Грешко Роман Ігорович

 

Посада: доцент, заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Фінансова санація промислових підприємств»

 

Освіта: в 2002 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „фінанси і кредит”.

 

Сфера наукових інтересів: корпоративні фінанси, ринки фінансових послуг.

 

Дисципліни, що викладаються: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Міжнародне стажування «Нові аспекти економічної науки: проблематика
сучасних наукових досліджень, інноваційні методи викладання економічних
дисциплін та інструментарій психолого – педагогічної майстерності», Університет Штефана Чел Маре (Сучава, Румунія), Сертифікат № 2475  від 28.02.2017 (144 години).

  

Наукова-дослідна робота:

 

«Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах» (номер державної реєстрації – 0116U001442), 2016-2020 роки.

 

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2025 роки.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-505198262

e-mail: r.greshko@chnu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3054-356X

ResearcherID/Publons:  https://www.webofscience.com/wos/author/rid/D-5314-2016

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=H59-9H8AAAAJ

Accordion Content1.     Nikiforov P., Greshko R., Marych M., Marusiak N., Kharabara V., Gladchuk O. Mutual Influence of Fiscal and Monetary Policy in the Context of Ensuring Macro-Financial Stability of the State. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2022. Vol. 45. No. 4. P. 435–442. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2022.43

1. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova О. Development of banking business in the condition of digital economy. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic sciences». 2022. № 1(57). Pp.174-183. URL: https://www.internauka.com/uploads/public/16469064946895.pdf

2. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Current state and directions of development of bank lending to small and medium business in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. Poland, 2022. Pp.1-5. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30032022/7789

3. Greshko R., Kharabara V., Kharabara V. Financial fraud in the banking sphere: essence, types and current state. Political Science and Security Studies Journal, 2022. Vol. 3 № 2. URL: https://psssj.eu/index.php/ojsdata/article/view/95/117

4. Greshko R., Kharabara V., Kharabara V. Government loan in the conditions of Ukraine’s new challenges. Politics & Security. 2022. Vol. 6, No. 2. Bulgari. Pp. 43-47. URL: https://politicssecurity.net/index.php/ojsdata/article/view/182/190

5. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O.   The oretical and methodological principles of cash flows of enterprises.  International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”.  2021.  №4. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49195&lang=pl

6.    Greshko R.,  Kharabara V., Tretyakova O., Heorhadze O. “Banking business in the digital society: foreign experience”. Political Science and Security Studies Journal. 2021. Vol.2, No.3(2021). Pp.87-94. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67313&lang=pl

7.       Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Поведінкові фінанси: сутність та основні теоретичні блоки. Ефективна економіка. 2021. Випуск 4. Київ. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

8.       Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Особливості сучасного банківського маркетингу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Випуск 4. Київ. С.43-46. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

9.       Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. The monetary system of Ukraine: globalizing factors of influence. Modern Scientific Researches. Issue No15, Part 2 Minsk, Belarus, 2021. Pp.6-10. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

10.    Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В.  Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах. Ефективна економіка. № 6. Київ. 2020. С. 45-55. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

11.    Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних  умовах. Економіка та держава. № 5. Київ. 2020. С. 103-107. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

12.    Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. The oretical fundament tals of financial resources management of entrepreneurial structures.  Scientific World Journal. №4/3. Svihtov. 2020. P. 22-30. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

13.    Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. State and prospects of consumer market development in Ukraine in the context of foreign experience. Modern engineering and innovative technologies. Is.12 P.6. Karlsruhe, Germany. Р.57-62.  URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

14.    Greshko R., Kharabara V. Theoretical foundations of the credit mechanism of meeting consumer needs of the population. Three Seas Economic Journal. Vol.1,no.1.Riga. 2020. P.66-77. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

15.    Грешко Р.І. Харабара В.М., Третякова О.В.  Грешко Р.І. Венчурне фінансування, як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни.  Інвестиції: практика та досвід. Випуск 17-18.  Київ. 2020.  С.  18-23. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/form

16.    Грешко Р.І., Харабара В. М.,   Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг.   Економіка та держава.  2019.  № 4.  С. 52–57.  URL: http://www.economy.in.ua/

17.    Грешко Р.І., Харабара В.М.,  Формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9.  С. 29-33. URL: http://www.investplan.com.ua/

18.    Filipchuk N., Greshko R., Saienko O. Improving the Model of the Psychological Support of the Servicemen and Members of their Families. R&D-Report. 2019. No. 43. P. 81-99. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c4c2/dfb4e1b8464ea69e9fc600dccec028fc4272.pdf

19.    Greshko R., Kharabara V. The stages of establishment and development of financial management. The USV Annals of Economics and Public Administration.  2017. Vol. 17. Special Issue, No 1(25).  p. 112–117.

1. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O., Directions of perfections of management bank risks. Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of national and international enterprises, organizations and institutions’ development. Collective Scientific Monograph. Dallas, 2022. Pp. 2-10.

2. Грешко Р., Харабара В., Третякова О. Сучасні цифрові технології в банківській сфері України. Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc.  Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2021. Pp. 376-382.

3. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Essential-Theoretical basis of foreign exchange rate state policies. Innovative economics and management in the modern world. Monographic series «European Science» Book 4. Part 11., 2021. Pp. 164-170.

4. Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Фактори впливу на фінансову безпеку малого бізнесу. Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт: техніка та технології, інформатика, транспорт, економіка, туризм, освіта, психологія, філософія. Книга 4, частина 2.: серія монографій / [авт.кол. : І.С. Катеринчук, В.О. Коднянко, І.Я. Львович, Я.О. Львович, Л.В. Начева та ін.]. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2021 С.85-91 : (Серія «Інноваційна наука, освіта, виробництво і транспорт»; №4). C. 85-91.

5. Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Фінансові послуги на ринку капіталу. Trends in scientific thought in economics and management: collective monograph. Galushkina T., Butrym O., Baranovska V., Afanasieva O., Zaruba D. etc.  Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2021. Сc.294-302.

6. Грешко Р. Механізм внутрішнього фінансового контролю на підприємствах за стандартами COSO. Фіскальна і монетарна політика економічного розвитку України: монографія/ за заг. ред. Нікіфорова П.О., Ткачук І.Я. Чернівці: Технодрук, 2020. 260 с.

7.  Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. The stock market: the entity and the definition. Economic strategies for the development of society: collective monograph. Boston 2020. Сс. 165-171.

8. Грешко Р.І. Етапи становлення та розвитку фінансового менеджменту. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 213-227.

1. Харабара В.М., Грешко Р.І. Кредитування підприємств. Підприємництво та організація власного бізнесу : навч. посібник / За ред. Р.І. Грешка. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 580 с.

2.   Грешко Р.І. Теорія публічних фінансів : навч. посіб. За ред.  Нікіфоров П.О., Грешко Р.І., Легкоступ І.І. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича. 2022.   184 с.

3.   Грешко Р.І. Ринок фінансових послуг: навч. посібник. / укл. О.В. Третякова., В.М. Харабара., Р.І. Грешко. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 118 с.

4.   Грешко Р.І. Фінансовий менеджмент. Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами: мікро- і макрорівень: підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 2021. С.102-108. 

1.       Грешко Р.І., Харабара В.М., Третякова О.В. Світовий досвід кредитно-фінансових відносин у сфері малого підприємництва в умовах кризи. Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів. Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges. Міжнародна науково-практична конференція 11-13 травня 2022 року Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Сс.51-53.

2.       Грешко Р.І., Харабара В.М., Харабара В.І. Шляхи вдосконалення банківського регулювання в Україні. Актуальні проблеми національної економіки в інтересах оборони і безпеки держави та шляхи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару 26 травня 2022 року. м. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2022. Сс.187-191.

3.       Грешко Р.І., Харабара В.М., Харабара В.І. Військові облігації та їх особливості в умовах військового стану. Проблеми якості оборонної продукції: організаційні, технічні та фінансово-економічні аспекти. IV Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 30 червня 2022 року) / ред. І.М. Ткач, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2022. Сс.163-166.

4.       Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Current problems of banking   investment development in Ukraine. He II International Science Conference on Science and practical Technologies. January 26-29, 2021, Luxembourg, Luxembourg. 557 p.

5.       Грешко Р., Третякова О., Харабара В. Переваги та недоліки цифровізація в банківський сфері. FORUM EFBM 2.0 Зміни. Адаптація. Нова економіка. Матеріали Міжнародного форуму ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ. Київ, 2021. Сс.47-50.

6.       Greshko R., Kharabara V., Tretуakova O. Банківський сектор України: сучасні тенденції. The XIV International scientific-practical conference “Multidisciplinary research”, December 21 – 24, 2020, Bilbao, Spain. Сс. 96-101.

7.       Грешко Р. І. Система внутрішнього фінансового контролю підприємства на основі метода COSO. Матеріали науково-практичної конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків» (Transformation of  system of international, national and local markets), Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). 29-30 квітня, 1 травня 2020 року. м. Чернівці: ЧНУ, 2020. С. 61-64.

8.       Greshko R., Kharabara V., Tretуakova O. Фінансові компанії на ринку небанківських фінансових послуг України. The XIII International scientific-practical conference “Social function of science, teaching and learning”, December 14 – 17, 2020, Bordeaux, France. с.126-132. 

9.       Greshko R., Kharabara V., Tretуakova O. Ринок  страхових послуг в Україні. The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education». December 07 – 10, 2020 La Rochelle, France. С.135-141.

10.    Greshko R., Kharabara V., Tretуakova O. Ринок  страхових послуг в Україні.  The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education». December 07 – 10, 2020 La Rochelle, France. С.135-141.

11.    Greshko R.,  Kharabara V., Tretyakova O. Features of monetary policy of Ukraine in modern conditions. The XI th International scientific and practical conference «Academic research in multidisciplinary innovation». November 30 – December 03, 2020. Amsterdam, Netherlands . Pp.51-55.

12.    Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Features of small business lending in foreign countries. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought».  November 23-26, 2020. Vancouver, Canada. Pp.74-77.

13.    Грешко Р.І. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 108-111.

14.    Грешко Р.І., Харабара В.М. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.). м. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. Сс. 63-67.

15.    Грешко Р.І., Харабара В.М. Кредитне забезпечення споживчих потреб населення.  Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє. Матеріали IV Міжнародної Шумпетирівської конференції (03-04 жовтня 2018р.).  м. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. С. 147-150.

 

16.    Грешко Р.І., Харабара В.М. Складові фінансового механізму підприємств в умовах сталого розвитку регіонів Сталий розвиток місцевих громад : роль економічної освіти та науки. Матеріали науково- практичної конференції 9-10 листопада 2017р. Чернівці: ЧНУ, 2017. с.114-118.

1.   Грешко Р.І. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки / уклад.: Грешко Р.І., Харабара В.М. Чернівці: Чернівці, Чернівецькій нац. ун-т, 2019. 43с. URL: https://drive.google.com/open?id=1trKjDySIETvGvX2LDGDJ0g04_lVpiZmo