Ковальчук Наталя Олександрівна

 

Посада: асистент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Управління активами промислового підприємства в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки»

 

Освіта: фінансово-економічний факультет Буковинської державної фінансової академії

 

Сфера наукових інтересів: питання підвищення ефективності формування та використання активів підприємства, фінансово-економічна безпека підприємств, антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві, управління інвестиційними проектами

 

Дисципліни, що викладаються: «Фінансовий аналіз», «Фінансові інвестиції», «Фінанси»

 

Стажування, підвищення кваліфікації

1.   Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників за програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», свідоцтво № ПК 19278502/000437 від 08.02.2020, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.

2.   Підвищення кваліфікації з серії науково-методичних семінарів-практикумів за програмою «Алгоритм підготовки до викладання фахових дисциплін англійською мовою», 29.01.20-25.06.20, сертифікат, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

3.   Міжнародне стажування «Досвід організації та методів навчання, науково-педагогічного розвитку, дистанційної освіти та інтернаціоналізації навчального процесу сучасного університету в системі європейської освіти», міжнародний сертифікат № IFCWSSG/WK/2019-254 від 02 квітня 2019 року, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет), м. Пшеворськ, Польща.

4.   Міжнародне стажування «Економічна складова сталого розвитку 2020», свідоцтво № 09/16-50 від 02.08.2016 року, Фундація ADD (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом Міжнародної академічної та Наукової співпраці (м. Львів, Україна) в м. Байя-Доміція (Італія).

5.   Підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з курсу «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19.01.15-30.01.15, свідоцтво № 12СПВ 116746 від 30.01.2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

6.   Підвищення кваліфікації – курс навчання «Парус-підприємство 7.40, модуль «Бухгалтерія»», сертифікат № 14527066 від 21.01.13р., Корпорація ПАРУС

7.   Підвищення кваліфікації «Сучасні інтерактивні методи навчання», 07.02.11-12.02.11, свідоцтво № 12СПК 688226 від 12.02.2011року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

 

Наукова-дослідна робота:

Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки» (номер державної реєстрації – 0118U004408), 2018-2021 роки.

 

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки

 

Особливості фінансово-економічного організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю (номер державної реєстрації – 0111U009026), 2012-2016 роки

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: n.kovalchuk@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57718828200

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7886-2485

ResearcherID/Publonshttps://www.webofscience.com/wos/author/record/S-1888-2016

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0MPBZqIAAAAJ&hl=ru

1.      Kovalchuk N., Humeniuk M., Shelenko D.,  Balaniuk I., Kozak-Balaniuk I. The impact of innovation on the structure of the assets of the enterprises. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania). 2022. No. 4. P.93-112. URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/06_Humeniuk.pdf

2.      Kovalchuk N.O., Marych M.G., Popova L. V., Viknianska A.O. Modeling of the optimal structure of meat processing enterprises.  Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 270-278. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190916

 

3.      Kovalchuk N.O., Popova L.V., Polagnyn D.D.  Scientific approach to a complex assessment of determinants of the insurance market development of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 402-413. URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/163932

1.       Ковальчук Н.О. Оцінка фінансового потенціалу підприємства. Економіка та суспільство. 2021. №34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1001/959

2.       Ковальчук Н.О., Зубик І.М., Поштарюк А.В. Участь працівників у капіталі як інструмент корпоративного фінансування. Економіка та суспільство. 2021. №25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/293/281

3.       Ковальчук Н.О. Особливості аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2020. №  27. С.97-100. URL: http://visnuk.kl.com.ua/joom/images/archive/econ/27_2020/Econ-27-2020-17.pdf

4.       Ковальчук Н.О., Смольнікова К.А., Жалоба К.І. Значення та зміст інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2020. №10. С.89-95. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-10_0-pages-89_95.pdf

5.       Ковальчук Н.О., Жаворонок А.В. Особливості фінансового забезпечення вітчизняних підприємств лісового господарства. Інфраструктура ринку. 2020. №43. URL: https://drive.google.com/file/d/1rn7wVdyZgzpnqMOyFcTaw9Gw8U6tCQl7/view

6.       Ковальчук Н.О., Федорук Ю.І. Фактори, що визначають структуру капіталу вітчизняних підприємств у мінливих умовах господарювання. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2020. №4. URL: https://drive.google.com/file/d/1GWiDW7fP7KPqF8SXztxWZT7sFIKklC08/view

7.       Ковальчук Н.О., Флорюк А.Ю. Управління фінансовою безпекою підприємства. Молодий вчений. 2019. №5 (69). С.535-539. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5/116.pdf

8.       Ковальчук Н.О., Чопенко Т.М. Вплив чинників на формування конкурентоспроможності України. Молодий вчений. 2019. №1 (65). C. 469-471 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/1/108.pdf

9.       Ковальчук Н.О. Аналіз динаміки рівня прибутковості підприємств України в умовах викликів сьогодення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро. 2019. №2 (19). С. 151-156. URL:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/25.pdf

10.    Ковальчук Н.О. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. №6 (74). С.83-88. URL: http://psaejrnl.nau.in.ua/journal/6_74_3_2019_ukr/12.pdf

11.    Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Механізм державного регулювання кризових явищ банківської галузі в умовах глобальних викликів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. №28. С.121-125. URL: http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/28_2_2019ua/24.pdf

12.    Ковальчук Н.О., Жаворонок А.В., Федишин М.П. Теоретичні положення функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №37. С.566-574. URL:  http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/84.pdf

13.    Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С.64-69. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2019/14.pdf

14.    Ковальчук Н.О., Кернаджук М.М., Ткачук О.В. Управління грошовими потоками від інвестиційної діяльності як передумова ефективного господарювання підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 426-431. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/67.pdf

15.    Ковальчук Н.О., Жаворонок А.В., Федишин М.П., Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 202-215. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/articles/1573221970788.pdf

16.    Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Ліквідність як критерій оптимізації структури оборотних активів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11/1 С. 16-19. URL: http://efp.in.ua/en/journal-item/247

17.    Ковальчук Н.О. Аналіз динаміки рівня прибутковості підприємств України в умовах викликів сьогодення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро. 2019. №2 (19). С. 151-156. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/25.pdf

18.    Ковальчук Н.О., Михайлюк А.В. Фінансове планування в компанії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 1. С. 23-27. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Vchnu_ekon_2019_1_6%20(3).pdf

19.    Ковальчук Н.О., Білявська А.В., Мізунська І.Р. Аналітичні аспекти управління рівнем ліквідності та платоспроможності підприємств енергетики. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2019. №1. C. 255–261. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-1_0-pages-255_261.pdf

20.    Ковальчук Н.О., Телешецька М.І. Розвиток підприємництва як основа сталого економічного розвитку Чернівецької області. Інфраструктура ринку. Одеса. 2018. №26. С.166-172. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/26_2018_ukr/27.pdf

21.    Kovalchuk N.O., Pavlyuk A.O. Current trends of bankruptcy Ukraine  and measures insolvency to prevent domestic enterprises. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет.   2018. №14. С.478-483. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/67.pdf

22.    Ковальчук Н.О., Слусаряк М.М., Пуша А.В. Аналіз методик прогнозування банкрутства та оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2018. №1. С.248-253. URL: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-248_253.pdf

23.    Ковальчук Н.О., Райлян Ю.С. Концептуальні засади оптимізації структури капіталу вітчизняних підприємств. Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА. 2017. №117.  с.161-171. URL: https://drive.google.com/file/d/1sqxVK9KqFseE5BZjBEKgxYsC7NgZ0L36/view

24.    Ковальчук Н. О., Побіжан Т.А. Аналіз стану основних засобів на підприємствах України. Молодий вчений. 2017. №10. С. 910-914 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/206.pdf

25.    Ковальчук Н.О., Сокач М.І. Управління рухом грошових коштів вітчизняних підприємств: окремі теоретичні та практичні аспекти. Молодий вчений. 2016. №12.1 (40). 786-790. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/184.pdf

26.    Ковальчук Н.О. Завдання фінансового управління вітчизняних підприємств в контексті забезпечення їх фінансово-економічної безпеки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 4. 2016. С. 140-143.

27.    Ковальчук Н.О., Руснак Т.В. Фінансова стійкість вітчизняних підприємств як передумова їх стабільного функціонування. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського.  2016. №11. С.368-371.

28.    Ковальчук Н.О., Павлюк А.О. Антикризовий фінансовий менеджмент як основа управління фінансами вітчизняних підприємств. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет. 2016. №3.  С.203-208.

29.    Ковальчук Н.О., Паскар М.О. Удосконалення методик оцінки рівня кредитоспроможності вітчизняних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки.  2015. №11. С.91–94.

30.    Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г. Передумови фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. Чернівці, 2015.  Вип. 29. С.83-89.

31.    Kovalchuk N.,  Korbutyak A. Factors that influence the financial and economic security of enterprises. Journal LAssociation 1901 “SEPIKE. №.11. 2015. P. 188-192.

32.    Ковальчук Н.О. Вплив держави на інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств. Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки: збірник наукових праць. Чернівці. 2014. №26.  С.139–145.

33.    Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г. Підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ.  Харків, 2014. №10. С.249-255.

34.    Ковальчук Н.О., Колесніков В.С. Системний підхід до вимірювання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Журнал «Науковий огляд». № 3 (4). 2014. С. 20-26 URL: https://www.naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/202/318

35.    Ковальчук Н.О. Вплив держави на інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств. Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки: збірник наукових праць. №26.  2014. С.139–145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_26_19 друк.зб.

36.    Ковальчук Н.О.  Особливості управління активами підприємства в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн. Наукова організація «Перспектива». У 2-х частинах. Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. С. 166-170.

37.    Ковальчук Н.О., Погоріла І.І. Характеристика інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств Чернівецької області. Ефективна економіка, 2013. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

38.    Ковальчук Н.О.  Фінансовий механізм управління активами підприємств. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Випуск 4 (48). Економічні науки.  Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. С. 190-197.

39.    Ковальчук Н.О.  Завдання та шляхи підвищення ефективності управління необоротними активами на вітчизняних підприємствах. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою. Випуск 204. Серія «Економіка». Том ХІІ. Донецьк, 2011. С. 134-143.

40.    Ковальчук Н.О.  Узагальнення та систематизація наукових підходів до визначення поняття «активи». Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Випуск 3 (43). Економічні науки. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. С. 34-40.

41.    Ковальчук Н.О. Особливості управління оборотними активами на вітчизняних підприємствах. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 1 (20). Чернівці: Золоті литаври, 2011. С.99-106

42. Ковальчук Н.О.,  Репужинська Т.І. Основні аспекти аналізу та управління структурою капіталу підприємства. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 4 (17).Чернівці, 2009. С.282-286.

1.   Ковальчук Н.О. Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності аграрних підприємств України. Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект: колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 102-117.

2.   Ковальчук Н.О., Абрамова А.С. Комплексний підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності. Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2019. С. 156-165.

3.   Ковальчук Н.О. Теоретико-методичні основи фінансового регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія / За заг. ред. проф. Прядка В.В. Чернівці: ВІЦ «Місто». 2016. С. 62-76

4.   Ковальчук Н.О. Теоретико-методологічні основи управління активами в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку. Прагматизм управління активами в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств. Управління активами промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія / В.В. Прядко, Н.О. Ковальчук. Чернівці, 2015. С. 4-111.

5.   Ковальчук Н.О. Стан і тенденції розвитку фінансового ринку України. Фінансовий ринок України в умовах мінливого середовища: монографія / За заг. ред. В.В. Прядка. Чернівці: Технодрук, 2014. 216 с. С. 127-136.

1.       Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я.  Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2021. 128 с.

2.       Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С.  Фінанси підприємств у схемах і таблицях: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2021. 120 с.

3.       Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 300 с.

4.       Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О., Полагнин Д.Д.  Історія фінансової науки: навч. посібник. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 210 с.

5.       Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2019. 231 с.

6.       Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навч.-наочний посіб. / Ковальчук Н.О., Гаватюк Л.С. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 120 с.

7.       Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Ковальчук Н.О., Гаватюк Л.С., Єрмійчук Н.І. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 336 с.

8.       Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Ковальчук Н.О., Е.О. Юрій. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с.

9.       Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/ За заг. ред. к.е.н. Юрія Е.О. Чернівці: Видавництво «Рута», 2017. 342с.

10.    Основи державних фінансів: навчальний посібник / Ковальчук Н.О. та ін.  Тернопіль: Вектор, 2016. 216 с.

 

11.    Основи фінансів: навчально-наочний посібник / Ковальчук Н.О. та ін. Тернопіль: Астон, 2016. 244 с.

1.       Ковальчук Н.О. Структурні трансформації організації фінансів бізнесу
як умова сталого економічного розвитку.
Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12
травня 2022 р.)
, Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 284-287

2.       Ковальчук Н.О. Наукові підходи до визначення поняття «Антикризове фінансове управління». Актуальні проблеми фінансової системи України: матеріали XVІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів  (27 листопада, 2021 р.), Черкаси: ЧДТУ, 2021. С. 7-9

3.   Ковальчук Н.О. Проблеми оцінювання ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Дубляни, 2021. С. 72-74. URL: https://drive.google.com/file/d/1qjRKA8L4qfaVuunak9-J20Vdvqm0owuO/view?usp=sharing

4.   Kovalchuk N. O. Requirements for managing cash flows of an enterprise in modern conditions of economy. Вдосконалення фінансовокредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез Всеукраїнської науковопрактичної інтернетконференції. Частина 1. Дубляни, 2020. С. 99-100. URL: http://lnau.edu.ua/lnau/attachments/6313_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A2%D0%95%D0%97%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201.pdf

5.   Ковальчук Н.О. Економічна сутність та значення оцінки фінансового стану підприємства / Фінансове регулювання зрушень в економіці України: збірник  матеріалів  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2019 р.  Мукачево: Вид-во  МДУ, 2019. С. 170-173.

6.   Ковальчук Н.О. Підходи до визначення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства / Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 березня 2019 р. Одеса: ЦЕДР, 2019. С. 72-76.

7.   Ковальчук Н.О. Шляхи збільшення рівня рентабельності підприємств легкої промисловості (на прикладі ТДВ «Трембіта») / Підприємництво, облік та фінанси: національні особливості та світові тенденції:  збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції, 16 березня 2019 р. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. С. 74-78.

8.   Kovalchuk N.O., Humeniuk M.M. Influence of innovative activity on the structure of assets of the enterprise / Universum F III : Proceeding of International scientific conference,  17 January  2019. London, SI Universum, 2019. P. 18-21.

9.   Ковальчук Н.О., Назарчук О.О. Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів фінансової нестабільності підприємства / Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції у  3 ч., 4 червня  2018 р.: Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. С.40-42  URL:http://www.economics.in.ua/2018/06/1.html

10.    Ковальчук Н.О., Сарафінчан О.М. Роль амортизаційної політики у відтворенні основних засобів підприємств України / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів». Одеса, 27-28 травня 2016 року. С.73-76.

11.    Kovalchuk N. Financial analysis in the provision of financial and economic security enterprise. Sustainability 2020: papers scientific training (m. Baia Domizia, Italy). 2016. P. 73-77.

12.    Ковальчук Н.О. Значення  оцінки фінансової стійкості вітчизняних підприємств для діагностики рівня їх фінансової безпеки/ Реформування економіки України: стан та перспективи матеріали ІХ Міжнародній науково-практичній конференції, 25 грудня 2014 року.– Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. С.45-47.

13.    Ковальчук Н.О. Основні аспекти управління складом джерел фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету, 15 жовтня 2014 року. Чернівці: Технодрук, 2014. С.191-194.

14.    Ковальчук Н.О. Роль державних банків у інноваційно-інвестиційному розвитку вітчизняних підприємств / Особливості фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 23 листопада  2012 р. Чернівці: БДФЕУ , 2012. С. 112-114

15.    Ковальчук Н.О. Значення та прийоми фінансового аналізу активів підприємства / Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 листопада  2011 р. Чернівці: БДФА , 2011. С. 317-319.

16.    Ковальчук Н.О. Аналіз дебіторської заборгованості як передумова прийняття ефективних управлінських рішень в галузі управління активами підприємства / Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24-25 березня  2011 р. – Чернівці: БДФА , 2011. С. 303-305.

17.    Ковальчук Н.О. Вплив класифікації активів на якість управління ними / Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 березня  2011 р. Одеса: у 2-х частинах, ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. Ч. ІІ. С. 81-84.

18.    Ковальчук Н.О. Основні характеристики активів підприємства як об’єкта управління / Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва: збірник тез наукових доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 листопада  2011 р. Львів: ЛДФА, 2011. Том 2. С. 253-256.

19.    Ковальчук Н.О. Нормування оборотних активів як одна з передумов підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств / Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25-26 листопада  2010 р. Чернівці: БДФА, 2010. С. 277-279.

20.    Ковальчук Н.О. Значення аналізу фінансового стану підприємства в умовах кризи / Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи: матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Буковинської державної фінансової академії, 22-23 жовтня 2009 р.  Чернівці: БДФА, 2009. С. 140-143.

1.   Ковальчук Н.О. Адміністрування податків: конспект лекцій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2022. 142 с.

2.   Ковальчук Н.О. Фінансові інвестиції: конспект лекцій. Чернівці: 2021. 81 с.

3.   Ковальчук Н.С., Федишин М.П., Карвацький М.В., Жаворонок А.В. Збірник навчальних матеріалів для підготовки до комплексного державного екзамену зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2020. 220 с.

4.   Ковальчук Н.О. Методичні рекомендації до написання міждисциплінарної курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз». Чернівці: 2018. 25 с.