Марусяк Наталія Леонідівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Оборотний капітал промислового підприємства: формування і використання».

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

 

Сфера наукових інтересів: корпоративні фінанси, фінансова діяльність підприємств.

 

Дисципліни, що викладаються: «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1.     Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності XXI ст.», 25.02.2022 (180 год.)

2.     ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський курс: Нові знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності» 3.12.2021 -20.01.2022 рр.  (180 год.).

 

 

Наукова-дослідна робота:

 

Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах (номер державної реєстрації – 0116U001442), 2016-2020 роки.

 

Інструменти сталого економічного розвитку (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2022 роки.

 

Робота в складі редакційної колегії фахового періодичного наукового видання «Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління».

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: n.marusyak@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57474083400

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4427-2238

ResearcherID/Publons:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/GQJ-0641-2022   

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QJGu690AAAAJ&hl=uk

1.   Nikiforov P., Marusiak N., Zhavoronok A., Marych M., Bak N. State policy regulation conceptual principles of public-private partnership development. Cuestiones Políticas. 2022. Vol. 40(73). P. 417-434. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.22

2.   Marusiak N., Tulchynska S., Solosich O., Marych M., Lashuk O. Applied Principles for Ensuring Economic Security of Regional Economic Systems in the Conditions of Digitalization. WSEAS Transactions on Systems and Control. 2021. Vol. 16. P. 600-609. https://doi.org/10.37394/23203.2021.16.56

1.   Марусяк Н.Л., Бак Н.А. Фінансова безпека підприємства та загрози її втрати в сучасному економічному середовищі. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 109–113.   URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=5132&i=17

2.   Марусяк Н., Ратушняк Д., Кулько К. Роль прямих іноземних інвестицій в діяльності національних підприємств. Економіка та суспільство. 2022. № 38. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1303

3.   Марусяк Н.Л., Оробець М. В. Аналіз формування та використання капіталу телекомунікаційного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 2. С. 113–119. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7764&i=16

4.   Марусяк Н.Л. Фінансовий механізм підприємства та напрями його удосконалення в сучасному економічному середовищі. Економіка та держава. 2021. № 12. С. 94–97.  URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=5081&i=15

5.   Марусяк Н., Пильнюк Д. Банкрутство підприємства: сутність, причини та наслідки. Економіка та суспільство. 2021.  № 33. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/897

6.   Марусяк Н.Л., Шум Ю. О. Оцінка фінансово стану телекомунікаційного підприємства для забезпечення стійкого розвитку в сучасних динамічних конкурентних умовах. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9740

7.   Марусяк Н., Шупер А. Оцінка фінансового стану машинобудівного підприємства з метою підвищення ефективності його функціонування. Економіка та суспільство. 2021.№ 32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/838

8.   Марусяк Н.Л. Вплив фінансових результатів на забезпечення самофінансування державних лісогосподарських підприємств. Науково-виробничий журнал «Бізнес навігатор». 2021. Вип. 1 (62).С. 124-129. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2021/62_2021/23.pdf

9.   Марусяк Н.Л., Саінчук Н.В., Харук Б.Л. Дослідження реалій кредитування господарюючих суб’єктів банківським сектором. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2021. № 3. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2021/3/6997

10.    Марусяк Н.Л. Фінансові відносини підприємств та їх організація в сучасному динамічному середовищі. Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Вип. 45. с. 242-246. URL:

http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/45_2020_ukr/40.pdf

11.  Марусяк Н. Л., Саінчук Н.В. Сутнісні характеристики фінансових потоків підприємства та чинники, що визначають характер їх формування. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Вип. 50-2. 2020. С. 132-136. URL:http://bses.in.ua/journals/2020/50_2_2020/27.pdf

1.   Марусяк Н.Л. Фінансовий потенціал підприємства та вплив на його формування інституційних чинників. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України: кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 180-194. 

2.   Марусяк Н.Л., Бак Н.А. Формування бюджетних ресурсів місцевого самоврядування в Україні як результат розвитку фінансових відносин (Кейс Чернівецької області). Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С.10-33.

1.   Марусяк Н.Л. Фінанси підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівец. Нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 132 с.

2.   Марусяк Н.Л Фінанси підприємств. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво: підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. 11-62.

3.   Фінансовий аналіз: навч. посібник / уклад.: Н.Л. Марусяк.  Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020.  172 с.

4.  Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник / уклад.: Н.Л. Марусяк.   Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 180 с. 

1.   Марусяк Н.Л. Значення фінансової інклюзії для розвитку підприємств Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.).  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. 467 с. ISBN 978-966-423-715-1. С. 300 -302.  

2.   Марусяк Н.Л., Мартинюк А. Ю. Залучення кредитних ресурсів для розвитку суб’єктів малого та середнього бізнесу. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.).  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. 467 с.

3.   Марусяк Н. Л. Вплив фінансових результатів на відтворення основних засобів державних лісогосподарських підприємств Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ міжнар. конф. Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 14 квітня 2021 с.302-304.  

4.   Марусяк Н. Л. Шупер А. С. Антикризове управління підприємством в сучасних умовах. Економіка, управління, фінанси: принципи взаємодії та механізми розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 травня 2021 р.). К: ГО «Київський економічний науковий центр», 2021. С. 36-39.  

5.   Марусяк Н. Л., Марусяк О. В. Складові фінансової політики підприємства. The IX International Science Conference «Trends of development modern science and practice», November 16 – 19, 2021, Stockholm, Sweden. С.183-185.

6.   Марусяк Н. Л. Підвищення ефективності управління фінансовими потоками підприємства. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. с. 115-116.  

7.   Марусяк Н. Л. Фінансові ризики підприємства та управління ними. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІІ міжнар. конф. Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2019. С. 164-167.  

8.   Марусяк Н. Л. Фінансовий потенціал підприємства як об’єкт фінансового управління. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 198-201.

9.   Марусяк Н. Л. Сталий розвиток місцевої громади як чинник посилення фінансової безпеки підприємств. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки:  Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). – Чернівці: Ч7. С. 112-113.

10. Марусяк Н.Л. Джерела фінансового забезпечення розвитку підприємств в умовах інтеграції у європейський економічний простір. Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.). За заг. ред..: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, F/ Krynski.  Ужгород: у 2-х частинах Ужгород: Видавничий дім «Гальветика». 2017. Ч. 22. С. 64-66.

1.   Фінансовий аналіз: метод. вказ. / уклад.: Н.Л. Марусяк, М. Г. Марич. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 76 с.

2.   Фінанси підприємств: метод. вказ. / уклад.: Н.Л. Марусяк, М. Г. Марич. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 72 с.

3. Міждисциплінарна курсова робота з професійно-орієнтованих дисциплін: метод. вказівки / укл. Н.Л. Марусяк, П.О. Нікіфоров, Н.А. Бак. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 52 с.

4.   Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: методичні вказівки / Укл. Н.Л. Марусяк, Н.А. Бак Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. 56 с.

5. Банківська система: методичні вказівки / Укл. П.О. Нікіфоров, М.Г. Марич, Н.Л. Марусяк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 170 с.

6. Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін: метод. вказівки / уклад.: Н.Л. Марусяк, П.О. Нікіфоров, Н.А. Бак.  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.

7. Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів : методичні вказівки / укл. Н.А. Бак, П.О. Нікіфоров, Н.Л. Марусяк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 48 с.