Ткачук Ірина Ярославівна

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Деталізована інформація: В 2011 р. закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича за спеціальністю «фінанси і кредит».

Науковий співробітник Інституту Яна-Урбана Сандала (Норвегія). Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Голова Ради молодих вчених економічного факультету. Експерт конкурсу молодих науковців МОН.

Входила до складу експертних кіл з питань Вищої освіти та з питань Науки та дослідництва громадської ради Міністерства освіти і науки України. Є співавтором «Стратегії Чернівецької області-2020».

Співзасновниця наукових та аналітичних громадських організацій «Центр реформ та розвитку», «Товариство науковців та інтелектуальної молоді», «Центр розвитку «ЧАС ЗМІН», учасниця «Клубу випускників Школи  мерів».

Проходила наукові стажування у Інституті Яна-Урбана (Норвегія), Варненському економічному університеті (Болгарія), на  базі Тбіліського державного університету (Грузія), Національному банку України.

Кандидатська дисертація:
Тема роботиФінансове забезпечення діяльності громадських організацій в Україні

Наукові інтереси: Політичне фінансування

Курси, що читає: Банківський нагляд, Банківський менеджмент, Управління ризиками банку

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: i.tkachuk@chnu.edu.ua, i_kobelia@mail.ru

Монографії, розділи монографій:

 1. Ткачук І. Я. Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України: наукова монографія. Чернівці : Технодрук, 2016. – 272 с. ISBN 978-617-7096-73-2
 2. Ткачук І. Я. Інститути громадянського суспільства України в системі економічної безпеки держави. Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення: колективна монографія/ за заг. ред. д.е.н., доц. Вовчар О. І.. Тернопіль: Економічна думка, 2019. – 345 с.
 3. Ткачук І. Я. Державне фінансування статутної діяльності політичних партій України. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України: : монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова. – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2018. – c.62-76.
 4. Ткачук І. Я. Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій України. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова. – Чернівці: Чернів. Нац. ун-т, 2015. – c.166-175.
 5. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020. ГО «Товариство науковців та інтелектуальної молоді» за сприяння Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА. – Чернівці: Місто, 2015. – 128 с.

Навчальні посібники:

 1. Нікіфоров П. О., Фесюк А. В., Ткачук І. Я. Управління інвестиційними проектами. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с.
 2. Tkachuk I. Finances of NGOs ^ Course book. Чернівці, 2017. – 140 с.

Статті в фахових виданнях з економіки:

 1. Tkachuk I. Citizens participation in financing of activities and development of NGOs in Ukraine / I. Tkachuk // Actual Problems of Economics. – 2015. – №4 (166). – p. 325-331.
 2. Tkachuk I. Peculiarities of interaction between the State and NGOs in Ukraine / I. Ja. Tkachuk / I. Tkachuk // European Science Review. – 2014. – № 1. – p. 230-234
 3. Tkachuk I. How changing of different factors impacts the quantity of NGOs
  incomes in Ukraine / I. Tkachuk // Investment Management and Financial Innovations. – 2016. -Vol. 13. – Issue 4. – pp. 20-29. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13(4).2016.02
 4. Tkachuk I. Estimation of the trends of banking system of Ukraine development at the present stage / I. Tkachuk // Innovative solutions in modern science. – 2017- № 1 (10). – рр. 11-19
 5. Tkachuk I. Asset operations of Ukrainian banks on the current stage of banking system development / I. Tkachuk // Banks and Bank Systems, 12(1-1), 119-127. doi:10.21511/bbs.12(1-1).2017.04
 6. Tkachuk I. Social Responsibility of Ukrainian NGOs / I. Tkachuk // American Journal of sociology. 6 (2), vol.122, May 2017
 7. Tkachuk I. Egoism as a Factor of Social Responsibility Realization / I. Tkachuk // Economic Development and cultural Change. 4 (2), vol. 65, July 2017
 8. Tkachuk I. The State Funding of Statutory Activities of Political Parties in Ukraine as an Innovation Against Political Corruption / I. Tkachuk // Modern Economy. – №9 (2018). – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/
 9. Tkachuk I. What is science? / I. Tkachuk // Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives. Academic papers. Alytus. №1 (8). – 2019.
 10. Tkachuk I. Role of the civil society for economy / I. Tkachuk // EUREKA: Social and Humanities”. – №5.- 2019. – pp. 3-15
 11. Tkachuk I. World and national principles of organization, functioning and financing of civil society organizations / I. Tkachuk // Журнал європейської економіки, м. Тернопіль
 12. Ткачук І. Я. Регіональні особливості фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України / І. Я. Ткачук // Регіональна економіка. – 2015. – №2 (76). – c. 124-135
 13. Ткачук І. Я. Відсоткова філантропія як метод залучення додаткових фінансових ресурсів громадськими організаціями України / І. Я. Ткачук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2 (40). – c. 298-303
 14. Ткачук І. Я. Благодійність як джерело фінансового забезпечення діяльності та розвитку громадських організацій України / І. Я. Ткачук // Економіка та держава. – 2014. – № 11. – c. 108-112
 15. Ткачук І. Я. Пряме державне фінансування громадських організацій в Україні / І. Я. Ткачук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 6 (16). – c. 342-346
 16. Ткачук І. Я. Впровадження європейських принципів державного фінансування українськими громадськими організаціями / І. Я. Ткачук // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – Вип. 2 : Том 19. – c. 219-222
 17. Ткачук І. Я. Взаємозалежність недовіри суспільства до громадських організацій та рівня їх фінансового забезпечення в Україні / І. Я. Ткачук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. – №778. – c. 309-314
 18. Ткачук І. Я. Ендавменти в діяльності громадських організацій України / І. Я. Ткачук // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Економіка. – 2013. – Вип. 650-652. – c. 129-133
 19. Ткачук І. Я. Громадянське суспільство та економіка: взаємозв’язки та взаємозалежності / І. Я. Ткачук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – Вип. 1(6) : Том 2. – c. 305-309
 20. Ткачук І. Я. Тенденції у фінансуванні діяльності апарату Президента України / І. Я. Ткачук // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Економіка. – 2012. – вип. 623-626. – c. 220-224
 21. Ткачук І. Я. Фінансове забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом у 2008-2012 рр. / І. Я. Ткачук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – вип. IV (48). – c. 327-332
 22. Ткачук И. Я. Сущность финансов общественных организаций и их место в финансовой системе Украины / И. Я. Ткачук // Общество: политика, экономика, право. – 2014. – Вып. 1. – c. 138-141
 23. Швец Н. Р., Ткачук И. Я. Украинский опыт социального партнерства между государством и общественными организициями / Н. Р. Швец, И. Я. Ткачук // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 12/2. – c. 141-144
 24. Ткачук І. Я. Весільний кластер в місті Чернівці: наявні передумови та необхідність створення / І. Я. Ткачук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Вип. 4 (120). – c. 39-45.
 25. Ткачук І. Я. Краудфандинг в контексті залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів державно-приватного партнерства / І. Я. Ткачук // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6 (63). – c. 183-187
 26. Ткачук І. Я. Егоїзм як чинник реалізації соціальної відповідальності / І. Я. Ткачук // Економіка і держава. – 2017. – №3. – c. 56-59
 27. Ткачук І. Я. Соціальна відповідальність громадських організацій України / І. Я. Ткачук // Інвестиції: практика і досвід. – 2017. – №6. – c. 52-56
 28. Ткачук І. Я. Громадянське суспільство як сфера взаємодії держави, бізнесу та домогосподарств / І. Я. Ткачук // Ефективна економіка. – 2017. – №3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5496
 29. Ткачук І. Я. Економічна складова теоретичних досліджень громадянського суспільства / І. Я. Ткачук // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – c. 94-96.677.
 30. Ткачук І. Я. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / І. Я. Ткачук // Агросвіт. – 2017. – № 9. – c. 57- 61
 31. Ткачук І. Я. З усього світу по нитці, або відсоткова філантропія як інноваційний механізм фінансування громадських організацій України / І. Я. Ткачук // Буковинський журнал. – 3 (105). – 2017. – с. 138-150
 32. Ткачук І. Я. Банківське кредитування на сучасному етапі розвитку банківської системи України / І. Я. Ткачук // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 4. – 168-176
 33. Ткачук І. Я. Людина в основі наукових досліджень вчених-економістів / І. Я. Ткачук // Ефективна економіка. – 2017. – №12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5939
 34. Ткачук І. Я., Ібрагімова Л. С., Чубатенко С. Ю. Державне фінансування молоді та спорту в Україні / І. Я. Ткачук, Л. С. Ібрагімова, С. Ю. Чубатенко // Вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – № 28. – 2018. – с. 112-115
 35. Ткачук І. Я., Городинський С. І., Чубатенко С. Ю. Пряме державне фінансування громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування в Україні / І. Я. Ткачук, С. І. Городинський, С. Ю. Чубатенко // Причорноморські економічні студії. – Вип. 26-2. – 2018. – 117-120
 36. Ткачук І. Я. Сучасний стан державного фінансування фізичної та медичної реабілітації в Україні / І. Я. Ткачук // Економіка та суспільство. – №17. – 2018. – Режим доступу: DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-90
 37. Ткачук І. Я. Правове регламентування здійснення витрат неприбутковими організаціями в Україні / І. Я. Ткачук // Проблеми системного підходу в економіці. – Вип. 4 (72). – Ч.2. – К.: 2019. – с. 161-166
 38. Ткачук І. Я. Теоретичні та правові основи доходів інститутів громадянського суспільства в Україні / І. Я. Ткачук // Вісник Університету банківської справи, м. Київ
 39. Ткачук І. Я. Інституціоналізм як основа дослідження фінансів громадянського суспільства / І. Я. Ткачук // Бізнес інформ, м. Харків
 40. Ткачук І. Я. Демократичні інновації в незалежній Україні / І. Я. Ткачук // Економіка. Фінанси. Право. – №8/1. – 2019. – с. 10-14
 41. Ткачук І. Я. Демократичні інновації в Україні як чинник змін методології дослідження фінансів громадянського суспільства / І. Я. Ткачук // Проблеми економіки, м. Харків
 42. Ткачук І. Я. Стан доходів і видатків громадських організацій України як відображення ефективності організації їх фінансів / І. Я. Ткачук // Формування ринкової економіки, м. Львів

 

Матеріали конференцій:

 1. Ткачук І. Я. Особливості участі громадських організацій у державно-приватному партнерстві в Україні. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 15-16 травня 2015 р. – Львів, 2015. – c.198-200
 2. Ткачук І. Я. Членські внески у структурі доходів громадських організацій України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 31-31 жовтня 2014 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – c. 247-250
 3. Ткачук І. Я. Особливості формування фінансової бази громадських організацій в постмайданівський період. Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (ICYESS 2014). Ч.1. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – c. 169-172
 4. Ткачук І. Я. Громадські організації – посередники між владою та населенням. Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 10 квітня 2014 року. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – c.123-125
 5. Tkachuk I. Nonresidental benefactors role in the process of civil society formation in Ukraine. International Conference “CIS: history, tоday, prospects”. Conference Proceedings. Scope Academic House, December 30, 2013, Sheffield, UK. pp. 16-18
 6. Ткачук І. Я. Проблеми функціонування громадських організацій в Україні. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 27 листопада 2013р. – Ч. ІІ. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – c. 223-226
 7. Ткачук І. Я. Участь населення у вирішенні соціально-економічних проблем. Матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. «Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід», 6 листоп. 2014 р. / ред. кол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. – 2014. – c. 276-278.
 8. Ткачук І. Я. Джерела фінансування діяльності громадських організацій України. Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КНЕУ, 2013. – c. 418-421.
 9. Ткачук І. Я. Соціальне партнерство між державою та громадськими організаціями України. Управління персоналом у системі менеджменту організацій: тенденції та перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-12 жовтня 2013 року, Львів-Славське. – Львів: Бест Друк, 2013. – c. 170-173.
 10. Ткачук І. Я. Фінансування громадських організацій як елемент фінансової безпеки України. Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. конф. 16-18 травня 2013 / ПВНЗ «ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ». – Івано-Франківськ, 2013. – c. 189-193.
 11. Ткачук І. Я. Проблеми використання ендавментів у діяльності громадських організацій України. Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (ICYESS 2013). – c. 217-219
 12. Ткачук І. Я. Громадянське суспільство та економіка. Економіка і управління: виклики та перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 4-5 лютого 2013 р., Дніпропетровськ : Герда, 2013. – c. 77-79.
 13. Ткачук І. Я. Механізм реалізації методу відсоткової філантропії в Україні. Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1 лютого 2013 р.) . – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – c. 348-351
 14. Ткачук І. Я. Нетрадиційні методи залучення фінансових ресурсів громадськими організаціями України. Соціум. Наука. Культура : Матеріали Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 січня 2012 року. – Київ, 2013. – c. 45-47.
 15. Ткачук І. Я. Фінансова підтримка діяльності громадських організацій України з Державного бюджету у 2008-2012 рр. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. – Ч.1. – c. 86-89.
 16. Ткачук І. Я. Фінансування діяльності апарату Президента України у 2008-2011 рр. Сучасна наука ХХІ століття : Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної інтренет-конференції, 14-16 червня 2012 року. – Київ, 2012. – c. 18-21.
 17. Tkachuk I. The peculiarities of crowdfunding process realization. “Украйна – България – европейськи съюз: съвременно състояние и перспективи”. Сборник с доклади от международна научна конференція. Том 2. – Варна: Издателство “Наука и икономика”, 2016. – 356с. – 299-302.
 18. Ткачук І. Я. Весільний кластер в м. Чернівцях: труднощі заснування та переваги існування. International Scientific-Practical Conference Economic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part I, June 30, 2016. Lisbon: Baltija Publishing. 200 pp. – 160-162
 19. Ткачук І. Я. Особливості краудфандингу в процесі реалізації соціальних проектів в Україні. Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. 360 pp. – 323-325.
 20. Ткачук І. Я. Фінансові аспекти соціальної відповідальності громадських організацій України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. ХІІІ Міжнародної наук. -практ. конфер. 27-28 жовтня 2016 р. – Київ: Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – c. 85 – 87
 21. Tkachuk I. Сorrespondence of the civil society and economy in Ukraine. «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – c. 111-114
 22. Ткачук І. Я. Егоїзм як фактор соціально відповідальної діяльності. Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матер. Міжн. Наук.-практ. конф., м. Київ, 18-19 травня 2017 р. – Київ : ККІБП, 2017, 2 т. – с. 111-113
 23. Ткачук І. Я., Радевич Д. Можливості розвитку банківського кредитування в Україні. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матер. XI Міжн. Наук.-практ. конф. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «УБС справи», 2017. – 362 с.
 24. Ткачук І. Я., Ходан М. Стан розвитку інтернет-банкінгу в сучасних умовах функціонування банківської системи України. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матер. XI Міжн. Наук.-практ. конф. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «УБС справи», 2017. – 362 с.
 25. Tkachuk I., Sandu M. Digitalization of banking system of Ukraine: necessity and peculiarities of implementation. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матер. XI Міжн. Наук.-практ. конф. 27 жовтня 2017 р. – Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «УБС справи», 2017. – 362 с.
 26. Ткачук І. Я. Інвестиційні операції в структурі активних операцій банків України. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017. – с. 261-264
 27. Ткачук І. Я. Сучасний стан державного фінансування статутної діяльності політичних партій України. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки. – Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці.: Чернівецький нац. ун-тет. – 2018. – 58-63
 28. Tkachuk I. Innovation labs in Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІS Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2018 – с. 235-237
 29. Ткачук І. Я. Витрати інститутів громадянського суспільства: правовий аспект. IIІ International Scientific Conference Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. – 118-121
 30. Ткачук І. Я. Принципи утворення та діяльності неурядових організацій: світова практика. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019 р.) / за ред. Деркач Т.В., Кобилянської А.В. – Одеса : МГУ, 2019. – с. 207-2010
 31. Tkachuk I. The concept of democratic innovations. XVІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації». 9 – 10 квітня 2019 року. м. Тернопіль. – с. 2017-2019
 32. Ткачук І. Я. Доходи інститутів громадянського суспільства в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019, с. 35-40
 33. Tkachuk I. Democratic innovations in Дискусії з актуальних питань соціального підприємництва : Матеріали 64-ого Саміту соціального підприємництва, 24 травня 2019 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2019, с. 35-40
 34. Ткачук І. Я. Інститути громадянського суспільства в системі економічної безпеки держави. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку економіки і банківської системи : тези доповідей учасників IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи». — 2019. — С. 321-323
 35. Ткачук І. Я. Доходи політичних партій України в період 2016-2018 рр. I Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління», 17-18 жовтня 2019 р., м. Львів

 

Методичні видання:

 1. Швець Н.Р., Ткачук І. Я. Банківський нагляд : тестові завдання. Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 76 с.
 2. Ткачук І. Я., Легкоступ І. І., Давидова С. М. Місцеві фінанси : завдання для підготовки до семінарських та практичних занять. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 84 с.
 3. Кучерівська С. С., Ткачук І. Я. Соціальне страхування : тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 132 с.
 4. Швець Н. Р., Ткачук І. Я., Крупей О. М. Банківська справа: тестові завдання. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 91 с..