Організація освітнього процесу регламентується чинними нормативно-правовими документами України, стандартами вищої освіти з урахуванням принципів формування Європейського простору вищої освіти та внутрішньо-університетськими документами, зокрема Положеннями:

 1. Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 2. Додаток до Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 3. Положення про порядок підготовки документів для проведення ліцензування сспеціальностей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 4. Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 5. Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 6. Про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 7. Положення про  систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 8. Про моніторинг якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 9. Про видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 10.  Про науково-методичну раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 11. Положення про рейтинг студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 12. Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній  процес Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 13. Положення про технологію електронного навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 14. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 15. Положення про порядок реалізації студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича права на вільний вибір навчальних дисциплін
 16. Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича
 17. Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 18. Положення про індивідуальний графік навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 19. Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
 20. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 21. Порядок надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників (також психологів і соціальних педагогів) закладів дошкільної, загальної середньої та фахової передвищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича– Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича