Собкова Наталія Дмитрівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету  ім.Ю.Федьковича за спеціальністю «фінанси і кредит ». З 2003 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – «Державний фінансовий контроль місцевих бюджетів в умовах трансформації бюджетних відносин»,

Науковий  керівник – доктор економічних наук , проф. Нікіфоров П.О.

Наукові інтереси: Особливості реалізації державного фінансового контролю в сучасних умовах реформування

Курси, що читає: «Фінансовий контроль держави», «Казначейська справа», «Бюджетний менеджмент», «Гроші та кредит», «Управління інвестиційними проектами».

Контактна інформація:


Список основних публікацій

2020 рік

 1. Собкова Н.Д., Собкова Д.Р. Необхідність посилення державного внутрішнього фінансового контролю в умовах децентралізації. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків : Матеріали міжн. наук.-практ. Конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія) – Чернівці: ЧНУ ім.Ю.Федьковича, 2020. С.160-162. URL: http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv

2019 рік

 1. Собкова Н.Д. Проблеми та вектори розвитку державного фінансового контролю на місцевому рівні. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. № 809 (2019). Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2019. С. 72-76. URL: http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/57/22
 2. Собкова Н.Д. Роль та значення фінансового контролю у маркетинговій діяльності. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 28-31 URL: https://janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf

2018 рік

 1. Собкова Н.Д. Державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів: теоретичний та практичний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 800. Економіка. Чернівці : ЧНУ, 2018. С.28-35. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/nv_econ_800.pdf
 2. Собкова Н.Д. Напрями підвищення ефективності моніторингу фінансових ресурсів у системі казначейства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. Вип. І-ІІ (69-70). с. 248-258. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2018/40.pdf
 3. Собкова Н.Д. Інституційне середовище державного фінансового контролю місцевих бюджетів: міжнародний аспект. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України: кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. 348 с. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt
 4. Собкова Н.Д. Державний фінансовий аудит інвестиційних проектів – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2018. С. 207-210 URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497.pdf

2016 рік

 1. Собкова Н.Д. Детермінанти розвитку державного фінансового контролю місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Ефективна економіка [Index Copernicus (IC)]. 2016. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 2. Собкова Н.Д. Мінімізація впливу людського фактора в системі державного фінансового контролю. Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд» [“РІНЦ SCIENCE INDEX”], 2016. № 2 (23). С. 37-43 URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/692
 3. Sobkova N.D. The Strategic Directions of the State Financial Control Promotion under the Conditions of Financial Decentralization / Intellectual Archive Bulletin (ISSN 1929-1329), 2016 (Mart). USA, Canada. URL: http://www. intellectualarchive.com/?link=find#detail ( 0,3 д.а.)

2015 рік

 1. Собкова Н.Д. Проблеми та шляхи підвищення ефективності державного фінансового контролю на місцевому рівні. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2015 р. 384 с. (особисто автору – 0,8 д. а.,) URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JwU_B&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A39%284%D0%A3%D0%9A%D0%A0%290-96-93$
 2. Собкова Н.Д. Принципи державного фінансового контролю. «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України»: XXII-га міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 15-16 травня 2015 року. Львів: ЛНУ, 2015. С. 189-190 ( 0,1 д.а.) URL: http://old.econom.lnu.edu.ua/files/downloads/konference/MNKSAMU2015_Materials.pdf

2014 рік

 1. Собкова Н.Д. Особливості організації державного фінансового контролю в сучасний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон, 2014. Випуск 9. С. 155-160 (0,5 д.а.). URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/88.pdf

2013 рік

 1. Собкова Н.Д.  Сучасні наукові підходи трактування сутності державного фінансового контролю. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Економіка. Чернівці : ЧНУ, 2013.  вип. 650-652. С. 144-150 (0,5 д. а.). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2013_650-652_27
 2. Собкова Н.Д. Необхідність фінансового контролю в процесі планування місцевих бюджетів в умовах трансформаційних зрушень. Економічний аналіз: зб. наук. Праць. ТНЕУ. Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2013 р. Вип. 13. Частина 2. С.188-194 (0,5 д. а.). URL: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2013/EA_13.pdf
 3. Собкова Н.Д.  Мировой опыт организации государственного финансового контроля за исходными бюджетными потоками. Сборник научных статей: Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики. Пенза, Россия. 2013 г. С.134-137 (0,3  друк. арк.)
 4. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: колективна монографія. Черкаси, 2013 р., (особисто автору – 0,4 д. а., Напрямки удосконалення комплексної оцінки якості державного фінансового контролю)
 5. Собкова Н.Д. Координація діяльності суб’єктів державного фінансового контролю за  рухом бюджетних коштів. «Економіка в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2013 року. Дніпропетровськ, 2013. С.141-143 (0,2 д.а)

2012 рік

 1. Собкова Н.Д. Концепція управління бюджетними ризиками. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Економіка. Чернівці : ЧНУ, 2012. вип. 592. С. 380-384 (0,4 д. а.).
 2. Собкова Н.Д. Світовий досвід організації державного фінансового контролю в бюджетному процесі. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Випуск 10. ТНЕУ. Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2012 р. Вип. 13. Частина 2. С.343- 347 (0,4 д. а.) URL: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2012/ea10-2%20.pdf
 3. Собкова Н.Д.        Пріоритетні напрями державного фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів. Науковий вісник ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Серія: «Економічні науки». Полтава, 2012. С. 127-130 (0,3 д. а.)
 4.  Собкова Н.Д. Оцінка ефективності державного фінансового контролю за витрачанням коштів місцевих бюджетів. «Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку»: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 25 травня 2012 року. Сімферополь, 2012. С.109-111 (0,2 д.а)

2011 рік

 1. Собкова Н.Д. Сучасні світові тенденції організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні. Теорія і практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: колективна монографія /за ред. П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. Чернівці: ЧНУ, 2011. 244 с., (особисто автору – 0,5 д. а.,)

2010 – 2003 роки

 1. Собкова Н.Д.   Ефективність державного фінансового контролю / Н.Д. Собкова // «Фінанси України 2009»: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 15-20 грудня 2009 року. – Київ, 2009. – С. 33-34 (0,1 д.а.)
 2. Собкова Н.Д.   Концептуальні ознаки контролінгу у фінансовій системі України / Н. Д. Собкова //       «Контролінг у бізнесі: теорія і практика»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2008 р. Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. – Київ, 2008. – КНЕУ. – С. 380 – 384 (0,4 д.а.)
 3. Собкова Н.Д.   Актуальність впровадження контролю ефективності в ринкові економіці / Н.Д. Собкова // «Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи»: ІІІ Міжнародний форум молодих вчених, 15-16 травня 2008 року. – Харків, 2008. – С. 200-202 (0,2 д.а.)
 4. Собкова Н.Д. Фінансовий контроль стадій бюджетного процесу / Н.Д. Собкова // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Серія: Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2007 р. – Вип. 328-329. – С.86-90 (0,4 д.а.)
 5. Собкова Н.Д.   Фінансовий контроль в системі сучасних технологій бюджетного менеджменту / Н.Д. Собкова // «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті»: матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль, 2007. – С. 570-572 (0,2 д.а.)
 6. Собкова Н.Д.   Окремі концептуальні аспекти реформування державного фінансового контролю       / Н.Д. Собкова // «Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна  специфіка, механізм  реалізації»: ХV Міжнародна науково-практична конференція,        27 січня 2004 року. – Чернівці, 2004. – С. 238-243 (0,4 д.а)
 7. Собкова Н.Д.   Шляхи створення умов виходу державного казначейства України на фінансовий ринок / Н.Д. Собкова // Матеріали студентської наукової конференції, 14-15 травня 2003 року. – Чернівці, 2003. – С. 211-213 (0,2 д.а.)