Нікіфоров Петро Опанасович

Посада: завідувач кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Нагороди:

 • Відмінник освіти України, 2005 рік.
 • Академік Академії наук  вищої  школи України.
 • Медаль «25 років  АН ВШ України (Рішення Президії АН ВШ України від 01.12.2017 р.)
 • Почесна відзнака Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»

Деталізована інформація: У 1982 році закінчив економічний факультет Московського державного університету імені Ломоносова за спеціальністю «Політична економія». Працює в університеті з 1982 року спочатку асистентом кафедри політичної економії, потім доцентом кафедри економічної теорії та менеджменту, а згодом професором, завідувачем кафедри фінансів, з вересня 2006 року по  квітень 2015 року – декан економічного факультету.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.01 – політична економія
Тема роботи – „Безпосередньо суспільний характер соціалістичного виробництва: зміст та процес розвитку”
Науковий керівник – д.е.н.,  професор, академік НАН України Чухно А.А.
Установа, де проведено захист – Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка

Докторська дисертація:
Спеціальність – 08.01.01. – економічна теорія
Тема роботи – „Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки”
Науковий консультант – д.е.н., професор, академік НАН України Чухно А.А.
Установа, де проведено захист – Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Наукові інтереси: Теорія та методологія організації фінансів, Дослідження монетарної сфери економіки.

Курси, що читає: Теорія публічних фінансів», «Управління публічними фінансами», «Місцеві фінанси та бюджетування», «Методика викладання фахових дисциплін»,  «Проблеми фіскальної та монетарної політики в Україні».

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail (кафедра): p.nikiforov@chnu.edu.ua

Опубліковано понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій. 

Список наукових та науково-методичних публікацій за останні десять років:

2021 рік

 1. Kraus K., Kraus N., Nikiforov, P., Pochenchuk, G., BabukhI. (2021).Information and Digital Development of Higher Education in the Conditions of Innovatyzation Economy of Ukraine. WSEAS Transactionson Environment and Development,Vol. 17, Art. #64. рр. 659-671.URL: https://wseas.com/journals/ead/2021/b305115-652.pdf DOI: 10.37394/232015.2021.17.64
 2. Нікіфоров П.О., Качур Т.І. Реалізація концепції поведінкових фінансів у дослідженні трансформацій у сфері публічних фінансів. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка. Вип.830. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2021. С. 37-44. URL :http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/147/109.
 3. Nikiforov P., Pochenchuk G.,Babukh I.Innovation in the market of financial services of the digital economy:general trends and prospects.Причорноморські економічні студії. Науковий журнал.Вип.62. 2021. С. 129-136.URL : bses.in.ua/journals/2021/62_2021/23.pdf.
 4. Нікіфоров П.О.,Ткач Є.В. Проблеми фіскальної та монетарної політики. Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами : мікро-і макрорівень : підручник для магістрів / за ред. проф. Нікіфорова П.О., доц. Бак Н.А. Чернівці : Чернівец. нац.  н-т ім. Юрія Федьковича, 2021. С.293-335.
 5. Нікіфоров П.О. Цифровізація сучасної освіти: філософсько-антропологічний вимір. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2021. 932 с.URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/schedConf/presentations.
 6. Нікіфоров П.О., Нікіфоров П.С. Інституціональні трансформації публічних фінансів України: роль і значення фіскальних правил. Економіка в контексті глобальних викликів суспільства : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24 квітня 2021 року). Східно-український інститут економіки та управління.Запоріжжя: ГО «СТЕУ», 2021.  С.59-61.
 7. Nikiforov P., Kretsu I. Credit support of agriculture of Ukraine : problems and prospects. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки в контексті міжнародного співробітництва:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27 лютого 2021 року) /ГО «Львівська економічна фундація». Львів : ЛЕФ, 2021. С.49-53.
 8. Нікіфоров П.О. Інститути в системі фіскальних правил: український дискурс. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. С.57-59.
 9. Нікфорв П.О., Ткач Є.В., Нікфорв П.С. НОВІ ЦИФРОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ \ International scientific conference “Development of modern economic science in the context of digitalization” : conference proceedings, December 3–4, 2021. Riga, the Republic of Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 164 pages
 10. П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач. Організація та фінансування власного бізнесу : методичні рекомендації / Укл.: П.О. Нікіфоров, Є.В. Ткач. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. 2021. – 56 с.

2020 рік

 1. Нікіфоров П.О. Морально-етичний дискурс в економічних дослідженнях як об’єктивна вимога розвитку науки. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки: монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. С. 106-112.
 2. Нікіфоров П.О. Координація фіскальної та монетарної політики України:  інституціональний вимір проблем і перспектив.Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України: монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук.  Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С.211-226.
 3. Нікіфоров П., Павлович Л. Надходження від оподаткування доходів населення як основа фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад України. StudiumEuropysrodkowejiwschodniej.Kutno: WydanictwoWyzszejSzkolyGospodarkiKrajowejwKutnieWydsialStudiowEuropejskich, 2020. С.189-206.
 4. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babuch I. PrioritiesininstitutionaltransformationofeconomyofmodernUkraine. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. Вип. 1 (75). Ч. 1. 2020. С. 7-12. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-1.
 5. Nikiforov P., Kinashchuk S., Babuch I. FinTech as a driverfortoday’sfinancialmarkettransformations: theUkrainiancontext. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Вип. 51. 2020. С. 189-194. http://bses.in.ua/journals/2020/51_2020/32.pdf.
 6. Nikiforov P., Babukh I., VenherYe.  FinTech servicesmarketinUkraine: currentsituation, problemsandprospects. Ефективна економіка.  Вип. 8. 2020. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8093.
 7. Нікіфоров П.О. Фінансова глобалізація та новий світовий фінансовий порядок: окремі теоретичні концепти. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = TransformationofSystemofInternational, National, andLocalMarkets: матеріалиМіжн. наук.-практ. конференції (29-30 квітня – 1 травня 2020 року). Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 124-127.
 8. Краус Н.М., Нікіфоров П.О., Краус К.М.,  Поченчук Г.М. Фінансові інструменти економічного розвитку: навчально-методичний посібник. К. : Аграр Медіа Груп, 2020. 210 с.
 9. Краус Н.М., Нікіфоров П.О., Краус  К.М., Осецький В.Л. Методика викладання фахових дисциплін: навчально-методичний посібник. К. : Аграр Медіа Груп, 2020. 205 с.

2019 рік

 1. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babuch I.  Institutional changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of current trends development of financial marketing Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. Економічні науки. Вип. I (73), 2019. C. 150-161. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2019-1.73.13
 2. Нікіфоров П.О. Роль і значення інститутів фінансової системи в економічному зростанні економіки : теоретичний дискурс. Фінансові інструменти сталого розвитку : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (17 квітня 2019 року). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 188 с. С. 10-14.
 3. Нікіфоров П.О., Ткач Є.В.  Гроші і кредит. Фінанси, банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси: підручник для бакалаврів  / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 296 с.
 4. Дипломна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» : метод. рекомендації / уклад.: Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Марусяк Н.Л., Третякова О.В. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 52 с.

2018 рік

 1. Нікіфоров П.О. Інституціональний вимір трансформаційних процесів у фінансовій системі України: теоретичні підходи та прикладні аспекти. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг.ред. П.О.Нікіфорова. Чернівці : Технодрук, 2018. 348 с. С.10-26.
 2. Nikiforov Petro, Babuh Ilona. System of banking marketing: theoretical approaches and trends of modern practice. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 21. С. 477-482. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018 https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24788425&org=%20%20%20%20,p24788425,6.html.
 3. Нікіфоров П.О. Вибір оптимального монетарного режиму в умовах фінансової нестабільності в Україні: пошуки компромісу. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали 1 Міжн. науково-практичної конференції (20 березня 2018 року). Чернівці: Черн. нац. ун-тет,2018. 240 с. С. 7-9.
 4. Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін: методичні вказівки / укл. Н.Л. Марусяк, П.О. Нікіфоров, Н.А. Бак, Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 48 с. https://drive.google.com/open?id=16R91kd1tHQIztX937Uwu8crLsCYbHn9I

2017 рік

 1. Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів : методичні вказівки / укл. Н.А. Бак, П.О. Нікіфоров, Н.Л. Марусяк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 48 с. https://drive.google.com/open?id=1a2pmD3HH8HUZTBICu5R7965Cja3lWSsz

2016 рік

 1. Нікіфоров П.О., Кузьмук С.Г. Економічна людина та біхевіористична концепція теоретичних досліджень у фінансовій науці. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2016. Випуск 773-774. С. 3-7. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/visnyk-773-774.pdf
 2. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Інституційний підхід до аналізу платіжної системи як самостійної сфери економічних відносин. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2016. Випуск 2 (62). Економічні науки. С. 108-115. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_2_12.
 3. Нікіфоров П.О. Імплементація модифікованої моделі кумулятивної побудови (Modifiedbuild-upmethod, MBM) упроцес оцінювання ставки витрат на власний капітал вітчизняних корпорацій /П.О. Нікіфоров, В.О. Семенюк// Науково-теоретичний, інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України «Фінанси України» №9.-2016.-С.79-97
 4. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Напрями активізації участі громади міста в інноваційному розвитку міста. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2016. Випуск 773-774. С. 110-114. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/visnyk-773-774.pdf
 5. Нікіфоров П.О. Інституційна пастка України: національна економіка в олігархічній державі. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція (20-22 травня 2016 року). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 172 с. С. 49-50.

2015 рік

 1. Petro Nikiforow, Roman Harat. EKONOMICZNE REFORMY NA UKRAINIE JAKO CZYNNIK BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO. ANTE PORTAS Studian nad Bezpieczenstwem Kryzys ukrainskii i jego  znaczenie dla bezpieczenstwa miedzynarodowego aspekty ekonomiczno-poityczne.   ISSN 2353-6306. Rok 2015. NR 2(5).
 2. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст: монографія. Чернівці: Технодрук. 2015.  204 с.
 3. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Публічне розміщення акцій як перспективний механізм фінансового забезпечення вітчизняних корпорацій. Розділ в колективній монографії «Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи»: монографія / за ред. проф. П.О. Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 384 с.

2014 рік

 1. Нікіфоров П.О., Черватюк М.В. Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки: монографія / авторський колектив за ред. Нікіфорова П.О., Черватюк М.В ЧТЕІ КНТЕУ. Чернівці: «Місто», 2014. 208 с.
 2. Нікіфоров П.О.  Фінансова наука і фінансова політика: концептуальний  характер фінансових теорій. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Матеріали XI Міжн.наук.-практ. конф. 30-31 жовтня 2014, м. Київ, присвяченої 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка та 70-річчя економічного факультету. Київ, 2014.
 3. Нікіфоров П.О. Форми організації Фінансової науки та фінансової практики: теоретична концептуалізація фінансового знання та способи його реалізації . Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. 2014. Вип. 694-695. С. 3-9.
 4. Нікіфоров П.О.,  Семенюк В.О. Фінансова реструктуризація як спосіб подолання деформацій фінансових відносин корпорацій. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Вип. 681. Економіка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014. С.69-78.
 5. Никифоров П.А., Рассказов А.В. Эффективность использования трудовых ресурсов: оценка работников на предприятии. Регион: экономика и финансы. Сб. статей по материалам Межд. наук.-практ.конф. Социально-экономические процессы в регионе: тенденции развития и механизмы управления, 20 мая 2014 г. Москва: Научная библиотека. 2014. С.220-225.
 6. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Нові бюджетні відносини між регіонами. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: Матеріали наук.-практ. круглого столу, 17-18 жовтня 2014 року. Чернівці: ЧНУ, 2014. 58 с.

2013 рік

 1. Petro Nikiforow,  Ilona Babuch. Фінансове запозичення розвитку міст в Україні : проблеми та перспективи. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS:   Spis tresci I. 2013.  Sectio A. P. 33-49.
 2. Нікіфоров П.О., Циганкова О.Б. Вдосконалення платіжної системи в Україні як необхідна умова забезпечення фінансової безпеки країни. Фінансова безпека України : проблеми та пріоритети забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конференції 16-18 травня 2013 р. ПВНЗ «Галицька академія». м. Івано-Франківськ, 2013. С.107-112.

2012 рік

 1. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Теорія і практика муніципальних запозичень : спроба критичного аналізу та перспективи України. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Вип.592. Економіка. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. С.129-133.
 2. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред. Галушки З.І. Чернівці: ЧНУ, 2012. 350 с. Рекомендовано МОН України.

2011 рік

 1. Йозеф Алоїз Шумпетер : Праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред. та авт. вступ. статті : П.О.Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 136 с.
 2. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Методологічні основи інституційного аналізу структури фінансового ринку України. Інституційний механізм сталого розвиту України  в умовах відкритої економіки»: монографія /  за заг. ред. доц. Запухляка В.М. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 248 с.
 3. Нікіфоров П.О., Махній Т.М., Стець О.В. Практикум з менеджменту : навч. посібник.  Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. 248 с. Рекомендовано МОН України.
 4. Нікіфоров П.О., Махній Т.М., Стець О.В. Практикум з маркетингу: навч. посібник.  Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. 200 с. Рекомендовано МОН України.
 5. Нікіфоров П.О., Швець Н.Р. Монетарна політика та банківський нагляд в Україні : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 335 с.
 6. Нікіфоров П.О., Кузьмук І.Я. Теоретико-методологічні засади дослідження ролі іноземного банківського капіталу у розвитку банківської системи України.  Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць Випуск 23. Ч. 2. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. С.142-149.

Основні публікації за 2000-2010 роки

 Монографії, підручники

 1. Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки. В кн.: „Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. Монографія / за ред.  Лук’яненка Д.Г. Київ: КНЕУ, 2001.  538 с. С. 430-443.
 2. Теорія та методологія регулювання грошового обігу: монографія. Чернівці: Рута, 2002.  327 с.
 3. Грошовий обіг і особливості сучасної монетарної політики: український контекст. В кн.: Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика. Монографія / За ред. д-ра екон. наук. проф. Комарницького І.Ф. Чернівці, 2003.  216 с. С.126-169.
 4. Трансформація  економіки України у глобальному економічному середовищі / за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Ф. Комарницького. Чернівці, 2006. 272 с.
 5. Економічна теорія: курс лекцій / за ред. Комарницького І.Ф. Чернівці: Рута, 2006. 332с.
 6. Галушка З.І., Комарницький І.Ф., Нікіфоров П.О. Економічна теорія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Чернівці: Рута 2007. 300 с.Рекомендовано МОН України
 7. Економічна теорія : підручник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / за ред. І.Ф. Комарницького.  Чернівці: Рута, 2008. 431 с.
 8. Нікіфоров П.О., Махній Т.М., Стець О.В. Практикум з аналізу економіки підприємства навч. посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. 228 с. Рекомендовано МОН України

Наукові статті та тези:

 1. П. Нікіфоров, Є.Ткач Вплив світової фінансово-економічної кризи на макроекономічну ситуацію в Україні  // Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. Львів: ЛНУ ім. І. Франка,  2010. –  С. 342-347.
 2. Нікіфоров П.О., Мельник О.Я. Переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2.- С 93-96.
 3. Нікіфоров П.О., Ткач Є.В. Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу // Інституційна природа ринкових трансформацій. Матеріали ХІХ міжн. наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009р.) – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С.99-101.
 4. Нікіфоров П.О., Швець Н.Р. Визначення проблемних банків у сучасні практиці банківського нагляду // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. Вип.19. – С 96-102.
 5. Нікіфоров П.О. Вольська А.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям // Фінанси України. –2008.– № 10. – С.22-30.
 6. Нікіфоров П.О., Гладчук О.М. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні та світі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. Вип.ІV. Т. 1. Івано-Франківськ ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С.61-65.
 7. Нікіфоров ПО., Кравець В.І. Інституціональні чинники впливу держави на ринок цінних паперів. // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук.праць. Вип.367. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 34-38.
 8. Нікіфоров П., Швець Н. Формування нової парадигми банківського нагляду в Україні // Банківська справа. – № 4.- 2008.- С. 3 -11
 9. Нікіфоров П.О., Дамян А.С. Фінансові відносини центру з регіонами в контексті незалежності місцевого самоврядування. // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Т.2. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 348с.
 10. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Чинники активізації транскордонного співробітництва в регіоні. //  Регіональна економіка. – Науково-практичний журнал. – № 1 (43). – 2007 р.
 11. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку. // Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка. – Економіка. – 90/2006.¬ С.9-11.
 12. Нікіфоров П.О., Сорочан А.В. Проблеми інституціонального реформування системи управління  державним боргом в Україні. // Праці міжнародної науково-практичної конференції  „Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки”. – Чернівці, 2006.
 13. Нікіфоров П.О., Кучерівська С.С. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії // Фінанси України. – 2006.- № 5.- С.86-90.
 14. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України // Економічна теорія. – 2006.- № 2. – С. 74-86.
 15. Нікіфоров П.О, Сорочан О.В.  Податково-бюджетний механізм стимулювання державної підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 281. Економіка. –Чернівці: Рута, 2006.- С. 47-52.
 16. I. Komarnitskyj  P. Nikiphorov European vector in social politic  in Ukraine (І.Комарницький,  П.Нікіфоров  Європейський вектор соціальної політики в Україні // Матеріали міжнародної конференції. – Варшава, 2006.– с.189-193.
 17. Нікіфоров П.О. Фінансовий інститут як соціальна форма діяльності: методологічні аспекти аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 233. Економіка. – Чернівці: Рута, 2005.- С. 43-47.
 18. Нікіфоров П.О., Ткач Є.В., Гуцул А.В. Особливості грошово-кредитної політики в Україні // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. IV (Частина II). Економічні науки. –  Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С. 43-54.
 19. Нікіфоров П.О., Третякова О.В. Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіону // ХVI міжн. науково-практ. конф. „Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону // Матеріали. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 364-365.
 20. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Євроцентризм як напрямок інтеграційної стратегії  України: позитивні  і негативні аспекти // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. IV (Частина I). Економічні науки. –  Чернівці,: АНТ Лтд, 2005. – С.18-28.
 21. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Роль грошового ринку в фінансово-економічному механізмі стимулювання економічної діяльності // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2005.- № 7. – Львів: ЛДФА, 2005. – С. 69-75.
 22. Нікіфоров П.О. Концептуальний характер фінансових теорій // Науковий вісник ЧТЕІ- КНТЕУ. Вип. 1. Економічні науки. – Чернівці, 2005. – С. 8-19.
 23. Нікіфоров П.О., Івасюк С.І. Фінансовий контроль держави: інституціональний підхід, спадковість і новації у поглядах // Регіональна економіка. – 2005.  – № 2. – С.29-36.
 24. Нікіфоров П.О. Удосконалення фінансових відносин центру з регіонами та місцевим самоврядуванням  // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 254. Економіка. –Чернівці: Рута, 2005. – С. 20-23.
 25. Нікіфоров П.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління активами і пасивами банка // ХV  Міжн. науково-практ. конф. „Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації”. Матеріали.  – Чернівці: Рута, 2004. – С.355-356.
 26. Нікіфоров П.О. Моніторинг підприємств у системі НБУ: регіональний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 205. Економіка. –Чернівці: Рута, 2004.- С.43-45.
 27. Нікіфоров П.О., Івасюк С.І. Грошовий обіг як об’єкт економічного дослідження: системна логіка аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 195-196. Економіка. –Чернівці: Рута, 2004.- С.29-34.
 28. Нікіфоров П.О. Комарницький І.Ф. Інтернаціоналізація валют та проблеми курсоутворення в Україні // П’ятий конгрес міжнародної асоціації україністів. Соціально-гуманітарні науки. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 273-279.
 29. Нікіфоров П.О. Монетарні погляди Йозефа Шумпетера та проблеми формування кредитної політики в перехідній економіці України // ХIV міжн. науково-практ. конф. „Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України”. Матеріали. – Чернівці: Рута, 2003. – С.64-71.
 30. Нікіфоров П.О. Дилема „інфляція – економічне зростання”: взаємозв’язок теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені  Тараса Шевченка. Економіка. – 2003. – № 64-65. – С. 68-70.
 31. Нікіфоров П.О. Особливості функціонування банківської системи України як інституціонального механізму організації та регулювання грошового обігу // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 162. Економіка. – Чернівці, 2002. – С. 3-8.
 32. Нікіфоров П.О. Методологічні аспекти визначення вартості грошей // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. IV. – Чернівці, 2002. – С. 18-28.
 33. Нікіфоров П.О. Режим прямого таргетування інфляції – концептуальна основа дискреційної монетарної політики в сучасній Україні // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – С. 44-53.
 34. Нікіфоров П.О. Глобалізація грошових відносин і проблеми валютної політики України // Вісник Тернопільської академії народ. господарства. Вип. 8-1. – 2002. – С. 144-148.
 35. Нікіфоров П.О. Глобалізація в системі грошових відносин і нові підходи в регулюванні монетарної сфери світової економіки // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. Праць. Вип. 142. Економіка. – Чернівці, 2002. – С. 41-46.
 36. Нікіфоров П.О. Інституціональні чинники інфляції в Україні // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 139. Економіка. – Чернівці, 2002. – С. 9-13.
 37. Нікіфоров П.О. Проблеми та завдання кредитної політики як складової монетарної політики в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002.-  № 2. – С. 85-91.
 38. Нікіфоров П.О. Монетарна політика в сучасному економічному розвитку України: завдання, перспективи, проблеми // Науковий вісник Волинського держуніверсите-ту ім. Лесі Українки. Економічні науки. – 2002. – № 2. – С. 50-54.
 39. Нікіфоров П.О. До питання про фундаментальні основи монетарної політики в Україні або Окремі аспекти аналізу „Основних засад грошово-кредитної політики на 2002 рік” // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТАНГ. Вип. 11. – Тернопіль: „Економічна думка”. – 2002. – С. 23-27.
 40. Нікіфоров П.О. Фундаментальні засади грошово-кредитної політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2001.- № 4. – С. 88-94.
 41. Нікіфоров П.О. Взаємозв’язок грошового обігу, виробництва і рівня цін: теорія аналізу та специфіка українського варіанту // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2001.- № 2.– С. 173-178.
 42. Нікіфоров П.О. Нестабільність покупної спроможності грошей та монетарна специфіка сучасної української інфляції // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 113. Економіка. – Чернівці, 2001. – С. 16-22.
 43. Нікіфоров П.О. Цілі та інструменти  сучасної монетарної політики в Україні // Науковий вісник Волинського держуніверситет-ту ім. Лесі Українки. Економічні науки. № 4. – Луцьк, 2001. – С. 42-46.
 44. Нікіфоров П.О. Теоретико-методологічні аспекти формування грошово-кредитних інструментів регіонального розвитку // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 109-110. Економіка. – Чернівці, 2001. – С. 141-144.
 45. Нікіфоров П.О. Теоретичне обґрунтування регіонального аспекту розвитку банківської системи // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів в системі економічної політики в Україні Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. 2. – Чернівці, 2001. – С. 26-28.
 46. Нікіфоров П.О. Теоретичні проблеми визначення сутності грошей // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. 1. – Чернівці, 2001. – С. 32-37.
 47. Нікіфоров П.О. Трансмісійний механізм монетарної політики // Банківська справа. – 2001. – № 5. – С. 48-52.
 48. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. – № 12. – С.28-37.
 49. Нікіфоров П.О. Монетарна політика в системі економічної політики держави: теоретичні підходи та прикладні аспекти // Економіка України. – 2001. – № 10. – С. 25-31.
 50. Нікіфоров П.О. Ринкова трансформація економіки та макроекономічні пріоритети: проблеми українського варіанту // Україна на порозі ХХІ ст.: Економіка, державність.  Зб. наук. праць. – Вінниця, 2000. -Т. 1. – С.14-17.
 51. Нікіфоров П.О. Глобальна економіка та національна фінансова система: український контекст // ХІ міжн. наук.-практ. конф. „Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. Матеріали. – Чернівці, 2000. – Т.1. – С. 243-248.
 52. Нікіфоров П.О. Платіжна криза та проблеми її подолання в контексті монетарної політики в Україні // Регіональна економіка. – 2000. – № 2. – С. 25-31.
 53. Нікіфоров П.О. Монетарні погляди Й.А. Шумпетера: несхожий на інших неокласик, апологет кредиту // В кн.: „Йозеф Шумпетер та проблеми реформування економіки України”. – К.: Таксон, 2000. – С. 111-121.