Олексин Артур Григорович

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання:доцент

 

Тема кандидатської/докторської дисертації: «Ефективність фінансування освітніх інновацій в системі вищої освіти України»

 

Освіта: фінансово-обліковий факультет Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

 

Сфера наукових інтересів: менеджмент комерційного банку, фінансова безпека банку, фінансовий моніторинг.

 

Дисципліни, що викладаються:  «Фінанси домогосподарств», «Банківські операції», «Банківська система, «Фондовий ринок і біржові операції»

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Підвищення кваліфікації «Фінанси, банківська справа та страхування», 8 січня – 8 лютого 2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

2. Міжнародне стажування «Metode si tehnologii inovative in predarea disciplinelor in domeniul Finante: experienta europeana. Directii de internationalizare a invamantului superior», 25 лютого-8 березня 2019 року, Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava (Romania).

3. Підвищення кваліфікації «Управлінська діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні», 1-30 квітня 2015 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

4. Міжнародне стажування «Management activities of state and local government», 1-11 вересня 2015 року, Гуманітарна академія  ім. Олександра Гейштора, м. Пултуськ, Польща.

5. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

 

Наукова-дослідна робота:

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект (номер державної реєстрації – 0116U008898)

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: a.oleksyn@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57130979300

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4194-5962

ResearcherID/Publons: http://www.researcherid.com/rid/S-1805-2016

 

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3hz3kXwAAAAJ&hl=ru

1. Korbutiak A.,  Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization. Problems and Perspectives in Management. Volume 17, 2019. Issue#2, pp. 217-227 (ISSN: 1727-7051 Scopus). URL:https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-318/united-territorial-communities-in-ukraine-in-the-context-of-fiscal-decentralization

2. Kosach I., Lysenko Zh. P., Oleksyn A. G. Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development. Scientific Bulletin of Polissia. № 2 (14). Р. 2, 2018, pp. 83-87. DOI:  http://DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-83-87

3. Сокровольська Н.Я. Олексин А.Г. Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму. Економічний часопис – ХХІ. 2015. № 9-10. С. 64–67. http://soskin.info/userfiles/file/2015/9-10_2015/Sokrovolska_Oleksyn.pdf


1. Арич М. І., Олексин А. Г. Фінансово-економічні аспекти безпеки продовольчого ринку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2021. 21(49). С. 42–47. DOI: 10.25264/2311-5149-2021-21(49)-42-47

2. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Проблеми та шляхи удосконалення реформи фінансової децентралізації з урахуванням міжнародного досвіду. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2020. Том 31 (70). № 3, С. 63-67. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_2/14.pdf DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-46

3. Олексин А.Г. Капша Н.В. Сучасний стан та проблеми діяльності банків України. Інфраструктура ринку. 2018. №18. С.338 – 442. URL: http:// www.market-infr.od.ua/uk/18-2018

4. Олексин А.Г. Дембіцька А.В. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: основні напрямки діяльності та подальше вдосконалення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. №23. С.512-517. URL: http://globalnational.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4150-oleksinagdembitskaavfondgarantuvannyavkladivfizichnikhosibvukrajiniosnovninapryamkidiyalnostitapodalshevdoskonalennya

5. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 2 (45). С.98-102. URL: http://www.businessnavigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/22.pdf

6. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні. Економіка та держава. 2017. №7. С. 58–68. URL:http://www.economy.in.ua/?n=7&y=2017

7. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Управління видатками місцевих бюджетів в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2016. Том 21, випуск 6(48) С.150-155. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_6/33.pdf

8. Олексин А.Г. Основи проведення маркетинг-менеджменту ліквідності комерційних банків та його вплив на банківську систему України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. – № 18. ч. 2 – С.128-134. http://ej.kherson.ua/journal/economic_18/economic_18_2.pdf

9. Олексин А.Г. Інвестиційна діяльність Чернівецької області: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка та суспільство. 2016. №3. URLhttp://economyandsociety.in.ua/journal-3/10-articles-3/247-oleksin-a-g

10. Олексин А.Г. Особливості та проблеми співпраці страхових компаній та комерційних банків. Ефективна економіка. 2015. №3. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/ ?op=1&z=3882

11. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки. Економіка та держава. 2015. №2. С. 55–60. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3079&i=11

12. Олексин А.Г. Особливості взаємодії суб’єктів іпотечного страхування. Економіка. Фінанси. Право. 2015. №1. С. 36–43. URL:  http://efp.in.ua/arhivnomerivefp/archivenomeriv-2015/efp%201-1%202015.pdf

13. Олексин А.Г. Особливості інфляційних процесів 2008-2014 років. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 9.  С. 194–199. URL: http://ej.kherson.ua/journal/economic_09/315.pdf

14. Лисенко Ж.П. Олексин А.Г. Оцінка фінансової стабільності України в умовах євроінтеграційних процесів. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. 2014. № 3 (75). С. 216–223. URL: http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=1352

15. Олексин А.Г. Пастернак І.В. Ефективність застосування банківського менеджменту в сучасних умовах. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні науки: науковий збірник. 2013. № 1. С. 288–294. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_50

16. Олексин А.Г. Дублей В.В. Маркетингова політика банків як один з заходів підвищення їх інвестиційної привабливості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник. 2013. № 2. С. 95–98. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_02/Oleksyn,%20Dublei.pdf

17. Олексин А.Г. Фінансова діяльність вищих навчальних закладів в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2011. № 3. С. 222–227.

18. Олексин А.Г. Порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2011. № 5. С. 216–219.

19. Олексин А.Г. Аналіз фінансування вищої освіти в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2011. № 6. С. 287–290.

20. Олексин А.Г. Позабюджетні джерела фінансування системи вищої освіти. Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної економіки. Серія: Економіка. 2011. Том XII. Ч. 2. Вип. 188. С. 263-277.

21. Олексин А.Г. Фінансування розвитку вищих навчальних закладів. Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 2 (33). С. 257–264.

22. Олексин А.Г. Проблемні питання фінансування освіти в Україні та напрями їх розв’язання. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки.2011. Вип. 1(20). С.8-15.

23. Олексин А.Г. Фінансування видатків на вищу освіту як складова фінансової діяльності держави. Інвестиції: практика та досвід. 2010. Вип. 4. С. 23 – 26.

1. Олексин А.Г., Арич М.І. Страхування як елемент фінансово-економічної системи безпеки продовольчого ринку. Фінанcова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект: колективна монографія за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 224-239.

2. Олексин А.Г., Лисенко Ж.П. Роль контролінгу в системі управління підприємством та оцінці його капіталу. Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic, Дніпро: Пороги, 2017. С. 339-349

3. Lysenko Zh., Oleksyn A. The economic development communities based on the cluster approach (For example, medical and recreational cluster the city of Chernivtsi). Innovations in the develomment of socio-economic systems: microeconomik, macroeconomic and mesoeconomic level: сollective monograph. Vol. 2. Lithuania: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. P. 243-256.

4. Вдосконалення механізму кредитно-податкового регулювання банківської діяльності в Україні: монографія під заг. редакцією В.К. Євдокименка. Чернівці: Черемош, 2013. 213 с.

5. Олексин А.Г. Інвестиційно-іноваційна діяльність банківських установ в ФПГ. Банківське фінансування інноваційного розвитку підприємств в умовах міжнародної конкурентоспроможності: монографія під заг. редакцією М. фон Шульц., О.В. Михайловської. Чернівці, 2013. 213 с.

6. Олексин А.Г. Інноваційні технології банківського рітейлу. Міжнародний маркетинг: Новітні тенденції розвитку банківської системи України: монографія під заг. редакцією М. фон Шульц., О.В. Михайловської. Чернівці, 2013. 134 с.

1. Олексин А.Г. Електронні банківські послуги: навчальний посібник. Вижниця: Черемош, 2017. 222 с.

2. Полагнин Д.Д., Федишин М.П., Олексин А.Г. Банківська система: навчальний посібник. 2-ге вид., доповн. І ред. Чернівці: БДФЕУ, 2015, 380 с. 

1. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблеми та шляхи реформування. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали  ІV Міжнародної  науково-практичної конференції, 25 квітня 2020р. Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 117–120.

2. Олексин А.Г. Напрями підвищення ефективності фінансового моніторингу. A Modern Foundation For Human Development: II International Scientific Conference Economy and Society Conference Proceeding. Part II, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. P. 140-143.

3. Lysenko Z., Oleksyn A. Analysis of the efficiency of local borrowing in Ukraine. Methodology of Modern Research: proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, March 29, 2017. Dubai, 2017. №4(20), Vol. 3. Р. 6-10.

4. Олексин А.Г. Світовий досвід співпраці страхових компаній та комерційних банків. Economic Development Strategy in Terms of Europen Integration: International Scientific-Practical Conference Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing–Р. 315-318.

5. Олексин А.Г. Механізм регулювання валютної системи Європейського союзу. Formation Of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference Conference Proceedings, Part III, April 29, 2016. Tbilisi. SSOTU. Р. 279-282.

6. Олексин А.Г. Проблемні аспекти функціонування та перспективи розвитку європейської валютної системи в сучасних умовах нестабільності на світовому фінансовому ринку. Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2016 року. Запоріжжя: КПУ, 2016. С. 130-133.

7. Олексин А.Г. Бюджетна пропорційність в контексті фінансової політики держави. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2016 року. Дніпропетровськ, ПДАБА, 2016.Ч. 2. С. 107-108.

8. Олексин А.Г. Економічна сутність та необхідність організації системи гарантування вкладів. Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2015 року. Одеса: МГУ, 2015. С. 56-58.

9. Олексин А.Г. Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір. Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 вересня 2015 року. Хмельницький: ХНУ, 2015. С. 101-104.

1. Юрій Е.О., Олексин А.Г., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Федишин М.П., Карвацький М.В., Гуменюк М.М. Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» професійного спрямування «Публічні фінанси», професійного спрямування «Корпоративні фінанси», професійного спрямування «Фінансове посередництво». Чернівці. ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 2018. 32 с.

2. Олексин А.Г., Федишин М.П., Полагнин Д.Д. Банківська система: методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з дисципліни. Чернівці. ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 2018. 266 с.

3. Олексин А.Г. Електронні банківські послуги: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни. Чернівці. ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 2017. 186 с.

4. Олексин А.Г. Фінансова безпека банку: конспект лекцій з дисципліни. Чернівці. ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 2017. 159 с.

5. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики та оформлення звітної документації з дисципліни «Банківська система». Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича. 2017. 35 с.