Кафедра фінансів і кредиту економічного факультету створена у 1992 році і є структурним підрозділом одного із найстаріших та найпрестижніших навчальних закладів України – Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Кафедра фінансів і кредиту здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» та 072 – «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» на денній та заочній формах навчання. Підготовка фахівців здійснюється за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим (доктор філософії) рівнями.

        Постійні економічні трансформації, зростаюча фінансіалізація економіки та всіх інших сфер життєдіяльності людей зумовлюють підвищення ролі фінансів (грошей) у суспільстві. Процеси цифровізації пронизують сьогодні діяльність людей, бізнесових одиниць, державних структур, вони формують поряд із традиційними нові форми фінансових відносин, взаємозв’язки між ними ускладняються. Фінанси у сучасному світі не просто суттєво посилюють свою роль, вони стають відносно самостійною сферою економіки, набувають певної відокремленості. У зв’язку з цим зростають вимоги до рівня підготовки майбутніх фінансистів.

        Кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича пропонує здобувачам освіти таку систему знань, яка дозволить їм якісно осягнути всю глибину економічної, а особливо фінансової науки та вміло застосувати свої знання в майбутній практичній діяльності.

        У сучасній економіці України фінансист повинен бути готовий до прийняття виважених управлінських рішень. Тому в освітньому процесі головна увага приділяється вивченню основних теоретичних, а також прикладних способів ефективного використання фінансових ресурсів як окремого суб’єкта господарювання, так і суспільства у цілому. Не залишається за межами підготовки фахівця-фінансиста ознайомлення з сучасними фінансово-економічними розрахунками, методами фінансового аналізу та видами фінансового контролю (моніторингу), вивчення корпоративних фінансів, механізмів функціонування різноманітних фінансово-кредитних установ.

        Місія кафедри фінансів і кредиту якраз і полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних прийняти науково обґрунтовані, оптимально-виважені рішення та нести відповідальність за діяльність організацій сфери приватних і публічних фінансів. Реалізація такої місії базується на праці висококваліфікованого викладацького складу кафедри, на сучасних методах навчання із використанням цифрових освітніх технологій, на партнерських відносинах з державними фінансовими структурами, банківськими та страховими організаціями, з вітчизняними та зарубіжними ЗВО-партнерами. Колектив кафедри постійно оновлює освітні програми, адаптує вибіркові навчальні дисципліни до змінних вимог суспільства та ринків у підготовці фахівців-фінансистів.

        Випускники кафедри успішно працюють на престижних посадах у державних та приватних структурах,  у тому числі: Державній податковій службі, Державній казначейській службі України, Держаудитслужбі, фінансових структурах  органів місцевого самоврядування, у  комерційних банках, страхових компаніях, кредитних спілках, фінансових підрозділах як державних, так і приватних підприємств тощо. Рівень знань, які одержує майбутній фінансист у стінах Чернівецького національного університету, дозволяє йому продовжувати як навчання, так і наукові дослідження в провідних закордонних вузах.

        З моменту створення кафедри у різні роки її очолювали фахівці-практики – начальники фінансового управління Чернівецької міської ради Охрімовський Г.В. та Прокопець Є.Д., а також кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Черватюк М.В. 

        З серпня 2003 року кафедру очолює Петро Опанасович Нікіфоров – відмінник освіти України, академік АН ВШ України, доктор економічних наук, професор.

        З 1 вересня 2022 року до кафедри фінансів і кредиту приєднано кафедру публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, що була створена на базі кафедри фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету. Буковинський державний фінансово-економічний університет був відомчим закладом Міністерства фінансів України. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 44, Буковинський державний фінансово-економічний університет реорганізовано шляхом приєднання до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Кафедра фінансів була провідною кафедрою Буковинського державного фінансово-економічного університету, де понад сімдесят років здійснювалась підготовка фахівців для різних сфер і ланок фінансової системи України, славилась своїми випускниками фахівцями-практиками та науковцями як на регіональному, національному, так і міжнародному рівнях.  

        Інтеграція двох кафедр сприяла зміцненню кадрового складу, через обмін досвідом – удосконаленню форм і методів освітньої, наукової, міжнародної та ін. діяльностей викладачів і здобувачів освіти. 

        Сьогодні колектив кафедри налічує 27 викладачів, серед яких 3 доктора та 23 кандидати економічних наук. Окремі викладачі кафедри  активно працюють над докторськими дисертаціями. Наукові інтереси колективу кафедри охоплюють весь спектр актуальних проблем функціонування фінансової системи національної економіки, у тому числі сфери публічних та корпоративних фінансів, грошового обігу та банківської справи, страхування, фінансових ринків. На кафедрі поступово формується наукова школа антропоцентричних фінансів, у рамках якої викладачі кафедри у своїх наукових дослідженнях акцентують увагу на визначальній ролі людини в усіх складових фінансової системи, на поведінкових моделях різних суб’єктів фінансових відносин, на визначальних чинниках здійснення фінансової діяльності з огляду на характеристики людини,  у тому числі і на морально-етичних вимірах такої поведінки.

        Викладачі кафедри фінансів і кредиту забезпечують викладання дисциплін здобувачам освіти не тільки економічного, але й  інших факультетів та інститутів.