Корбутяк Аліна Георгіївна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської  дисертації: «Інвестування забезпечення інноваційного розвитку національного господарства»

 

Освіта: спеціаліст з фінансів фінансово-економічний факультет Буковинського державного фінансово-економічного університету

 

Сфера наукових інтересів: фінанси підприємницьких структур, фінансовий менеджмент та контролінг

 

Дисципліни, що викладаються: «Фінансова діяльність субєктів господарювання», «Фінансовий менеджмент», «Вступ у спеціальність».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1.   Підвищення кваліфікації  − Класичний приватний університет. Свідоцтво ПК 19278502/000436-20 від 8.02.2020

URL: https://drive.google.com/open?id=1EclGV1dnLcWpzALSA7nSsBJV7xQhnRmy

2.   Міжнародне стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія) Сертифікат № 07/31.03.2020 від 20 березня 2020 р.

3.   Cертифікат Pearson ESOLPQS19, який підтверджує достатньо високий рівень володіння англійською мовою (рівень В2) (грудень 2019 р.).

URL: https://drive.google.com/open?id=1UOQR2wFWZfv3QSavqw6MiLdOkm-gLR4Y

4.   Міжнародне стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія).  Сертифікат № 06/08.03. 2019 від 08 березня 2019 р.

 

Наукова-дослідна робота:

 

Робота в складі редакційної колегії науково-практичного журналу «Економіка та суспільство». https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/editorial.

 

Наукове консультування (з питань підвищення активності мешканців та зростання їх обізнаності в окремих питаннях місцевого самоврядування та бюджетування на місцевому рівні (довідка №1053/02-1-24 від 16 грудня 2012 року). URLhttps://drive.google.com/open?id=1vLL2dJgCvEfOT5DXUwZNRYbohrz2vHn

 

Наукове консультування щодо особливостей бюджетного процесу на місцевому рівні, залучення громадян у бюджетний процес через «бюджет участі», залучення молоді до громадського життя (довідка №862 від 17 грудня 2019 року). URL: https://drive.google.com/open?id=1KzhtSdE51TQJYmQU0EZY3hnMBDpkLHvD

 

Публічне управління та децентралізація влади (номер державної реєстрації – 0120U101815), 2020-2025 роки.

 

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: a.korbutyak@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209290954

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9330-7145

ResearcherID/Publons:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/AIA-5143-2022 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NUU6lmMAAAAJ&hl=ru

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

1.Korbutiak A., Gavatiuk L., Karvatskyi M., Sokrovolska  N. & Yurii E. Approaches to the formation of an optimal personal investment portfolio in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2021. 18(2). P. 91-105.   URL: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.08  

2. Slobodyanik Yu., Bagatska K., Korbutiak A. Efficiency of capital formation of  utility enterprises: the case of Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. 12(3). P. 349-358. URL: https://redib.org/Record/oai_articulo3189150-efficiency-capital-formation-utility-enterprises-case-ukraine

3.Korbutiak A., Gavatiuk L., Sokrovolska N. The system of the key indicators of formation of attractive investment climate of Ukraine and peculiarities of their management. Problems and Perspectives in Management. 2020. Volume 18. Issue 1, pp. 154-170.  URL: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-340/the-system-of-the-key-indicators-of-formation-of-attractive-investment-climate-of-ukraine-and-peculiarities-of-their-management

4.Onyshchenko O., Yudenko Ye., Levytska O., Pokotylska N. & Korbutiak A. Logistical Component of Sustainable Development of Regions in the Context of Decentralization Processes: Ukrainian Case. Independent Journal of Management & Production.  2020. 11(9). P. 2250-2274. DOI:  http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1423

 

5. Korbutiak A., Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A., Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization. Problems and Perspectives in Management. 2019. Volume 17. Issue 2. P. 217-227. URL: https://businessperspectives.org/problems-and-perspectives-in-management/issue-318/united-territorial-communities-in-ukraine-in-the-context-of-fiscal-decentralization

Інші наукометричні, фахові публікації:

1.   Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я.  Сучасні інструменти контролінгу витрат в умовах обмеженості ресурсів. Економіка та суспільство. №37. 2022. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-48  

2.   Корбутяк А. Г., Шевчук Ю.О. Фінансовий контролінг як складова управління фінансами підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. 2021. Вип. 39. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1664

3.   Корбутяк А.Г., Тунь С.І. Удосконалення системи управління дивідендною політикою як умова ефективного функціонування підприємств. Молодий вчений. 2020. №6 (82). URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24780203&org=%20,p24780203,3.html

4.   Корбутяк А.Г., Михайлюк А.В. Методи розрахунку ставки дисконтування. Молодий вчений. 2019. №5 (69). URL://  http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/69/

5.   Корбутяк А.Г., Чопенко Т.М. Порівняльна характеристика портрету інвестиційної привабливості підприємства. Молодий вчений. 2019. №6 (70). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/34.pdf.

6.   Корбутяк А. Г.,  Кульбачинська І. М.  Формування механізму оцінки вартості підприємства. Молодий вчений. 2019. №10. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/74/

7.   Корбутяк А.Г.,  Одайська Н.М. Оптимізація структури капіталу підприємства. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання.  Вип.16.  2018. С. 375-381.  URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2011-korbutyak-a-g-odajska-n-m

8.   Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Фінансування повноважень органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації Ефективна економіка. № 11.  2018.  URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%90.+%D0%93.+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BA

9.   Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Аналіз ефективності діяльності підприємств текстильної промисловості України. Економіка та суспільство. Вип.19. 2018. С.1034-1039. URL: https://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/155.pdf   

10.                    Корбутяк А.Г., Воробець Н.С. Ділова активність підприємства – основа його інвестиційної привабливості. Молодий вчений. 2018. №11 (63). С.1086-1090 URL://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/252.pdf

11.                    Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського  національного  університету.  Вип.16(1). 2017. C. 153-157 URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/16_1_2017ua/16_1_2017.pdf

Монографії:

1.   Фінансова політика держави і господарюючих суб'єктів: коеволюція та синергетичний ефект: колективна монографія / За заг.ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький національний університет ім.. Ю.Федьковича, 2022. 218с.

Innovative development of the economy: global trends and national features: Collective monograph. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. 716 p. P.176-192./ Korbutyak A., Sokrovolska N. http://internal.khntusg.com.ua/fulltext/PAZK/UCHEBNIKI/Collective%20monogr_p2.pdf

Підручники та навчальні посібники:

1.   Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я.  Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2021. 128 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1nfMBFBJZ2PX4uLkisbtjmOuR6kw-iJUl/edit?rtpof=true&sd=true

2.   Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.ЯФінанси підприємств у схемах і таблицях: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 2021. 120 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1BFYjjTgvyd5yuXpSGz1zu_WI8N3dY3cC/edit?rtpof=true&sd=true

3.   Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О. Управління фінансовими активами: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2021. 170 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/2401

4.   Юрій Е.О., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Іляшенко А.Х., Гаватюк Л.С., Карвацький М.В., Грубляк О.М. Публічні закупівлі: навч. посібник / кол. уклад. за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 200 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1blrCyesI_SXJnFt37PW84Qpcj5Gvhwr/view?usp=sharing

5.   Корбутяк А.Г. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н. Юрія Е.О. Чернівці: Видавництво «Рута», 2020. 348с.  URL:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xRLCmnwiAHrELNltUP3BnZlUMA3uq6W8

6.   Фінансовий контролінг: навч. посіб. / А.Г. Корбутяк,  Н.І. Єрмійчук. Чернівці: Видавництво «Рута», 2019. 160 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1qZuEvSd8tGmrQ6wsQvkvf4t8Ak824Lve

7.   Іляшенко А.Х., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 180 с. URL:   https://drive.google.com/open?id=172hn98ohMp_0aMxSDYN9XGzWeTyiL8k7

8.   Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад:  навчальний посібник Чернівці: Рута, 2019. 200 с.https://drive.google.com/open?id=1hTzB4fH9I9lBqo_PHTFxJxxvxa6DM7K0

9.   Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навчальний посібник Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 160 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1DFnE30Soc2tWqlBpamj6Cgns-gmwAUbE

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

1.   Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану. IV міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки» (12 травня 2022 р., Чернівці).

2.   Корбутяк А.Г. Щодо питання продовольчої безпеки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 р. Київ) С.112-114.    

3.   Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Особливості інформаційного забезпечення казначейського обслуговування бюджету: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми передавання та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах» (ЧНУ, 8-10 листопада 2018. Чернівці). С.189-192.

4.   Корбутяк А.Г. Сокровольська Н. Я. Інвестиційна привабливість підприємства в сучасних наукових колах. «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки»: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. (Чернівці, 20 березня 2018). С. 194-198.

5.    Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Проблеми середньострокового бюджетного планування в Україні. Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 23th, 2018.- Le Mans, France. 144p. PP.108-110.

Навчально-методичні матеріали:

1.   Юрій Е.О., Грубляк О.М., Корбутяк А.Г. Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи студентами галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Чернівці, 2021. 33с. URL: https://docs.google.com/document/d/1U5Ac6waZ0uFv4aw3qiaK4OoR_sXw481E/edit?usp=sharing&ouid=115636950212727306494&rtpof=true&sd=true

2.   Юрій Е.О., Корбутяк А.Г., Грубляк О.М. Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (бакалаврських та магістерських) студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Чернівці, 2022. 33 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1U5Ac6waZ0uFv4aw3qiaK4OoR_sXw481E/edit?usp=sharing&ouid=115636950212727306494&rtpof=true&sd=true

3.   Яскал О.О., Корбутяк А.Г., Якимова Л.П., Яскал І.В. Oсновні вимоги до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт  (бакалаврських та магістерських) галузі знань 07 управління та адміністрування: Методичні рекомендації. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 24 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1CWVCCD1pfH0cTG_7M_0_WgFQBmeJvf46

4.   Юрій Е.О., Карвацький М.В., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Методичні рекомендації щодо виконання магістерських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» професійного спрямування «Публічні фінанси», професійного спрямування «Корпоративні фінанси», професійного спрямування «Фінансове посередництво».  Чернівці, 2018. 32 с.

5.    Ковальчук Н.О., Гаватюк Л.С., Корбутяк А.Г. Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» студентами IV курсу галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" професійного спрямування  «Корпоративні фінанси». Чернівці, 2018. 37 с.