Гладчук Ольга Михайлівна

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України»

 

Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьклвича

 

Сфера наукових інтересів: діяльність небанківських фінансових установ; ринок фінансових послуг.

 

Дисципліни, що викладаються: «Банківська система», «Банківські операції», «Страхова діяльність».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

1. Підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності ХХІ ст.», 17 січня – 25 лютого 2022 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.

2. Департамент фінансів ЧОДА з 21.10.2019 року по 15.11.2019 року; Департамент регіонального розвитку ЧОДА з 18.11.2019 року по 18.12.2019 року «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, набуття досвіду, виконання завдань в межах спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

3. Науково-педагогічного стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців  з економіки та управління» м. Островець-Свентокшиський (Польща), 22-26 січня 2018 року.

 

Наукова-дослідна робота:

«Фінансові інструменти сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації – 0120U104605), 2021-2025 роки.

«Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики у сучасних умовах» (номер державної реєстрації – 0116U001442), 2016-2020 роки.

«Теорія і практика фінансового забезпечення економічного зростання в Україні» (номер державної реєстрації – 0111U001286), 2011-2015 роки.

 

Контактна інформація:

Робочий телефон:  +380-372-509461

e-mail: o.gladchuk@chnu.edu.ua

ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-2362-1224

ResearcherID/Publons:  https://publons.com/researcher/D-4960-2016   

 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=FOwFdDMAAAAJ

1.     Nikiforov P., Greshko R., Marych M., Marusiak N., Kharabara V., Gladchuk O. Mutual Influence of Fiscal and Monetary Policy in the Context of Ensuring Macro-Financial Stability of the State. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2022. Vol. 45. No. 4. P. 435–442. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2022.43

1. Нікіфоров П.О., Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Формальні та неформальні інститути страхового ринку. Інноваційна економіка. 2021. №5-6. С 105-110. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/827

2. Гладчук О.М., Одочук В.С. Страховий ринок України в умовах регуляторної та цифрової трансформації. Науковий вісник Чернівецького університету. 2020. Випуск 825 Економіка. С. 59-68. DOI: https://doi.org/10.31861/ecovis/2020-825-8   

3. Кучерівська С.С., Гладчук О.М. Вітчизняні реалії перестрахування. Науковий вісник Чернівецького університету. 2020. Випуск 829. Економіка. С. 80-92. URL: http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/140  

4. Гладчук О.М., Ткачук І.Я. Роль неприбуткових організацій України для фінансової системи держави (на прикладі громадських організацій та кредитних спілок). Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 46-2. С.59-64. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.46-32  

5. Гладчук О.М. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України. Ефективна економіка. 2014. № 4.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2931      

6. Гладчук О.М. Інформаційна відкритість страхових компаній в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2014. Випуск 681. C.90-94 URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2014_0681.pdf

7. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 4 (202). C.152-157 URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchnu_ekon_2013_4(1)__28

8. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Інформаційна відкритість небанківських фінансових інститутів в Україні. Економічний простір. 2013. № 77 (1). C.120-131 URL: https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuONXF6SFl6ekFnMTg/view    

9. Гладчук О.М., Кучерівська С.С., Вінничук О.Ю. Характеристика функціонування небанківських фінансових інститутів за допомогою економіко-математичного моделювання. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2013. № 650 (652). C.330-337 URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0650_0652.pdf        

10. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Соціальні інновації як відповідь на сучасні економічні виклик. Науковий вісник Чернівецького національного університету. 2013. Випуск 669-671. C.48-51 URL: http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2013_0669_0671.pdf        

11. Гладчук О.О., Кучерівська С.С., Койцан О.І. Становлення та розвиток основоположних правових засад соціального захисту населення в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2013. № 3 (51). C.253-259 URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2013/v3/NV-2013-V3_44.pdf

12.    Нікіфоров П.О., Гладчук О.М. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні та світі.  Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І.Г. Ткачук. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2008. Вип. IV. Т. 1. С. 61-65.

13.    Гладчук О.М. Сучасні тенденції розвитку страхових компаній в Україні. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. Випуск 1 (10). Частина ІІ. 2008. С. 180-187.

14.    Гладчук О.М. Недержавні пенсійні фонди як інститути парабанківської системи України: сучасний стан та перспективи розвитку. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 2008. № 1(43). С. 105-109.

15.     Гладчук О.М. Діяльність інститутів парабанківської системи в Україні. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 237: В 6 т. Т. І. Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. С. 138-144.

16.    Гладчук О.М. Кредитна спілка як невід’ємний інститут парабанківської системи. Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуски 366-367. Економіка. С. 42-44.

17.    Гладчук О.М. Інститути спільного інвестування – альтернатива банківським установам на фінансовому ринку України. Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Випуск IV. Економічні науки. Чернівці, 2007. С. 319-327.

18.    Гладчук О.М. Регулювання інститутів парабанківської системи України. Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Випуск IІІ. Економічні науки. Чернівці, 2007. С. 382-390.

19.    Гладчук О.М. Парабанківська система як важлива складова фінансового сектора. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1. 2007. С. 40-45.

1.   Гладчук О.М. Стан та перспективи розвитку співпраці банків і страхових компаній у процесі ринкових перетворень. Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : кол. монографія / за заг.ред.  П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Технодрук  2020. С.167-188. URL: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lw-Su6Y0-lI4e0LYNjWr5KkYe_KnqjE3

2.   Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути: сучасний стан та проблеми розвитку в Україні. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Технодрук, 2018. С. 249-270. URL: https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt

3.   Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути як перспективи розширення джерел фінансового забезпечення економічного зростання в Україні. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: кол. монографія / за ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 310-328.

1.   Гладчук О.М. Проблеми розвитку фінансової системи України. Фінанси, банківська справа та страхування. Менеджмент публічних фінансів : підручник для магістрів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 63-112.

2.  Гладчук О.М. Банківська система. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. 63-112.

3. Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч. посібник / укл. Гладчук О.М., Ткачук І.Я., Харабара В.М. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020. 208 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1jzCv_mxuWGhUOwgFdHd8I8wCKQz79GIf/view?usp=sharing

1. Гладчук О.М. Соціальна відповідальність українських банків в умовах сьогодення. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІV-ї Міжн. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 12 травня 2022 р. Чернівці : ЧНУ. 2022. C. 195-199. URL: https://econom.chnu.edu.ua/advert/zbirnyk-materialiv-konferentsiyi-finansovi-instrumenty-stalogo-rozvytku-ekonomiky-2022

2. Гладчук О.М. Роль неформальних інституцій у розвитку фінансового сектора української економіки. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 14 квітня 2021 р.  Чернівці : ЧНУ. 2021. C.178-181. URL: https://drive.google.com/file/d/1CTDw38WNUF6b7TJhtH-2A-W1gBqdY7tw/view?usp=sharing

3. Гладчук О.М., Мартинюк А.Ю. Функціонування страхових посередників в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 14 квітня 2021 р. Чернівці : ЧНУ. 2021. C. 181-185. URL: https://drive.google.com/file/d/1CTDw38WNUF6b7TJhtH-2A-W1gBqdY7tw/view?usp=sharing

4. Гладчук О.М. Роль формальних та неформальних інститутів та їх взаємодія на ринках фінансових послуг. Удосконалення механізмів регулювання фінансово-економічної системи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 31 липня 2021 року / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2021. С. 70-73. URL: https://drive.google.com/file/d/1ZlydZ9lJg8eg5c3Xb0891q27Pz2a7kqM/view?usp=sharing

5. Гладчук О.М., Нікіфоров П.С. Державні банки у фінансуванні реальної економіки України: суперечливі тенденції. Дослідження та оптимізація економічних процесів : Труди XVІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції  «Оптимум – 2021» (7-9 грудня 2021 р.) : 2021. С. 218-220. URL: https://drive.google.com/file/d/1o30A6Uqv4yN0OWH-8Io9abEeqFqi-rv7/view?usp=sharing

6. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Співпраця банків та страхових компаній в сучасних умовах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків / transformation of system of international, national, and local markets» (29-30 квітня, 1 травня 2020 року) Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). С. 107-108. URL: http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv

7. Гладчук О.М., Григоряк Ю.Ю. The role of financial resources for economics activities. «Фінанси: теорія і практика» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ. Національний авіаційний університет, 14 листопада 2019 року. С. 48-51. URL: https://drive.google.com/file/d/1ixKKeGnK0uB4Emxc_WYGLI1BWQEt9Vdi/view?usp=sharing

8. Гладчук О.М. Проблеми та перспективи перетворення українських кредитних спілок в кооперативні банки. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 17 квітня 2019 р.  Чернівці : ЧНУ. 2019. C. 85-88.  URL: https://drive.google.com/drive/folders/1ksI-Inw7ldEFtdwDYwfeiDRJ325tvZSP

9. Гладчук О.М. Дискусійні аспекти в класифікації небанківських фінансових інститутів. Матеріали науково-педагогічного стажування на тему «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців  з економіки та управління» м. Островець-Свентокшиський. Польща, 22-26 січня 2018.  С. 12-16. URL: https://drive.google.com/open?id=1ResXeFP6efGzNdbWu2ubODyGW0sAOoL6

10. Гладчук О.М. Роль інвестиційної діяльності небанківських фінансових інститутів у забезпеченні сталого розвитку української економіки.  Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 20 березня 2018 р.: ЧНУ, 2018. С.126-129. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1gtz5K_id4bh_sH_LEGGT2z0qC-xRTd2p

 

11. Гладчук О.М., Сащук В. Інформаційна відкритість фінансових інститутів на фінансовому ринку України. Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014), м. Чернівці, 24-27 квітня 2014 р. у 2-х частинах. Чернівці : ЧНУ, 2014. Ч.1  C.

12. Гладчук О.М. Фінансова безпека страховиків як невід’ємна складова економічної безпеки держави. Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: матеріали ІV-ї Міжн. наук.-практ. конф., Одеса-Черкаси, 10-12 вересня 2014 р. у 2-х частинах. Черкаси : Брама-Україна, 2014. C.33-35

13. Гладчук О.М. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні. Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем: матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р. у 2-х частинах. Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1  C. 119-122.

14. Гладчук О.М., Карпусь І.І. Капітал підприємства та управління його структурою. Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем: матеріали ІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013), м. Чернівці, 18-20 квітня 2013 р. у 2-х частинах. Чернівці : ЧНУ, 2013. Ч.1  C. 122-124.

15. Гладчук О.М. Стан розвитку спільного інвестування в Україні. Сучасний соціокультурний простір 2007: матеріали четвертої Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції, Київ, 20-22 вересня 2007 р. К.: 2007. С. 11-13.

16. Гладчук О.М., Кучерівська С.С.  Становлення та особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ в Україні. Проблеми та перспективи розвитку банківської справи в Україні очима молодого науковця: збірник матеріалів І Міжвузівської конференції студентів та аспірантів. Львівська комерційна академія, 2007. С. 95-97.

17. Гладчук О.М. Інститути парабанківської системи. Генезис інституційної системи сучасної економіки України: збірник матеріалів XVII міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці. Рута, 2007. С. 164-165.

 

18. Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Страхові компанії як інститут парабанківської системи.  Розвиток наукових досліджень 2006: матеріали  другої міжнародна науково-практичної конференції. м. Полтава, 27-29 листопада 2006 р. Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2006. Т. 10. С. 23-25.

1.       Ткачук І. Я., Гладчук О. М. Банківська система: зб. тест. завд. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича,  2021. 224 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1G7m6-lpPC8Cnr7Zx_QL3oqTX8Pg87-2_/view?usp=sharing

2.       Кучерівська С.С., Бак Н.А., Ткачук І. Я., Гладчук О.М. Виробнича практика «Податкова система» : методичні  рекомендації. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. 56 с. URL: https://cutt.ly/ORYVxDP

3.       Брязкало А., Гладчук О., Кучерівська С. Страхування: практикум. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. 152 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1s9U-PouwbbKX3sO8LLtG_h14knLBfc7x/view?usp=sharing

4.       Гладчук О.М., Антохова О.Ю. Банківські операції: збірник практичних завдань. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018, 200 с.    URL:   https://docs.google.com/document/d/12WjZyB-sRp96OtYYhyJ4rMKMx_VHmk5Q/edit?usp=sharing&ouid=107780659844274339444&rtpof=true&sd=true

5.       Кучерівська С.С., Гладчук О.М. Страхування: тестові завдання. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т 2014, 140 с.

6.       Гладчук О.М. Фінансова безпека бізнесу: методичні вказівки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т 2014, 40 с.

7.       Нікіфоров П.О., Гладчук О.М., Кучерівська С.С. Асистентська практика магістрантів спеціальності 8.03050801 – фінанси і кредит. Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2013. 44 с.