nikiforov

Нікіфоров Петро Опанасович

Посада: завідувач кафедри фінансів і кредиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор
Нагороди – відмінник освіти України, 2005 рік.

Академік Академії наук  вищої  школи України.

Деталізована інформація: У 1982 році закінчив економічний факультет Московського державного університету імені Ломоносова за спеціальністю «Політична економія». Працює в університеті з 1982 року спочатку асистентом кафедри політичної економії, потім доцентом кафедри економічної теорії та менеджменту, а згодом професором, завідувачем кафедри фінансів, з 1.09.2006 року – декан економічного факультету.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.01 – політична економія
Тема роботи – „Безпосередньо суспільний характер соціалістичного виробництва: зміст та процес розвитку”
Науковий керівник – д.е.н.,  професор, академік НАН України Чухно А.А.
Установа, де проведено захист – Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка

Докторська дисертація:
Спеціальність – 08.01.01. – економічна теорія
Тема роботи – „Регулювання грошового обігу в умовах ринкової трансформації економіки”
Науковий консультант – д.е.н., професор, академік НАН України Чухно А.А.
Установа, де проведено захист – Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Наукові інтереси: Теорія та методологія організації фінансів, Дослідження монетарної сфери економіки.

Курси, що читає: Гроші і кредит, Проблеми фіскальної і монетарної політики, Історія фінансової науки, Методологія наукових досліджень

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail (кафедра): p.nikiforov@chnu.edu.ua
e-mail (секретар): sekr.chnu@gmail.com

Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій. У тому числі:
Індивідуальна монографія: Теорія та методологія регулювання грошового обігу: монографія // Чернівці: Рута, 2002. – 327с.


Розділи в колективних монографіях:

 1. Нікіфоров П.О. Морально-етичниий дискурс в економічних дослідженнях як об’єктивна вимога розвитку науки. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / за заг. ред. З.І.Галушки. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020.- 408 с. – С.106-112.
 2. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міст – Чернівці: Технодрук, – Монографія. – 2015. – 204с.
 3. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / За ред. П.О.Нікіфорова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 384 с.
 4. НікіфоровП.О., ЧерватюкМ.В. Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки: – Чернівці: ,,Місто’’.- Монографія. – 2014. – 208с.
 5. Нікіфоров П.О., Кравець. В.І. Методологічні основи інституційного аналізу структури фінансового ринку України. Розділ в колективній монографії «Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки»: Монографія / [за заг. ред.. доц.. Запухляка В.М.] – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – 248 с.
 6. Теорія і практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред.: П.О. Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244 с.
 7. Йозеф Алоїз Шумпетер : Праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред. та авт. вступ. статті : П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 136 с.
 8. Трансформація  економіки України у глобальному економічному середовищі/ За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Ф. Комарницького. – Чернівці, 2006. – 272 с.
 9. Грошовий обіг і особливості сучасної монетарної політики: український контекст. В кн.: Становлення ринкового механізму в Україні: теорія та практика. Монографія / За ред. д-ра екон. наук. проф. Комарницького І.Ф. – Чернівці, 2003. – 216 с. (С.126-169).
 10. Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки // В кн.: „Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. Монографія / за ред.  Лук’яненка Д.Г.- Київ: КНЕУ, 2001. – 538 с.-С.430-443.
 11. Развитие обобществления труда и реализация экономических интересов „Закономерности развития социалистического общественного труда” Депонировано В ИНИОН 21.06.89г. № 38475.

Розділи в кафедральних підручниках та посібниках:

 1. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред.. Галушки З.І. – Чернівці: ЧНУ, 2012.- 350 с. Рекомендовано МОН України
 2. Економічна теорія: Підручник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. І.Ф. Комарницького. – Чернівці: Рута, 2008. – 431 с.
 3. Економічна теорія: Курс лекцій / За ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2006. – 332с.
 4. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. Чернівці, 1996. – 208 с.

Навчально-методичні посібники та підручники:

 1. Краус Н.М., Нікіфоров П.О., Краус  К.М.,  Осецький В.Л.  Методика викладання фахових дисциплін : навчально-методичний посібник. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2020.- 205 с.
 2. Краус Н.М., Нікіфоров П.О., Краус К.М.,  Поченчук Г.М.  Фінансові інструменти економічного розвитку : навчально-методичний посібник. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2020. – 210 с.
 3. Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів: метод. вказівки / уклад.: Н.А. Бак, П.О. Нікіфоров, Н.Л. Марусяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 48с.
 4. Нікіфоров П.О., Швець Н.Р. Монетарна політика та банківський нагляд в Україні : навч. посібник / П.О. Нікіфоров, Н. Р.Швець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.- 335 с.
 5. Нікіфоров П.О., Махній Т.М., Стець О.В. Практикум з маркетингу : навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 200 с. Рекомендовано МОН України
 6. Нікіфоров П.О., Махній Т.М., Стець О.В. Практикум з менеджменту : навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011.- 248с. Рекомендовано МОН України
 7. Нікіфоров П.О., Махній Т.М., Стець О.В. Практикум з аналізу економіки підприємства навч.посібник.- Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010.- 228 с. Рекомендовано МОН України
 8. Галушка З.І., Комарницький І.Ф., Нікіфоров П.О. Економічна теорія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– Чернівці: Рута – 2007. – 300с. Рекомендовано МОН України

Наукові статті та тези доповідей за останні роки:

 1. Нікіфоров П.О.  Фінансова наука і фінансова політика: концептуальний  характер фінансових теорій // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Матеріали XI міжн.наук.-практ конф. 30-31 жовтня 2014, м.Київ, присвяченої 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка та 70-річчя економічного факультету. – Київ, 2014.
 2. Нікіфоров П.О. Форми організації Фінансової науки та фінансової практики  : теоретична концептуалізація фінансового знання та способи його реалізації  / П.О.Нікіфоров // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Вип.694-695. – Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014.- С.3-9.
 3. Нікіфоров П.О. Фінансова реструктуризація як спосіб подолання деформацій фінансових відносин корпорацій / П.О.Нікіфоров, В.О.Семенюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць. Вип. 681.- Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2014.- С.69-78.
 4. Нікіфоров П.О. Вдосконалення платіжної системи в Україні як необхідна умова забезпечення фінансової безпеки країни / Нікіфоров П.О., Циганкова О.Б. // Фінансова безпека України : проблеми та пріоритети забезпечення : зб. наук.праць за матеріалами наук.-практ. конференції 16-18 травня 2013 р.- ПВНЗ «Галицька академія».- м. Івано-Франківськ, 2013.- С.107-112.
 5. Petro Nikiforow  Фінансове запозичення розвитку міст в Україні : проблеми та перспективи /  Petro Nikiforow, Ilona Babuch //  ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS :   Spis tresci I / 2013 /  Sectio A. –   P. 33-49.
 6. Нікіфоров П.О. Теорія і практика муніципальних запозичень: спроба критичного аналізу та перспективи України / П.О.Нікіфоров, І.Б.Бабух // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наукових праць.Вип.592.- Економіка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012.- С.129-133
 7. П.Нікіфоров, Є.Ткач Вплив світової фінансово-економічної кризи на макроекономічну ситуацію в Україні  // Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. Львів: ЛНУ ім. І. Франка,  2010. –  С. 342-347.
 8. Нікіфоров П.О., Мельник О.Я. Переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2.- С 93-96.
 9. Нікіфоров П.О., Ткач Є.В. Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу // Інституційна природа ринкових трансформацій. Матеріали ХІХ міжн. наук.-практ. конф. (15-16 жовтня 2009р.) – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С.99-101.
 10. Нікіфоров П.О., Швець Н.Р. Визначення проблемних банків у сучасні практиці банківського нагляду // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. Вип.19. – С 96-102.
 11. Нікіфоров П.О. Вольська А.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям // Фінанси України. –2008.– № 10. – С.22-30.
 12. Нікіфоров П.О., Гладчук О.М. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні та світі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. Вип.ІV. Т. 1. Івано-Франківськ ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – С.61-65.
 13. Нікіфоров ПО., Кравець В.І. Інституціональні чинники впливу держави на ринок цінних паперів. // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук.праць. Вип.367. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 34-38.
 14. Нікіфоров П., Швець Н. Формування нової парадигми банківського нагляду в Україні // Банківська справа. – № 4.- 2008.- С. 3 -11
 15. Нікіфоров П.О., Дамян А.С. Фінансові відносини центру з регіонами в контексті незалежності місцевого самоврядування. // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Т.2. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 348с.
 16. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Чинники активізації транскордонного співробітництва в регіоні. //  Регіональна економіка. – Науково-практичний журнал. – № 1 (43). – 2007 р.
 17. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку. // Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка. – Економіка. – 90/2006.¬ С.9-11.
 18. Нікіфоров П.О., Сорочан А.В. Проблеми інституціонального реформування системи управління  державним боргом в Україні. // Праці міжнародної науково-практичної конференції  „Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки”. – Чернівці, 2006.
 19. Нікіфоров П.О., Кучерівська С.С. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії // Фінанси України. – 2006.- № 5.- С.86-90.
 20. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України // Економічна теорія. – 2006.- № 2. – С. 74-86.
 21. Нікіфоров П.О, Сорочан О.В.  Податково-бюджетний механізм стимулювання державної підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 281. Економіка. –Чернівці: Рута, 2006.- С. 47-52.
 22. I. Komarnitskyj  P. Nikiphorov European vector in social politic  in Ukraine (І.Комарницький,  П.Нікіфоров  Європейський вектор соціальної політики в Україні // Матеріали міжнародної конференції. – Варшава, 2006.– с.189-193.
 23. Нікіфоров П.О. Фінансовий інститут як соціальна форма діяльності: методологічні аспекти аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 233. Економіка. – Чернівці: Рута, 2005.- С. 43-47.
 24. Нікіфоров П.О., Ткач Є.В., Гуцул А.В. Особливості грошово-кредитної політики в Україні // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. IV (Частина II). Економічні науки. –  Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С. 43-54.
 25. Нікіфоров П.О., Третякова О.В. Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіону // ХVI міжн. науково-практ. конф. „Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону // Матеріали. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 364-365.
 26. Нікіфоров П.О., Чемісова Н.А. Євроцентризм як напрямок інтеграційної стратегії  України: позитивні  і негативні аспекти // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. IV (Частина I). Економічні науки. –  Чернівці,: АНТ Лтд, 2005. – С.18-28.
 27. Нікіфоров П.О., Кравець В.І. Роль грошового ринку в фінансово-економічному механізмі стимулювання економічної діяльності // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2005.- № 7. – Львів: ЛДФА, 2005. – С. 69-75.
 28. Нікіфоров П.О. Концептуальний характер фінансових теорій // Науковий вісник ЧТЕІ- КНТЕУ. Вип. 1. Економічні науки. – Чернівці, 2005. – С. 8-19.
 29. Нікіфоров П.О., Івасюк С.І. Фінансовий контроль держави: інституціональний підхід, спадковість і новації у поглядах // Регіональна економіка. – 2005.  – № 2. – С.29-36.
 30. Нікіфоров П.О. Удосконалення фінансових відносин центру з регіонами та місцевим самоврядуванням  // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 254. Економіка. –Чернівці: Рута, 2005. – С. 20-23.
 31. Нікіфоров П.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління активами і пасивами банка // ХV  Міжн. науково-практ. конф. „Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації”. Матеріали.  – Чернівці: Рута, 2004. – С.355-356.
 32. Нікіфоров П.О. Моніторинг підприємств у системі НБУ: регіональний аспект // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 205. Економіка. –Чернівці: Рута, 2004.- С.43-45.
 33. Нікіфоров П.О., Івасюк С.І. Грошовий обіг як об’єкт економічного дослідження: системна логіка аналізу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 195-196. Економіка. –Чернівці: Рута, 2004.- С.29-34.
 34. Нікіфоров П.О. Комарницький І.Ф. Інтернаціоналізація валют та проблеми курсоутворення в Україні // П’ятий конгрес міжнародної асоціації україністів. Соціально-гуманітарні науки. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 273-279.
 35. Нікіфоров П.О. Монетарні погляди Йозефа Шумпетера та проблеми формування кредитної політики в перехідній економіці України // ХIV міжн. науково-практ. конф. „Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України”. Матеріали. – Чернівці: Рута, 2003. – С.64-71.
 36. Нікіфоров П.О. Дилема „інфляція – економічне зростання”: взаємозв’язок теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені  Тараса Шевченка. Економіка. – 2003. – № 64-65. – С. 68-70.
 37. Нікіфоров П.О. Особливості функціонування банківської системи України як інституціонального механізму організації та регулювання грошового обігу // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 162. Економіка. – Чернівці, 2002. – С. 3-8.
 38. Нікіфоров П.О. Методологічні аспекти визначення вартості грошей // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. IV. – Чернівці, 2002. – С. 18-28.
 39. Нікіфоров П.О. Режим прямого таргетування інфляції – концептуальна основа дискреційної монетарної політики в сучасній Україні // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – С. 44-53.
 40. Нікіфоров П.О. Глобалізація грошових відносин і проблеми валютної політики України // Вісник Тернопільської академії народ. господарства. Вип. 8-1. – 2002. – С. 144-148.
 41. Нікіфоров П.О. Глобалізація в системі грошових відносин і нові підходи в регулюванні монетарної сфери світової економіки // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. Праць. Вип. 142. Економіка. – Чернівці, 2002. – С. 41-46.
 42. Нікіфоров П.О. Інституціональні чинники інфляції в Україні // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 139. Економіка. – Чернівці, 2002. – С. 9-13.
 43. Нікіфоров П.О. Проблеми та завдання кредитної політики як складової монетарної політики в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002.-  № 2. – С. 85-91.
 44. Нікіфоров П.О. Монетарна політика в сучасному економічному розвитку України: завдання, перспективи, проблеми // Науковий вісник Волинського держуніверсите-ту ім. Лесі Українки. Економічні науки. – 2002. – № 2. – С. 50-54.
 45. Нікіфоров П.О. До питання про фундаментальні основи монетарної політики в Україні або Окремі аспекти аналізу „Основних засад грошово-кредитної політики на 2002 рік” // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТАНГ. Вип. 11. – Тернопіль: „Економічна думка”. – 2002. – С. 23-27.
 46. Нікіфоров П.О. Фундаментальні засади грошово-кредитної політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2001.- № 4. – С. 88-94.
 47. Нікіфоров П.О. Взаємозв’язок грошового обігу, виробництва і рівня цін: теорія аналізу та специфіка українського варіанту // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2001.- № 2.– С. 173-178.
 48. Нікіфоров П.О. Нестабільність покупної спроможності грошей та монетарна специфіка сучасної української інфляції // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 113. Економіка. – Чернівці, 2001. – С. 16-22.
 49. Нікіфоров П.О. Цілі та інструменти  сучасної монетарної політики в Україні // Науковий вісник Волинського держуніверситет-ту ім. Лесі Українки. Економічні науки. № 4. – Луцьк, 2001. – С. 42-46.
 50. Нікіфоров П.О. Теоретико-методологічні аспекти формування грошово-кредитних інструментів регіонального розвитку // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 109-110. Економіка. – Чернівці, 2001. – С. 141-144.
 51. Нікіфоров П.О. Теоретичне обґрунтування регіонального аспекту розвитку банківської системи // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів в системі економічної політики в Україні Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. 2. – Чернівці, 2001. – С. 26-28.
 52. Нікіфоров П.О. Теоретичні проблеми визначення сутності грошей // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Вип. 1. – Чернівці, 2001. – С. 32-37.
 53. Нікіфоров П.О. Трансмісійний механізм монетарної політики // Банківська справа. – 2001. – № 5. – С. 48-52.
 54. Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. – № 12. – С.28-37.
 55. Нікіфоров П.О. Монетарна політика в системі економічної політики держави: теоретичні підходи та прикладні аспекти // Економіка України. – 2001. – № 10. – С. 25-31.
 56. Нікіфоров П.О. Ринкова трансформація економіки та макроекономічні пріоритети: проблеми українського варіанту // Україна на порозі ХХІ ст.: Економіка, державність.  Зб. наук. праць. – Вінниця, 2000. -Т. 1. – С.14-17.
 57. Нікіфоров П.О. Глобальна економіка та національна фінансова система: український контекст // ХІ міжн. наук.-практ. конф. „Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. Матеріали. – Чернівці, 2000. – Т.1. – С. 243-248.
 58. Нікіфоров П.О. Платіжна криза та проблеми її подолання в контексті монетарної політики в Україні // Регіональна економіка. – 2000. – № 2. – С. 25-31.
 59. Нікіфоров П.О. Монетарні погляди Й.А. Шумпетера: несхожий на інших неокласик, апологет кредиту // В кн.: „Йозеф Шумпетер та проблеми реформування економіки України”. – К.: Таксон, 2000. – С. 111-121.
 60. Нікіфоров П.О., Шинкарук Л.В. Спеціальні економічні зони як один з факторів залучення іноземних інвестицій // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 44. Економіка. – Чернівці, 1999. – С. 43 – 47.
 61. Нікіфоров П.О. Макроекономічна політика і структурна перебудова: оцінка концептуальних підходів в Україні // Х міжн. наук.-практ. конф. „Сучасна інноваційно-промислова політика України: Інвестиційні пріоритети та інфраструктури”. Доповіді. – Чернівці, 1999. – Т. 2. – С. 166-170.
 62. Нікіфоров П.О. Держава, фінансові ринки і підприємництво: проблеми взаємодії у вітчизняній економіці // Науковий вісник ЧНУ: Зб. наук. праць. Вип. 44. Економіка. – Чернівці, 1999. – С. 142-145.
 63. Нікіфоров П.О., Кузьмук І.Я.. Теоретико-методологічні засади дослідження ролі іноземного банківського капіталу у розвитку банківської системи України//  Формування ринкової економіки в Україні. Зб. наук. праць Випуск 23.- Частина 2.- Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.- С.142-149.
 64. Нікіфоров П.О. Інституційна пастка України: національна економіка в олігархічній державі. // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: ЧНУ, 2016.
 65. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Імплементація модифікованої моделі кумулятивної побудови (modifiedbuild-upmethod, MBM) у процес оцінки ставки витрат на власний капітал вітчизняних корпорацій // Фінанси України. – 2016. – № 9. – С. 79-97.
 66. Нікіфоров П.О., Кузьмук С.Г. Економічна людина та біхевіористична концепція теоретичних досліджень у фінансовій науці. //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць.Випуск 773-774. Економіка – Чернівці:ЧНУ, 2016, С. 3-7.
 67. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Напрями активізації участі громади міста в інноваційному розвитку території. //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць.Випуск 773-774. Економіка – Чернівці:ЧНУ, 2016, С. 110-114.
 68. Нікіфоров П.О., Бабух І.Б. Інституційний підхід до аналізу платіжної системи як самостійної сфери економічних відносин. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту: – Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2016. – Випуск 2 (62). Економічні науки. – С. 108-115.
 69. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Публічне розміщення акцій, як перспективний механізм фінансового забезпечення вітчизняних корпорацій. // Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи. Монографія, за ред. д.е.н.,проф. Нікіфорова П.О. – Чернівці, Технодрук, – 2015.
 70. Нікіфоров П.О., Жилко С.Г. Фінансово-кредитний механізм забезпечення інвестицій у економіку Чернівецької області// Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS).  – Чернівці: ЧНУ, 2015. – с. 74-76
 71. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Теоретичні концепції впливу структури власності на ефективність функціонування корпорацій// Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейських інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали ІV-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодихучених (IC YESS). – Чернівці: ЧНУ, 2015. – с. 148-150.
 72. Нікіфоров П.О., Семенюк В.О. Фінансова реструктуризація як спосіб подолання деформацій фінансових відносин корпорацій // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: Чернівецькийнац.. ун-т., 2014. – с. 69-78.
 73. Нікіфоров П.О. Форма організації фінансової науки та фінансової практики: теоретична концептуалізація фінансового знання та способи його реалізації// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014. – с. 3-9.
 74. Нікіфоров П.О. Фінансова наука і фінансова політика: концептуальний  характер фінансових теорій // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Матеріали XI Міжн.наук.-практконф. 30-31 жовтня 2014, м.Київ, присвяченої 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка та 70-річчя економічного факультету. – Київ, 2014. – С. 41-43
 75. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babuch I.  Institutional changes in the financial sector of Ukraine as the basic terms of current trends development of financial marketing Вісник Чернівецького торговельноекономічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2019. Економічні науки. Вип. I (73), 2019. C. 150-161. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2019-1.73.13
 76. Nikiforov P., Kinashchuk S., Babuch I.    FinTech as a driver for today’s financial market transformations: the Ukrainian context. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Вип. 51. 2020. С. 189-194.
 77. Nikiforov P., Pochenchuk G., Babuch I. Priorities in institutional transformation of economy of modern Ukraine. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. Вип. 1 (75). Ч. 1. 2020. С. 7-12. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-1