білик Л.С. Ефективність використання основних фондів і виробничої потужності – спільні проблеми діяльності підприємства в умовах трансформації економіки. Науковийвісник КНТЕУ. Вип. ІІІ. Економічні науки. Чернівці, 2003. с. 171-181.
 5. Антохов А.А. Концепція маркетингу регіонального ринку праці. Матеріали студентської наукової конференції, 14-15 травня 2003 р. Періодичні науки. Чернівці. – 2003. с. 195-196.
 6. Антохов А.А. Проблеми підвищення ефективності загальнодержавної підтримки малого підприємництва. Матеріали студентської наукової конференції, 12-13 травня 2004 р. – Історичні, економічні та юридичні науки. Чернівці. 2004. с. 5-6.
 7. Антохов А.А., Подольський П.А, Кифяк Р.В. Якість продукції – запорука успіху підприємства. Матеріалистудентськоїнауковоїконференції, 12-13 травня 2004 р. – Історичні, економічні та юридичні науки. Чернівці. 2004. с. 87-88.
 8. Антохов А.А. Вплив державних важелів на механізм відтворення трудового потенціалу // Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці: Рута, 2007. с. 119-122.
 9. Антохов А.А. Особливості управління освітніми послугами в Україні // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону. Матеріали ХVІ міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 року. Чернівці, 2007. с. 446-447
 10. Антохов А.А. Нові тенденції у фінансуванні вищої освіти в країнах Західної Європи // Глобальна економіка як сучасний етап співробітництва країн. Матеріали міжн. наук.-практичноїконф. студентів та аспірантів.Частина І. Чернівці, 2007. с.324-326.
 11. Антохов А.А. Проблеми деформації престижності робочих місць в умовах ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. Вип. І. Економічні науки. 2007. с. 68-76.
 12. Комарницький І.Ф., Антохов А.А. Стан і проблеми міграційних процесів регіону // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 328-329. Економіка. Чернівці: Рута, 2007. с. 99-103.
 13. Антохов А.А. Особливості взаємовідносин ринку загальноосвітніхпослуг і ринку праці // Матеріали ХХУІІІ міжнародної науково-практичної конф. “Генезис інституційної системи транзитивних економік”. Чернівці: Рута, 2008. с.220-223.
 14. Антохов А.А. Вплив зарубіжного досвіду на управління взаємодією вищої школи та ринку праці в новихекономічних умовах // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів. Матеріали ХVІІ міжнародноїнауково-практичної конференції 7-8 травня 2008 року. Чернівці, 2008. с.480-483.
 15. Антохов А.А. Вплив глобалізації на розвиток ринку освітніх послуг // Освітата наука в умовах глобальних викликів. Програма міжнародної науково-практичної конференції 13 травня – 15 червня 2008 року. Сімферополь: вид. Центр Кримського інституту бізнесу, 2008. с.89-93.
 16. Антохов А.А. Особливості формування цінової політики освітніх послуг // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 367. Економіка. Чернівці: Рута, 2008. с. 120-123.
 17. Антохов А.А. Ринок освітніх послуг в Україні: особливості та сьогоденні проблеми розвитку// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. Вип.ІІІ. Економічні науки. 2008. с. 455-463.
 18. Антохов А.А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. 2009. № 1 (51). с. 251-260
 19. Комарницький І.Ф., Антохов А.А. Проблеми фінансування освіти на сучасному етапі розвитку економіки // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р.Чернівці: ДрукАрт, 2009. с. 33-35.
 20. Антохов А.А. Вплив Болонського процесу на розвиток ринку освітніх послуг в Україні // Функціонування єврорегіонів в умовах трансформаційної економіки. Матеріали міжн.наук.-практич. конференції. Чернівці (7-8 травня 2009р.). 2009. с. 427-429.
 21. Антохов А.А. Тенденції становлення й розвитку ринку освітніх послуг в умовах економіки знань // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 456. Економіка. Чернівці: Рута, 2009. с. 12-16.
 22. Комарницький І.Ф., Антохов А.А. Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг. Регіональнаекономіка, Вип. 2. 2008 року, м. Львів. с. 220-228.
 23. Антохов А.А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження. Регіональна економіка, Вип. 1. 2009 року, м. Львів.с. 251-229.
 24. Антохов А.А. Вплив болонського процесу на розвиток ринку освітніх послуг в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції., 7-8 травня 2009 року., «Функціонування єврорегіонів в умовах трансформаційної економіки», Чернівці 2009. с. 227-229.
 25. Антохов А.А. Проблеми формування освіти на сучасному етапі розвиткуекономіки. Матеріали XIX міжнародноїнауково – практичноїконференції, 15-16 жовтня 2009 року., м. Чернівці, 2009. с. 33-35.
 26. Комарницький І.Ф., Антохов А.А. Проблеми фінансування освіти на сучасному етапі розвитку економіки // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р. Чернівці: ДрукАрт, 2009. с. 33-35.
 27. Антохов А.А. Якість вищої освіти в системі забезпечення відповідності регіонального ринку освітніх послуг та ринку праці. Регіональнаекономіка, Вип. 2.  2010 року, м. Львів. с. 151-157.
 28. Антохов А.А. Методичні підходи до оцінки відповідності ринку освітніх послуг та ринку праці в регіоні. Науковий вісник КНТЕУ. Вип. ІV. Економічні науки. Чернівці. 2010. с.89 – 97.
 29. Антохов А.А. Аналіз надання та споживання освітніх послуг вищої освіти в Чернівецькій області/ Клевчік Л.Л., Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 557-558. Економіка. Чернівці: Рута, 2011. с. 84-89.
 30. Антохов А.А. Вплив ринку освітні хпослуг на розвиток інноваційної економікиУкраїни. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. Випуск 17/ За заг ред. М.В. Лазаровича.// Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. с. 14-22.
 31. Антохов А.А. Модель функціонування регіональних ринків праці та освітніх послуг у сфері вищої освіти. /Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. Чернівці: Рута, 2012. с. 42-46.
 32. Антохов А.А. Оцінка перспектив антикризового банківського менеджменту в умовах ринку та кризи/ Клевчік Л.Л., Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Вип. 592. Економіка. Чернівці: Рута, 2012. с. 74-77.
 33. Антохов А.А. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг як передумова конкурентоспроможності на ринку праці. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Випуск 19. Тернопіль. Економічна думка ТНЕУ, 2013. с. 86-97.
 34. Антохов А.А. Механізм формування купівельного попиту на ринку освітніх послуг. /Антохов А.А.// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. Чернівці: Рута, 2013. с. 235-240.
 35. Антохов А.А. Інституційні обмеження для молоді на ринку праці в умовах модернізації економіки. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 665-667 Економіка. Чернівці. Рута, 2013. с. 128-136.
 36. Антохов А.А. Ринок освітніх інновацій у системі підготовки студентів ВНЗ. Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих вчених. – Науки: економіка, політологія, історія. 2013. №15 (93). с. 19-28.
 37. Антохов А.А. Напрями державного сприяння формуванню конкурентного трудового потенціалу в умовах трансформації економіки України // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. Наук. Праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2014.179 с. С.63-66.
 38. Антохов А.А. Теоретична платформа формування вчення про технологічну сингулярність в економічних процесах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 1. 2014 (212) №3. с. 236-239.
 39. Антохов А.А. Місце та значення України на світовому ринку праці // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. Наук. Праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2014.169 с.26-28.
 40. Антохов А.А. Передумови переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. – 2014. № 16. с. 68-72.
 41. Антохов А.А. Сучасне осмислення сутності регіону та регіональної економіки // Агросвіт. Науково-практичний журнал. 2014. № 16. с. 12-17.
 42. Антохов А.А. Трансформація механізму функціонування ринку праці в умовах модернізації сучасної економіки //Вісник академії праці і соціальних відносин. Зб. Наук. Праць. Вип. 1 (69).  Київ, 2014. с.23-29.
 43. Антохов А.А. Сутність державного регулювання ринку праці в інформаційній економіці // Науковий вісник Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. 2014. – № 5 (213). 228 с. 5-12.
 44. Антохов А.А. Державне регулювання ринку праці в інформаційній економіці // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. Наук. Праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2014.165 с. 24-27.
 45. Антохов А.А. Механізми регулювання розвитку регіональної економіки та їх осучаснення на вимогу посилення інтелектуалізації суспільства // Науковий вісник Одеський національний економічний університет. Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць 2014. № 3 (54). 300 с. 8-14.
 46. Антохов А.А. Інтелектуалізація суспільства та розвиток регіональної економіки: взаємозв»язок та протиріччя // Луцький національний технічний університет/ Економічний форум. Науковий журнал 2014. № 4. 280 с. 64-69.
 47. Антохов А.А. Теоретичне підґрунтя розвитку регіональної економіки в умовах інтелектуалізації суспільства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 7. Частина 4 Херсон. ВД «Гельветика», 2014. с. 49-53.
 48. Антохов А.А. Фокуси дослідження глобалістичних викликів регіонального розвитку. «Сталий розвиток економіки». Науковий журнал 2015. №1(26).295 с.104-110.
 49. Антохов А.А. Концепція факторів розвитку регіональної економіки в фокусі основних пдходів до її формування. Вісник Дніпропетровського університету. Серія ‘Економіка’ Вип. 9 (1) Дніпропетровськ. 2015. 135 с. 97-103.
 50. Антохов А.А. Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри. Інноваційна економіка. Науковий журнал. №1(56). 2015. с. 256-262.
 51. Антохов А.А. Факторна множинність розвитку регіональної економіки в контексті інтелектуалізації суспільства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: економіка. Вип. 1 (45). Том 1.Ужгород. 2015. с.  27-30.
 52. Антохов А.А. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток регіональної економіки в площині факторної множинності. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип 730-731. Економіка.  Чернівці. Рута, 2015.  с. 110-115.
 53. Антохов А.А.Інноваційний розвиток регіональних економічних систем та їх бізнес середовища у фокусі інтелектуалізації суспільства і технолого-сингулярного переходу Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. Випуск 6.  Миколаїв. 2015. с. 516-522.
 1. Антохов А.А. Роботизація як головний рушій переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки. Науковий журнал «Молодий вчений» Вип. №2 (17). Ч.1. Економіка. Херсон. ВД «Гельветика», 2015. с. 67-70.
 2. Антохов А.А. Розвиток науково-освітнього середовища Карпатського регіону як рушія інноваційних економічних змін. «Молодий вчений». Науковий журнал. №7 (22). –Частина 1. 2015р. с.40-45.
 1. Антохов А.А. Основні детермінанти інноваційного розвитку Карпатського регіону Вісник волинського інституту економіки та менеджменту. Випуск 12. Луцьк. 2015. 518с. с. 18-26.
 2. Антохов А.А. Інноваційність бізнес середовища Карпатського регіону України в умовах формування технолого-сингулярних ознак. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип 750. Економіка. Чернівці. Рута, 2015. с. 88-94.
 3. Антохов А.А. Принципи впровадження регіонльних трансформаій на основі інноваційного розвитку економіки регіону [Елетронний ресурс]. Глобальні та національні проблеми еокноміки. 2017. №18. Режим доступу до статті:http:global-national.in.ua/issue-18-2017
 4. Антохов А.А. Концептуальні  проблеми  та  цілі іноваційно-технологічного  розвитку економіки регіонів Науковий журнал «Економіка і фінанси». 2017. №7. м. Дніпроетровськ. с. 33-41. Режим доступу: http://ecofin.at.ua/maket_ehkonomika_i_finansy_07-08_2017.pdf
 5. Антохов А.А., Антохова О.Ю. Модель моніторингу загроз економічної безпеки в умовах регіональних трансформацій.  Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – 2018. − №19. – С. 386-392. http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/66.pdf
 6. Антохов А.А. Взаємовпливи людського капіталу та інноваційного розвитку економіки. Бізнес навігатор. Науково-виробничий журнал. 2018. Вип. 1-2 (44). с. 32-36. http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/44_2_2018/07.pdf
 7. Антохов А.А. Інноваційні стратегії соціальної відповідальності бізнесу  Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. 2018.  № 18. с. 5–10.
 8. Антохов А.А., Антохова І.М. Інструменти управління регіональним еокномічним розвитком в сучасних умовах невизначеності Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2018. Вип.26. Ч.2.  с. 46-51. http://bses.in.ua/journals/2018/26_2_2018/11.pdf
 9. Антохов А.А., Котельбан С.В. Регулювання інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації: зміст, методи, інструменти Науково виробничий журнал: Інноваційна економіка. 2019.-№1,2. с. 41-46.
 10. Антохов А.А. Стратегічні передумови розвитку технолого-сингулярної економічної системи Карпатського регіону  Агросвіт. Науково-практичний журнал. 2019. № 7. с. 10-16. http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2854&i=1
 11. Antokhov A.A.. Antochjva I.M., Byndiu V., Popel L. financial security of functioning of the businesses in the agricultural sector of economy in the conditions of changes. international journal of innovative technologies in ECONOMY.2 (29), May 2020 DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite
 12. Антохов А.А. Запухляк В.М., Клевчік Л.Л. Інтелектуальний потенціал карпатського регіону України в контексті вдосконалення та розвитку сфери інформаційних технологій Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип 829. Економіка. Чернівці. Рута, 2020. 158с. с. 37-43. http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/135
 13. Антохов А.А. Запухляк В.М., Клевчік Л.Л. просторовий контекст розвитку та управління технологоbсингулярних регіональних економічних систем в україні Економіка та держава Науково-практичний журнал. 2021. – № 3. с. 34-39.
 14. Антохов А.А., Клевчік Л.Л., Лусте О.О. socio-psychological factors of the effectiveness of the organization’s management system. Економічний простір, (180), 134-138. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-21 http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1125
 15. Антохов А.А,, Клевчік Л.Л., Лусте О.О. Механізми переходу до інноваційного типу соціально-економічного розвитку регіону. Інфраструктура ринку. 2022. № 63. с.10-15. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4334
 16. Антохов А.А., Клевчік Л.Л., Наукові основи співпраці та кооперації у сфері інновацій та інтелектуальної праці. Ефективна економіка. 2023. №3.https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1265DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.3.8
 17. Антохов А.А,, Клевчік Л.Л., Інформаційні технології як детермінанти інтелектуалізаціїта розвитку регіональної економіки. Інвестиції:практика та досвід. 2023. №8.с.15-19. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.8.15

https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1356/1366

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій:

 1. Антохов А.А.Впливзовнішніхфакторів на функціонуваннярегіонального ринку освітніхпослуг. МатеріалиМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 6-7 травня 2010 року. – «Транскордоннеспівробітництво як фактор активізаціїєвроінтеграційнихпроцесів». КНТЕУ Чернівці. 2010. с. 446-448.
 2. Антохов А.А., Клевчік Л.Л Аналізнадання та споживанняосвітніхпослугвищоїосвіти в Чернівецькійобласті // НауковийвісникЧернівецькогонаціональногоуніверситету: Збірникнаукових праць.Вип.557-558. Економіка. Чернівці. Чернівецькийнац..ун-т., 2011.с.84-89.
 3. Антохов А.А. Модель функціонування регіональних ринків праці та освітніх послуг у сфері вищої освіти // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т., 2012. с.42-45.
 4. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Оцінка перспектив антикризового банківського менеджменту в умовах ринку та кризи// Науковий вісник Чернівецького національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 592. Економіка. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т., 2012.с.74-78.
 5. Антохов А.А. Вдосконалення механізму державного фінансування освіти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі». – Чернівці: 26-27 квітня 2012. с. 131-133.
 6. Антохов А.А. Напрямки покращення державної політики зайнятості. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки». Чернівці: 26-27 вересня 2013. с. 50-51.
 7. Антохов А.А. Місце технологічної сингулярності в економічних процесах. Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. Матеріали ІХ міжн.наук-практ. конф. 22-24 травня 2014 року, м. Хмельницький. Хмельницький, 2013. с. 5-7.
 8. Антохов А.А. Періодизація розвитку регіональної економіки в контексті зародження технолого-сингулярного етапу. Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій. Матеріали VІ міжн.наук-практ. конф. 25-27 вересня 2014 року, Одеса, 2014. с. 163-166.
 9. Антохов А.А. Термінологічна основа дослідження механізмів державного регулювання регіональної економіки. Проблеми фінансового економічного та соціального розвитку країн. Матеріали міжн.наук-практ. конф. 5-6 вересня 2014 року. Київ. с. 56-59.
 10. Антохов А.А. Вимоги до формування теоретичної платформи розвитку регіональної економіки в умовах інтелектуалізації суспільства. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин. Матеріалиміжн.наук-практ. конф. 4-5 липня 2014 року, м. Львів. Львів. ЛЭФ, 2013. Ч 1.с. 6-8.
 11. Антохов А.А. Еволюція поглядів на сутність регіональної економіки та її функціональність. Актуальні питання економічних наук. Матеріали V міжн.наук-практ. конф. 12-13 вересня 2014 року, м. Донецьк. Донецьк. ГЕ (СІЕУ), 2014. с.32-35.
 12. Антохов А.А. Специфіка дослідження розвитку регіональної економіки в умовах інтелектуалізації суспільства. Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення. Матеріали міжн.наук-практ. конф. 11-12 липня 2014 року, м. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ. НО «Перспектива», 2014. 144 с. 7-9.
 13. Антохов А.А. Взаємозвязок та взаємовплив економічної теорії та регіональної економіки. Матеріали науково-практичного круглого столу «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону». Чернівці. 17-18 жовтня 2014. с. 17-18.
 14. Антохов А.А. Вплив технологічної сингулярності на економічні процеси: регіональний аспект. Прогнозування соціально-економічного розвитку національної еокноміки. Матеріалиміжн.наук-практ. конф. 26-27 грудня 2014 року, У 3-х частинах. м. Дніпропетровськ. Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. Ч. 1. 120 с. 82-85.
 15. Антохов А.А. Науково-технічнийпрогрес як фактор розвитку регіональної економіки. Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи. Матеріали міжн.наук-практ. конф. 26-27 грудня 2014 року, м. Львів. Львів. ЛЭФ, 2014. Ч 1. с. 7-12.
 16. Антохов А.А. Локально-регіональнийрозвиток економіки в площині глобалістичних викликів. Проблеми сучасної економіки. Матеріали VI міжн.наук-практ. конф. 13-14 лютого 2015 року, м. Запоріжжя. Зпоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. Ч 1. с. 77-79.
 17. Антохов А.А. Економічні передумови формування бізнес-середовища Карпатського регіону України в контексті стимулювання інноваційного розвитку. Проблеми фінансово-економічного розвитку підприємницької діяльності та національних економік: збірник тез наукових рбіт учасників Міжнародної наук.практ. конференції 17-18 квітня 2015 року, м. Київ. Аналітичний цент «Нова економіка», 2015. с.39-44.
 18. Антохов А.А. Прогресивні підходи дослідження факторних впливів на розвиток регіонльної економіки. Розвиток регіональної економіки: теорія і практика: Матеріали міжн.наук-практ. конф. 3-4 квітня 2015 року, м. Івано-Франківськ. Тернопіль. Крок, 2015.Ч.2. с. 316-318.
 19. Антохов А.А. Механізми підвищення ефективності використання результатів інтелектуальної діяльності в процесі інноваційного розвитку економіки регіонів. International  Scientific  Conference  From  the  Baltic  to  the  Black  Sea:  the Formation  of  Modern  Economic  Area.  Conference  Proceedings,  August  19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 196 pages. р. 92-94.
 20. Антохов А.А. Механізми управління інноваційним розвитком регіону в сучасних умовах. Економіка та врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.). Чернівці. Чернівецький нац. ун-т, 2017. с. 3-4.
 21. Антохов А.А., Галушка З.І. Формування стратегії соціальної відповідальності в інституціональному середовищі інтелектуальної економіки. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : ІV Міжнародний науково-практичний форум, (25 жовтня 2018 року), м. Житомир. – м. Житомир. ЖНАУ. 2018. с. 17-20.
 22. Антохов А.А., Галушка З.І. Kюдський капітал та захист прав  інтелектуальної власності як основа інноваційного потенціалу  країни Матеріали V Міжнародного науково-практичного форуму (25 жовтня 2018 року). – Житомир : житомирський національний агроекологічний університет, 2019. с. 19-22.
 23. Антохов А.А., Мартиненко М.І. Реформування кадрового потенціалу в умовах інноваційного розвитку підприємства. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 листопада 2018 року). Херсон. Видавництво «Молодий вчений», 2018. с.176-178.
 24. Антохов А.А., Максимюк Т.В. Впровадження оптимальних умов розвитку малого бізнесу, як запорука формування середнього класу. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації. збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.). у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 6. с.51-52.
 25. Антохов А.А., Клевчік Л.Л. Інноваційна культура населення як основа розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем. The 1 st International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (February 13-15, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. 488-491 p. https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4647/1/EURASIAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-13-15.02.22.pdf
 26. Антохов А.А,, Клевчік Л.Л. Вплив глобалізації на основні властивості типів економічної інформації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,11-13 травня 2022 року, Чернівці (Україна)-Сучава (Румунія). Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2022. 8-9с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4518?show=full

Міжнародні публікації:

 1. Antohov A.A. The impact of Education Quality on the Sustainable Development of Innivative Society. / Antohov A.A.// ActaScientificaAcademiaeOstroviensis. – ZeszytyNaukowesąpismemnaukowymwydawanymprzezWyższąSzkołęBiznesuiPrzedsiębiorczości w OstrowcuŚw., 2013. № 1. Sectio A. Р. 259-268.
 2. Antohov A.A. Trends of the world labourmsrket in the conditions of globalization /Antohov A.A.// ActaScientificaAcademiaeOstroviensis. Section A. Nauki. Hmanistyczne, Spoleczne, Tehniczne. №3 (1)/2014.-OstrowcuŚw. P. 65-73.
 3. Antohov A.A. information technology as determinants of intellectualization and development of regional economy.Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. р. 106-111.
 4. Antohov A.A. basis development of the regional economy in the conditions of intellectualization of society in: a new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / ed. by y. s. larina, o. o. romanenko. Usa, st. louis, Missouri. Publishing house science and innovation center, ltd., 2015. P. 227-252. dol:
 5. Антохов А.А.  Теорія технолого-сингулярного модерну: основні положення та обґрунтування. scientific letters of fcfdemic societyof michal baludansky. 2017. 5(1). с.85-90.

Scopus, Web of Science

 

 1. Antokhov Andrii; Tytynnik, Yryi; KrivenkoAlexander; Pashynskyi Volodymyir; Cherkasova Svitlana. Development of Adaptive Organizational and Economic Mechanism of Strategic Management of Corporation Resistance to Risk /Antokhov, Andrii // Academy of Strategic Management Journal, suppl. Special Issue 1; Arden Vol. 18, (2019): 1-5. (Index Scopus).
 2. Kotelban S. V., Antokhov A. A., Yankovska L. A., Fedoryshyna L. M., Felenchak Y. B., Holod A. P. Problems and disadvantages of the modern mechanism of state regulation of innovative development of Ukrainian economy. Arctic Journal. 2020. 73(6). P. 33-44. (Index Scopus).
 3. Viktoriia Kyfyak, Andrii Antokhov, Serhii Todoriuk. Business model as a value management tool /Antokhov, Andrii //Baltic Journal of Economic Studies Vol. 7 No. 2 (2021) March. P.110-117. (Index Web of Science).
 4. Vodianka Liubov, Andrii Antokhov, Natalіia Podluzhna, Zoriana Kobelia. Influence of Structural Age Shifts of Population on Sectoral Structure of Employment /Antokhov, Andrii // Studies of Applied Economics 39(5). May 2021. DOI:10.25115/eea.v39i5.5018 (Index Scopus)
 5. Andrii Antokhov, Sergey Yekimov, Volodymyr Sarychev, Olena Savenko and Adel Bykova. The role of investment in increasing the economic potential of agriculture. AIP Conference Proceedings 2661, 020002 (2022). (Scopus).

https://doi.org/10.1063/5.0107109