Островська Наталія Степанівна

Островська Наталія Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Методологія формування системи контролінгу ризиків у банку»
Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Сфера наукових інтересів: грошово-кредитна політика; банківська система
Дисципліни, що викладаються: «Іпотечний ринок», «ЦБ і ГКП», «Система банківської безпеки», «Страховий менеджмент», «Безпека банківської діяльності»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Підвищення кваліфікації «Новітні інноваційні технології у вищій школі», 19-30 січня 2015 року, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава.
 2. Міжнародне стажування Сучавський університет імені Штефана чел Маре, м. Сучава, Румунія (Сертифікат № 09 від 25.03.2019 р.).
 3. Підвищення кваліфікації, 08 січня – 08 лютого 2020 року, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя.
Наукова-дослідна робота:
 • Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), 2016-2021 роки.
 • Керівництво науковою роботою магістрів та аспірантів.
 • Рецензування наукових праць.
 • Опонування кандидатських та докторських дисертацій.
Контактна інформація:

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Koibichuk V., Ostrovska N., Kashiyeva F., & Kwilinski A. Innovation Technology and Cyber Frauds Risks of Neobanks: Gravity Model Analysis. Marketing and Management of Innovations. 2021. 1. P. 253-265. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-19
 2. Островська Н.С., Грапко Н.В. Аналіз стану та динаміки кредитування в Україні (2011–2013 рр.). Економічний часопис-ХХІ. № 9-10(2). С. 15-18. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/2/Ostrovska_Hrapko.pdf

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Островська Н.С. Міжнародний досвід оцінки кредитоспроможності позичальників комерційними банками. Приазовський економічний вісник. 2021. Вип. 2 (25). C. 169-174. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-2-30
 2. Островська Н.С. Особливості формування кредитної політики та кредитного портфеля комерційного банку в сучасних умовах. Інфраструктура ринку. 2021. №54. С. 214-220. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-34
 3. Островська Н. Моделювання ефективності управління кредитним портфелем. Галицький економічний вісник. 2021. Том 70. № 3. С. 89-101. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.089
 4. Островська Н.С. Кредит: сутність, принципи та функції. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 64. С. 134-140. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.64-21
 5. Островська Н. Світовий досвід справляння податків і зборів. Економічний дискурс. 2021. Випуск 4. С. 92-103. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2021-1-10
 6. Островська Н. С. Контролінг елементів управління та шляхи його розвитку. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Warsaw, Poland, 2019. С. 30-37.
 7. Островська Н.С. контролінг ризиків, як необхідний складник механізму ризик – менеджменту у банку. Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Т. 29 (68), № 2. С. 75-79.
 8. Островська Н.С. Концептуальні засади контролінгу ризиків у банку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 30. С. 97-101.
 9. ОстровськаН.С. Економічна суть банківських ризиків. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». Вип. 2/2018. С. 117-121.
 10. Островська Н.С. Етапи впровадження контролінгу ризиків в банках. Вісник Одеського національного університету. т. 23. Вип. 1 (66). С. 130–134.
 11. Островська Н.С. Методи мінімізації банківських ризиків в Україні. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії». Вип. 29(2). С. 80-84.
 12. Островська Н. Формування служби контролінгу ризиків в комерційних банках України. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. №1(13). С. 150-157.
 13. Островська Н.С. Концептуальні засади контролінгу ризиків у банку. Збірник наукових праць. Становлення і розвиток глобальних економічних відносин. С.  55-66.
 14. Островська Н., Швець О. Аналіз стану грошово-кредитного ринку. Вісник Чернігівського національного технологічного університету. № 1. С. 112-117.
 15. Островська Н. Шляхи підвищення ролі контролінгу в процесах планування банківської діяльності в сучасних умовах. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2017. № 6. С 23-27.
 16. Островська Н., Пітик О., Жаворонок А. Фінансово-економічна стійкість держави: стратегія та напрями досягнення. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. № 1(5). С. 224-229.
 17. Островська Н.С. Формування системи контролінгу ризиків у банку. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. № 4(8). С. 135-145.
 18. Островська Н.С. Контролінг ризиків у банку: теоретичний аспект. Світ фінансів: науковий журнал. № 4(49). С. 129-139.
 19. Островська Н. С., Урікова О. М., Жаворонок А. В. Науково-методичні основи формування податкової складової бюджету. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. Вип. 29. С. 45-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdооооfa_2014_27_11

Монографії:

 1. Островська Н. С. Контролінг ризиків у банку: теорія і практика : монографія. Чернівці : «Технодрук», 2019. 301 с.
 2. Островська Н. С. Роль інноваційно-інвестиційного механізму діяльності банків у відтворювальних процесах : монографія / за ред. Н. С. Островської. Чернівці : БДФЕУ, 2016. 175 с.

 Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Островська Н.С. Сучасні тенденції розвитку ринку банківськихпослуг в україні. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисци-плінарної науково- практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року) / Науково- освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 2021. С. 133-135. URL: https://reicst.com.ua/asp/article/view/19/pc_2021_15_07
 2. Островська Н.С. Можливі проявами моральних ризиків банківських продуктів та методи боротьби з ними. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти (м. Рівне, 13-14 травня 2021 року). Рівне: НУВГП. С. 174-178.
 3. Островська Н.С. Підходи до аналізу диверсифікації банківських послуг. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах: збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15-16 квітня 2021 року). Полтава: ПУЕТ. С. 146-150.
 4. Островська Н. С. Економічна сутність контролінгу банківських ризиків. Оцінка тенденцій та перспективних напрямків розвитку економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро, 2018. С. 99-102.
 5. Островська Н. С. Теоретичні аспекти формування банківського менеджменту. Економіка та суспільство: сучасні вектори розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Німеччина, Лейпциг, 2018. С. 177-181.
 6. Островська Н. С. Інструменти сучасного менеджменту в банку. Інвестиційно-інноваційна політика: пріоритетні галузі та потенційні джерела: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2018. С. 89-93.
 7. Островська Н. С. Концептуальні засади контролінгу ризиків у комерційних банках. Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці, 2018. С. 194-198.
 8. Островська Н. С. Банківські ризики та методи управління ними. Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2017. С. 79-83.
 9. Островська Н. С. Менеджмент управління банківськими ризиками. Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України : матеріали доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 жовтня 2016 р. м. Ужгород, 2016. С. 143-147.
 10. Островська Н. С. Контролінг ризиків в банківській діяльності. Розвиток міжнародної конкурентоспроможності: держава, регіон, підприємництво : матеріали доповідей Міжнар. наук. конф., 16 грудня 2016 р. м. Лісабон, Португалія, 2016. С. 68-72.
 11. Островська Н. С. Особливості контролінгу ризиків в комерційних банках. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2016. С. 138-142.