Семенюк Віталій Олександрович

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту, відповідальний за роботу в системі дистанційного навчання MOODLE та перевірку дипломних робіт на плагіат за допомогою системи UNICHECK.
Кваліфікація – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Деталізована інформація: у 2010 році з відзнакою закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «фінанси і кредит». З 1 вересня 2010 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.08 гроші, фінанси і кредит
Тема роботи – «Фінансова реструктуризація як інструмент підвищення ефективності функціонування корпорацій» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/aref_semenyuk.pdf
захищена 28 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені І.Франка
Науковий керівник – д.е.н., проф. Нікіфоров П.О.
Офіційні опоненти: д.е.н., проф.Терещенко О.О., доц. Стецько М.В.

Наукові інтереси: корпоративні фінанси, особливості функціонування фондового ринку та обігу цінних паперів, фінансові інструменти підвищення ефективності функціонування акціонерних товариств.

Курси, що читає: Фінансовий менеджмент, Управління фінансовою санацією, Інвестування, Податковий менеджмент, Публічні закупівлі.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: v.semenyuk@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:

Розділи в монографіях та навчальні посібники:

 1. Нікіфоров П.О Публічне розміщення акцій як перспективний механізм фінансового забезпечення вітчизняних корпорацій /П.О. Нікіфоров, В.О. Семенюк //Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи:колективна монографія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2015.-384с., С.197-239
 2. Семенюк В.О. Ткач Є.В. Ткач С.В. та ін. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року : колективна монографія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2015. https://bukoda.gov.ua/page/1307
 3. Н.В. Саінчук В.О. Семенюк. Інвестування / навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університетт, 2018. – 236с.

Фахові статті:

 1. Semenyuk V.O.Pragmatics of using a modified CAPM model for estimating cost of equity on emerging markets /O. Semenyuk//BalticJournalofEconomicStudies, Volume 2 Number 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016, 206p.,РР..135-142
 2. Нікіфоров П.О. Імплементація модифікованої моделі кумулятивної побудови (Modifiedbuild-upmethod, MBM) упроцес оцінювання ставки витрат на власний капітал вітчизняних корпорацій /П.О. Нікіфоров, В.О. Семенюк// Науково-теоретичний, інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України «Фінанси України» №9.-2016.-С.79-97
 3. Семенюк В.О. Інституційно-управлінський підхід до побудови фінансової структури корпорацій/ В.О. Семенюк//Науково-практичний журнал Чорноморського державного університету ім. П.Могили «Інвестиції: практика та досвід» №21.-2015.-С.97-102
 4. Семенюк В.О. Фінансова архітектура як механізм забезпечення ефективності фінансової діяльності корпорацій/ В.О. Семенюк//Науково-практичний журнал «Економіка та держава» №9.-2015.-С.125-128
 5. Семенюк В.О. Декомпозиція критеріїв ефективності функціонування корпорацій за допомогою методики DuPont/В.О. Семенюк// Науково-практичний журнал Чорноморського державного університету ім. П.Могили «Інвестиції: практика та досвід» №18.-2014.-С.104-109
 6. Нікіфоров П.О. Фінансова реструктуризація як спосіб подолання деформацій фінансових відносин корпорацій/П.О. Нікіфоров, В.О. Семенюк// Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Економіка – Чернівці: Рута, 2014. – Випуск 681 – С.69-78
 7. Семенюк В.О. Фінансове оздоровлення підприємств в сучасних економічних реаліях України/В.О. Семенюк// Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Економіка – Чернівці: Рута, 2013. – Випуск 650-652 – С.178-184
 8. Семенюк В.О. Ринкова капіталізація акціонерного товариства в системі індикаторів ефективності господарської діяльності/В.О. Семенюк// Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Економіка – Чернівці: Рута, 2012. – Випуск 610-611 – С.68-76

Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції:

 1. Семенюк В.О. Антикризовий податковий менеджмент дердави в умовах поширення глобальної пандемії COVID-19. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (7-9 травня 2020 р.). Чернівці (Україна)-Сучава(Румунія).
 2. Семенюк В.О. Концептуальні аспекти сталого розвитку у фінансовій політиці держави. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 25-27
 3. Семенюк В.О. Актуальні питання фінансування інвестиційної діяльності комунальних підприємств – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т,  2018. – с. 204-207
 4. Semenyuk V.O. Approaches to estimation value of equity corporation with using ЕВО model Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. – Les Editions L’Originale, Paris, France, 2016.-484p., Р.Р.298-302
 5. Семенюк В.О. Максимізація добробуту акціонерів – основна мета управління фінансовою результативністю корпораціїInternational scientific conference “From the Baltic to the Black sea region: the national models of economic systems”: conference Proceedings, march 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. 348 pages, Р.Р.137-141
 6. Семенюк В.О. Максимізація добробуту акціонерів як ключовий критерій ефективності корпорацій в процесі бенчмаркінгуМатеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект» (28 березня 2016 року). – Київ, 2016. – 176 с., с.134-138
 7. Семенюк В.О. Теоретичні концепції впливу структури власності на ефективність функціонування корпорацій Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених «Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів» (21-23 травня 2015 року) Ч.2 – Чернівці: ЧНУ, 2015р. – 208с., С.148-150
 8. Семенюк В.О. Теоретичні підходи для визначення сприятливого періоду проведення ІРО на ринках капіталу Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (25-26 травня 2015 року) – Луцьк: Вежа-Друк, 2015р. – 208с., С.166-167
 9. Семенюк В.О. Теоретико-емпіричні дослідження неокласичних теорій структури капіталу Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави» (5-6 червня 2015 року) Ч.2 – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015р. – 132с., С.30-34
 10. Семенюк В.О. Інституційний підхід до оцінки економічної ефективності корпорацій Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених «Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності» (24-26 квітня 2014 року) Ч.2   – Чернівці: ЧНУ, 2014р. – 187с., С.95-97
 11. Семенюк В.О. Особливості побудови системи оцінки ефективності капіталу корпорації Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (10-11 квітня 2014 року). – Черкаси: ЧДТУ, 2014р. –191с., С.31-33
 12. Семенюк В.О. Фінансовий потенціал підприємства як критерій оцінки доцільності проведення його фінансового оздоровлення Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (18-20 квітня 2013 року) Ч.1 – Чернівці: ЧНУ, 2013р. – 252с., С.203-205
 13. Семенюк В.О. Фінансова безпека суб’єктів господарювання в умовах фінансово-економічної нестабільності Матеріали науково-практичної конференції « Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення » (16-18 травня 2013 року) / ПВНЗ «Галицька академія». – Івано-Франківськ, 2013р. – С.179-184
 14. Семенюк В.О. Корпоративне управління в системі формування вартості корпорації (ValueBasedManagement) Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та молодих вчених «Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки» (19-21 квітня 2012 року) – Чернівці: ЧНУ, 2012р. – 430с., С.168-170
 15. Семенюк В.О. Сучасна ретроспектива ідей Й.А.Шумпетера стосовно дефініції «капітал» Матеріали Х науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки» (14-16 квітня 2011 року) – Чернівці: ЧНУ, 2011р. – 312с., С.125-127