legkostup

Легкоступ Ігор Іванович

 

Посада: асистент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання:

 

Тема кандидатської дисертації: «Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання»

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича

 

Сфера наукових інтересів: місцеві фінанси, міжнародні фінанси, бюджетна система, фінансові системи зарубіжних країн, теорія публічних фінансів.

 

Дисципліни, що викладаються: «Місцеві фінанси», «Міжнародні фінанси», «Історія фінансової науки», «Теорія публічних фінансів».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Підвищення кваліфікації «Інноваційні технології навчання у вищій школі», 5 вересня -14 жовтня 2022 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

2. Стажування «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, набуття досвіду у межах спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 14 травня – 1 червня 2018 року, Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, м. Чернівці.

 

Наукова-дослідна робота:

 

Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політик у сучасних умовах (номер державної реєстрації – 0116U001442), 2016-2020 роки.

 

Теорія і практика фінансового забезпечення економічного зростання в Україні (номер державної реєстрації – 0111U001286), 2011-2015 роки.

 

Контактна інформація:

 

Робочий телефон:  +38 (0372) 52-71-94

e-mail: i.legkostup@chnu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7839-874X

ResearcherID/Publons:  https://www.webofscience.com/wos/author/rid/C-9702-2016

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DMjpHt0AAAAJ&hl=uk


1. Легкоступ І.І., Мартинюк А.Ю. Монетарна політика України в системі макроекономічного регулювання: завдання та інструменти. Інфраструктура ринку. 2020. № 49. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/49_2020_ukr/50.pdf

2. Легкоступ І.І., Андрюк А.М. Бюджетна децентралізація в Україні: необхідність, результати та перспективи.  Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал. Вип. 39. Одеса, 2020. С. 339-345. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/39-2020

3. Легкоступ І.І. Ринок платіжних карток: стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 809. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2019. С. – 110-114. URL: http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/102/66

4. Легкоступ І.І., Брязкало А.Є. Актуальні питання фінансової децентралізації в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 786. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2017.  С. 41-46. URL: http://en.chnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/11/LehkostupBriazkalo.pdf

5. Легкоступ І.І., Суляк А. Децентралізація та її фінансові аспекти в сучасних соціально-економічних умовах України. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 21. Випуск 2. 2016. Одеса: 2016. С. 151-155. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2016_21_2_34

6. Легкоступ І.І, Євчук Х.В. Державний борг України в сучасних економічних умовах: проблеми та перспективи управління. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 773-774. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2016. С. 137-141. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/DERZHAVNYJ-BORG-UKRAYINY-V-SUCHASNYH-EKONOMICHNYH.pdf   

7. Легкоступ І.І., Кацуба К.В. Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку. Науковий журнал «Бізнес-інформ». 2014. № 7. С. 259 – 264. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-7_0-pages-259_264.pdf

8. Легкоступ І.І., Заяць О.А. Торговельно-економічне співробітництво України з Європейським Союзом як фактор європейської інтеграції. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 694–695. Економіка. Чернівці: ЧНУ, 2014. С. 37 – 41.

1. Легкоступ І.І. Особливості бюджетної політики України та зарубіжних країн у період фінансово-економічної кризи, спричиненої пандемією Covid-19. Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України: монографія / за заг. ред. П.О.Нікіфорова, І.Я.Ткачук. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. С. 33-44. URL: https://drive.google.com/drive/u/1/mydrive

2. Легкоступ І.І. Бюджетна децентралізація в Україні: необхідність, результати та перспективи, розділ 1.2. Фінансово-економічна система України: сучасний стан та напрями розвитку : кол. монографія / за заг. ред. О.Ю. Попової, А.С. Мариної. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2019. С. 23-34.  URL: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/31906/1/Maket_Mono_2019%281%29.pdf

3. Легкоступ І.І. Проблеми фінансової автономії місцевого самоврядування в Україні. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 27-40. URL:

https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt

4. Легкоступ І.І. Бюджетна децентралізація як важливий напрямок реформування фінансової системи України. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. 2015. С. 67-84.

1. Нікіфоров П.О., Грешко Р.І., Легкоступ І.І. Теорія публічних фінансів: навч. посіб. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. 2022. 184 с.

2. Легкоступ І.І. Бюджетна система. Фінанси, банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. .  https://drive.google.com/open?id=1Smunyr_IcT-6c-ACS38P2NdQj1biLQia

1. Легкоступ І.І., Ткач В.В. Проблеми та напрями покращення фінансування медицини в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Чернівці, 12 травня 2022 року. Чернівці, Чернівецький нац. Ун-т, 2022. С. 87-91. URL: https://drive.google.com/file/d/1GhUdue8sVRdoN0Fq2mkJfo2TzI2sRZR/view

2. Легкоступ І., Мартинюк А. Фінансовий контроль на місцевому рівні як дієвий інструмент підвищення ефективності бюджетної системи. Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали міжнародної науково-практичної онлайн конференції, м. Чернівці, 20 травня 2021 р. Чернівці: Технодрук, 2021, С. 113-116. URL: http://www.chtei-knteu.cv.ua/ua/content/download/konf_20_05_2021.pdf

3. Легкоступ І.І., Шупер А.С. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансові інструменти сталого розвитку економіки»], (Чернівці, 14 квітня 2021 року): тези доп. Чернівці: ЧНУ, 2021. С. 193-195. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10804/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%86%D0%86%D0%86%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%201.pdf

4. Легкоступ І.І., Шупер А.С. Сучасний стан державного боргу України та способи підвищення ефективності боргової політики держави: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові підходи до оцінки соціально-економічного потенціалу країни», (Одеса, 17 жовтня 2020 року): тези доп. – Одеса: ЦЕДР, 2020. С. 67-71.

5. Легкоступ І.І., Мартинюк А.Ю. Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного малого бізнесу та шляхи його фінансування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації»: у 6 ч., (Полтава, 28 травня 2020 року): тези доп. – Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч.4. С. 40-43. URL: http://www.economics.in.ua/2020/05/4_28.html

6. Легкоступ І.І., Шупер А.С. Основні причини та наслідки дефіциту державного бюджету України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи», (Дніпро, 21 березня 2020 року): тези доп. – Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С. 15-18. URL: https://www.coursehero.com/file/62546771/Perspektyva-21032020pdf/

7. Легкоступ І.І., Андрюк А.М. Ефективність використання бюджетних коштів: зміст та напрями удосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права», (Полтава, 11 травня 2019 р.): тези доп. – Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 33-35.

8. Легкоступ І.І., Ваганова О.В. Роль фінансових посередників на сучасному ринку фінансових послуг: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки», (Чернівці, 17 квітня 2019 р.): тези доп. Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2019. С. 92-94. URL: https://www.janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf

1. Легкоступ І.І. Бюджетна система: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2022.

2. Легкоступ І.І., Ткачук І.Я., Давидова С.М. Місцеві фінанси: методичні рекомендації для підготовки до семінарських та практичних занять. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. 84 с.

3. Легкоступ І.І. Фінансові системи зарубіжних країн: методичні рекомендації Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. 48 с.