Гаватюк Людмила Станіславівна

Гаватюк Людмила Станіславівна

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства в умовах реформування галузі»
Освіта: Буковинська державна фінансова академія. Спеціальність – «Фінанси», кваліфікація – магістр з фінансів
Сфера наукових інтересів: фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, фінансово-економічний механізм, фінансове забезпечення суб’єктів господарювання
Дисципліни, що викладаються: «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Оцінка вартості підприємства»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Новітні інноваційні технології у вищій школі» (Полтавський університет економіки і торгівлі) (2015 рік).
 2. Міжнародне наукове стажування «Економічна складова сталого розвитку 2020» (м. Байя-Доміція, Італія), що організовувалося Фундацією ADD (KRS: 0000502104) (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом міжнародної економічної та наукової співпраці (м. Львів, Україні) (2016 рік).
 3. Міжнародне наукове стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія) (2019 рік).
 4. Класичний приватний університет. Підвищення кваліфікації за програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» (м. Запоріжжя) (2020 рік).
 5. Міжнародне наукове стажування на базі Сучавського університету Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія) (2020 рік).
Наукова-дослідна робота:

Автор публікацій, присвячених проблемам управління фінансовою діяльністю підприємств України, аналізу фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, ділової активності, а також рентабельності та ефективності грошових потоків суб’єктів господарювання.

Є учасником:

 • пріоритетного напряму дослідження кафедри «Антикризовий механізм стабілізації в сучасних умовах структурних змін» кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
 • була учасником науково-дослідної роботи кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича при виконанні теми: «Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), (термін виконання 2016-2021 рр.);
 • була учасником науково-дослідної роботи кафедри фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету «Особливості фінансово-економічного організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю» (номер державної реєстрації –0111U009026), (термін виконання 2012-2016 рр.);
 • наукового консультування з питань проведення фінансового аналізу, сплати податків та складання звітності на підприємстві ПП «Магістраль Буд Україна» (договір №06-17/3 від 12 червня 2017 року).

Список публікацій

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Scopus та Web of Science:

 1. Gavatiuk L., Korbutiak A., Sokrovolska N., Karvatskyi M. and Yurii The system of the key indicators of formation of attractive investment climate of Ukraine and peculiarities of their management. Problems and Perspectives in Management. 2020. Volume 18, 2020. Issue 1. P. 154-170. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.14
 2. Gavatiuk L., Korbutiak A., Yurii Е., Sokrovolska N., Karvatskyi М. Approaches to the formation of an optimal personal investment portfolio in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2021. Volume 18 (2). Issue 1. 91-105. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(2).2021.08 

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Gavatiuk  L.S. Investment support innovation industrial enterprises. Journal  L'Association 1901 «SEPIKE».  № 14 . P.70 - 75.
 2. Гаватюк Л.С., Ковальська Ю.С., Перебиківська Т.І. Банкрутство та методи його подолання. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 1. С. 16-17.
 3. Гаватюк Л.С. Основні чинники підвищення рівня рентабельності підприємств у сучасних умовах господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №9. С. 92-99.
 4. Гаватюк Л.С., Дармограй Н.В., Хімійчук Г.М Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення. Молодий вчений. 2016. №1.С. 67-71.
 5. Гаватюк Л.С., Никифорак С.П. Науковий підхід щодо визначення фінансової стійкості вітчизняних підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв. 2016. С 25-30.
 6. Гаватюк Л.С., Сокач М.І., Цікал А.С. Стан та розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Молодий вчений. 2016. №1.С. 77-82.
 7. Гаватюк Л.С., Баранський Р.С., Грендей Н.М. Шляхи підвищення платоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних умовах. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв. С. 88-93.
 8. Гаватюк Л.С., Гаврилюк М.В. Використання системи збалансованих показників у процесі управління діловою активністю підприємства. Молодий вчений. 2016. №12(39). С. 716-720.
 9. Гаватюк Л.С., Перегіняк Н.М. Шляхи підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 58-63.
 10. Гаватюк Л.С., Телешецька М.І. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності Чернівецької області. Молодий вчений. 2018. №3 (55). С.332-336.
 11. Гаватюк Л.С., Дембіцька А.В. Оцінка рентабельності підприємства та шляхи її підвищення в сучасних умовах господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №3. С.15-20.
 12. Гаватюк Л.С., Захарчук І.О. Теоретичні аспекти сутності управління оборотними активами підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. №6 (11). С.102-105.
 13. Гаватюк Л.С., Бодруг Т.М. Cутність аналізу та управління фінансовим станом підприємств України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. №22(1). С.20-24.
 14. Гаватюк Л.С., Старкіна М.О. Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану. Інфраструктура ринку. 2019. №38. С.223-227.
 15. Гаватюк Л.С., Пілат А.К. Удосконалення системи управління рентабельністю як умова ефективного функціонування підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №2. С. 47-51.
 16. Гаватюк Л.С. Розвиток фінансових технологій під впливом пандемії короновірусу covid-19. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №1. С. 6-12.

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 1. Основи фінансів: навчально-наочний посібник [Колектив кафедри фінансів під керівництвом д.е.н., професора В.В. Прядка]. Чернівці: Книга пам’яті. 2015. 237с.
 2. Основи державних фінансів: навч. посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О. Тернопіль: Астон, 2016.  225с.
 3. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону: колективна монографія / За заг. ред. проф. Прядка В.В. Чернівці, 198с.
 4. Гаватюк Л.С. Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства в умовах реформування галузі: монографія. Технодрук, 2016. 145 с.
 5. Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О., Єрмійчук Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. 336 с.
 6. Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О. Фінанси територіальних громад: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с.
 7. Гаватюк Л.С., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навч. посіб. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 160 с.
 8. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / колектив авторів за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 348 с.
 9. Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 120с.
 10. Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О. Управління фінансовими активами: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2021. 168с.
 11. Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О. Фінанси підприємств у схемах і таблицях: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 2021, 120 с.
 12. Гаватюк Л.С., Юрій Е.О., Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. 2021, 128 с. 

Тези доповідей:

 1. Гаватюк Л.С., Мельничук О.В. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, С. 11-15.
 2. Гаватюк Л.С., Тинда Х.І. Особливості управління грошовим потоком підприємства та принципи його організації. Сучасні наукові дослідження: матеріали XXXI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. С. 28-30.
 3. Gavatiuk S. Investment support features of innovation activity in   industrial enterprises in modern conditions of ménage. Сталий розвиток 2020: матеріали доповідей наукового стажування.  Байя Доміція. Львів, 2016.  С. 27-32.
 4. Гаватюк Л.С., Дарабан Н.Р. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання. International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. С. 118-122.
 5. Гаватюк Л.С., Гожда Б.О. Оцінка ліквідності підприємства як складова діагностики фінансового стану. Фінансова політика України в умовах євро інтеграційних процесів: зб. тез Всеукр.наук.-практ. конф. Київ: КІБС, 2016. С. 30-35.
 6. Гаватюк Л.С. Управління та напрями удосконалення грошових потоків на підприємстві. Ключові проблеми сучасної науки: матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції. Софія (Болгарія). 2016. С. 68-72.
 7. Гаватюк Л.С. Шляхи підвищення рентабельності вітчизняних підприємств. Фінансова безпека та перспективи розвитку соціально-економічних систем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ. 2016. С. 44-48.
 8. Гаватюк Л.С. Поняття ділової активності підприємства та шляхи її підвищення. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці. 2018. С.187-190.
 9. Гаватюк Л.С. Основні проблеми та перспективи розвитку підприємств АПК. Роль молоді у розвитку АПК України: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених. Київ, 2018. С.66-69.
 10. Гаватюк Л.С., Лавренчук І.Б. Фінансова політика в Україні на сучасному етапі розвитку. Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2018. С. 19-21.
 11. Гаватюк Л.С., Варварич К.В. Проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку. Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: матеріали одинадцятої всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції студентів та молодих вчених. Покровськ: ДонНТУ. 2018. С. 13-15.
 12. Гаватюк Л.С., Григоряк Ю.Ю. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: матеріали XV Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Тернопіль. 2018. С. 39-41.
 13. Гаватюк Л.С., Телешецька М.І. Стан розвитку промисловості та будівництва в Чернівецькій області. Сучасний рух науки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці. 2018. С.71-76.
 14. Гаватюк Л.С. Інноваційні засади розвитку харчової промисловості. Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: м-ли Міжнарод. наук.-практич. конф. Київ, 2019. С 42-45.
 15. Гаватюк Л.С., Ксенофонтова А.Ю. Антикризовий менеджмент малого та середнього бізнесу в умовах соціальної ізоляції. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної інтернет-конференції. Тернопіль. 2020. №49. С.49-50.
 16. Гаватюк Л.С. Сучасні проблеми системи управління оборотними активами вітчизняних підприємств та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми фінансової системи України: матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (26-27 листопада 2020р.). Черкаси, 2020. С.52-56.
 17. Гаватюк Л.С. Проблеми залучення позикових коштів вітчизняними підприємствами в сучасних умовах господарювання. Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021р.). Чернівці, 2021. С.159-163.