Ткачук Ірина Ярославівна

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: В 2011 р. закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича за спеціальністю «фінанси і кредит».

Науковий співробітник Інституту Яна-Урбана Сандала (Норвегія). Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Голова Ради молодих вчених економічного факультету. Експерт конкурсу молодих науковців МОН.

Входила до складу експертних кіл з питань Вищої освіти та з питань Науки та дослідництва громадської ради Міністерства освіти і науки України. Є співавтором «Стратегії Чернівецької області-2020».

Співзасновниця наукових та аналітичних громадських організацій «Центр реформ та розвитку», «Товариство науковців та інтелектуальної молоді», «Центр розвитку «ЧАС ЗМІН», учасниця «Клубу випускників Школи  мерів».

Проходила наукові стажування у Інституті Яна-Урбана (Норвегія), Варненському економічному університеті (Болгарія), на  базі Тбіліського державного університету (Грузія), Національному банку України.

Кандидатська дисертація:
Тема роботиФінансове забезпечення діяльності громадських організацій в Україні

Наукові інтереси: Політичне фінансування

Курси, що читає: Банківський нагляд, Банківський менеджмент, Управління ризиками банку

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: i.tkachuk@chnu.edu.ua, i_kobelia@mail.ru


Список основних публікацій

2020 рік

 1. Tkachuk, I. The influence of change in the expenditure of public organizations on the indicators of democracy development in Ukraine. Management theory and Studies for Rural Business and Infrastracture Development. 2020. Vol. 42. No. 3. Pp.339-349. Url: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1252/ (Web of Science).
 2. Tkachuk, I., Vinnychuk, O. (2020). Impact of specific macroeconomic indicators on the formation of revenues of non-governmental organizations from personal contributions of the Ukrainian population. Administratie si Management Public. 2020. № 34. Pp. 64-77. DOI: 10.24818/amp/2020.34-04. (Scopus)
 3. Tkachuk I. Ya., Shvetz N. The role of private individuals in the formation of revenues of non-governmental organizations of Ukraine. Financial and credit activity: problems of the theory and practice. 2020. №3.  (Web of Science).
 4. Ткачук І. Запровадження системи «money follows person» для державного фінансування громадських організацій України (на прикладі організацій фізкультурно-спортивного спрямування). Фіскальната монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 256 с.
 5. Ткачук І. Я. Фінанси громадянського суспільства: суть та місце у фінансовій системі держави. Інноваційна економіка. 2020. № 3–4. С. 163–168.
 6. Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях : навч. посібник. / укл. Гладчук О.М., Ткачук І.Я., Харабара В.М. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2020.  208 с. ISBN 978-966-423-573-7.
 7.  Ткачук І. Я. Зміна підходів до державного фінансування громадських організацій в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Ч. 2. С. 156–165.
 8.   Tkachuk I. Civil society institutions: essence and role. Modern economics. 2020.  № 22 (2020). Рр. 99-107. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/22-2020/tkachuk.pdf.
 9. Ткачук І. Я.Механізм запровадження венчурної філантропії у країнах із початковим рівнем розвитку культури благодійності (на прикладі України). Економічний форум. 2020. № 4. С. 145-153.
 10. Ткачук І. Методологічні засади державного регулювання фінансів громадянського суспільства. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 9/1’2020. C. 19-26.
 11. Ткачук І. Я., Кобеля М. Я. Особливості формування фінансової політики в секторі підприємств з державною участю. Агросвіт. 2020. № 12. С. 71–78. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.71
 12.  Ткачук І. Я. Національний фонд сприяння розвитку громадянського суспільства: необхідність та виклики запровадження. ХХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи». 2 квітня 2020 року. М. Львів. С. 274–275.
 13. Ткачук І. Я. Персональні фінанси як джерело фінансування громадських організацій України. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків». 7–9 травня 2020 року. м. Чернівці – м. Сучава.
 14. Ткачук І. Я. Рух грошових коштів та вигод негрошового характеру в системі фінансів громадянського суспільства. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку економіки та управління в умовах кризи». 20 липня 2020 року. м. Одеса.

2019 рік

 1. Tkachuk I. The role of museums in modern life. Museum science and Sandal Private Museum. Ed. By Jan-U. Sandal. Pp. 19-28.
 2. Ткачук І. Я. Інститути громадянського суспільства України в системі економічної безпеки держави. Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : колективна монографія/ за заг. ред. д.е.н., доц. Вовчар О. І.. Тернопіль: Економічна думка, 2019. С. 10–120.
 3. Tkachuk, I. Role of the civil society for economy. EUREKA: Social and Humanities”. 2019.№ 5. Рр. 3–15. DOI: 10.21303/2504-5571.2019.00944.
 4. Tkachuk I. What is science? Role of higher education institutions in society: challenges, tendences and perspectives. 2019. Vol 1 (8). Pp. 124-130.
 5. Ткачук І. Я. Правове регламентування здійснення витрат неприбутковими організаціями в Україні. Проблеми системного підходу в економіці. Вип. 4 (72). Ч.2. Київ: 2019. С. 161–166.
 6. Ткачук І. Я. Теоретичні та правові основи доходів інститутів громадянського суспільства в Україні. Вісник Університету банківської справи. 2019. № 2–3 (35–36). С. 3–11.
 7. Tkachuk, I. World and national principles of organization, functioning and financing of civil society organizations. Journal of European Economy. 2019. Vol. 18. № 3 (70). Рр. 378–390.
 8. Ткачук І. Я. Інституціоналізм як основа дослідження фінансів громадянського суспільства. БізнесІнформ. 2019. № 8. С. 165–174.
 9. Ткачук І. Я. Демократичні інновації в незалежній Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №8/1. С. 10–14.
 10. Ткачук І. Я. Демократичні інновації в Україні як чинник змін методології дослідження фінансів громадянського суспільства. Проблеми економіки. 2019. № 3 (41). С. 217–225.
 11. Ткачук І. Я. Стан доходів і видатків громадських організацій України як відображення ефективності організації їх фінансів. Формування ринкової економіки. 2019. Вип. 41. С. 506–519.
 12. Ткачук І. Я., Гладчук О. М. Роль неприбуткових організацій для фінансової системи держави (на прикладі громадських організацій та кредитних спілок). Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 46-2. С. 59–64.
 13. Ткачук І. Я. Витрати інститутів громадянського суспільства: правовий аспект. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. Р. 118–121.
 14. Ткачук І. Я. Принципи утворення та діяльності неурядових організацій: світова практика. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019 р.) / за ред. Деркач Т.В., Кобилянської А.В. Одеса : МГУ, 2019. С. 207–210.
 15. Ткачук І. Я. The concept of democratic innovations. XVІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації». 9 – 10 квітня 2019 року м. Тернопіль. С. 2017–2019.
 16. Ткачук І. Я. Доходи інститутів громадянського суспільства в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня 2019 р. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 35–40.
 17. Ткачук І. Я. Democratic innovations in Ukraine. Дискусії з актуальних питань соціального підприємництва: Матеріали 64-ого Саміту соціального підприємництва. 24 травня 2019 року. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 35–40.
 18. Ткачук І. Я. Інститути громадянського суспільства в системі економічної безпеки держави. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки і банківської системи : тези доповідей учасників IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2019. С. 321–323.
 19. Ткачук І. Я. Доходи політичних партій України в період 2016-2018 рр. I Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління». 17–18 жовтня 2019 р., м. Львів. С. 383–386.
 20. Ткачук І. Я. Роль персональних фінансів у формуванні джерельної бази Громадських організацій України. ІІ International Scientific Conference The modern economic research: theory, methodology, practice. Kielce, Poland 2019. pp. 133-136.
 21. Ткачук І. Я. Доходи та витрати неурядових організацій в Україні: стан та перспективи. V Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій». 25 жовтня 2019 року. м. Житомир. С. 53–57.
 22. Ткачук І. Я. Доходи громадських організацій України у 2006–2017 рр. XIII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків». 25 жовтня 2019 р. м. Черкаси. С. 192–195.

2018

 1. Ткачук І. Я. Державне фінансування статутної діяльності політичних партій України. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова. Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2018. С. 62–76.
 2. Tkachuk, I. The State Funding of Statutory Activities of Political Parties in Ukraine as an Innovation Against Political Corruption. Modern Economics. 2018. № 9. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/the-state-funding-of-statutory-activities-of-political-parties-in-ukraine/.
 3. Ткачук І. Я., Ібрагімова Л. С., Чубатенко С. Ю. Державне фінансування молоді та спорту в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 28. Ч. 2. С. 112–115.
 4. Ткачук І. Я., Городинський С. І., Чубатенко С. Ю. Пряме державне фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26-2. С. 117–120.
 5. Ткачук І. Я. Сучасний стан державного фінансування статутної діяльності політичних партій України. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет, 2018. 58–63.
 6. Ткачук І. Окремі теоретичні аспекти формування фінансового забезпечення медійних підприємств. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Вип. 54. С. 247-254.

2017

 1. Tkachuk I. Finances of NGOs. Tehnodruk, 2017, 140 p.
 2. Tkachuk I. Asset operations of Ukrainian banks on the current stage of banking system development. Banks and Bank Systems, 12(1-1), 119-127. doi:10.21511/bbs.12(1-1).2017.04 (Scopus).
 3. Shvetz N., Tkachuk I. Estimation of the trends of banking system of Ukraine development at the present stage. Innovative solutions in modern science. 2017. № 1 (10). pp. 11-19. URL: https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/1087
 4. Ткачук І. Я. Егоїзм як чинник реалізації соціальної відповідальності. Економіка і держава. 2017. №3. C. 56–59.
 5. Ткачук І. Я. Соціальна відповідальність громадських організацій України. Інвестиції: практика і досвід. 2017. №6. C. 52–56.
 6. Ткачук І. Я. Громадянське суспільство як сфера взаємодії держави, бізнесу та домогосподарств. Ефективна економіка. 2017. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5496.
 7. Ткачук І. Я. Економічна складова теоретичних досліджень громадянського суспільства. Економіка та держава. 2017. № 4. C. 94–96.
 8. Ткачук І., Євчук Х.-І. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Агросвіт. 2017. № 9. c. 57- 61. http://www.agrosvit.info/pdf/9_2017/11.pdf
 9. Ткачук І., Радевич Д. Банківське кредитування на сучасному етапі розвитку банківської системи України. Сталий розвиток економіки. 2017. № 4. 168-176.
 10. Ткачук І., Токарюк Д. Людина в основі наукових досліджень вчених-економістів. Ефективна економіка. 2017. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5939.
 11. Ткачук І. Я. Сorrespondence of the civil society and economy in Ukraine. «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). Тбілісі – Львів, 2017. С. 111–114.
 12. Ткачук І. Я. Егоїзм як фактор соціально відповідальної діяльності. Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матер. Міжн. наук. –практ. конф. 18–19 травня 2017 р. м. Київ. Київ : ККІБП, 2017, 2 т. С. 111–113.
 13. Ткачук І., Радевич Д. Можливості розвитку банківського кредитування в Україні. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 362 с.
 14. Ткачук І., Ходан М. Стан розвитку інтернет-банкінгу в сучасних умовах функціонування банківської системи України. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 362 с.
 15. Ткачук І. Інвестиційні операції в структурі активних операцій банків України. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017. с. 261-264.
 16. Ткачук І., Санду М. Digitalization of banking system of Ukraine: necessity and peculiarities of implementation. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. 27 жовтня 2017 р. Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 362 с.

2016 рік

 1. Ткачук І. Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України. Чернівці : Технодрук, 2016. 272 с. ISBN 978-617-7096-73-2
 2. Tkachuk I. How changing of different factors impacts the quantity of NGOs incomes in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2016.Vol. 13. Issue 4. pp. 20-29. URL: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13(4).2016.02 (Scopus)
 3. Ткачук І. Весільний кластер в місті Чернівці: наявні передумови та необхідність створення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 4 (120). c. 39-45. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sepspu_2016_4_10
 4. Ткачук І. Краудфандинг в контексті залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів державно-приватного партнерства. Інноваційна економіка. 2016. № 5-6 (63). c. 183-187. URL: http://ie.at.ua/IE_2016/InnEko_5-6-63-2016.pdf
 5.  Ткачук І. Я. Фінансові аспекти соціальної відповідальності громадських організацій України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. ХІІІ Міжнародної наук. – практ. конфер. 27-28 жовтня 2016 р. Київ: Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. С.85–87.
 6. Tkachuk I. The peculiarities of crowdfunding process realization. “Украйна –  България – европейськи съюз: съвременно състояние и перспективи”. Сборник с доклади от международна научна конференція. Том 2. Варна: Издателство “Наука и икономика”, 2016. 356с. 299-302.
 7. Ткачук І. Весільний кластер в м. Чернівцях: труднощі заснування та переваги існування. International Scientific-Practical Conference Economic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part I, June 30, 2016. Lisbon: Baltija Publishing. 200 pp. 160-162
 8. Ткачук І. Особливості краудфандингу в процесі реалізації соціальних проектів в Україні. Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. 360 pp. 323-325.
 9. Tkachuk I. Сorrespondence of the civil society and economy in Ukraine. «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). Тбілісі – Львів, 2017. c. 111-114

2015 рік

 1. Tkachuk I. Citizens participation in financing of activities and development of NGOs in Ukraine. Actual Problems of Economics. 2015. №4 (166).  p. 325-331 (SCOPUS). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ape_2015_4_41 (Scopus)
 2. Стратегія розвитку Чернівецької області  на період до 2020. ГО «Товариство науковців та інтелектуальної молоді» за сприяння Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА. Чернівці: Місто, 2015. 128 с.
 3. Ткачук І. Регіональні особливості фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України. Регіональна економіка. 2015. №2 (76). c. 124-135. URL: http://re.gov.ua/doi/re2015.02.124_u.php
 4.  Ткачук І. Особливості участі громадських організацій у державно-приватному партнерстві в Україні. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 15-16 травня 2015 р. Львів, 2015. c.198-200