nikiforov

Нікіфоров Петро Опанасович

Посада: завідувач кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор
Нагороди – відмінник освіти України, 2005 рік.
Деталізована інформація: У 1982 році закінчив економічний факультет Московського державного університету імені Ломоносова за спеціальністю «Політична економія». Працює в університеті з 1982 року спочатку асистентом кафедри політичної економії, потім доцентом кафедри економічної теорії та менеджменту, а згодом професором, завідувачем кафедри фінансів, з 1.09.2006 року – декан економічного факультету.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.01 – політична економія
Тема роботи – „Безпосередньо суспільний характер соціалістичного виробництва: зміст та процес розвитку”
Науковий керівник – д.е.н.,  професор, академік НАН України Чухно А.А.
Установа, де проведено захист – Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка

Докторська дисертація:
Спеціальність – 08.01.01. – економічна теорія
Тема роботи – „Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки”
Науковий консультант – д.е.н., професор, академік НАН України Чухно А.А.
Установа, де проведено захист – Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Наукові інтереси: Теорія та методологія організації фінансів, Дослідження монетарної сфери економіки.

Курси, що читає: Гроші і кредит, Проблеми фіскальної і монетарної політики, Історія фінансової науки, Методологія наукових досліджень

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail (кафедра): p.nikiforov@chnu.edu.ua
e-mail (секретар): sekr.chnu@gmail.com

Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій. У тому числі:
Індивідуальна монографія: Теорія та методологія регулювання грошового обігу: монографія // Чернівці: Рута, 2002. – 327с.

Розділи в колективних монографіях:

• Йозеф Алоїз Шумпетер : Праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред. та авт. вступ. статті : П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 136 с.
• Теорія і практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244 с.
• Нікіфоров П.О., Кравець. В.І. Методологічні основи інституційного аналізу структури фінансового ринку України. Розділ в колективній монографії «Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки»: Монографія / [за заг. ред.. доц.. Запухляка В.М.] – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – 248 с.
• Трансформація  економіки України у глобальному економічному середовищі/ За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Ф. Комарницького. – Чернівці, 2006. – 272 с.
• Грошовий обіг і особливості сучасної монетарної політики: український контекст. В кн.: Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика. Монографія / За ред. д-ра екон. наук. проф. Комарницького І.Ф. – Чернівці, 2003. – 216 с. (С.126-169).
• Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки // В кн.: „Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. Монографія / за ред.  Лук’яненка Д.Г.- Київ: КНЕУ, 2001. – 538 с.-С.430-443.
• Развитие обобществления труда и реализация экономических интересов „Закономерности развития социалистического общественного труда” Депонировано В ИНИОН 21.06.89г. № 38475.

Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / За ред. П.О.Нікіфорова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 384 с.

Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст – Чернівці: Технодрук, – Монографія. – 2015. – 204с.

НікіфоровП.О., ЧерватюкМ.В. Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки: – Чернівці: ,,Місто’’.- Монографія. – 2014. – 208с.

Розділи в кафедральних підручниках та посібниках:

• Основи економічної теорії. Навчальний посібник. Чернівці, 1996. – 208 с.
• Економічна теорія: Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2006. – 332с.
• Економічна теорія: Підручник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. І.Ф. Комарницького. – Чернівці: Рута, 2008. – 431 с.
• Економічна теорія: навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред.. Галушки З.І. – Чернівці: ЧНУ, 2012.- 350 с. Рекомендовано МОН України

Навчально-методичні посібники та підручники:

• Галушка З.І., Комарницький І.Ф., Нікіфоров П.О. Економічна теорія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– Чернівці: Рута – 2007. – 300с. Рекомендовано МОН України
• Нікіфоров П.О., Махній Т.М., Стець О.В. Практикум з аналізу економіки підприємства навч.посібник.- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010.- 228 с. Рекомендовано МОН України
• Нікіфоров П.О., Махній Т.М., Стець О.В. Практикум з менеджменту : навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 248с. Рекомендовано МОН України
• Нікіфоров П.О., Махній Т.М., Стець О.В. Практикум з маркетингу : навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 200 с. Рекомендовано МОН України
• Нікіфоров П.О., Швець Н.Р. Монетарна політика та банківський нагляд в Україні : навч. посібник / П.О. Нікіфоров, Н. Р.Швець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.- 335 с.
• Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів: метод. вказівки / уклад.: Н.А. Бак, П.О. Нікіфоров, Н.Л. Марусяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 48с.

Наукові статті та тези доповідей за останні роки:

 1. Нікіфоров П.О.  Фінансова наука і фінансова політика: концептуальний  характер фінансових теорій // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Матеріали XI міжн.наук.-практ конф. 30-31 жовтня 2014, м.Київ, присвяченої 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка та 70-річчя економічного факультету. – Київ, 2014.
 2. Нікіфоров П.О. Форми організації Фінансової науки та фінансової практики  : теоретична концептуалізація фінансового знання та способи його реалізації  / П.О.Нікіфоров // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Вип.694-695. – Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014.- С.3-9.
 3. Нікіфоров П.О. Фінансова реструктуризація як спосіб подолання деформацій фінансових відносин корпорацій / П.О.Нікіфоров, В.О.Семенюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Вип. 681.- Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014.- С.69-78.
 4. Нікіфоров П.О. Вдосконалення платіжної системи в Україні як необхідна умова забезпечення фінансової безпеки країни / Нікіфоров П.О., Циганкова О.Б. // Фінансова безпека України : проблеми та пріоритети забезпечення : зб. наук.праць за матеріалами наук.-практ. конференції 16-18 травня 2013 р.- ПВНЗ «Галицька академія».- м. Івано-Франківськ, 2013.- С.107-112.
 5. Petro Nikiforow  Фінансове запозичення розвитку міст в Україні : проблеми та перспективи /  Petro Nikiforow, Ilona Babuch //  ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS :   Spis tresci I / 2013 /  Sectio A. –   P. 33-49.
 6. Нікіфоров П.О. Теорія і практика муніципальних запозичень: спроба критичного аналізу та перспективи України / П.О.Нікіфоров, І.Б.Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць.Вип.592.- Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012.- С.129-133
 7. П.Нікіфоров, Є.Ткач Вплив світової фінансово-економічної кризи на макроекономічну ситуацію в Україні  // Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. Львів: ЛНУ ім. І. Франка,  2010. –  С. 342-347.
 8. Нікіфоров П.О., Мельник О.Я. Переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2.- С 93-96.
 9. Нікіфоров П.О., Ткач Є.В. Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу // Інституційна природа ринкових трансформацій. Матеріали ХІХ міжн. наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009р.) – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С.99-101.
 10. Нікіфоров П.О., Швець Н.Р. Визначення проблемних банків у сучасні практиці банківського нагляду // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. Вип.19. – С 96-102.
 11. Нікіфоров П.О. Вольська А.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям // Фінанси України. –2008.– № 10. – С.22-30.
 12. Нікіфоров П.О., Гладчук О.М. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні та світі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. Вип.ІV. Т. 1. Івано-Франківськ ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С.61-65.
 13. Нікіфоров ПО., Кравець В.І. Інституціональні чинники впливу держави на ринок цінних паперів. // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук.праць. Вип.367. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 34-38.
 14. Нікіфоров П., Швець Н. Формування нової парадигми банківського нагляду в Україні // Банківська справа. – № 4.- 2008.- С. 3 -11
 15. Нікіфоров П.О., Дамян А.С. Фінансові відносини центру з регіонами в контексті незалежності місцевого самоврядування. // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Т.2. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 348с.
 16. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Чинники активізації транскордонного співробітництва в регіоні. //  Регіональна економіка. – Науково-практичний журнал. – № 1 (43). – 2007 р.
 17. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку. // Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка. – Економіка. – 90/2006.¬ С.9-11.
 18. Нікіфоров П.О., Сорочан А.В. Проблеми інституціонального реформування системи управління  державним боргом в Україні. // Праці міжнародної науково-практичної конференції  „Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки”. – Чернівці, 2006.
 19. Нікіфоров П.О., Кучерівська С.С. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії // Фінанси України. – 2006.- № 5.- С.86-90.
 20. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України // Економічна теорія. – 2006.- № 2. – С. 74-86.
 21. Нікіфоров П.О, Сорочан О.В.  Податково-бюджетний механізм стимулювання державної підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 281. Економіка. –Чернівці: Рута, 2006.- С. 47-52.
 22. I. Komarnitskyj  P. Nikiphorov European vector in social politic  in Ukraine (І.Комарницький,  П.Нікіфоров  Європейський вектор соціальної політики в Україні // Матеріали міжнародної конференції. – Варшава, 2006.– с.189-193.
 23. Нікіфоров П.О. Фінансовий інститут як соціальна форма діяльності: методологічні аспекти аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 233. Економіка. – Чернівці: Рута, 2005.- С. 43-47.
 24. Нікіфоров П.О., Ткач Є.В., Гуцул А.В. Особливості грошово-кредитної політики в Україні // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. IV (Частина II). Економічні науки. –  Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С. 43-54.
 25. Нікіфоров П.О., Третякова О.В. Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіону // ХVI міжн. науково-практ. конф. „Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону // Матеріали. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 364-365.
 26. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Євроцентризм як напрямок інтеграційної стратегії  України: позитивні  і негативні аспекти // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. IV (Частина I). Економічні науки. –  Чернівці,: АНТ Лтд, 2005. – С.18-28.
 27. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Роль грошового ринку в фінансово-економічному механізмі стимулювання економічної діяльності // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2005.- № 7. – Львів: ЛДФА, 2005. – С. 69-75.
 28. Нікіфоров П.О. Концептуальний характер фінансових теорій // Науковий вісник ЧТЕІ- КНТЕУ. Вип. 1. Економічні науки. – Чернівці, 2005. – С. 8-19.
 29. Нікіфоров П.О., Івасюк С.І. Фінансовий контроль держави: інституціональний підхід, спадковість і новації у поглядах // Регіональна економіка. – 2005.  – № 2. – С.29-36.
 30. Нікіфоров П.О. Удосконалення фінансових відносин центру з регіонами та місцевим самоврядуванням  // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 254. Економіка. –Чернівці: Рута, 2005. – С. 20-23.
 31. Нікіфоров П.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління активами і пасивами банка // ХV  Міжн. науково-практ. конф. „Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації”. Матеріали.  – Чернівці: Рута, 2004. – С.355-356.
 32. Нікіфоров П.О. Моніторинг підприємств у системі НБУ: регіональний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 205. Економіка. –Чернівці: Рута, 2004.- С.43-45.
 33. Нікіфоров П.О., Івасюк С.І. Грошовий обіг як об’єкт економічного дослідження: системна логіка аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 195-196. Економіка. –Чернівці: Рута, 2004.- С.29-34.
 34. Нікіфоров П.О. Комарницький І.Ф. Інтернаціоналізація валют та проблеми курсоутворення в Україні // П’ятий конгрес міжнародної асоціації україністів. Соціально-гуманітарні науки. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 273-279.
 35. Нікіфоров П.О. Монетарні погляди Йозефа Шумпетера та проблеми формування кредитної політики в перехідній економіці України // ХIV міжн. науково-практ. конф. „Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України”. Матеріали. – Чернівці: Рута, 2003. – С.64-71.
 36. Нікіфоров П.О. Дилема „інфляція – економічне зростання”: взаємозв’язок теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені  Тараса Шевченка. Економіка. – 2003. – № 64-65. – С. 68-70.
 37. Нікіфоров П.О. Особливості функціонування банківської системи України як інституціонального механізму організації та регулювання грошового обігу // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 162. Економіка. – Чернівці, 2002. – С. 3-8.
 38. Нікіфоров П.О. Методологічні аспекти визначення вартості грошей // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. IV. – Чернівці, 2002. – С. 18-28.
 39. Нікіфоров П.О. Режим прямого таргетування інфляції – концептуальна основа дискреційної монетарної політики в сучасній Україні // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – С. 44-53.
 40. Нікіфоров П.О. Глобалізація грошових відносин і проблеми валютної політики України // Вісник Тернопільської академії народ. господарства. Вип. 8-1. – 2002. – С. 144-148.
 41. Нікіфоров П.О. Глобалізація в системі грошових відносин і нові підходи в регулюванні монетарної сфери світової економіки // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. Праць. Вип. 142. Економіка. – Чернівці, 2002. – С. 41-46.
 42. Нікіфоров П.О. Інституціональні чинники інфляції в Україні // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 139. Економіка. – Чернівці, 2002. – С. 9-13.
 43. Нікіфоров П.О. Проблеми та завдання кредитної політики як складової монетарної політики в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002.-  № 2. – С. 85-91.
 44. Нікіфоров П.О. Монетарна політика в сучасному економічному розвитку України: завдання, перспективи, проблеми // Науковий вісник Волинського держуніверсите-ту ім. Лесі Українки. Економічні науки. – 2002. – № 2. – С. 50-54.
 45. Нікіфоров П.О. До питання про фундаментальні основи монетарної політики в Україні або Окремі аспекти аналізу „Основних засад грошово-кредитної політики на 2002 рік” // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТАНГ. Вип. 11. – Тернопіль: „Економічна думка”. – 2002. – С. 23-27.
 46. Нікіфоров П.О. Фундаментальні засади грошово-кредитної політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2001.- № 4. – С. 88-94.
 47. Нікіфоров П.О. Взаємозв’язок грошового обігу, виробництва і рівня цін: теорія аналізу та специфіка українського варіанту // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2001.- № 2.– С. 173-178.
 48. Нікіфоров П.О. Нестабільність покупної спроможності грошей та монетарна специфіка сучасної української інфляції // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 113. Економіка. – Чернівці, 2001. – С. 16-22.
 49. Нікіфоров П.О. Цілі та інструменти  сучасної монетарної політики в Україні // Науковий вісник Волинського держуніверситет-ту ім. Лесі Українки. Економічні науки. № 4. – Луцьк, 2001. – С. 42-46.
 50. Нікіфоров П.О. Теоретико-методологічні аспекти формування грошово-кредитних інструментів регіонального розвитку // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 109-110. Економіка. – Чернівці, 2001. – С. 141-144.
 51. Нікіфоров П.О. Теоретичне обґрунтування регіонального аспекту розвитку банківської системи // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів в системі економічної політики в Україні Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. 2. – Чернівці, 2001. – С. 26-28.
 52. Нікіфоров П.О. Теоретичні проблеми визначення сутності грошей // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. 1. – Чернівці, 2001. – С. 32-37.
 53. Нікіфоров П.О. Трансмісійний механізм монетарної політики // Банківська справа. – 2001. – № 5. – С. 48-52.
 54. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. – № 12. – С.28-37.
 55. Нікіфоров П.О. Монетарна політика в системі економічної політики держави: теоретичні підходи та прикладні аспекти // Економіка України. – 2001. – № 10. – С. 25-31.
 56. Нікіфоров П.О. Ринкова трансформація економіки та макроекономічні пріоритети: проблеми українського варіанту // Україна на порозі ХХІ ст.: Економіка, державність.  Зб. наук. праць. – Вінниця, 2000. -Т. 1. – С.14-17.
 57. Нікіфоров П.О. Глобальна економіка та національна фінансова система: український контекст // ХІ міжн. наук.-практ. конф. „Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. Матеріали. – Чернівці, 2000. – Т.1. – С. 243-248.
 58. Нікіфоров П.О. Платіжна криза та проблеми її подолання в контексті монетарної політики в Україні // Регіональна економіка. – 2000. – № 2. – С. 25-31.
 59. Нікіфоров П.О. Монетарні погляди Й.А. Шумпетера: несхожий на інших неокласик, апологет кредиту // В кн.: „Йозеф Шумпетер та проблеми реформування економіки України”. – К.: Таксон, 2000. – С. 111-121.
 60. Нікіфоров П.О., Шинкарук Л.В. Спеціальні економічні зони як один з факторів залучення іноземних інвестицій // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 44. Економіка. – Чернівці, 1999. – С. 43 – 47.
 61. Нікіфоров П.О. Макроекономічна політика і структурна перебудова: оцінка концептуальних підходів в Україні // Х міжн. наук.-практ. конф. „Сучасна інноваційно-промислова політика України: Інвестиційні пріоритети та інфраструктури”. Доповіді. – Чернівці, 1999. – Т. 2. – С. 166-170.
 62. Нікіфоров П.О. Держава, фінансові ринки і підприємництво: проблеми взаємодії у вітчизняній економіці // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 44. Економіка. – Чернівці, 1999. – С. 142-145.
 63. Нікіфоров П.О., Кузьмук І.Я.. Теоретико-методологічні засади дослідження ролі іноземного банківського капіталу у розвитку банківської системи України//  Формування ринкової економіки в Україні. Зб. наук. праць Випуск 23.- Частина 2.- Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.- С.142-149.
 64. Нікіфоров П.О. Інституційна пастка України: національна економіка в олігархічній державі. // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: ЧНУ, 2016.
 65. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Імплементація модифікованої моделі кумулятивної побудови (modifiedbuild-upmethod, MBM) у процес оцінки ставки витрат на власний капітал вітчизняних корпорацій // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 79-97.
 66. Нікіфоров П.О., Кузьмук С.Г. Економічна людина та біхевіористична концепція теоретичних досліджень у фінансовій науці. //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць.Випуск 773-774. Економіка – Чернівці:ЧНУ, 2016, С. 3-7.
 67. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Напрями активізації участі громади міста в інноваційному розвитку території. //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць.Випуск 773-774. Економіка – Чернівці:ЧНУ, 2016, С. 110-114.
 68. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Інституційний підхід до аналізу платіжної системи як самостійної сфери економічних відносин. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту: – Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2016. – Випуск 2 (62). Економічні науки. – С. 108-115.
 69. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Публічне розміщення акцій, як перспективний механізм фінансового забезпечення вітчизняних корпорацій. // Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи. Монографія, за ред. д.е.н.,проф. Нікіфорова П.О. – Чернівці, Технодрук, – 2015.
 70. Нікіфоров П.О., Жилко С.Г. Фінансово-кредитний механізм забезпечення інвестицій у економіку Чернівецької області// Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS).  – Чернівці: ЧНУ, 2015. – с. 74-76
 71. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Теоретичні концепції впливу структури власності на ефективність функціонування корпорацій// Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодихучених (IC YESS). – Чернівці: ЧНУ, 2015. – с. 148-150.
 72. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Фінансова реструктуризація як спосіб подолання деформацій фінансових відносин корпорацій // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: Чернівецькийнац.. ун-т., 2014. – с. 69-78.
 73. Нікіфоров П.О. Форма організації фінансової науки та фінансової практики: теоретична концептуалізація фінансового знання та способи його реалізації// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014. – с. 3-9.
 74. Нікіфоров П.О. Фінансова наука і фінансова політика: концептуальний  характер фінансових теорій // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Матеріали XI Міжн.наук.-практконф. 30-31 жовтня 2014, м.Київ, присвяченої 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка та 70-річчя економічного факультету. – Київ, 2014. – С. 41-43

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України / кол. Монографія. За заг. ред.. П.О. Нікіфорова. – Чернівці: Технодрук, 2018.
 2. Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін: метод. вказівки / уклад.: Н.Л. Марусяк, П.О. Нікіфоров, Н.А. Бак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018
 3. Nikiforov Petro. Trust and values of consumers in the innovation system of relationship marketing// Економіка і фінанси: Науковий журнал – Випуск 4. – Дніпро,2018. – с.16-27. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecofin.at.ua/
 4. Nikiforov Petro. System of banking marketing: theoretical approaches and trends of modern practice// Глобальні та національні проблеми економіки: журнал – Випуск 21. – Миколаїв, 2018. – с.477-482. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-21-2018
 5. Нікіфоров П.О. Інституціональні реформи: теоретичний дискурс в українському контексті// Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травні 2018 р. Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія).– Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2018.- 156 с.- С.114-117. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econom.chnu.edu.ua/advert/materialy-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-strategiyi-ta-polityka-rozvytku-terytorij-mizhnarodni-natsionalni-regionalni-ta-lokalni-vyklyky
 6. Нікіфоров П.О. Вибір оптимального монетарного режиму в умовах фінансової нестабільності в Україні: пошуки компромісу – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2018. – с. 7-9
 7. Nikiforov Petro. Trust and values of consumers in the innovation system of relationship marketing// Економіка і фінанси: Науковий журнал – Випуск 4. – Дніпро,2018. – с.16-27 – http://ecofin.at.ua/ – https://journals.indexcopernicus.com (импакт-фактор 2016 ICV 74,6)
 8. Nikiforov Petro. System of banking marketing: theoretical approaches and trends of modern practice// Глобальні та національні проблеми економіки: журнал – Випуск 21. – Миколаїв, 2018. – с.477-482 – http://global-national.in.ua/issue-21-2018https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24788425&org=%20%20%20%20,p24788425,6.html
 9. Фінанси банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси : підручник для бакалаврів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2019. 296 с. (особисто: розділ 1. Гроші і кредит, с. 12-118).
 10. Фінанси банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підручник для бакалаврів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 264 с.
 11. Nikiforov Petro. Pochenchuk Galyna. Babukh Ilona Institutional changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of current trends development of financial marketing. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Вип. 1 с. 151-160 – DOI: http://doi.org/10/34025/2310-8185-2019-1/73/13