Островська Наталія Степанівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

 

Вчене звання: професор

 

Почесні звання та нагороди:

Заслужений працівник освіти України;

Почесна грамота Міністерства фінансів України;

Подяка Кабінету міністрів України.

 

Тема кандидатської дисертації: «Грошово-кредитна політика в умовах ринкових трансформацій в Україні».

 

Тема докторської дисертації: «Методологія формування системи контролінгу ризиків у банку»

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Сфера наукових інтересів: грошово-кредитна політика; банківська система.

 

Дисципліни, що викладаються: «Фінансова політика», «Валютне регулювання і валютний контроль», «Методологія і організація наукових досліджень»

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Міжнародне стажування: «Академічна доброчесність» у Вищій духовній семінарії Асоціації католицького апостольства (загальна кількість годин – 180) – сертифікат № KW-241221/001 від 24.12.2021 р. (наказ №378 від 08.11.2021 року).

2. Підвищення кваліфікації, 08 січня – 08 лютого 2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

3. Міжнародне стажування: Сучавський університет імені Штефана чел Маре, м. Сучава, Румунія (Сертифікат № 09 від 25.03.2019 р.).

5. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

 

Наукова-дослідна робота:

 

Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання «Причорноморські економічні студії.

 

Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного електронного наукового видання «Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління».

 

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2025 роки.

 

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.

 

Керівництво науковою роботою магістрів та аспірантів.

 

Рецензування наукових праць.

 

Опонування кандидатських та докторських дисертацій.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: n.ostrovska@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56606207800

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7259-7403

ResearcherID/Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GQQ-2434-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=wIZHR5QAAAAJ

1.   Zhavoronok A., Popelo O., Shchur R., Ostrovska N., Kordzaia N. The role of digital technologies in the transformation of regional models of households’ financial behavior in the conditions of the national innovative economy development. Ingénierie des Systèmes d’Information. 2022. Vol. 27. No. 4. P. 613-620. DOI: https://doi.org/10.18280/isi.270411

2.   Ostrovska N., Popova L., Pylevych D., Panchenko O., Kozlianchenko O., Bazilinska O. Development of the Financial Services Market in the Conditions of Economic Turbulence. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. 22(1). P. 509-516. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.1.66

3.   Koibichuk V., Ostrovska N., Kashiyeva F., & Kwilinski A. Innovation Technology and Cyber Frauds Risks of Neobanks: Gravity Model Analysis. Marketing and Management of Innovations. 2021. 1. P. 253-265. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-19

4.   Danylyshyn B., Dubyna M., Zabashtanskyi M., Ostrovska N., Blishchuk K., & Kozak I. Innovative Instruments of Monetary and Fiscal Policy. Universal Journal of Accounting and Finance. 2021. Vol. 9. No. 6. P. 1213-1221.  DOI: https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090601

5.   Djakona A., Obushna N., Iegorov B., Tkachuk I., Ostrovska N. & Popova L. Development of Competitive Advantages of the National Higher Education System in the Digitalization Conditions. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. 21(10). P. 13-20. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.10.2 

6.   Островська Н.С., Грапко Н.В. Аналіз стану та динаміки кредитування в Україні (2011–2013 рр.). Економічний часопис-ХХІ. 2014. № 9-10(2). С. 15-18. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/2/Ostrovska_Hrapko.pdf

1.   Островська Н., Чуб А. Дослідження впливу зовнішньої торгівлі в агропромисловому комплексі України на забезпеченість продовольчими ресурсами. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 3(27). С. 84-90.

2.   Холявко Н. І., Колоток М. О., Островська Н. С. RegTech і SupTech: переваги та напрями використання. Науковий вісник Полісся. 2021. № 1 (22). С. 114-126.

3.   Островська Н.С. Міжнародний досвід оцінки кредитоспроможності позичальників комерційними банками. Приазовський економічний вісник. 2021. Вип. 2 (25). C. 169-174. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-2-30

4.   Дубина М., Островська Н., Мурашковська І. Теоретичні положення функціонування рейтингових агентств на ринку кредитних послуг. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2(26). С. 124-133.

5.   Островська Н.С. Особливості формування кредитної політики та кредитного портфеля комерційного банку в сучасних умовах. Інфраструктура ринку. 2021. №54. С. 214-220. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-34

6.   Островська Н. Моделювання ефективності управління кредитним портфелем. Галицький економічний вісник. 2021. Том 70. № 3. С. 89-101. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.089

7.   Островська Н.С. Кредит: сутність, принципи та функції. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 64. С. 134-140. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.64-21 

8.   Островська Н. Світовий досвід справляння податків і зборів. Економічний дискурс. 2021. Випуск 4. С. 92-103. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2021-1-10

9.   Островська Н. С. Контролінг елементів управління та шляхи його розвитку. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Warsaw, Poland, 2019. С. 30-37.

10.  Островська Н.С. контролінг ризиків, як необхідний складник механізму ризик – менеджменту у банку. Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2018. Т. 29 (68), № 2. С. 75-79.

11.  Островська Н.С. Концептуальні засади контролінгу ризиків у банку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. № 30. С. 97-101.

12.  Островська Н.С. Економічна суть банківських ризиків. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». Вип. 2/2018. С. 117-121.

13.  Островська Н.С. Етапи впровадження контролінгу ризиків в банках. Вісник Одеського національного університету. 2018. т. 23. Вип. 1 (66). С. 130–134.

14.  Островська Н.С. Методи мінімізації банківських ризиків в Україні. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії». 2018. Вип. 29(2). С. 80-84.

15.  Островська Н. Формування служби контролінгу ризиків в комерційних банках України. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. № 1(13). С. 150-157.

16.  Островська Н.С. Концептуальні засади контролінгу ризиків у банку. Збірник наукових праць. Становлення і розвиток глобальних економічних відносин. 2017. С.  55-66.

17.  Островська Н., Швець О. Аналіз стану грошово-кредитного ринку. Вісник Чернігівського національного технологічного університету. 2017. № 1. С. 112-117.

18.  Островська Н. Шляхи підвищення ролі контролінгу в процесах планування банківської діяльності в сучасних умовах. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2017. № 6. С 23-27.

19.   Островська Н., Пітик О., Жаворонок А. Фінансово-економічна стійкість держави: стратегія та напрями досягнення. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. 2016. № 1(5). С. 224-229.

20.  Островська Н.С. Формування системи контролінгу ризиків у банку. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. 2016. № 4(8). С. 135-145.

21.  Островська Н.С. Контролінг ризиків у банку: теоретичний аспект. Світ фінансів: науковий журнал. 2016. № 4(49). С. 129-139.

22.  Островська Н. С., Урікова О. М., Жаворонок А. В. Науково-методичні основи формування податкової складової бюджету. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 29. С. 45-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdооооfa_2014_27_11

23.  Гонта О. І., Островська Н. С., Жаворонок А. В. Факторинг як один із видів альтернативних банківських послуг. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. 2014. № 3. С. 166-171. (0,25 друк. арк.). Особистий внесок авторки: розраховано ризик від впровадження в банках нетрадиційних банківських операцій (0,1 друк. арк.).

24.  Островская Н. С. Методы минимизации кредитных рисков. Научный сборник автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Белгородского университета кооперации, экономики и права». 2014. Ч. 3. С. 340-351.

25.  Островська Н. С. Контролінг ризиків у банку як метод формування банківського менеджменту. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 27. С. 58-65.

26.  . Островська Н. С. Особливості формування менеджменту в комерційних банках України в посткризовий період. Ефективна економіка. 2013. № 4.

27.  Островська Н. С. Банківський менеджмент як основа роботи банку. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. 2013. Вип. 1. С. 148-157.

28.  Островська Н. С. Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності комерційних банків України в посткризовий період. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2013. Вип. 1. С. 144-151.

29.  Островська Н. С. Особливості формування контролінгу ризиків у комерційних банках України в посткризовий період. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 1(22). С. 9-18

30.  Островская Н. С. Кредитные риски и их влияние на работу комерческих банков. Научный журнал Grigol Robakidze University Georgia. 2009. Вып. 1. С. 223-228Островська Н. С. Основні аспекти інформаційно-технічної безпеки комерційних банків України та їх вплив на спроможність виконувати ними свою місію. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2009. Вип. 1(6). С. 77-83. Островська Н. С., Прядко В. В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи. Фінанси України. 2009. № 11. С. 73-77.

31.  Островська Н. С. Вплив валютної політики на економіку України в період економічної кризи. Науковий вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук. праць. 2009. Вип. 3(16), ч. 2. С. 10-14.

32.  Островська Н. С. Аналіз практики застосування інструментів грошовокредитної політики. Науковий вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук. праць. 2008. Вип. 3(12), ч. 2. С. 192-199.

33.  Островська Н. С. Перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні. Науковий вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук. праць. 2007. Вип. 8. С. 75-81.

34.  Островська Н. С. Формування депозитів комерційних банків. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні науки. 2008. Вип. 2. С. 355-361. Островська Н.С. Грошово-кредитна політика в Україні на сучасному етапі розвитку. Науковий вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук. праць. 2006. Вип. 7. С. 10-14.

1. Островська Н.С. Контролінг ризиків у банку: теорія і практика : монографія. Чернівці : «Технодрук», 2019. 301 с.

2. Островська Н.С. Роль інноваційно-інвестиційного механізму діяльності банків у відтворювальних процесах : монографія / за ред. Н. С. Островської. Чернівці : БДФЕУ, 2016. 175 с.

3. Островська Н.С. Вдосконалення механізму кредитно-податкового регулювання банківської діяльності в Україні : монографія / за ред. В. К. Євдокименка. Чернівці : БДФЕУ, 2013. 214 с.

4. Островська Н.С. Удосконалення механізму формульного розрахунку місцевих бюджетів області та проведення їх експертизи: монографія / за ред. В. В. Прядка. Чернівці : Технодрук, 2010. 440 с.

1.  Островська Н.С., Полагнин Д.Д. Кредитування і контроль: навч. посіб. Чернівці, 2015. 185 с.

2. Островська Н.С., Мельник А.Т. Центральні банки світу: довідник. Чернівці, 2014. 113 с.

3.  Островська Н.С., Марич М.Г., Мельник А.Т. Банківські ризики та методи управління ними: навч. посібник. Чернівці, 2013. 241 с.

4. Марич М.Г., Островська Н.С., Ротар Д.А, Ґудзик І.В. Гроші та кредит: навчальний посібник (частина ІІ). Чернівці, 2013. 279 с.

5. Марич М.Г., Островська Н.С., Ротар Д.А, Ґудзик І.В. Гроші та кредит: навчальний посібник (частина І). Чернівці, 2013. 279 с

6.  Островська Н.С., Федишин М.П.  Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. Чернівці: Наші книги, 2012.  304 с.

7.  Гуцал І.С., Островська Н.С., Вітюк В. М. Інвестування: начальний посібник. Тернопіль : Економічна думка, 2006. 275 с. 

1.           Островська Н.С. Сучасні тенденції розвитку ринку банківськихпослуг в україні. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисци-плінарної науково- практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково- освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 2021. С. 133-135. URL: https://reicst.com.ua/asp/article/view/19/pc_2021_15_07

2.           Островська Н.С. Можливі проявами моральних ризиків банківських продуктів та методи боротьби з ними. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (м. Рівне, 13-14 травня 2021 року). Рівне: НУВГП. С. 174-178.

3.           Островська Н.С. Підходи до аналізу диверсифікації банківських послуг. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15-16 квітня 2021 року). Полтава: ПУЕТ. С. 146-150.

4.           Островська Н. С. Економічна сутність контролінгу банківських ризиків. Оцінка тенденцій та перспективних напрямків розвитку економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро, 2018. С. 99-102.

5.           Островська Н. С. Теоретичні аспекти формування банківського менеджменту. Економіка та суспільство: сучасні вектори розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Німеччина, Лейпциг, 2018. С. 177-181.

6.           Островська Н. С. Інструменти сучасного менеджменту в банку. Інвестиційно-інноваційна політика: пріоритетні галузі та потенційні джерела: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2018. С. 89-93.

7.           Островська Н. С. Концептуальні засади контролінгу ризиків у комерційних банках. Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці, 2018. С. 194-198.

8.           Островська Н. С. Банківські ризики та методи управління ними. Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2017. С. 79-83.

9.           Островська Н. С. Менеджмент управління банківськими ризиками. Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України : матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 жовтня 2016 р. м. Ужгород, 2016. С. 143-147.

10.        Островська Н. С. Контролінг ризиків в банківській діяльності. Розвиток міжнародної конкурентоспроможності: держава, регіон, підприємництво : матеріали доповідей Міжнар. наук. конф., 16 грудня 2016 р. м. Лісабон, Португалія, 2016. С. 68-72.

11.        Островська Н. С. Особливості контролінгу ризиків в комерційних банках. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2016. С. 138-142.

1.  Шапошников К.С., Островська Н.С. Ринок фінансових послуг: курс лекцій. Одеса, 2021. 303 с.

2.  Островська Н.С., Шапошников К.С. Центральний банк і грошово-кредитна політика: методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу. Одеса, 2021. 104 с.