kucherivska

Кучерівська Софія Степанівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фінансова стійкість страхових компаній»

 

Освіта: економічний факультет Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича

 

Сфера наукових інтересів: страхова справа, соціальне страхування, соціальна відповідальність.

 

Дисципліни, що викладаються: «Страхування», «Страховий менеджмент», «Страхові послуги», «Соціальне страхування», «Фінансове забезпечення соціальної допомоги».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Навчання на міжнародному курсі із соціального підприємництва професора, доктора Жана-Урбана Сандала (код курсу SE-03-A), сертифікат від 21.10.2016 р.;

2. Підвищення кваліфікації (стажування) в ЧФ ПрАТ «Страхова компанія «Універсальна», що підтверджено в Довідці №2-ДУ від 14.04.2017;

3. Підвищення кваліфікації (стажування) та участь у розробці дистанційного навчання в Бізнес школі Університету Норд, Будо, Норвегія з 18.11.2019 по 16.12.2019 р. (180 годин), сертифікат від 11.12.2019 р.;

4. Завершення курсу «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії», сертифікат 15 год./0,5 кредиту ECTS, грудень 2020р.;

5. Курсу Жан Моне «Відкритий онлайн-курс європейської інтеграції: стратегічні комунікації» організованого в рамках діяльності кафедри Жана Моне з питань європейської політичної економіки в Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi у співпраці з Чернівецьким національним державним апаратом Юрієм Федьковичем. Університет та Університет Штефан чел Маре Дін Сучава, 6,00 балів ECTS;

6. Онлайн-навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Педагогічні підходи в STEM-освіті», сертифікат № МІК 5-044, 6 академ.год.;

7. Підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності ХХІ століття», 17.01.22-25.02.22, свідоцтво №ПК 01597997\00142-2022, 180 год. (6 кредитів) Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україні, Полтава

 

Науково-дослідна робота:

 «Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах» (номер державної реєстрації – 0116U001442), 2016-2020 рр.

 

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації –0120U104605), 2021-2025 рр.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: s.kucherivska@chnu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0466-2389

ResearcherID/Publonshttps://www.webofscience.com/wos/author/record/D-2741-2016

Google Scholar: https://cutt.ly/NH03fpj

Інші наукометричні, фахові публікації:

1. Кучерівська С. С. Гладчук О.М. Вітчизняні реалії перестрахування. Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. праць. Випуск 829. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2020. 111 с. С. 80-91. URLhttp://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis

2. Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Формальні та неформальні інститути страхового ринку. Інноваційна економіка. 2021. №5-6. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/827

3. Вінничук О.Ю., Гладчук О.М., Кучерівська С. С.  Характеристика функціонування небанківських фінансових інститутів за допомогою економіко-математичного моделювання. Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць Вип. 650-652. Економіка. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013.  С. 330-337. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/HARAKTERYSTYKA-FUNKTSIONUVANNYA-NEBANKIVSKYH-FINANSOVYH.pdf

4. Кучерівська С. С., Гладчук О. М., Койцан О. І. Становлення та розвиток основоположних правових засад соціального захисту населення в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.  Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013.  Вип. ІІІ (51), Економічні науки.  С. 253-259. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v3/NV-2013-V3_44.pdf

5. Кучерівська С. С. , Гладчук О.М. Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2013. № 4. Том 1 (202). С. 152-157.

6. Кучерівська С. С., Гладчук О.М.  Соціальні інновації як відповідь на сучасні економічні виклики Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць Вип. 669-671. Економіка. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. С. 48-51.  URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0669_0671.pdf

7. Гладчук О.М. Кучерівська С. С. Інформаційна відкритість небанківських фінансових інститутів в Україні. Економічний простір. 2013. №9. С. 120-131. URL: https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuONXF6SFl6ekFnMTg/view

8. Кучерівська С.С. Фінансова оцінка маркетингових стратегій компаній зі страхування життя. Фінансова система України. Збірник наукових праць. Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2009.  Випуск 12. С. 373 – 379.

9. Кучерівська С.С., Безгубенко Л.М. Теоретико-методологічні аспекти фінансової стійкості страховиків. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2008. Випуск ІV. С. 361 – 370.

10. Кучерівська С.С. Рейтингування діяльності страхових компаній в Україні. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2007. Випуск ІІ. С. 277–284.

11. Нікіфоров П.О., Кучерівська С.С. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії. Фінанси України. 2006.№ 5. С.86-90.

12. Кучерівська С.С. Фактори фінансової стійкості страхових компаній. Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 281. С. 57 – 61.

13. Свідунович М.І., Кучерівська С.С. Товариство взаємного страхування як одна з форм діяльності суб’єктів страхового ринку. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  2005. Випуск І. С. 309 – 316.

 

14. Кучерівська С.С. До питання про державний нагляд за діяльністю страхових компаній. Технічний прогрес та ефективність виробництва : Вісник Харківського державного політехнічного університету. 2000. Випуск 122, ч. 4. С.78 – 81.

Монографії:

1. Кучерівська С.С. Державне регулювання на фінансовому ринку України. Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 256 с. С. 189-210.

2. Кучерівська С.С. Страхування як джерело фінансового забезпечення економічного зростання в Україні. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2016. 384 с. С. 341-355.

 

3. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України : монографія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 244 с.

Підручники та навчальні посібники:

1.   Кучерівська С.С. Страховий менеджмент. Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами : мікро- і макрорівень :  підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2021. с. 177-235.

 

2.   Кучерівська С.С., Брязкало А.Є. Страхування. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Том.2. Чернівці, 2019. с. 169-217.

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

1. Кучерівська С.С. Профспілки чи соціально відповідальний бізнес? А може разом? Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. 467 с.

2. Одочук В.С., Кучерівська С.С. Особливості організації публічних закупівель в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. 467 с.

3. Кучерівська С.С. Сучасні орієнтири соціальної політики ЄС. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021р.) Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 359-362

4. Kucherivska S., Tkachuk I. IS DISTANCE LEARNING A FUTURE FORM OF EDUCATION? Science and practice, actual problems, innovations: Abstracts of VIII International Science Conference, November 09 – 12, 2021, Amsterdam, Netherlands. 525 p.

5. Мартинюк А.Ю., Кучерівська С.С. Сучасні тенденції на ринку страхових послуг. Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 63 с.

6. Кучерівська С.С. Страхова культура і місселінг. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), Oxford, December 10, 2021. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021.

7. Кучерівська С.С., Гладчук О.М. Співпраця банків та страхових компаній в сучасних умовах. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків / TRANSFORMATION OF SYSTEM OF INTERNATIONAL, NATIONAL, AND LOCAL MARKETS: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 квітня, 1 травня 2020 року) Чернівці (Україна) - Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. 200с. С. 107-108

8. Кучерівська С.С. Захист майна громадян від стихійних лих: світовий та вітчизняний досвід. Глобальні тенденції в економіці, фінансах та управлінні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 2 жовтня 2020 р). Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 25 – 27.

9. Кучерівська С.С. Особливості страхування кібер-ризиків: Фінансові інструменти сталого розвитку економіки матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 89-91

10. Кучерівська С.С. Дієвий державний нагляд як фактор зростання страхового ринку. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції  (20 березня 2018 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. 240 с. С. 45-48

11. Кучерівська С., Дехтярьова С. Особливості страхування в туристичній сфері. Польсько-українські відносини – політичні, економічні та соціальні аспекти: матеріали І Міжнародної конференції  (03 травня 2018 р.). Частина І  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018.  48 с. С. 23-26

12. Кучерівська С.С. Недержавне пенсійне забезпечення громадян в Україні. Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем:матеріали ІІ-ї міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах.  Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1  C. 168-170

13. Свідунович-Васьковська М.І., Кучерівська С.С. Стандарти якості страхових послуг. Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки:  матеріали V міжн. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2013). Тернопіль, 2013. С. 300-302

14. Кучерівська С.С. Страховий маркетинг: теоретичні засади та сучасний стан. Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку : матеріали XXI міжн. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 5-6 жовтня 2012р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012  С. 113-114

15. Загородна М.І. Економічний розвиток держави в контексті ідей Й.А. Шумпетера. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : матеріали ХХ міжн. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 14-15 жовтня 2011р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 190-192

16. Кучерівська С.С. Обов`язкове медичне страхування: проблеми та перспективи впровадження. Страховий ринок в нових економічних умовах: виклики та перспективи розвитку: збірник тез доповідей VII міжн. наук.-практ. конф. К., 2011. Вип. VII, Том 1 C. 274-277

17. Безгубенко Л.М., Кучерівська С.С. Моделювання діяльності страхових компаній в умовах невизначеності. Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали ІІІ міжн. наук.-практ. конф., (м. Тернопіль, 28-29 травня 2009 р.).  Тернопіль, 2009. С. 211 – 213

18. Кучерівська С.С. Когнітивне моделювання фінансової стійкості страхових компаній. Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики: матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 23-25 квітня 2008 р.). Донецьк, 2008.  С. 21.

Навчально-методичні матеріали:

1. Кучерівська С.С., Бак Н.А., Гладчук О.М., Ткачук І.Я. Виробнича практика «Податкова система» : метод. реком. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 56с.

2. Брязкало А.Є. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Страхування: практикум. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2020. ‑ 152 с .

3. Кучерівська С.С., Брязкало А.Є. Страхування: метод. реком. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2017. ‑88 с .

4. Кучерівська С.С., Гладчук О.М. Страхування : тестові завдання. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014, 140 с.

5.. Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Асистентська практика магістрантів спеціальності 8.03050801 - фінанси і кредит. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2013. ‑ 44 с.

6. Кучерівська С., Ткачук І. Соціальне страхування. Тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. 140 с.

7. Ковалевич Д. А., Кучерівська С. С. та ін. Фінанси. Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2012.

8. Бак Н.А., Кучерівська С.С., Марусяк Н.Л. Дипломна робота з напрямку «Фінанси і кредит»: методичні рекомендації. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 44 с.

 

9. Кучерівська С., Палагнин Д. Страхування: методичний посібник. Чернівці : Рута, 2005. 32 с.