Саінчук Наталія Валеріївна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності в Карпатському регіоні (на прикладі соціальної сфери)»

 

Освіта: вища, кафедра фінансів Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича

 

Сфера наукових інтересів: грошовий та кредитний ринки, інвестиційна діяльність.

 

Дисципліни, що викладаються: «Гроші та кредит», «Інвестування», «Управління інвестиційними прєктами», «Банківські послуги та продукти».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Семінар НБУ для викладачів ВНЗ та експертів: 19-21 травня 2019 р., м. Київ.

2. Стажування в Департаменті фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації березень 2018 року.

 

Наукова-дослідна робота:

 

«Теорія і практика фінансового забезпечення економічного зростання в Україні» НДР 2011-2015 рр. 0111U001286

«Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики в сучасних умовах» НДР 2016-2020 рр. 0116U001442

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку»2021-2025 рр. НДР 0120U104605, 2022 р. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій та розвитку фінансової системи України.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: n.sainchuk@chnu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6866-7918

ResearcherID/Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/D-1305-2016  

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=amF9MtoAAAAJ

Інші наукометричні, фахові публікації:

1. Марусяк Н. Л., Саінчук Н. В., Харук Б.Л. Дослідження реалій кредитування господарюючих суб’єктів банківським сектором. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №3. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-6997

2. Марусяк Н. Л., Саінчук Н. В. Сутнісні характеристики інансових потоків підприємства та чинники, що визначають характер їх формування. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 50-2. С. 132-136. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.50-54

3. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Тенденції та особливості прямого іноземного інвестування в економіку України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського: Науковий журнал. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 1. С. 1-7. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_1/31_70_1.pdf

4. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Сучасні тренди та особливості міжнародного інвестування Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. Т.2. № 3 (35). С. 56-66. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15875562673852.pdf

5. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Переваги та недоліки у залученні прямих іноземних інвестицій для України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. № 1(33). С. 79-86. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15821118465033.pdf

6. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Механізм державного регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 30. С. 144-149. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/30.pdf

7. Саінчук Н.В. Сучасний стан інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Сер. Економіка. 2019. Вип. 809. Чернівці: ЧНУ. С. 39-48.

 

8. Саінчук Н.В. Проблематика залучення іноземних інвестицій в економіку України. Науковий вісник Чернівецького університет. Економіка: зб.наук.пр. 2017. Випуск 786. С. 47-54. 

Монографії:

1. Саінчук Н.В. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 271-290. URL: https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt.

 

2. Саінчук Н.В. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво підручник для бакалаврів / за ред.проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці : Чернівец. нац.ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 

Підручники та навчальні посібники:

1. Саінчук, Н.В., Семенюк В.О., Биндю В.А. Інвестування: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 208 с.

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

1. Саінчук Н.В., Саінчук В.В. Напрями ефективного розвитку іпотечного кредитування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019р.). Чернівці. Чернівецький нац.ун-т, 2019. С. 103-107. URL: https://janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf.

2. Саінчук Н.В., Саінчук В.В. Джерела фінансування інноваційної діяльності. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 201-204. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03 /%D0%92%D0%A1%D0%86-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0 %9E%D0%9 C_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%84.pdf

 

3 . Саінчук Н.В., Попель Л.А. Міжбюджетні трансферти в фінансовому вирівнюванню місцевого розвитку. Економіка і врядування: проблеми соціалізації: науково-практичний круглий стіл. Чернівці, 27-28 жовтня 2017 року. С. 69-72.

Навчально-методичні матеріали:

1. Саінчук Н.В. Гроші та кредит: тестові завдання. Чернівці. Чернівецький нац. ун-т. 2019. 59 с.