Грубляк Оксана Михайлівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Управління державним боргом в системі фінансово-економічного регулювання»

 

Освіта: Спеціальність «Фінанси», Буковинський державний фінансово-економічний інститут

 

Сфера наукових інтересів: публічні фінанси; ринок фінансових послуг.

 

Дисципліни, що викладаються: «Бюджетний менеджмент», «Бюджетна система», «Світова фінансова система», «Фінанси міжнародних інституцій», «Фінансова грамотність».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1.  Міжнародне стажування «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу», Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет), м. Пшеворськ, Польща. Сертифікат № IFCWSSG/WK/2018-215 від 07 грудня 2018 р.

2.  Стажування «Академічна доброчесність в університеті» на базі Відкритого Університету Майдану, ВУМ online (сертифікат 063491 від 3.11. 2021р.).

3.       Сертифікат участі в Онлайн-лекторії від спікерів Щорічної дослідницької конференції центробанків України та Польщі в рамках Ukraine Economy Week 2020 (сертифікат від 25-27 травня 2020р.)

4.   Сертифікат участі в освітньому вебінарі Національного банку України «Що повинні знати споживачі фінансових послуг?» (сертифікат від 15 травня 2020 року).

5.  Підвищення кваліфікації,  18 жовтня – 27 жовтня 2004 р. Центр підготовки спеціалістів для фінансової системи України Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України.

6. Підвищення кваліфікації, 7 лютого – 12 лютого 2011 р. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

7.  Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

8.  Підвищення кваліфікації, 08 січня – 08 лютого 2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя. Програма: «Фінанси, банківська справа та страхування». (Свідоцтво ПК19278502/000429-20. Дата видачі: 8  лютого 2020 р. Кількість годин: 180 год).

9. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B01-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96-%D1%802711-1.pdf

10.    РІВЕНЬ: B1/B2: НЕЗАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ Сертифікат AC №001262 від 03 вересня 2018 року, виданий Першими київськими державними курсами іноземних мов, який підтверджує достатньо високий рівень володіння англійською мовою.

 

Наукова-дослідна робота:

Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.

Інтегрована модель конкурентоспроможності вищої освіти в Україні за концепцією Quadruple Helix (номер державної реєстрації – 0117U007258), 2017-2020 роки.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-505-066-560

e-mail: o.grublyak@chnu.edu.ua

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209341720

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7198-9747

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/S-2870-2016                        

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&user=zhBwYXwAAAAJ

1.       Kovalenko Yu., Tkachenko N., Kvasnytska R., Bohrinovtseva  L. & Hrubliak O. Assessment of the Solvency of Insurance Companies on the Basis of Comprehensive Risk Accounting. 37th IBIMA Conference: 30-31 May 2021, Cordoba, Spain. URL: https://ibima.org/accepted-paper/assessment-of-the-solvency-of-insurance-companies-on-the-basis-of-comprehensive-risk-accounting/

2.       Grosu V., Anisie L., Hrubliak O. & Ratsa A. Managerial accounting solutions: Lean Six Sigma application in the woodworking industry. Economic Annals-XXI. 2019. (176 (3-4)). P. 118-130. DOI:  https://doi.org/10.21003/ea.V176-12

 

3.       Shkarlet S., Dubyna M., Hrubliak O. & Zhavoronok A. Тheoretical and applied provisions of the research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie si Management Public. 2019. (32), P. 120-138. DOI: https://doi.org/10.24818/amp/2019.32-09

1.       Грубляк O.M. Аналіз бюджетної політики держави у сфері державного боргу. «Modern Economics». 2018.  Вип. 12. С. 47 – 52. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-07   

2.       Карвацький М.В., Грубляк О.М. Оцінка ефективності реформування системи міжбюджетних відносин в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка» Збірник наукових праць. Випуск 1(51), Ужгород. 2018. С. 317-322.

3.       Грубляк О.М., Слусаряк М.М. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку держави. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. Вип. 11(63). С. 217 – 222.

4.       Грубляк О.М., Шкрумеляк Н.І. Економічна сутність та основні проблеми грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. Вип. 10(62). С. 317–322.

5.       Юрій Е.О.,  Грубляк  О.М. Результативність фінансової децентралізації на прикладі об’єднаних територіальних громад Чернівецької області. Казна України. 2018. №6 (60). С. 28-32.

6.       Грубляк О.М., Мацкуляк А.В. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави/ О.М. Грубляк. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018. Вип. 10(62).  С. 323 – 328.

7.       Грубляк O.M. Оцінка ефективності реформування системи міжбюджетних відносин в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 1(51). С. 317 – 321. URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/130427

8.       Грубляк O.M. Вплив інструментів бюджетного вирівнювання доходної бази місцевих  бюджетів на стан обласного бюджету Чернівецької області. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. 2017. №13. C. 1078-1082. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/180.pdf

9.       Hrubliak O.M., Molodovskyi A. Government support of Ukraine’s corporate sector international lending. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. №4. C. 42-46. URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1343/1178

10.    Hrubliak O.M., Karvatskyi M.V., Zhavoronok A.V. Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine. Scientific Bulletin of Polissia. Chernihiv: ChNUT. 2018. № 2 (14). Part  2. P. 108-113. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-108-113

11.    Жаворонок А.В., Грубляк О.М., Блауш В.Ю. Моделювання оцінки конкурентоспроможності банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №33. С. 278-286. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct33-41

12.    Грубляк О.М., Холявко Н.І., Жаворонок А.В. Оцінка ефективності управління дефіцитом державного бюджету України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 3 (23). С. 130-141.  

13. Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Холявко Н.І. Оцінка рівня боргової безпеки як складової фінансової безпеки держави. Інфраструктура ринку. 2020. №50. С. 240-248. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-40

1.  Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018.

2.  Жаворонок А.В., Грубляк О.М. Теоретичні засади функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг як сегмента ринку фінансових послуг. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 295-310. 

3.       Грубляк О.М., Юрій Е.О. Боргова безпека. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційноінвестиційних стратегій: колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019.  С. 89-100. URL: https://drive.google.com/open?id=1NrStrLR03t8fpBtU7Qj6jzPIDk8a4zwa.

4.  Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Аналіз впливу результатів реформи фінансової децентралізації на фінансову незалежність місцевих бюджетів (на прикладі обласного бюджету Чернівецької області). Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: стан та перспективи розвитку:  колективна монографія / Полтава: ЦФЕД, 2020.  ISBN 978-617-7669-88-2. URLhttp://www.economics.in.ua/2020/08/blog-post.html

5. Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Аналіз фінансової незалежності місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів :  колективна монографія / За заг. ред. Квасній Л.Г., Татомир І.Л. Трускавець: Посвіт, 2020.  338 с.  http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7899/1/Monograph_2020.pdf.

6. Грубляк О.М. Стан фінансового забезпечення освіти і науки в Україні. Конкурентоспроможність вищої освіти в умовах інформаційного суспільства : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Н. І. Холявко. Чернігів : ЧНТУ, 2020.  Том ІІ. 192 с. С.46-50. URL:  http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/.

7.  Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Фінансове забезпечення підприємств Чернівецької області. Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення:  Міжнародна колективна монографія за заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.А. К.: Інтерсервіс, 2021. 382с.  URLhttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35693.

8.  Фінанcова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект / колективна монографія за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 218 с. URLhttps://drive.google.com/file/d/1JqPIoMon-LeY37CzTf-5yWgLYh6PcQED/view?ts=626935f6

1.       Публічні закупівлі: навч. посіб. колектив укладачів за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 2020. 200 с. URL:https://drive.google.com/file/d/1blrCyesI_-SXJnFt37PW84Qpcj5Gvhwr/view?usp=sharing  

2.       Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П., Юрій Е. О. Фінансова безпека держави:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 201 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1tWO0OLFuVegYx74LIhfRU6n7zYn5nm4t

3.       Грубляк О.М., Карвацький М.В., Лисенко Ж.П., Юрій Е.О. Фінансовий моніторинг:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 240 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1Qa77GuBMcqJwG9LiOGRBtN0PqJoHf3k_

4.       Дубина М.В., Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. , Савчук Д. Г., Вікнянська А.О. Ринок фінансових послуг: навч. посібник. Чернігів, 2018. 352 с.

5.       Фінансове посередництво: навч. посіб. / За заг. ред. доц. Юрія Е.О.).  Тернопіль: Астон, 2018.  255 с.

6.       Основи державних фінансів: навч.-наочн. посіб.  / За заг. ред. доц. Юрія Е.О.).  Тернопіль: Астон, 2017.  205 с.

7.       Основи фінансів: навч.-наочн. посіб. / За заг. ред. проф. Прядка В.В.).  Тернопіль: Астон, 2016.  244 с.

8.        Діденко В.М., Свердан  Грубляк О.М. Фондовий ринок: навч. посіб.  Чернівці, Технодрук, 2007436 с.

1. Грубляк О.М. Фінансування інвестиційного розвитку в Чернівецькій області. International Scientific Conference Modern  of Economics and Management in the Era of Globalization.  Klaipeda. January 29, 2018. P. 296-300.

2. Грубляк О.М., Юрій Е.О. До питання формування та використання бюджетів об’єднаних територіальних громад. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 39-43. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/.pdf

3. Грубляк О.М. Фінансування вищої освіти в Україні.  Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2018 р.). Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2018.

4.       Юрій Е.О., Грубляк О.М. Вплив платіжного балансу на валютний курс гривні: Міжнародна науково-практична конференція «Потенціал сталого розвитку в умовах сучасних регіональних та глобальних викликів» (м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія), 11-13 травня 2022 року).

5.       Юрій Е.О., Грубляк О.М. Сучасні реалії та перспективи публічних закупівель в Україні. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки» (м. Чернівці, 12 травня 2022 року).

1.       Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Вікнянська А.О. Фінанси: [навч. практикум]. Чернівці, 2020. 120 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1yeVGSzSlxfOPqkLk7ApePYF6fhkxDs4T/view

2.       Hrublyak O., Karvatsky M. Budget system: [textbook]. Chernivtsi, 2021. 120 с. URL: https://drive.google.com/file/d/12ORwgD-YPXG7KT5fh5sLN8fuZ91ljpW4/view.

 

3.       Юрій Е.О., Грубляк О.М., Корбутяк А.Г. Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи студентами галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. Чернівці, 2021. 33с. URL: https://docs.google.com/document/d/1U5Ac6waZ0uFv4aw3qiaK4OoR_sXw481E/edit?usp=sharing&ouid=115636950212727306494&rtpof=true&sd=true