Грешко Роман Ігорович

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту, заст. декана економічного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:грамоти за вагомі наукові дослідження у 2009, 2011 та 2013 роках

Деталізована інформація: в 2002 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „фінанси і кредит”. Починаючи із 2002 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08. 00. 08 – гроші, фінанси та кредит
Тема роботи – Фінансова санація промислових підприємств.
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Зятковський Ігор Володимирович
Установа, де проведено захист – Тернопільський національний економічний університет

Наукові інтереси:Корпоративні фінанси, Ринки фінансових послуг

Курси, що читає:Фінанси підприємств, Фінансовий менеджмент, Фінанси та фінанси підприємств, Управління фінансовою санацією.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: r.greshko@chnu.edu.ua


Список публікацій та науково-методичних видань:

2020 рік

 1. Грешко Р.І. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах/ Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І.// Економіка та держав. № 5. Київ. 2020. С. 103-107. DOI:10.32702/2306-6806.2020.5.103 http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4618&i=17
 2. Roman Greshko. The oretical fundament tals of financial resources management of entrepreneurial structures/ Roman Greshko, Violetta Kharabara., Olena Tretyakova// ScientificWorldJournal. №4/3. Svihtov. 2020. P. 22-30. DOI:10.30888/2410-6615.2020-04-03-020 https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj04-03-020
 3. Roman Greshko. Theoretical foundations of the credit mechanism of meeting consumer needs of the population/ Violetta Kharabara., Roman Greshko//  Three Seas Economic Journal. Vol.2,no.1. Riga. 2020. P.66-77. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2020-1-11
 4. Грешко Р.І. Фінансові аспекти ринку освітніх послуг в сучасних умовах/ Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І.// Ефективна економіка. № 6. Київ. 2020. С. 45-55. DOI:10.32702/2307-2105-2020.6.58 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2020/60.pdf
 5. Roman Greshko. State and prospects of consumer market development in Ukraine in the context of foreign experience/ Violetta Kharabara., Olena Tretyakova., Roman Greshko// Modern engineering and innovative technologies. Is.12 P.6. Karlsruhe, Germany. 2020. Р.57-62. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-06-076 http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit12-06-076
 6. Грешко Р.І. Венчурне фінансування як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни/ Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І.// Інвестиції: практика та досвід. Випуск 17-18.  Київ. 2020.  С.  18-23.DOI: 10.32702/2306 6814.2020.17-18.18 http://www.investplan.com.ua/pdf/17-18_2020/5.pdf
 7. Грешко Р. І. Система внутрішнього фінансового контролю підприємства на основі метода COSO. Матеріали науково-практичної конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків» (Transformation of  system of international, national and local markets), Чернівці(Україна) -Сучава(Румунія). 29-30 квітня, 1 травня 2020 року. м. Чернівці: ЧНУ, 2020. С. 61-64.

2019 рік

 1. Грешко Р.І. Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг. / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Економіка та держава. К., 2019. № 4. С. 52–57. DOI:10.32702/2306-6806.2019.4.52 http://www.economy.in.ua/pdf/4_2019/11.pdf
 2. Грешко Р.І. Формування системи моніторингу фінансової неспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід / Грешко Р.І. Харабара В.М., // К., 2019. № 9. С. 29–33. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.29 http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2019/7.pdf
 3. Greshko R. Improving the Model of the Psychological Support of the Servicemen and Members of their Families. / Filipchuk N., Greshko R.,Saienko O. // R&D-Report. 2019. no. 43. P. 81-99. https://pdfs.semanticscholar.org/c4c2/dfb4e1b8464ea69e9fc600dccec028fc4272.pdf
 4. Грешко Р.І. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 108-111.
 5. Грешко Р.І. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки / уклад.: Грешко Р.І., Харабара В.М. – Чернівці: Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2019. 43с. https://drive.google.com/open?id=1trKjDySIETvGvX2LDGDJ0g04_lVpiZmo

2018 рік

 1. Грешко Р.І.Етапи становлення та розвитку фінансового менеджменту. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : монографія / за заг. ред. П.О.Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 213-227. https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt
 2. Грешко Р.І. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки / Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 63-67 http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/%D0%92%D0%A1%D0%86-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%9C_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%84.pdf
 3. Грешко Р.І. Кредитне забезпечення споживчих потреб населення. – Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність:погляд із минулого в майбутнє /Харабара В.М., Грешко Р.І. // Матеріали IV Міжнародної Шумпетирівської конференції (03-04 жовтня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 147-150. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://econom.chnu.edu.ua/advert/vidbudetsya-iv-mizhnarodna-shumpeterivska-konferentsiya-naukova-spadshhyna-jozefa-aloyiza-shumpetera-i-suchasnist-poglyad-iz-mynulogo-v-majbutnye

2017 рік

 1. Greshko R. The stages of establishment and development of financial management / R. Greshko, V. Kharabara // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2017. – vol. 17. – Special Issue, No 1(25). – p. 112–117.
 2. Грешко Р.І. Складові фінансового механізму підприємств в умовах сталого розвитку регіонів Сталий розвиток місцевих громад : роль економічної освіти та науки. / Грешко Р.І., Харабара В.М. // Матеріали науково- практичної конференції 9-10 листопада 2017р. Чернівці: ЧНУ, 2017. с.114-118.

2016 рік

 1. Greshko R. Development Of Small Business In The Context Of Cross Border Cooperation. / O. Tretiakova, V. Kharabara, R. Greshko // The USV Annals of economics and Public Administration. 2016., (16), special issue, p. 42-46. http://www.annals.seap.usv.ro/index.php/annals/ article/viewArticle/918
 2. ГрешкоР.І. Створення компенсаційних фондів як фактор стимулювання інвестиційної діяльності в країні / Третякова О.В., Харабара В.М., Грешко Р.І.// Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. – Матеріали ХХIII міжн.-практ. конференції 20-22 травня 2016 р.- Чернівці: ЧНУ, 2016.- с.60-61.

2015 рік

 1. Грешко Р.І. Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства в сучасних соціально-економічних умовах. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізацій них викликів / Грешко Р.І., Бичков І.Г., Реутова І.В. // Матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS). – Чернівці: ЧНУ, 2015 – с. 103-105.
 2. Грешко Р.І. Шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства. Науковий вісник Чернівецького національного університет. Сер. Економіка. 2015. Вип. 750. С. 43–46. https://drive.google.com/file/d/1SAXHrUTXEKGn706xObxhCTNrSj8VjXnD/view
 3. Грешко Р.І. Оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання. Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізацій них викликів. / Грешко Р.І., Бичков І.Г., Реутова І.В. // Матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS). – Чернівці: ЧНУ, 2015 – с. 57-59.

2011-2014 рік

 1. Грешко Р.І. Бакалаврська дипломна робота з напряму підготовки «Фінанси і кредит»: метод. Рекомендації / уклад.: Н.А.Бак, П.О. Нікіфоров, Р.І. Грешко, С.С. Кучерівська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.–44с.
 2. Грешко Р.І Формування механізму фінансового оздоровлення підприємств у сучасних умовах / Р.І Грешко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Рута, 2013. – с. 78-82
 3. Грешко Р.І. Макроекономічна картина світу: навчальний посібник / укл. П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач, С.В. Ткач, Р.І. Грешко. – ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2012. – 172с.
 4. Грешко Р.І. Фінансовий аналіз: методичні вказівки / уклад.: Марусяк Н.Л., Грешко Р.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 32 с.
 5. Грешко Р.І. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с.

2010 рік

 1. Грешко Р.І. Проблеми неплатоспроможності підприємств молочної промисловості Чернівецької області . Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 495. Економіка. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 131-136.
 2. Грешко Р.І. Теоретичні основи фінансового оздоровлення підприємств. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія Економічні науки. 1(40) – Полтава: ПУСК, 2010. – С. 132–135.
 3. Грешко Р.І. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Зб. наук. статей. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2010. – № 2. Т.2(149). – С.126–130.
 4. Грешко Р.І. Механізм фінансової санації промислових підприємств у досудових умовах її здійснення. Регіональна бізнес-економіка та управління. Наук., вир.-практичний журнал Вінницького фінансово-економічного університету. Випуск 2 (26)– Вінниця: ТОВ “Вінпрінт”, 2010. – С.100–106.
 5. Грешко Р.І. Методичні підходи до оцінки фінансового стану. промислових підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 261: В 7 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 659–665.
 6. Грешко Р.І. Зарубіжний та вітчизняний досвід фінансового оздоровлення підприємств. Міжнародна науково-практична конференція “Транскордонне співробітництво як важлива складова євро інтеграційних процесів України”, матеріали. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – С. 344–347.
 7. Грешко Р.І. Фінансовий менеджмент: Тестові завдання. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, – 48 с.
 8. Грешко Р.І. Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, – 24 с.
 9. Грешко Р.І. Фінанси підприємств: Методичні рекомендації до курсових робіт / уклад.: Грешко Р.І., Марусяк Н.Л. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010 – 24 с.

2002-2009 рік

 1. Грешко Р.І. Значення контролінгу в інформаційному забезпеченні фінансової санації підприємства. Перша Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки”, матеріали. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – С. 49–51.
 2. Грешко Р.І. Нормативно-правове забезпечення у системі фінансового механізму досудової санації підприємств. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  Вип. ІV. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2007. –– С. 338–343.
 3. Грешко Р.І. Досудова санація в системі законодавчих актів України. Международная научно-практическая конференция “Стратегии развития Украины в глобальной среде”, материалы. – Симферополь: Изд. центр Крымского института бизнеса, 2007. – С. 57–59.
 4. Грешко Р.І. Фінансове забезпечення досудової санації підприємств. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові ринки та інститути”, матеріали. – Харків: ІНЖЕК, 2007. – С.362–365.
 5. Грешко Р.І. Система раннього прогнозування банкрутства в процесі проведення фінансової санації промислових підприємств. Третя Міжнародна науково-практична конференція “Наукові дослідження – теорія та експеримент, 2007”, матеріали. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2007.– С.61–64.
 6. Грешко Р.І. Санація балансу в системі фінансового забезпечення санаційних заходів. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб. наук. праць. Вип. 7: Економічні науки. – Чернівці, 2006. – С. 333–337.
 7. Грешко Р.І. Моделі оцінки схильності підприємств до банкрутства та проблеми їхнього використання в Україні. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. ІІ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – С. 225–235.
 8. Грешко Р.І. Визначення санаційних заходів підприємства. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки”, матеріали. – Чернівці, 2006. – С. 122–125.
 9. Грешко Р.І. Оцінка санаційної спроможності підприємств. Всеукраїнська науково-практична конференція “Регіональні аспекти організації і управління фінансовими ресурсами”, матеріали. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – С. 100–102.
 10. Грешко Р.І. Визначення санації балансу як фінансового забезпечення проведення санаційних заходів. Міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених “Фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці”, матеріали. – Чернівці: БДФА, 2006. – С.129–131.
 11. Грешко Р.І. Парадигма фінансової санації в умовах реструктуризації підприємств. Вісник Львівської державної фінансової академії. Зб. наук. статей. Економічні науки. – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2005. – № 8. – С.179–185.
 12. Грешко Р.І. Рефінансування дебіторської заборгованості як метод фінансового забезпечення санаційних заходів. / Грешко Р.І., Грозь Р.І. // Міжнародна науково-практична конференція “Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону”, матеріали. – Чернівці: Рута, – 2005. –  С. 444–446.
 13. Грешко Р.І. Фінанси підприємств: Методичні рекомендації до курсових робіт / уклад.: Болейко Р.І., Грешко Р.І. – Чернівці: Рута, – 28 с.
 14. Грешко Р.І. Фінансовий контролінг як метод застереження банкрутства підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 190: В 4 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 648–654.
 15. Грешко Р.І. Розвиток паралельних ринків акцій як фактор зміцнення національного фінансового ринку. ХІV Міжнародна науково-практична конференція “Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України”, матеріали. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 339–340.
 16. Грешко Р.І. Нормативно-правова база як регулятор ринку цінних паперів в Україні та діяльності фондової біржі зокрема. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Тернопіль: Збруч, – 2002 – С. l52–158.
 17. Грешко Р.І. Фінансовий ринок як інфраструктура фінансової системи. V міжнародна науково-практична конференція “Наука і освіта 2002”, матеріали. – Дніпропетровськ. – 2002.– С. 13–15.

Міжнародна діяльність

 1. Координатор міжнародного проекту «Україна-Норвегія» (перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців звільнених в запас та членів їх сімей в Україні) в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 2020-2023 рр.https://drive.google.com/open?id=0BwXzbZ3XodgXazJveXVFVmdreEJyVTd3WnppX0dTdmpuanBZ

Інше

 1. Відвідав семінар НБУ для викладачів ВНЗ та експертів: «Економічний експрес», 2-3 жовтня 2019р., Чернівці.
 2. ПФ “Провіденс-Інвест” – наукове консультування щодо підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю у 2018-2019 рр. ( Довідка № 63 від 15.11.2019).