gladchuk

Гладчук Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. На кафедрі працює з 2005 року

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – „Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України”
Науковий  керівник – д.е.н., проф. Нікіфоров П.О.
Установа, де проведено захист  – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси : Діяльність небанківських фінансових інститутів в Україні

Курси, що читає: Страхування, Гроші і кредит, Банківські операції

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: o.gladchuk@chnu.edu.ua, gladchuk_olga@mail.ru

Основні публікації

2020 рік

 1. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Співпраця банків та страхових
  компаній в сучасних умовах тези Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ
  МІЖНАРОДНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ /
  TRANSFORMATION OF SYSTEM OF INTERNATIONAL, NATIONAL,
  AND LOCAL MARKETS (29-30 квітня, 1 травня 2020 року) Чернівці
  (Україна) – Сучава (Румунія) С. 107-108. https://drive.google.com/file/d/1NHRJBC8La72BbwFTsxQLTUc9gdQYvH
  ax/view?usp=sharing
 2. Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч. посібник. / укл. Гладчук О.М., Ткачук І.Я., Харабара В.М. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. 208 с. ISBN 978-966-423-573-7
 3. Страхування : практикум / укл. Брязкало А.Є., Гладчук О.М.
  Кучерівська С.С. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. – 152с.
 4. О.М. Гладчук СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ
  БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У ПРОЦЕСІ РИНКОВИХ
  ПЕРЕТВОРЕНЬ (наша монографія) (в друці)
 5. Гладчук О.М. Проблеми розвитку фінансової системи України (розділ підручника для магістрів) Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для магістрів (в друці).

2019 рік

 1. Гладчук О.М., Ткачук І.Я. Роль неприбуткових організацій України для фінансової системи держави (на прикладі громадських організацій та кредитних спілок). Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 46-2. С.59-64 УДК 336.732:061.2
  DOI: https://doi.org/10.32843/bses.46-32 Видання категорія «Б»
  IndexCopernicus, ISSN (Print): 2524-0897 ISSN (Onlain): 2524-0900
  http://www.bses.in.ua/journals/2019/46_2_2019/12.pdf 6/3
 2. Гладчук О.М., Григоряк Ю.Ю.The role offinancial resources for economics activities. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика» м. Київ Національний авіаційний університет, (14 листопада 2019 року) – С.48-51. https://drive.google.com/file/d/1ixKKeGnK0uB4Emxc_WYGLI1BWQEt9Vdi/view?usp=sharing
 3. Ольга ГЛАДЧУК Проблеми та перспективи перетворення українських кредитних спілок в кооперативні банки. Матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. [Фінансові інструменти сталого розвитку економіки], (м. Чернівці, 17 квітня 2019 р.) – Чернівці : ЧНУ, 2019. – C. 85-88.
 4. Гладчук О.М. Банківська система. Фінанси, банківська справа та
  страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. 63-112.

2018 рік

 1. Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути: сучасний стан та
  проблеми розвитку в Україні. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 249-270.
 2. Гладчук О.М. Дискусійні аспекти в класифікації небанківських фінансових інститутів. Матеріали науково-педагогічного стажування [Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління], (Польща, м. Островець-Свентокшиський, Вища
  школа бізнесу та підприємництва, 22-26 січня 2018 р.) – С.12-16
 3. Роль інвестиційної діяльності небанківських фінансових інститутів у забезпеченні сталого розвитку української економіки. Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки» м. Чернівці : ЧНУ, 2018. – С.126-129 https://drive.google.com/drive/folders/1gtz5K_id4bh_sH_LEGGT2z0qC-xRTd2p
 4. Банківські операції : збірник практичних завдань / уклад.: О.М. Гладчук, О.Ю. Антохова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018.

2015 рік

 1. Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути як перспективи
  розширення джерел фінансового забезпечення економічного зростання в Україні. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи / за ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 310-328.
  2014 рік
 2. Гладчук О.М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України // Ефективна економіка . 2014. № 4. URL:
  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2931
 3. Гладчук О.М. Інформаційна відкритість страхових компаній в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2014. ВипукC.90-94 URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2014_0681.pdf
 4. Гладчук О.М. Фінансова безпека страховиків як невід’ємна складова економічної безпеки держави . Матеріали ІV-ї Міжн. наук.-практ. конф.; [Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки], Одеса-Черкаси, (10-12 вересня 2014 р.) у 2-х частинах. – Черкаси : Брама-Україна, – C.33-35
 5. Гладчук О.М., Сащук В. Інформаційна відкритість фінансових інститутів на фінансовому ринку України. Матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014) [Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності], (м. Чернівці, 24-27 квітня 2014 р.) у 2-х частинах. – Чернівці: ЧНУ, 2014. Ч.1
 6. Страхування : тестові завдання / уклад.: Кучерівська С.С., Гладчук О.М. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т 2014, 140 с.
 7. Фінансова безпека бізнесу : методичні вказівки / уклад.: Гладчук О.М. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т 2014, 40 с.

2013 рік

 1. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки // Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 4 (202). C.152-157 URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA= &2_S21STR=Vchnu_ekon_2013_4(1)__28
 2. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Інформаційна відкритість небанківських фінансових інститутів в Україні // Економічний простір. 2013. № 77 (1). C.120-131 URL: https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuONXF6SFl6ekFnMTg/view
 3. Гладчук О.М., Кучерівська С.С., Вінничук О.Ю. Характеристика
  функціонування небанківських фінансових інститутів за допомогою економіко-математичного моделювання // Науковий вісник Чернівецького національного університету . 2013. № 650 (652). C.330-337 URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0650_0652.pdf
 4. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Соціальні інновації як відповідь на сучасні економічні виклики // Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2013. Випуск 669-671. C.48-51 URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0669_0671.pdf
 5. Гладчук О.О., Кучерівська С.С., Койцан О.І. Становлення та розвиток основоположних правових засад соціального захисту населення в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2013. № 3 (51). C.253-259 URL: http://chtei-
  knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v3/NV-2013-V3_44.pdf
 6. Гладчук О.М., Карпусь А.І. Капітал підприємства та управління його структурою Друк матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) [Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем], (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1 – C. 122- 124.
 7. Гладчук О.М. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні.
  Матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013) [Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем], (м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) у 2-х частинах. – Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1 – C. 119-122.
 8. Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Кучерівська С. С. Асистентська практика магістрантів спеціальності 8.03050801 – фінанси і кредит. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2013. ‑ 44 с.