Лисенко Жанна Петрівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської/докторської дисертації: «Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління запасами підприємств»

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічне забезпечення інструментарію формування середньо- та довгострокової фінансової політики; вартісний аспект застосування системи бюджетування на підприємстві.

 

Дисципліни, що викладаються:  «Фінансова політика».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Підвищення кваліфікації «Фінанси, банківська справа та страхування», 8 січня – 8 лютого 2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

2. Міжнародне стажування «Metode si tehnologii inovative in predarea disciplinelor in domeniul Finante: experienta europeana. Directii de internationalizare a invamantului superior», 25 лютого-8 березня 2019 року, Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava (Romania).

3. Підвищення кваліфікації «Управлінська діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні», 1-30 квітня 2015 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

4. Міжнародне стажування «Management activities of state and local government», 1-11 вересня 2015 року, Гуманітарна академія  ім. Олександра Гейштора, м. Пултуськ, Польща.

5. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

 

Наукова-дослідна робота:

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект (номер державної реєстрації – 0116U008898)

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: z.lysenko@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209296951

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1882-9672

ResearcherID/Publons: http://www.researcherid.com/rid/S-4722-2016

 

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nLRm7nUAAAAJ&hl=ru

1. Antypenko N., Dongcheng W., Lysenko Z., Krasnonosova O., Grynevych L. Directions of the Activation of the Development of a Small Innovative Enterprise. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.21 No.12, December 2021, pp. 495-502 (ISSN : 1738-7906 WoS) Doi: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.69

2. Korbutiak A.,  Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization. Problems and Perspectives in Management. Volume 17, 2019. Issue#2, pp. 217-227 (ISSN: 1727-7051 Scopus). URL:https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-318/united-territorial-communities-in-ukraine-in-the-context-of-fiscal-decentralization

3. Kosach I., Lysenko Zh. P., Oleksyn A. G. Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development. Scientific Bulletin of Polissia. № 2 (14). Р. 2, 2018, pp. 83-87. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-83-87

1. Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Фінансове забезпечення соціального захисту пенсіонерів як основної складової соціальної політики держави. Галицький економічний вісник.  Т.: ТНТУ, 2020. Том 64. № 3. (Економіка). С. 107-115. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.107

2. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Проблеми та шляхи удосконалення реформи фінансової децентралізації з урахуванням міжнародного досвіду. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2020. Том 31 (70). № 3, С. 63-67. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_3/31_70_3_2/14.pdf DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-46

3. Лисенко Ж.П. Аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні[Електронний ресурс]. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. №23  С.493-499. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/96.pdf

4. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 2 (45). С.98-102. URL: http://www.businessnavigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/22.pdf

5. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні. Економіка та держава. 2017. №7. С. 58–68. URL:http://www.economy.in.ua/?n=7&y=2017

6. Лисенко Ж.П. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України. Економіка та суспільство. 2016. №3. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-3

7. Лисенко Ж.П. Ступінь впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України та можливі шляхи її покращення виходячи з досвіду зарубіжних країн. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016, № 18, ч. 1, С. 174-180. URL: http://ej.kherson.ua/journal/economic_18/1/47.pdf

8. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Управління видатками місцевих бюджетів в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2016. Том 21, випуск 6(48) С.150-155. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_6/33.pdf

9. Лисенко Ж.П. Організація управління фінансовими ресурсами бюджету органами Державної казначейської служби України, як учасниці системи електронних платежів НБУ. Економіка. Фінанси. Право. 2015. №1. С. 30–35. URL: http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/archive-nomeriv-2015/efp%201-1%202015.pdf

10. Лисенко Ж.П. Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту. Ефективна економіка. 2015. №3. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/  ?op=1&z=3881

11. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки. Економіка та держава. 2015. №2. С. 55–60. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3079&i=11

12. Лисенко Ж.П., Юрій Е.О. Підвищення ефективності управління запасами при використанні бюджетування з урахуванням ризиків. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2014. №1, том 20. С. 94-103. URL: http://journal.nuft.edu.ua/index.php/swnuft/article/ view/2323

13. Корж Н.В., Лисенко Ж.П., Юрій Е.О. Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2014. №5, том  20. С. 59-164.

14. Лисенко Ж.П. Олексин А.Г. Оцінка фінансової стабільності України в умовах євроінтеграційних процесів. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. 2014. № 3 (75). С. 216–223. URL: http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=1352

15. Лисенко Ж.П. Фінансовий ринок України – стан, тренди та напрями розвитку. Ефективна економіка. 2014. №4. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3126

16. Лисенко Ж.П. Практичне застосування методичних підходів управління плинністю персоналом на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 9. ч. 6. С. 97–103. URL: http://ej.kherson.ua/journal/economic_09/306.pdf

 

17. Лисенко Ж.П. Аспекти формування дохідної частини бюджету України в 2008-2014 р.р.. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2014. № 6. С. 272–277.

1. Кулинич Ю.М., Лисенко Ж.П.. Розвиток інвестиційного потенціалу українського АПК як умова доступу до ключових світових ринків. Фінанcова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект: колективна монографія за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 216-129.

2. Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Аналіз впливу результатів реформи фінансової децентралізації на фінансову незалежність місцевих бюджетів (на прикладі обласного бюджету Чернівецької області). Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: стан та перспективи розвитку:  колективна монографія. Полтава: ЦФЕД, 2020. ISBN 978-617-7669-88-2

3. Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Аналіз впливу результатів реформи фінансової децентралізації на фінансову незалежність місцевих бюджетів (на прикладі обласного бюджету Чернівецької області). Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: стан та перспективи розвитку:  колективна монографія. Полтава. ЦФЕД. 2020. С.51-55

3. Олексин А.Г., Лисенко Ж.П. Роль контролінгу в системі управління підприємством та оцінці його капіталу. Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic, Дніпро: Пороги, 2017. С. 339-349

4. Lysenko Zh., Oleksyn A. The economic development communities based on the cluster approach (For example, medical and recreational cluster the city of Chernivtsi). Innovations in the develomment of socio-economic systems: microeconomik, macroeconomic and mesoeconomic level: сollective monograph. Vol. 2. Lithuania: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. P. 243-256.

5. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: монографія колективу авторів. Чернівці: Місто, 2016. 192 с.

6. Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: монографія колективу авторів. Чернівці: Технодрук, 2014. 216 с.

 

7. Лисенко Ж.П. Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління запасами підприємств харчової промисловості: монографія. Чернівці “Технодрук”. 2014. 220 с.

1. Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П., Юрій Е. О. Фінансовий моніторинг:  навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2019. 240 с.

2. Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П., Юрій Е. О. Фінансова безпека держави :  навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2019. 201 с.

3. Лисенко Ж.П. Фінансова політика: навч. посіб. / Ж.П. Лисенко. – Чернівці: Технодрук, 2017. – 166 с.

4. Основи державних фінансів: навчально-наочний посібник за заг. ред. доц. Юрія Е.О. Тернопіль: Астон, 2016. 205 с.

5. Основи фінансів: навчально-наочний посібник. Тернопіль: Астон, 2016. 244 с.

Accordion Content1. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблеми та шляхи реформування. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали  ІV Міжнародної  науково-практичної конференції, 25 квітня 2020р. Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 117–120.

2. Олексин А.Г. Напрями підвищення ефективності фінансового моніторингу. A Modern Foundation For Human Development: II International Scientific Conference Economy and Society Conference Proceeding. Part II, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. P. 140-143.

3. Lysenko Z., Oleksyn A. Analysis of the efficiency of local borrowing in Ukraine. Methodology of Modern Research: proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, March 29, 2017. Dubai, 2017. №4(20), Vol. 3. Р. 6-10.

4. Лисенко Ж.П. Особливості розвитку іпотечного страхування в Україні.  Economic Development Strategy in Terms of Europen Integration: International Scientific-Practical Conference Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. P. 312-315.

5. Лисенко Ж.П. Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності комерційних банків України на розвиток економіки. Formation Of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference Conference Proceedings, Part III, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU P. 267-270.

6. Лисенко Ж.П. Сучасний стан та перспективи розвитку лізингу в Україні. Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2016 року. Запоріжжя: КПУ, 2016. С. 124-127.

7. Лисенко Ж.П. Особливості застосування бюджетування в комунальних бюджетних установах. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2016 року. Дніпропетровськ, ПДАБА, 2016.Ч. 2. С. 99-101.

8. Лисенко Ж.П. Основні аспекти менеджменту інвестиційної діяльності комерційних банків України. Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 вересня 2015 року. Хмельницький: ХНУ, 2015. С. 104-106.

1. Лисенко Ж.П. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з дисципліни «Фінансовий ринок». Чернівці, ЧНУ, 2018, 137 с. https://drive.google.com/open?id=1rqvBoW3PdtURizBREZj3wyCKBSnOf4k8

2. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики та оформлення звітної документації з дисципліни «Банківська система». Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. 35 с. https://drive.google.com/open?id=1voWGaVPuaa6gD5aahEgG3pbY9DsX3MТа

3. Юрій Е.О., Абрамова А.С, Лютік О.М., Лаврук Н.А., Лисенко Ж.П., Жаворонок А.В. Методичні рекомендації до написання міждисциплінарної курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінанси».  Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. 23 с. https://drive.google.com/open?id=1H6ZmxqRvnA9Pu703ozlENlKNjl0rDRoW