tkachuk

Ткачук Ірина Ярославівна

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: в 2011 році закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «фінанси і кредит», де залишилась працювати.

Кандидатська дисертація:
Тема роботиФінансове забезпечення діяльності громадських організацій в Україні

Наукові інтереси: Політичне фінансування

Курси, що читає: Банківський нагляд, Банківський менеджмент, Управління ризиками банку

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: i.tkachuk@chnu.edu.ua, i_kobelia@mail.ru

Список публікацій та науково-методичних видань:

Tkachuk I. How changing of different factors impacts the quantity of NGOs incomes in Ukraine

Ткачук І.Я. Краудфандинг в контексті залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів державно-приватного партнерства

Ткачук І.Я. Регіональні особливості фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України

Tkachuk I. Ja. Citizens participation in financing of activities and development of NGOs in Ukaine

1.    Tkachuk I. How changing of different factors impacts the quantity of NGOs incomes in Ukraine / I. Tkachuk // Investment Management and Financial Innovations. – 2016. -Vol. 13. – Issue 4 . – P. 20-29.
2.    Ткачук І.Я. Весільний кластер в місті Чернівці: наявні передумови та необхідність створення / І. Я. Ткачук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Вип. 4 (120). – С. 39-45.
3.    Ткачук І.Я. Краудфандинг в контексті залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів державно-приватного партнерства / І.Я. Ткачук // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6 (63). – С. 183-187.
4.    Ткачук І.Я. Регіональні особливості фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України / І.Я. Ткачук // Регіональна економіка. – 2015. – №2 (76). – С. 124-135.
5.    Tkachuk I. Ja. Citizens participation in financing of activities and development of NGOs in Ukaine / I. Ja. Tkachuk // Actual Problems of Economics. – 2015. – №4 (166). – Р. 325-331.
6.    Ткачук І. Я. Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України / Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова. – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2015. – С.166-175.
7.    Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р./ [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., Семенюк В.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк А.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО “Товариство науковців та інтелектуальної молоді” за сприяння Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА – Чернівці: Місто, 2015. – 128 с.
8.    Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України : монографія / І. Я. Ткачук. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 272 с.
9.    Управління інвестиційними проектами : навчальний посібник / укл. : П. О. Нікіфоров, А. В. Фесюк, І. Я. Ткачук – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с.
10.    Ткачук І.Я. Особливості участі громадських організацій у державно-приватному партнерстві в Україні / І. Я. Ткачук // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 15-16 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 198-200.
11.    Tkachuk I. The peculiarities of crowdfunding process realization // “УКРАЙНА –  БЪЛГАРИЯ – ЕВРОПЕЙСЬКИ СЪЮЗ: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”. Сборник с доклади от международна научна конференція. Том 2. – Варна: Издателство “Наука и икономика”, 2016. – 356с. – 299-302.
12.    Ткачук І.Я. Весільний кластер в м. Чернівцях: труднощі заснування та переваги існування // International Scientific-Practical Conference Economic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part I, June 30, 2016. Lisbon: Baltija Publishing. 200 pages – 160-162.
13.    Ткачук І.Я. Особливості краудфандингу в процесі реалізації соціальних проектів в Україні // International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. 360 pages – 323-325.
14.    Ткачук І.Я. Фінансові аспекти соціальної відповідальності громадських організацій України // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конфер. 27-28 жовтня 2016 р. – Київ: Київський нац.. ун-т. ім. Тараса Шевченка.- с. 85 – 87
15.    Управління інвестиційними проектами : навчальний посібник / укл. : П. О. Нікіфоров, А. В. Фесюк, І. Я. Ткачук – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 176 с.
16.    Tkachuk Iryna Peculiarities of interaction between the State and NGOs in Ukraine // European science review, January-February, 2014, № 1 – pp.230-234.
17.    Ткачук І. Сущность финансов общественных организаций и их место в финансовой системе Украины / І. Ткачук // Общество: политика, экономика, право. – 2014. – Вып. 1. – С. 138-141.
18.    Ткачук І. Впровадження європейських принципів державного фінансування українськими громадськими організаціями/ І. Ткачук // Вісник Одеського національного університету . Серія Економіка. – 2014 . – Том 19. Вип. 2. – С219-222. 129-133.
19.    Ткачук І. Особливості формування фінансової бази громадських організацій в постмайданівський період / І.Ткачук // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: Матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (IC YESS 2014). Ч. 1. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 169-172.
20.    Ткачук І. Громадські організації – посередники між владою і населенням / І.Ткачук // Організаційно правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали IВсеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції, 10 квітня 2014р. – Полтава: студентів, аспірантів та молодих вчених (IC YESS 2014). Ч. 1. – Чернівці : ПолтНТУ, 2014. – С. 123-125.
21.    Ткачук І. Членські внески у структурі доходів громадських організацій України / І. Ткачук //Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 30 -31 жовтня 2014 р. /Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 247-250.
22.    Ткачук І. Участь населення у вирішенні соціально-економічних проблем / І. Ткачук // Матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. “Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід”, 6 листоп. 2014р. – 2014. – С. 276-278.
23.    Ткачук І. Відсоткова філантропія як метод залучення додаткових фінансових ресурсів громадськими організаціями України / І. Ткачук // Інноваційна економіка. – 2013. – №2 [40]. – С. 298-303.
24.    Ткачук І. Громадянське суспільство та економіка: взаємозв’язки та взаємозалежності / І. Ткачук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – №1 (6). – Т.2. – С. 305-309.
25.    Ткачук І. Ендавменти в діяльності громадських організацій України / І. Ткачук // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2013 . – Вип. 650-652. – С. 129-133.
26.    Ткачук І. Взаємозалежність недовіри суспільства до громадських організацій та рівня їх фінансового забезпечення в Україні / І. Ткачук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2013. – №778. – С. 309-314.
27.    Швец Н., Ткачук И.  Украинский опыт социального партнерства между государством и общественными организациями  / Наталья Швец, Ирина Ткачук // Теория и практика общественного развития. – 2013. – №12/2. – С. 141-144.
28.    Ткачук І. Нетрадиційні методи залучення фінансових ресурсів громадськими організаціями України / І.Ткачук // Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – К.: 2013. – С. 45-47.
29.    Ткачук І. Громадянське суспільство та економіка / І.Ткачук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Економіка і управління: виклики та перспективи”. – Дніпропетровськ “Герда” : 2013. – С. 77-16.
30.    Ткачук І. Проблеми використання ендавментів в діяльності громадських організацій України / І.Ткачук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем”. – Чернівці: 2013. – С. 217-219.
31.    Ткачук І. Механізм реалізації методу відсоткової філантропії в Україні / І.Ткачук // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки” – ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – С. 348-351.
32.    Ткачук І. Фінансування громадських організацій як елемент фінансової безпеки України / І.Ткачук // Матеріали науково-практичної конференції “Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення” – ПВНЗ “ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ”. – м. Івано-Франківськ, 2013. – С. 189-193.
33.    Ткачук І. Соціальне партнерство між державою та громадськими організаціями України / І.Ткачук // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку” – Національний університет “Львівська політехніка” – Львів: “Бест Друк” 2013р. – С. 170-173.
34.    Ткачук І. Джерела фінансування діяльності громадських організацій України / І.Ткачук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи” – Державний вищий навчальний заклад “Київський національний університет імені Вадима Гетьмана” – К.: КНЕУ, 2013 р.. – С. 418-421.
35.    Ткачук І. Проблеми функціонування громадських організацій в Україні / І.Ткачук // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 27 листопада 2013р. – Ч. ІІ. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – С. 223-226.
36.    Tkachuk I. Nonresidental benefactors role in the process of civil society formation in Ukraine // International Conference “CIS: History, Today, Prospects”, December 30, 2013, Sheffield, UK, pp.16-18.
37.    Швець Н., Ткачук І. Тенденції у фінансуванні діяльності апарату Президента України / Наталія Швець, Ірина Ткачук // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – Вип. 623-626. – С. 220-224.
38.    Швець Н., Ткачук І. Фінансове забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом ц 2008-2012 рр. / Наталія Швець, Ірина Ткачук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. IV (48). – С. 327-332.
39.    Ткачук І. Пряме державне фінансування громадських організацій в Україні / І. Ткачук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №6 [16]. – С. 342-346.
40.    Ткачук І. Державний борг України: реальний стан та перспективи / І.Ткачук // Матеріали І-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки” – Чернівці: 2012. – С. 232-233.
41.    Ткачук І. Фінансування діяльності апарату Президента України у 2008-2011 рр. / І.Ткачук // Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна наука ХХІ століття”. – К.: 2013. – С. 18-21.
42. Ткачук І. Фінансова підтримка діяльності громадських організацій України з державного бюджету у 2008-2012 рр. / І.Ткачук // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи”. – Київ.: 2012. – С. 86-89.
43. Tkachuk I., Briazkalo Regulatory and technical support for the introduction of percentage philanthropy in Ukraine. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space : Monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler et al. ; edited by Doctor of Economics, Prof. Andriy Krysovatyy. – Ternopil: TNEU, 2017. – 388 p. ISBN 978-966-654-472-1
44. Finances of Course book / І. Ткачук. – Чернівці, 2017. – 140 с.
45. Tkachuk I. Asset operations of Ukrainian banks on the current stage of banking system development / Tkachuk I. // Banks and Bank Systems, Vol. 12. Issue #1, 2017. P. 119-127 IF (Scopus) =0,174, doi: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.12(1-1).2017.04
46. Tkachuk I., Egoism as a factor of social responsibility realization / I. Tkachuk // Economic Development and Cultural Change, #4 (2) (July). Volume 65. The University of Chicago Press, 2017. – Pp. 1055-1064
47. Tkachuk I., Social responsibility of Ukrainian NGOs / I. Tkachuk //American Journal of Sociology, #6 (2), (May). Volume 122. The University of Chicago Press, 2017. – Pp. 2287-226
48. Shvets N., Tkachuk I., Estimation of the trends of banking system of Ukraine development at the present stage // Innovative solutions in modern science, #1 (10), 2017, pp. 11-18
49. Ткачук І.Я. Громадянське суспільство як сфера взаємодії держави, бізнесу та домогосподарств [Електронний ресурс] / І.Я. Ткачук // Ефективна економіка. – 2017. – №3. – Режим доступу до журналу:  http: // www//economy.nayka.com.ua  (ICV (Copernicus) =   2015: 40.75)
50. Ткачук І., Економічна складова теоретичних досліджень громадянського суспільства / І. Ткачук // Економіка та держава. – №4. – 2017. – с. 94-96 (ICV (Copernicus) = 2015: 45.4). – Режим доступу до журналу: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2017/21.pdf
51. Ткачук І., Егоїзм як чинник реалізації соціальної відповідальності / І. Ткачук // Економіка та держава. – №3. – 2017. – с. 56-60 (ICV (Copernicus) = 2015: 45.4). – Режим доступу до журналу:  http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3718&i=10
52. Ткачук І., Соціальна відповідальність громадських організацій України / І. Ткачук // Інвестиції: практика і досвід. – №6. – 2017. – с. 52-56 (ICV (Copernicus) = 2015:47.9). – Режим доступу до журналу: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2017/12.pdf
53. Ткачук І., Євчук Х.-І. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / І. Ткачук, Х.-І. Євчук // Агросвіт. – №9, 2017. – с. 57 – 61. ) (ICV (Copernicus) = 2015: 41.89). – Режим доступу до журналу:  http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2397&i=9
54. Ткачук І., З усього світу по нитці або відсоткова філантропія як інноваційний механізм фінансування громадських організацій України / І.Я. Ткачук // Буковинський журнал. – #3(105). – 2017. С. 138-151.
55. Tkachuk I., Correspondence of the civil society and economy in Ukraine. «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної мультидисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – 133 с.
56. Ткачук І., Егоїзм як фактор соціальної відповідальності держави. – Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2017 р. – Київ : ККІБП, 2017, 2т. – с. 111-113
57. Ткачук І., Інвестиційні операції в структурі активних операцій банків України. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – с. 261-264

 

Наукові публікації за 2018 р.

  1. Ткачук І.Я. Державне фінансування молоі та спорту України // Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія: економічні науки – Вип. 22 частина 2. – Херсон, 2018. – с.112-116. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_28/economic_28_2.pdf
  2. Ткачук І.Я. Пряме державне фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування в Україні // Причорноморські економічні студії : Науковий журнал – Вип. 26 частина 2. – Одеса, 2018. – с.117-121. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://bses.in.ua/journals/2018/26_2_2018/26.pdf
  3. Ткачук І.Я. Банківське кредитування на сучасному етапі розвитку банківської системи України// Сталий розвиток економіки : Міжнародний науково-виробничий журнал – Вип. 4(37). – Хмельницьк, 2017. – с.117-121. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66111/1/Buriak_Viahiriva_transparency.pdf
  4. Ткачук І.Я. Пряме державне фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування в Україні // Причорноморські економічні студії : Науковий журнал – Вип. 26 частина 2. – Одеса, 2018. – с.117-121. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://bses.in.ua/journals/2018/26_2_2018/26.pdf
  5. Ткачук І.Я. Людина в основі наукових досліджень вчених-економістів // Ефективна економіка : Електронне науково-фахове видання – Вип. 12–Дніпро, 2017. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2017
  6. Ткачук І.Я., Державне фінансування статутної діяльності політичних партій України як інновація у боротьбі з корупцією// Електронне наукове фахове видання з економічних наук <<Modern economics>>, №9 (2018). – 124-136
  7. Ткачук І.Я. Сучасний стан державного фінансування статутної діяльності політичних партій України – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 58-63
  8. Ткачук І., Innovation labs in danking – Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки:/ Збірник тез доповідей учасників VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». ( 1 червня 2018 року) – с. 235-237. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ubs.edu.ua/images/2018/nauka/naukovi_zakhodi/Zbirnyk_konferencii_IBTB2018-1.pdf