Сокровольська Наталія Ярославівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Формування доходів місцевих бюджетів у ринкових умовах»

 

Освіта: фінансово-економічний факультет Буковинського державного фінансово-економічного інституту

 

Сфера наукових інтересів: місцеві фінанси; публічні фінанси, державні фінанси, фінансова політика, міжнародні фінанси.

 

Дисципліни, що викладаються: «Бюджетний менеджмент», «Бюджетна система», «Казначейська справа», «Фінанси територіальних громад».

Стажування, підвищення кваліфікації:

 

1. Підвищення кваліфікації за програмою курсу «Основи користування Moodle» (обсяг 90 годин), сертифікат від 02 квітня 2020 року, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, м. Чернівці

2. Міжнародне стажування «Міжнародне стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)  2021 р.

3. Підвищення кваліфікації за програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» (обсяг 180 год), 08.01.2020-08.02.2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

4. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі» (обсяг 180 год), 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

 

 

Наукова-дослідна робота:

 

Робота в складі редакційної колегії електронного фахового періодичного наукового видання ««Економіка та суспільство»

 

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.

 

Стратегічні пріоритети та механізми фінансового забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства» (номер державної реєстрації – 0118U004407), 2018-2021 роки.

 

Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки» (номер державної реєстрації – 0118U004408), 2018-2021 роки.

 

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), термін 2025 р.

 

Керівництво науковою роботою бакалаврів, магістрів.

 

Рецензування наукових праць.

 

Відповідальний виконавець Міжнародного освітнього проєкту «Інтеграція та адаптація іноземних студентів», який реалізується згідно з грантовою угодою №619451-ЕРР-1-2020-INLEPPKA2-CBHEJP з Європейським союзом.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: n.sokrovolska@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56607422700

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8778-7317

ResearcherID/Publons:  https://www.webofscience.com/wos/author/rid/R-8418-2016

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=0u13JacAAAAJ

1.            Sokrovolska N., Prodius O., Zhuk O., Yamnenko G. & Fedyna V. Public-Private Partnership in Microfinance. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. 4(45). P. 93–103. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3842

2.            Sokrovolska, I. Zhurakovska, R. Sydorenko, P.Fuhelo, L. KhomenkoThe Impact of Taxes on the Reproduction of Natural Forest Resources in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. 12(3), P.108-122. URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1511

3.            Fen, K., Skljar Ye., Chykurkova A., Nakonechna K. Sokrovolska N. Priority areas of strengthening the economic security of the food industry. Independent Journal of Management & Production. 2020. 11(9). P. 2435-2469. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1422

4.            Korbutiak A., Gavatiuk L., Karvatskyi M., Sokrovolska  N. & Yurii E. Approaches to the formation of an optimal personal investment portfolio in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2021. 18(2). P. 91-105.   URL: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.08

5.            Korbutiak A., Gavatiuk L., Sokrovolska N. The system of the key indicators of formation of attractive investment climate of Ukraine and peculiarities of their management. Problems and Perspectives in Management. 2020. Volume 18. Issue 1, pp. 154-170.  URL: https://businessperspectives.org/journals/problemsandperspectivesinmanagement/issue-340/thesystemofthekeyindicatorsofformationofattractiveinvestmentclimateofukraineandpeculiaritiesoftheirmanagement

6.            Korbutiak A., Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization. Problems and Perspectives in Management. 2019. Volume 17. Issue 2. P. 217-227. URL: https://businessperspectives.org/problems-and-perspectives-in-management/issue-318/united-territorial-communities-in-ukraine-in-the-context-of-fiscal-decentralization

7.            Сокровольська Н.Я., Олексин А.Г. Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму.   Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 9-10. С. 64-67. URLhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2015_9-10_16

 

8.   Сокровольська Н.Я., Прядко В.В. Гносеологічні аспекти функціонування бюджетного механізму Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 11-12. С. 53-56. URLhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_11-12_14

1. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я.  Сучасні інструменти контролінгу витрат в умовах обмеженості ресурсів. Економіка та суспільство. №37. 2022. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-48

2.       Сокровольська Н.Я., Дембіцька А.В. Використання ефекту синергії в управлінні фінансово-економічним розвитком громади. Молодий вчений. 2019. №5(2). С. 589-592. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%282%29__73

3.       Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Фінансування повноважень органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/104.pdf

4. Сокровольська Н.Я., Хамига Ю.Я.  Протидія фінансовому шахрайству у вітчизняних організаціях. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Випуск 22. 2018. С. 73-76.
URL: http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/22_3_2018ua/20.pdf 

5. Сокровольська Н.Я., Пуша А.В. Сучасний стан видатків місцевих бюджетів. Молодий вчений. 2018. №11(2). С. 1198-1202. URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3682/3646

6. Сокровольська Н.Я., Хамига Ю.Я. Корупція як один із чинників, що впливає на ризик фінансового шахрайства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, Том 29 (68). № 6. 2018. С.137-39 http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_6/31.pdf

7.       Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського  національного  університету.  Вип. 16(1). 2017. C. 153-157 URL: http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/16_1_2017ua/16_1_2017.pdf

8.   Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Проблеми регулювання пенсійного забезпечення в Україні. Причорнономрські економічні студії. 2017.  Вип. 22. С. 196-204.

9.   Сокровольська Н.Я., Погоріла І.І. Сучасні тенденції фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. Випуск 5. С. 135-139.

10.    Прядко В.В., Сокровольська Н.Я. Сценарний розвиток бюджетної політики в Україні. Науковий вісник. Економічні науки. 2014.  Випуск 27.  С. 8-13.

11.    Сокровольська Н.Я. Модель впливу сукупності факторів динамічного та невизначенного середовища на рівень співвідношення в промисловості. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Одеса, 2014. Том 19 Випуск 2. С. 231-235. URL: http://www.visnykonu.od.ua/journal/2014_19_2_3/54.pdf

Сокровольська Н.Я. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Випуск 6. С. 77-80. URL: http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhivvidannya/2014?id=28

1.                      Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект: колективна монографія/ За заг.ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2022. 218 с.

2.              Innovative development of the economy: global trends and national features: Collective monograph. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. 716 p. P.176-192./ Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. (Cучасний стан інформаційнотехнічного забезпечення казначейського обслуговування бюджету: підрозділ монографії)

3.                  Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія / За заг. ред. проф. Прядка В.В. Чернівці, 2016. 198 с.

4.                  Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: монографія / колектив авторів [заг. редакція В.В. Прядка] Чернівці: Технодрук, 2014. 216 с.

5.       Сокровольська Н.Я., Прядко В.В., Слухай С.В. Сучасні тенденції формування доходів місцевих бюджетів: монографія. Чернівці: Технодрук, 2012.  220 с. http://ffpo.chnu.edu.ua/?page_id=2135

1.  Публічні закупівлі: навчальний посібник / колектив укладачів за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 2020. 200 с.

2.  Гаватюк Л.С Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 160 с.

3.  Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад :  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с.

4.  Іляшенко А.Х., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник Чернівці. 2019. 180 с.

5.  Гаватюк Л.С., Юрій Е.О., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Управління фінансовими активами: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 110 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1eeym4DeSlZPGc-GCxyJpSf4NpJDySj6v

6.   Основи державних фінансів: навчально-наочний посібник [Колектив кафедри фінансів під керівництвом к.е.н., доцента Е.О. Юрія].  Тернопіль: Видавництво «Вектор». 2016. 135с.

7.   Основи фінансів: навчально-наочний посібник [Колектив кафедри фінансів під керівництвом д.е.н., професора В.В. Прядка].  Тернопіль: Видавництво «Вектор».  2016. 244 с. 

1.  Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Критичний огляд трактування поняття «фінансовий стан» підприємства в сучасних наукових колах. «Корпоративне управління: стратегії, процеси, технології»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Каунас, Литва. – 20 жовтня 2017. № 4. С. 116-121.

2.  Сокровольська Н.Я. Корбутяк А.Г.  Проблеми середньострокового бюджетного планування в Україні. AntiCrisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 23th, 2018. Le Mans, France. 144p. P.108-110.

3.  Юрій Е.О., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Особливості інформаційного забезпечення казначейського обслуговування бюджету. Фізико-технологічні проблеми передавання та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 8-10 листопада 2018 року). ЧНУ. Чернівці. С.189-192. URL:  https://drive.google.com/open?id=1EvukGHsqXzIzrK1fJqNRXA2qLOz1Rsyt

4.  Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Інвестиційна привабливість підприємства в сучасних наукових колах/ Н. Я. Сокровольська. «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки»: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 20 березня 2018. С. 194-198.

5.                      Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Проблеми середньострокового бюджетного планування в Україні / Н. Я. Сокровольська. «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Ле-Ман, Франція: Факультет права, економіки та управління в Університеті міста Ле-Ман, 2017. № 1. С. 78–82.

6.  Сокровольська Н.Я., Молодяну І.М. Особливості розвитку публічних фінансів у воєнний час. «Аспекти сталого розвитку економіки в умовах структурних змін»: матеріали 17 Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 19 квітня 2022.С. 194-198.

7.  Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану. IV міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки» (12 травня 2022 р., Чернівці). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. С.79-83.

1.      Юрій Е.О., Карвацький М.В., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г. Методичні рекомендації щодо виконання магістерських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» професійного спрямування «Публічні фінанси», професійного спрямування «Корпоративні фінанси», професійного спрямування «Фінансове посередництво». Чернівці, 2018. 32 с.

2.      Юрій Е.О., Олексин А.Г., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Федишин М.П., Карвацький М.В., Гуменюк М.М. Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» професійного спрямування «Публічні фінанси», професійного спрямування «Корпоративні фінанси», професійного спрямування «Фінансове посередництво». Чернівці, 2018. 32 с. https://drive.google.com/open?id=1gds9RuMoouiyploT-tQr0FpTPFsVgSrd

3.      Юрій Е.О., Олексин А.Г., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Федишин М.П., Карвацький М.В., Гуменюк М.М. Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» професійного спрямування «Публічні фінанси», професійного спрямування «Корпоративні фінанси», професійного спрямування «Фінансове посередництво». Чернівці, 2018. 32 с. URLhttps://drive.google.com/open?id=1gds9RuMoouiyploTtQr0FpTPFsVgSrd

4.  Грубляк О.М., Сокровольська Н.Я., Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Чернівці, 2018. 126 с.