Марич Максим Григорович

Марич Максим Григорович

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
Спеціальність – 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит
Тема роботи – «Інтеграція банківської системи України в світовий економічний простір в умовах фінансової глобалізації»
Науковий керівник – доктор економічних наук, проф. Максимук О.В.
Установа, де проведено захист – Львівська державна фінансова академія
Нагороди: почесна грамота Чернівецької обласної ради (2018 рік)
Освіта: закінчив фінансово-економічний факультет Буковинського державного фінансово-економічного університету за спеціальністю «Банківська справа». Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 2021 р.
Сфера наукових інтересів: трансформаційні процеси банківської системи, ціноутворення на ринку кредитних ресурсів, проблеми залучення іноземних інвестицій у банківську систему.
Дисципліни, що викладаються: «Банківська система», «Соціальне страхування»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Міжнародне стажування на базі Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Суспільно-економічний університет, м. Пшеворськ, Польща), отримано міжнародний сертифікат (Сертифікат №IFC-WSSG/WK/2018-185) (2018 рік)
 2. Міжнародне стажування в м. Байя-Доміція, Італія організована Фундацією ADD (м. Варшава, Польща) спільно з Інститутом Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (м. Львів, Україна), отримано міжнародний сертифікат №09/16-44 від 02.08.2016.
 3. Підвищення кваліфікації на базі Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/00508-2020 «Новітні інноваційні технології у вищій школі» від 28.02.2020 року.
 4. Підвищення кваліфікації на базі Класичний приватний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 19278502/000431-20 «Фінанси, банківська справа та страхування» від 08.02.2020 року
Наукова-дослідна робота:
 • участь у науково-дослідній роботі кафедри фінансів, банківської справи та страхування Чернігівського національного технологічного університету при виконанні теми: «Теоретико-прикладні аспекти фінансових стимулів розвитку суб’єктів господарювання в умовах нестаціонарної економіки» (номер державної реєстрації – 0118U004408), де обґрунтовані проблеми та перспективи ефективної діяльності страхових компаній в Україні (термін виконання березень 2018 р. – лютий 2021 р.).
 • участь у І етапі науково-дослідної роботи кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва ЧНУ ім. Юрія Федьковича при виконанні теми: «Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898), у межах якої здійснювалось обґрунтування впливу фінансово-економічного механізму підприємницьких структур на конкурентний розвиток держави (термін виконання 2016-2021 рр.).
 • керівництво науковою роботою магістрів;
 • рецензування наукових праць.
Контактна інформація:

Список публікацій

2021 рік

 1. Марич М.Г. Фінансова стійкість банківської системи України. Перспективи розвитку сучасної науки та освіти: матеріали доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції. Львів. 2021. 25-26 вересня 2021 року (прийняті до друку).
 2. Марич М.Г. Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті: матеріали доповідей у Міжнародній науково-практичній конференції. Полтава. 2021. 23 вересня 2021 року (прийняті до друку).
 3. Марич М.Г. Вплив процесу капіталізації на фінансове планування діяльності банківських установ. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів: матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції. Полтава. 2021. 23-24 листопада 2021 року (прийняті до друку).
 4. Марич М.Г., Сопівник Л.І. Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України. Часопис економічних досліджень. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. №1 URL: https://journals.chnu.edu.ua/index.php/err/article/view/153

2020 рік

 1. Kholiavko N., Zhavoronok A., Marych M., Viknianska A., Kozlovskyi  S. & Herasymiuk K. Countries disposition in the global scientific and educational area: management and clustering. International Journal of Management (IJM). 2020. Volume 11. Issue 5. P. 400-415. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM/11.5.2020.039/ (Scopus)
 2. N.Kholiavko, M.Marych, L. Popova,, I.Hanzhurenko, Koliadenko, V. Nitsenko. Comprehensive methodological approach to estimating the research component influence on the information economy development. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (4): 192-199. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/192 (Scopus).
 3. M. Marych, G. Korepanov, I., Yatskevych, O.Popova, L. Shevtsiv, O. Purtskhvanidze. Managing the Financial Stability Potential of Crisis Enterprises. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). 11(4), 2020, pp. 359-371. SSRN: https://ssrn.com/abstract=3599794 (Scopus)

2019 рік

 1. Marych M.G., Fedyshyn M.F., Abramova A.S., Zhavoronok V. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340 (Web of Science).
 2. Marych M.G., Kovalchuk N.O., Popova L.V. & Viknianska A.O. Modeling of the optimal structure of meat processing enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 270-278. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190916 (Web of Science).
 3. Marych M., Stashchuk O., Bazhanova N., Shevtsiv L., Tarasova O. & Purtskhvanidze O. Simulation Modelling of Market of Derivative Financial Instruments. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Volume-8 Issue-4. p. 12581 - 12585. DOI: https://doi.org/10.35940/ijrte.D9881.118419 (Scopus).
 4. Марич М., Абрамова А. Попова Л. Кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки банківськими установами в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18). С. 181-189. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/articles/1573221970788.pdf. (Index Copernicus)
 5. Марич М.Г., Дубина М.В., Жаворонок А.В. Сучасний розвиток VIP-банкінгу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 385-392. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct36-60 (Index Copernicus).
 6. Марич М.Г., Марич А.В., Вайнагій Д.І. Сучасний стан оподаткування комерційних банків в Україні. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2019. № 1(6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/137.pdf (Index Copernicus).
 7. Марич М.Г., Жаворонок А.В., Problems and prospects of effective activity of insurance companies in Ukraine. Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 96-111.
 8. Марич М.Г. Інтернет-банкінг як складова ринку банківських послуг в Україні. Потенціал сучасної науки. Матеріали міжнародній науково-практичній конференції. Київ. 10-11 грудня 2019 року.
 9. Marych M.G. Evaluation of activities of insurance companies in the medical insurance market. Universum FIII: Proceeding of International scientific conference, London, UK, January 17, 2019.

2018 рік

 1. Marich G., Fedyshyn M.F., , Abramova A.S. The influence of credit factors on the development of the real economic sector in the conditions of economic instability. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol/2 (25). P. 366-374. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136561. (Web of Science).
 2. Марич М.Г., Марич А.В. Особливості організації безготівкового обороту в Україні в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Херсон: ХДУ, 2018. №30 (2) С. 79-83. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_30/2/18.pdf
 3. Марич М.Г. Особливості ціноутворення на банківські кредитні продукти. Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: НО «Перспектива». 2018. С.97-100.
 4. Марич М.Г., Абрамова А.С., Дубина М.В. та інші. Теорія публічних фінансів: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 324 с. https://drive.google.com/open?id=1m9tsxyRb7jIV_BCo4PflLznJVy7D-7PY
 5. Марич М.Г., Федишин М.П., Полагнин Д.Д.: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 197 с. https://drive.google.com/open?id=1CpOnbNOLJIWlRxEseboRVnOQQjZXOHmZ

2017 рік

 1. Marych M.G., Petrashchak O.O., Kolosinskyi I.Y., Kolosinska M.I. Youth satisfaction survey in the sphere of employment. Економічний часопис-ХХІ. № 166 (7-8), рр.96-99. (Scopus).
 2. Марич М.Г., Марич А.В. Оцінка фінансової стійкості комерційних банків України на сучасному етапі розвитку. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. №17. С.698-703. (Index Copernicus) URL:http://global-national.in.ua/archive/17-2017/142.pdf
 3. Марич М.Г., Марич А.В. Банківські ризики та система управління ними. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Херсон: ХДУ, 2017. №23(3). С. 84-88. URL:http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_23/3/22.pdf.
 4. Марич М.Г. Особливості управління ризиками комерційного банку на сучасному етапі. Прогнозування економічного та соціального розвитку національної економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: Класичний приватний університет. 2017. С.127-130.
 5. Марич М.Г. Банківський сектор та малий бізнес в регіонах України. Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя: ГО «СІЕУ». 2017. Ч.2. с.47-50. 

2010-2016 рік

 1. Марич М.Г. Організація контролінгу ризиків у комерційних банках України. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016. С.745-748. URL:http://global-national.in.ua/archive/11-2016/156.pdf.
 2. Марич М.Г. Інноваційні стратегії розвитку банків. Вісник Одеського Національного університету. Серія: Економіка. Одеса: ОНУ, №5(47) 2016.
  С. 182-186. (Index Copernicus). URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_5/40.pdf.
 3. Марич М.Г. Особливості бізнес-планування діяльності банківської установи на сучасному етапі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Херсон: ХДУ, 2016. №17 (2) С. 135-138. URL:http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/2/37.pdf.
 4. Марич М.Г. Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України в умовах глобалізації. Електронне наукове фахове видання міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». Черкаси: ЧІБСУБСНБУ, 2014. С. 61-69. (EBSCO)
 5. Марич М.Г. Ринкова позиція комерційних банків України на світовому ринку. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ, 2014. Частина ІІ. Том 1.С. 116-123. (Index Copernicus)
 6. Марич М.Г. Особливості вимірювання ступеня розвитку глобалізаційних процесів Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. Чернівці: БДФЕУ, 2014. №1 (26). С. 290-298.
 7. Марич М.Г. Зарубіжний досвід функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Херсон: ХДУ, 2014. №5 (4). С. 83-87.
 8. Марич М.Г. Вплив фінансової глобалізації на розвиток національних банківських систем. Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі: збірник матеріалів Міжнар. Наук.-практ. Конф. 20-21 грудня 2013 р. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. Ч.1. С.37-39.
 9. Марич М.Г. Особливості банківської діяльності у глобальному середовищі. Організаційно-економічне та фінансово-кредитне забезпечення сталого розвитку підприємництва: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 року. Чернівці: БДФЕУ, 2013. С.124-128.
 10. Марич М.Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах глобалізації. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. Наук. Праць Донецьк: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2013. С. 349-361.
 11. Марич М.Г. Фінансова діагностика в комплексі фінансової безпеки комерційних банків України. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. Чернівці: БДФЕУ, 2013. №1(24). С. 186-195.
 12. Марич М.Г. Концептуальні засади трансформації банківської діяльності у глобальному середовищі. Вісник Одеського Національного університету. Серія: Економіка. Одеса: ОНУ, 2013. Випуск 4/2. С. 159-163.
 13. Марич М.Г. Забезпечення стійкості банківської системи України, як основи економічної системи держави Вплив бюджетного фінансування на стійкість комерційних підприємств в умовах глобалізації: монографія / за заг. ред. М. фон Шульц. Чернівці: Вид-во Буковинського державного медичного університету, 2012. С.194.
 14. Марич М.Г. Вплив процесів глобалізації та інтернаціоналізації на банківську систему України. Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 травня 2012 р. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. С.16-19.
 15. Марич М.Г. Банківська система України як учасник глобалізаційних процесів Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. Чернівці: БДФЕУ, 2012. №2(23). С. 121-130.
 16. Марич М.Г. Глобалізація банківської системи України в світовий економічний простір. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: тези доп. Та вист. VI Міжнародної наук.- практ. Конф.,20 – 21 жовтня 2011 р. Черкаси: ЧІБСУБСНБУ, 2011. С. 104-106.
 17. Марич М.Г. Банківська система України в умовах її інтеграції у світовий фінансовий простір. Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 лютого 2011 р. Макіївка: МЕГІ, 2011. С.128-130.