Гуменюк Маряна Мирославівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств»

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Сфера наукових інтересів: ефективність функціонування підприємств; державна підтримка підприємництва.

 

Дисципліни, що викладаються: «Фінансові технології», «Бюджетування суб’єктів господарювання».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Міжнародне стажування «Академічна доброчесність», 24 січня-04 березня 2022 року, (Wyższe Seminarium Duchowne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Вищий Семінаріум Духовний університету Кардинала Стефана Вишинського), м. Варшава, Польща.

2. Підвищення кваліфікації «Інноваційні технології та методи навчання у вищій освіті», 11 жовтня – 22 листопада  2021 року, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

 

Наукова-дослідна робота:

Робота в складі редакційної колегії електронного фахового періодичного наукового видання «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка».

 

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.

 

Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва в особистих селянських господарствах (номер державної реєстрації – 0116U000476), 2018-2020 роки.  

 

Теоретико-методичні  основи розвитку  малого аграрного підприємництва в умовах інституційних змін (номер державної реєстрації – 0121U100049), 2021-2023 роки.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: m.humeniuk@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57718467900

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8420-9730

ResearcherID/Publons:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/S-1938-2016    

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4R4v7icAAAAJ&hl=uk

 

1.       Humeniuk M., Shelenko D., Kovalchuk N., Balaniuk I., Kozak-Balaniuk I. The impact of innovation on the structure of the assets of the enterprises. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania). 2022. No. 4. P. 93-112. URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-4/06_Humeniuk.pdf

2.       Shelenko D., Balaniuk I., Shpykuliak O., Sas L., Humeniuk M., Matkovskyi P.  Simulation of change in performance indicators (net profit, land area, number of employees) of agricultural cooperatives of Ukraine.  Scientific Papers Series „Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2022. Vol. 22. No. 1. P. 569-578. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/volume_22_1_2022.pdf.

3.       Shelenko D., Balaniuk I., Sas L., Malik M., Matkovskyi P., Levandivskyi O., Humeniuk M. Forecasting of net profit and the area of land of private enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 4. P. 500-516. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2597/1764

4.       Humeniuk M., Shelenko D., Nemish D., Balaniuk I. Improving  the efficiency of agricultural entrepreneurship by processing rapeseed  to biodiesel.  Scientific Papers Series „Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2021.  Vol. 21, No. 3, P. 431-438.  URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_3/volume_21_3_2021.pdf

1.       Гуменюк М.М., Неміш Д.В. Основи функціонування малого аграрного підприємництва в умовах євроінтеграції.  Вісник аграрної науки. 2022. № 8. С. 79-88. DOI: https://doi.org/10.31 073/agrovisnyk202208-10

2.       Неміш Д.В., Гуменюк М.М., Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І. Перспективи розвитку малих аграрних підприємств регіону у контексті формування ринку землі.  Інноваційна економіка. 2021. № 5-6. С. 80-86. DOIhttps://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.11

3.       Гуменюк М.М., Неміш Д.В. Роль малого аграрного  підприємництва у розвитку сільських територій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2021. Випуск 43. С. 38-43. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2021-43-6

4.       Гуменюк М.М., Неміш Д.В.,  Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І.  Основні чинники ефективного функціонування малого аграрного підприємництва.  Вісник аграрної науки. 2021. № 9. С. 80-88. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202109-11

5.       Неміш Д.В., Гуменюк М.М., Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І., Сас Л.І. Перспективи розвитку особистих селянських господарств у контексті адміністративної децентралізації.  Вісник аграрної науки, 2021 № 2 (99) C. 76-87  DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202102-10

Гуменюк М.М. Грицак А.В. Удосконалення механізму управління діловою активністю підприємства. Молодий вчений.  2017.  № 10 (50) C. 874-877.  URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/197.pdf

6.       Гуменюк М.М., Дарабан Н.Р. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства. Молодий вчений. 2017. № 11 (51).  C. 1135-1139. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/273.pdf

7.       Гуменюк М.М., Стрілак Ю.В.    Фінансово-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування підприємства: теоретико-методологічний аспект.  Причорноморські економічні студії. 2017.  №22. С. 91-95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_22_21

8.        Гуменюк М.М., Мельничук О.В.  Особливості впровадження антикризового контролінгу як інструмента запобігання банкрутству підприємства. Сталий розвиток економіки. 2017. №4. С. 79-85. URL: https://www.uniep.km.ua/images/uploads/_4_2017.pdf

1.       Гуменюк М.М. Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств: монографія.  Київ: ПАТ «Випол». 2016. 196 с.

1.       Гуменюк М.М. Практикум із фінансів підприємств: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2020. 168 с.

2.       Гаватюк Л.С., Гуменюк М.М.  Ковальчук Н.О. та ін. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. За заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 345 с.

1.       Гуменюк М.М. Формування інноваційної активності підприємств. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022.  С. 269-273.

2.   Гуменюк М.М., Неміш  Д.В.  Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку малого аграрного підприємництва. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали V всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка  (Полтава, 30-31 березня 2022 р.). Полтава: ПДАУ, 2022. С. 351-353.

3.       Гуменюк М.М., Неміш  Д.В.  Форми державної підтримки малого аграрного підприємництва. Сучасний стан економіки, обліку, фінансів і права та їх основні проблеми: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції: у 2 ч. (Полтава, 5 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1.  С. 39-41.

4.       Гуменюк М.М.  Зміцнення фінансової стабільності аграрних підприємства шляхом переробки ріпаку на біодизель. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: матеріали III міжнародної науково-практичної  конференції  (Бережани, 20 жовтня 2021 р.). Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2021. С. 196-198.

 

5.       Humeniuk М., Kovalchuk N. Influence of innovative activity on the structure of assets of the enterprise. Proceedings of International scientific conference «Universum F III», London, SI Universum, 2019.  P. 18-21.

1.       Юрій Е.О., Олексин А.Г., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Федишин М.П., Карвацький М.В., Гуменюк М.М. Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврських робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» професійного спрямування «Публічні фінанси», професійного спрямування «Корпоративні фінанси», професійного спрямування «Фінансове посередництво». Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. 32 с. 

2.       Гуменюк М.М., Корбутяк А.Г. Фінанси підприємств: збірник тестів. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича,  2017. 137 с.

3.       Гуменюк М.М., Карвацький М.В., Федишин М.П. Методичні рекомендації до виконання курової роботи з дисципліни «Фінансова політика». Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017.  39 с.