Кафедра фінансів і кредиту економічного факультету створена у 1992 році і є структурним підрозділом одного із найстаріших та найпрестижніших навчальних закладів України – Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Кафедра фінансів і кредиту здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа і страхування» на денній та заочній формах навчання.

Постійні економічні трансформації, зростаюча фінансіалізація економіки та всіх інших сфер життєдіяльності людей зумовлюють підвищення ролі фінансів (грошей) у суспільстві. Процеси цифровізації пронизують сьогодні діяльність людей, бізнесових одиниць, державних структур, вони формують поряд із традиційними нові форми фінансових відносин, взаємозв’язки між ними ускладняються. Фінанси у сучасному світі не просто суттєво посилюють свою роль, вони стають відносно самостійною сферою економіки, набувають певної відокремленості. У  зв’язку з цим зростають вимоги до рівня підготовки майбутніх фінансистів.

Кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича пропонує студентам таку систему знань, яка дозволить їм якісно осягнути всю глибину економічної, а особливо фінансової науки та вміло застосувати свої знання в майбутній практичній діяльності.

У сучасній економіці України фінансист повинен бути готовий до прийняття виважених управлінських рішень. Тому в навчальному процесі за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» головна увага приділяється вивченню основних теоретичних, а також прикладних способів ефективного використання фінансових ресурсів як окремого суб’єкта господарювання, так і суспільства у цілому. Не залишається за межами підготовки фахівця-фінансиста ознайомлення з сучасними фінансово-економічними розрахунками та методами фінансового аналізу, вивчення корпоративних фінансів, механізмів функціонування різноманітних фінансово-кредитних установ.

Місія кафедри фінансів і кредиту якраз і полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних прийняти науково обґрунтовані, оптимально-виважені рішення та нести відповідальність за діяльність організацій сфери приватних і публічних фінансів. Реалізація такої місії базується на праці висококваліфікованого викладацького складу кафедри, на сучасних методах навчання із використанням цифрових освітніх технологій, на партнерських відносинах з банківськими та страховими організаціями, державними фінансовими структурами, з вітчизняними та зарубіжними ЗВО-партнерами. Колектив кафедри постійно оновлює освітні програми, адаптує вибіркові навчальні курси до змінних вимог суспільства та ринків у підготовці фахівців-фінансистів.

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» успішно працюють на престижних посадах у державних та приватних структурах,  у тому числі: Державній податковій службі, Державній казначейській службі України, Держаудиті, фінансових структурах  органів місцевого самоврядування, у  комерційних банках, страхових компаніях, кредитних спілках, фінансових структурах як державних, так і приватних підприємств тощо. Рівень знань, які одержує майбутній фінансист у стінах Чернівецького національного університету, дозволяє йому продовжувати як навчання, так і наукові дослідження в провідних закордонних вузах.

З моменту створення кафедри її очолювали у різні роки фахівці-практики – начальники фінансового управління Чернівецької міської ради Охрімовський Г.В. та Прокопець Є.Д., а також кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Черватюк М.В. 

З серпня 2003 року кафедру очолює Нікіфоров П.О. – відмінник освіти України, академік АН ВШ України, доктор економічних наук, професор.

Сьогодні колектив кафедри налічує 28 викладачів, серед яких 3 доктора та 24 кандидати економічних наук. Один викладач завершує роботу над кандидатською дисертацією, ще троє активно працюють над докторськими дисертаціями. Наукові інтереси колективу кафедри охоплюють весь спектр актуальних проблем функціонування фінансової системи національної економіки, у тому числі сфери публічних та корпоративних фінансів, грошового обігу та банківської справи, страхування, фінансових ринків.

Викладачі кафедри фінансів і кредиту читають студентам як економічного, так і інших факультетів університету більше 60 фахових нормативних та вибіркових дисциплін.