Нікіфоров Петро Опанасович

 

Посада: завідувач кафедри

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

 

Вчене звання: професор

 

Почесні звання та нагороди:

Відмінник освіти України;

Академік Академії наук вищої школи України;

Медаль «25 років  АН ВШ України»;

почесна відзнака Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною».

 

Тема кандидатської дисертації: «Безпосередньо суспільний характер соціалістичного виробництва: зміст та процес розвитку»

 

Тема докторської дисертації: «Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки»

 

Освіта:  економічний факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова

 

Сфера наукових інтересів: теорія публічних фінансів, грошовий обіг та його регулювання, фіскальна і монетарна політика, поведінкові фінанси.

 

Дисципліни, що викладаються: «Гроші і кредит», «Теорія публічних фінансів», «Поведінкові фінанси», «Управління публічними фінансами».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Стажування у Західноукраїнському національному університеті на кафедрі банківського бізнесу (09 листопада – 19 грудня 2020 року).

2. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (5 вересня –   14 жовтня 2022 року).

 

Науково-дослідна робота:

Голова редакційної колегії Наукового вісника Чернівецького національного університету. Серія: Економіка (до кінця 2019 р.).

Член редакційної колегії Наукового вісника Чернівецького університету. Серія Економіка. (з 2020 р.).

Член редакційної колегії періодичного наукового видання «Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління» (з 2022 р.).

 

Голова спеціалізованої вченої ради К 76.051.12. (Чернівецький національний університет, спеціальність  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки  і  08.00.03 –  економіка та управління національним господарством).

 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 Західноукраїнського національного університету, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит .

 

Керівник НДР «Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2025 роки.

 

Керівник НДР «Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах» (номер державної реєстрації – 0116U001442), 2016-2020 роки.

 

Контактна інформація:

 

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: p.nikiforov@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226348080

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4860-0139

ResearcherID/Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GQM-3138-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=LUAs_gEAAAAJ  


1.     Nikiforov P., Greshko R., Marych M., Marusiak N., Kharabara V., Gladchuk O. Mutual Influence of Fiscal and Monetary Policy in the Context of Ensuring Macro-Financial Stability of the State. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2022. Vol. 45. No. 4. P. 435–442. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2022.43

2.     Nikiforov P., Zhavoronok A., Marych M., Bak N., Marusiak N. State policy regulation conceptual principles of public-private partnership development. Cuestiones Políticas. 2022. Vol. 40(73). P. 417-434. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.22

3.     Kraus K., Kraus N., Nikiforov P., Pochenchuk G., Babukh I. Information and Digital Development of Higher Education in the Conditions of Innovatyzation Economy of Ukraine. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2021. Vol. 17. Р. 659-671. https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.64

1.       Нікіфоров П.О., Крауз Н.М., Крауз К.М. Регулювання грошового ринку інструментами монетарної політики. European scientific journal of Economic and Financial іnnovation (Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій). 2022. № 2(10). С.77-90. DOI: http://doi.org/10.32750/2022-0207

2.       Нікіфоров П.О., Ткач Є.В.  Режим прямого таргетування інфляції у монетарній політиці НБУ: досвід застосування та оцінки. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. праць. Вип. 840. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2022. С. 40-47. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4825

3.       Nikiforov P., Pochenchuk G, Babukh I. Innovation in the market of financial services of the digital economy: general trends and prospects. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 62. С. 129-136. URL: http://bses.in.ua/journals/2021/62_2021/23.pdf 

4.       Нікіфоров П.О., Третякова О.В., Харабара В.М. Fintech інновації у забезпеченні фінансової інклюзії банками України. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка. 2021. Вип. 834. С. 49-53. URL: http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/168

5.       Нікіфоров П.О., Качур Т.І. Реалізація концепції поведінкових фінансів у дослідженнях трансформацій у сфері публічних фінансів. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка. Вип. 830. Чернівці: Чернівц. нац. ун-т, 2021. С. 37-44. https://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/147

6.       Нікіфоров П.О., Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Формальні та неформальні інститути страхового ринку. Інноваційна економіка. 2021. № 5-6. С 105-110. URL:  http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/827

7.       Nikiforov P., Kinashchuk S., Babuch I. FinTech as a driver for today’s financial market transformations: the Ukrainian context. Fintech як драйвер сучасних трансформацій фінансових ринків: український контекст. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 189-194. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/51_2020/32.pdf

8.       Pavlovych L., Nikiforov P. Income tax as a component of financial capacity of new amalgamated communities in Ukraine. Studium Europy srodkowej i wschodniej. Kutno: Wydanictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie Wydsial Studiow Europejskich, 2020.  С.189-206. URL: http://jcee.wsgk.com.pl/wp-content/uploads/jcee/nr14/jcee_nr_14.pdf

9.       Nikiforov P., Pochenchuk G., Babuch I. Priorities in institutional transformation of economy of modern Ukraine. Проблеми системного підходу в економіці. Вип. 1 (75). Ч. 1. 2020. С. 7-12. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-1

10.    Nikiforov P., Babukh I.,Venher Ye. FinTech services market in Ukraine: current situation, problems and prospects. Ефективна економіка. 2020. Вип. 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8093

11.    Nikiforov P., Pochenchuk G., Babuch I.  Institutional changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of current trends development of financial marketing. Вісник Чернівецького торговельноекономічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. Економічні науки. Вип. I (73), 2019. C. 150-161. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2019-1.73.13

12.    Nikiforov Petro, Babuch I. System of banking marketing: theoretical approaches and trends of modern practice. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 21. С.477-482. URL: http://globalnational.in.ua/issue-21-2018/29-vipusk-21-lyutij-2018-r/3804-nikiforovpbabukhisystemofbankingmarketingtheoreticalapproachesandtrendsofmodernpractice

1. Нікіфоров П. О. Морально-етичний дискурс в економічних дослідженнях як об’єктивна вимога розвитку науки. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія / за заг. ред. З. І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. С. 106-112.

2. Нікіфоров П. О. Координація фіскальної та монетарної політики України : інституціональний вимір проблем і перспектив. Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 211-226.

https://drive.google.com/file/d/1vBMupKySRPKSyc2uqJzHVOMLG9iu_qlA/view?usp=sharing

3. Нікіфоров П.О. Інституціональний вимір трансформаційних процесів у фінансовій системі України: теоретичні підходи та прикладні аспекти. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці : Технодрук, 2018. 348 с. С.10-26.

4. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст: монографія. Чернівці: Технодрук. 2015. 204 с.

5. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Публічне розміщення акцій як перспективний механізм фінансового забезпечення вітчизняних корпорацій. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи:  кол. монографія / за ред. проф. П.О. Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 384 с.

6. Нікіфоров П.О. Грошовий обіг і особливості сучасної монетарної політики: український контекст. Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика : монографія / за ред. д-ра екон. наук. проф. Комарницького І.Ф. Чернівці, 2003.  216 с. С.126-169.

6. Нікіфоров П.О. Теорія та методологія регулювання грошового обігу: монографія. Чернівці: Рута. 2002. 327 с.

7. Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / за ред.  Лук’яненка Д.Г. Київ: КНЕУ, 2001.  538 с. С. 430-443.

1. Нікіфоров П. О., Грешко Р. І., Легкоступ І. І. Теорія публічних фінансів: навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2022.184 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4616

2. Нікіфоров П.О., Марич М.Г. Поведінкові фінанси. Навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т.  2022. 144 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4715

3. Ткач Є.В., Нікіфоров П.О. Фіскальна і монетарна політика: макроекономічний аналіз та інституційне середовище: навч. посіб. / Є. В. Ткач, П. О. Нікіфоров. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. 2022. 240 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4734

4.  Нікіфоров П. О., Ткач Є. В. Проблеми фіскальної та монетарної політики. Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами : мікро- і макрорівень : підручник для магістрів / за ред. проф. Нікіфорова П. О., доц. Бак Н. А. Чернівці : Чернівец. нац.  н-т імені Юрія Федьковича, 2021. С. 293-335.

6. Краус Н. М., Нікіфоров П. О., Краус К. М., Поченчук Г. М. Фінансові інструменти економічного розвитку : навчально-методичний посібник. К. : Аграр Медіа Груп, 2020. 210 с.

7. Краус Н. М., Нікіфоров П. О., Краус К. М., Осецький В. Л. Методика викладання фахових дисциплін : навчально-методичний посібник. К. : Аграр Медіа Груп, 2020. 205 с.

8.  Нікфоров П.О., Ткач Є.В. Гроші і кредит. Фінанси, банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси: підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 296 с. С.12-121.

9. Нікіфоров П.О., Швець Н.Р. Монетарна політика та банківський нагляд в Україні : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 335 с.

1. Нікіфоров П.О., Третякова О.В. Поведінкові фінанси: теоретичні підходи та сучасна прагматика. Scientific Collection «InterConf», (104): with the Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (April 16-18, 2022). Tallinn, Estonia: Ühingu Teadus juhatus, 2022. 332 p. С. 29-32. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/16-18.04.2022/728

2. Нікіфоров П.О. Фінансова грамотність населення та проблеми поведінкових змін у сфері особистих фінансів в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. 467 с. С. 370-373. URL: https://econom.chnu.edu.ua/advert/zbirnykmaterialivkonferentsiyifinansoviinstrumentystalogorozvytkuekonomiky-2022

3. Нікіфоров П.О., Марич М.Г., Ткач В.Є. Національні інтереси, тіньова економіка та монетарна безпека: співвідношення в українському контексті. Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів /Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С.92-93. URL: http://mmix.cv.ua/novyny/zbirnyktezpotentsialstalogorozvytkuvumovahregionalnyhtaglobalnyhvyklykiv

4. Нікіфоров П.О., Марич.М.Г. Поведінкові фінанси як науково-дослідна конструкція. RECENT ADVANCES IN GLOBAL SCIENCE .Vaiga (Vilnius, Lithuania).16-18 серпня 2022. 262 с. С. 32-35. URL: https://interconf.top/documents/2022.08.16-18.pdf

5. Нікіфоров П.О. Цифровізація сучасної освіти: філософсько-антропологічний вимір. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні». Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (12 березня 2021 року) : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2021.  873-874 (932 с.). URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/view/12285

6. Nikiforov Petro, Kretsu Inessa  CREDIT SUPPORT OF AGRICULTURE OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки в  контексті міжнародного співробітництва : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27 лютого 2021 року) / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ. 2021.  94 с. С.49-52. URL: https://drive.google.com/file/d/106YpCRv_a9BNZgachia7l1ldv_Tl51XI/view?usp=sharing

7. Нікіфоров П.О. Інститути в системі фіскальних правил: український дискурс. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). За редакцією д.е.н., проф. П.О. Нікіфорова, к.е.н., доц. І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021.  376 с.  С. 57-59. URL: https://drive.google.com/file/d/1ejKSsjQHSBXKnMbHZY8K33I6b-9xIzBq/view?usp=sharing    

8. Нікіфоров Петро Розвиток цифрової трансформації фінансової системи України. Матеріали Міжнародного форуму EFBM’2021 «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БІЗНЕС. УПРАВЛІННЯ» Зміни. Адаптація. Нова економіка / Changes. Adaptation. New economy. 28 вересня – 01 жовтня 2021 року. Дослідницька секція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України». Київ, 2021. 119 с. С-86-88. URL: https://docs.google.com/document/d/1fpvNXDu7qesb4Fnb2lP_met5zg6aB_Kh/edit?usp=sharing&ouid=106126834279016881765&rtpof=true&sd=true 

9. Нікіфоров П.О., Ткач Є.В., Нікіфоров П.С. Нові цифрові тенденції у розвитку сучасного грошового обігу. International scientific conference “Development of modern economic science in the context of digitalization”: conference proceedings, December 3-4, 2021. Riga, the Republic of Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 164 p. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3483

10. Нікіфоров П.О., Нікорич А.Г. Реформування фіскальних інститутів України в дискурсі детінізації економіки. Теоретичні та практичні аспекти формування економічної системи в умовах нестабільності : тези Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 31 жовтня 2020 року). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. 140 с. С.120-122. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41932/1/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20nef.kiev_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2020.pdf

11. Нікіфоров П.О., Нікіфоров П.С. Фінансовий маркетинг як засіб подолання сучасних кризових проблем в економіці. Сучасні наукові підходи до модернізації економіки та фінансової системи країни: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17 жовтня 2020 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 176 c. С.141-142.

12. Нікіфоров П.О. Фінансова глобалізація та новий світовий фінансовий порядок: окремі теоретичні концепти. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. Міжн. наук.-практ. конференції (29-30 квітня  – 1 травня 2020 року). Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 200с. С.124-127. URL: http://mmix.cv.ua/wp-content/uploads/Transformatsiya-systemy-rynkiv2020_compressed.pdf

13. Нікіфоров П.О. Роль і значення інститутів фінансової системи в економічному зростанні : теоретичний дискурс. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції (17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 188с. С. 10-14. URL: https://www.janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf

14. Нікіфоров П.О. Вибір оптимального монетарного режиму в умовах фінансової нестабільності в Україні: пошуки компромісу. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали І Міжн. науково-практичної конференції (20 березня 2018 року). Чернівці: Черн. нац. ун-тет, 2018. 240с. С. 7-9.

15. Нікіфоров П.О. Бюджетна децентралізація в Україні: проблеми та перспективи. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки. Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 160с. С.105-107.

1. Організація та фінансування власного бізнесу: методичні рекомендації / укл.: П.О. Нікіфоров, В.Є. Ткач. Чернівці: Чернівецький нац. у-тет, 2021. 56 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4609

2. Банківська система: методичні вказівки / Укл. П.О. Нікіфоров, М.Г. Марич, Н.Л. Марусяк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 170 с. https://drive.google.com/file/d/1bQtGLXkA5ucO-O-nZnfU5UR-1j0lcero/view?usp=sharing

3. Гроші та кредит: методичні вказівки / Укл. П.О. Нікіфоров, М.Г. Марич, О.В. Третякова, В.М. Харабара. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 106 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4610

4. Дипломна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» : метод. рекомендації / уклад.: Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Марусяк Н.Л., Третякова О.В. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 52 с.

5. Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін: методичні вказівки / укл. Н.Л. Марусяк, П.О. Нікіфоров, Н.А. Бак, Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 48 с. URL: https://drive.google.com/open?id=16R91kd1tHQIztX937Uwu8crLsCYbHn9I

6. Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів : методичні вказівки / укл. Н.А. Бак, П.О. Нікіфоров, Н.Л. Марусяк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 48 с.  URL: https://drive.google.com/open?id=1a2pmD3HH8HUZTBICu5R7965Cja3lWSsz