Наукова робота кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва є ключовою та невід’ємною складовою навчального процесу. Підтримка тенденцій щодо предметного поєднання теоретичної і практичної підготовки кваліфікованих фахівців є невід’ємною характеристикою навчання.

Доброю традицією є залучення викладачами кафедри фінансів практичних працівників підприємств та фінансових органів регіону до навчально-виховного процесу, організації занять на виробництві, проведення виробничої практики.

Щороку студенти кафедри приймають участь у різноманітних Всеукраїнських, регіональних конкурсах наукових проектів та бізнес-ідей, що дають можливість максимально наблизити теорію та практику на прикладі створення ідей, що має раціоналізаторське, і навіть, − новаторське підґрунтя.

Кафедра у 2017 році розпочала роботу над науковим дослідженням на  тему «Фінансова політика держави і господарюючих суб’єктів: коеволюція та синергетичний ефект» (номер державної реєстрації – 0116U008898). Науковий керівник – к.е.н., доцент Юрій Едуард Олександрович. Термін завершення – 2021 рік.  Дану кафедральну тему виконує  станом на сьогоднішній день 15  штатних працівників, з них 1 д.е.н. та 14 к.е.н.

В межах даного дослідження викладачами кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва готуються до публікації такі матеріали:

2020 рік

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Web of Science та Scopus:

 1. Kholiavko N., Zhavoronok A., Marych M., Viknianska A., Kozlovskyi  S. & Herasymiuk K. Countries disposition in the global scientific and educational area: management and clustering. International Journal of Management (IJM). 2020. 11(5). P. 400-415. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM/11.5.2020.039 (Scopus).
 2. Kosach I., Duka A., Starchenko G., Myhaylovska O., Zhavoronok A. Socioeconomic viability of public management in the context of European integration processes. Administratie si Management Public. 2020. 35. P. 139-152. DOI: https://doi.org/10.24818/amp/2020.35-09 (Scopus).
 3. Margasova V., Kovalenko Y., Bereslavska O., Muravskyi O., Fedyshyn M., Kolesnik O. Instruments of monetary-and-credit policy in terms of economic instability. International Journal of Management (IJM). 2020. Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 43-53 p. DOI:10.34218/IJM.11.5.2020.005  (Scopus).
 4. Kholiavko N., Djakona A., Dubyna M., Zhavoronok A. & Lavrov R. The higher education adaptability to the digital economy. Bulletin of the National Academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. 2020. Volume 4. Number 386 (2020). P. 294-306. DOI: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.130 (Web of Science).
 5. Onyshchenko, O., Yudenko, Ye., Levytska, I., Rarok, O., Pokotylska, N. &  Korbutiak, A. (2020). Logistical Component of Sustainable Development of Regions in the Context of Decentralization Processes: Ukrainian Case. Independent Journal of Management & Production. 11(9), 2250-2274. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1423 (Web of Science).
 6. Fen, K., Skljar, Ye., Chykurkova, A., Sokrovolska, N. & Nakonechna, K. (2020). Priority areas of strengthening the economic security of the food industry. Independent Journal of Management & Production, 11(9), 2435-2469. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1422 (Web of Science).
 7. Korbutiak A., Gavatiuk L., Sokrovolska N., Karvatskiy M & Yurii E. The system of the key indicators of formation of attractive investment climate of Ukraine and peculiarities of their management.  Problems and Perspectives in Management. Volume 18, 2020. Issue #1, pp. 154-170. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.14  (Scopus).
 8. N.Kholiavko, L. Popova, M.Marych, I. Hanzhurenko, S.Koliadenko, V. Nitsenko. Comprehensive methodological approach to estimating the research component influence on the information economy development. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (4): 192-199. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/192 (Scopus).

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Гаватюк Л.С., Пілат А.К. Удосконалення системи управління рентабельністю як умова ефективного функціонування підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. №2. С. 47-51. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2020/VKNU-ES-2020-N2(280).pdf
 2. Ковальчук Н.О., Федорук Ю.І. Фактори, що визначають структуру капіталу вітчизняних підприємств у мінливих умовах господарювання. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет м.. С. Кузнеця. 2020. №4. С. 364-370. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-4_0-pages-364_370.pdf
 3. Ковальчук Н.О., Смольнікова К.А., Жалоба К.І. Значення та зміст інвестиційна-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет м.. С. Кузнеця. 2020. №10. URL: https://drive.google.com/file/d/1c8oYLHshb84gJbt6pobu8wd4a8MtENaP/view?usp=sharing
 4. Гаватюк Л.С. Формування організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. Молодий вчений.  2020.  №11 (87). URL: http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/
 5. Федишин М.П., Старкіна М.О. Розвиток банківських інформаційних систем. Науковий погляд: економіка та управління: науковий журнал. 2020. №2 (68). URL: http://scientificview.umsf.in.ua
 6. Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Фінансове забезпечення соціального захисту пенсіонерів як основної складової соціальної політики держави. Галицький економічний вісник.  Т.: ТНТУ, 2020. Том 64. № 3. (Економіка). С. 107-115. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.107
 7. Грубляк О.М. Аналіз ефективності політики управління державним боргом за 2014 – 2019 роки. Світ фінансів.  Т.: ТНЕУ, 2020. №3 (64) С.
 8. Федишин М., Жаворонок А., Абрамова А. Основні тенденції ринку банківських  послуг: кредитний та депозитний акцент. Проблеми і перспективи  економіки та управління : науковий журнал. №4 (20).С.412-426. DOI: 10.25140/2411-5215-2019-4(20)  URL http://journals.stu.cn.ua/problems_and_prospects_economics_management/article/view/204806
 9. Ковальчук Н.О. Особливості аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2020. № 7. URL: https://drive.google.com/file/d/1Q2W4pPuYiMh2l0Twz0PHCtPodfsrCjtC/view?usp=sharing
 10. Юрій Е.О., Ротар А.Є. Удосконалення контролю виробничих запасів на підприємстві. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2020. №8. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2020/8/6052
 11. Юрій Е.О., Гущіна А.І. Стан системи електронних закупівель в Україні (на прикладі МКП «Калинівський ринок»). Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. 2020. №5. URL: https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/5/stan-sistemi-elektronnih-zakupivel-v-ukrayini-na-prikladi-mkp-kalinivskij-rinok/
 12. Жаворонок А.В., Вікнянська А.О., Савчук Д.Г. Вплив комісійних надходжень на формування доходів комерційного банку. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50-2. С. 117-124. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.50-52
 13. Жаворонок А. Тенденції розвитку ринку кредитних послуг в Україні. Галицький економічний вісник. Тернопіль: ТНТУ, 2020. Том 63.  № 2. С. 145-155. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.145
 14. Жаворонок А.В. Проблеми вдосконалення механізму банківського кредитування як засобу стимулювання розвитку ринку кредитних послуг  в Україні. Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 196-201. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).196-201
 15. Жаворонок А. Міжнародний досвід функціонування ринку кредитних послуг. Економічний дискурс. 2020. Випуск 1. С. 68-77. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-8  
 16. Zhavoronok A., Kholiavko N. Banking system of Ukraine: trends and prospects of development. Modern Science – Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2020. No 10. Р. 129-142.
 17. Жаворонок А. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств лісогосподарської галузі як передумова залучення фінансових ресурсів. Галицький економічний вісник. 2020. Том 65. № 4. С. 138-150. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.138
 18. Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Особливості фінансового забезпечення вітчизняних підприємств лісового господарства.Інфраструктура ринку. 2020. №43. С. 154-159. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct43-28
 19. Абрамова А.С., Жаворонок А.В., Федишин М.П. Дослідження розвитку Fintech: кейс для країн східної Європи. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2020. Вип. 1-2. С. 8-25. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1-2.2020.8-25
 20. Marhasova V., Shmygol N., Galtsova O., Solovyov O., Zhavoronok A. Problems of competitive development of industry in Ukraine. European Journal of Accounting, Finance & Business. 2020. 14 (24). URL: http://www.accounting-management.ro/getpdf.php?paperid=24_10
 21. Abramova A., Beschastnyy V., Zhavoronok A., Fedyshyn M., Lavrov R., Dluhopolskyi  O. & Kozlovskyi  S. Financial technologies development prospects in the countries of Eastern Europe and Ukraine. International Journal of Management.2020.11(7). P. 384-398. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.7.2020.037
 22. Грубляк О.М., Холявко Н.І., Жаворонок А.В. Оцінка ефективності управління дефіцитом державного бюджету України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 3 (23). С. 130-141.
 23. Жаворонок А.В., Марич А.В. Управління фінансовими ризиками як складова фінансової безпеки підприємств.Інфраструктура ринку. 2020. №49. С. 167-173. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct49-29  
 24. Жаворонок А.В., Холявко Н.І. Становлення малого і середнього підприємництва у забезпеченні соціально-економічного розвитку національної економіки. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 59-1. С. 62-67. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.59-10  
 25. Грубляк О.М., Жаворонок А.В., Холявко Н.І. Оцінка рівня боргової безпеки як складової фінансової безпеки держави.Інфраструктура ринку. 2020. №50. С. 240-248. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-40
 26. Жаворонок А., Марич А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національній економіці. Економічний дискурс. 2020. Випуск 4. С. 104-110. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-4-11

Монографії:

 1. Жаворонок А.В., Савчук Д.Г., Вікнянська А.О. Вплив цифрової революції на систему освіти країн ЄС. Конкурентоспроможність вищої освіти в умовах інформаційного суспільства: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Н. І. Холявко. Чернігів: ЧНТУ. Том ІІ: Науково-практичні засади підвищення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти, 2020. С. 6-22.
 2. Zhavoronok A., Fedyshyn M., Viknianska A. Theoretical and practical basis of formation of the tax component of the budget.  Management and public administration in the information society: a collective monograph. Chernihiv: National University “Chernihiv Polytechnic”. 2020. P. 23-35.
 3. Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Аналіз фінансової незалежності місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів :  колективна монографія / За заг. ред. Квасній Л.Г., Татомир І.Л. Трускавець: Посвіт, 2020.  338 с. http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7899/1/Monograph_2020.pdf
 4. Грубляк О.М. Стан фінансового забезпечення освіти і науки в Україні. Конкурентоспроможність вищої освіти в умовах інформаційного суспільства : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Н. І. Холявко. Чернігів : ЧНТУ, 2020.  Том ІІ. 192 с. С.46-50
 5. Грубляк О.М., Лисенко Ж.П. Аналіз впливу результатів реформи фінансової децентралізації на фінансову незалежність місцевих бюджетів (на прикладі обласного бюджету Чернівецької області). Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: стан та перспективи розвитку:  колективна монографія / Полтава: ЦФЕД, 2020.  С.51-56.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / колектив авторів за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 348 с.
 2. Публічнізакупівлі : навч. посібник / кол. уклад. за заг. ред. Е.О. Юрія. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с.
 3. Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О.Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навч. посіб. / Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 120 с.

Методичні роботи:

 1. Карвацький М.В. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Бюджетна система». – Чернівці: Технодрук, 2020. – 119 с.
 2. Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (бакалаврських та магістерських) студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укладачі: Е. О. Юрій, А. Г. Корбутяк, М. В. Карвацький. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2020. 34 с.
 3. Ковальчук Н.С., Федишин М.П., Карвацький М.В., Жаворонок А.В. Збірник навчальних матеріалів для підготовки до комплексного державного екзамену зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. 2020. 220 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1f2q0KWUkGxCNT2oEqENB2f-AZc-Ae1is/view
 4. Корбутяк А.Г. Oсновні вимоги до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт  (бакалаврських та магістерських) галузі знань 07 управління та адміністрування: Методичні рекомендації /Яскал О.О., Якимова Л.П., Яскал І.В. Чернівці:Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 24 с. [Електронний ресурс]. URL: https://drive.google.com/open?id=1CWVCCD1pfH0cTG_7M_0_WgFQBmeJvf46\

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Карвацький М. В., Расенко Т. І. Тенденції розвитку державного фінансового моніторингу в України. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich – praktischen Konferenz (B. 1), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. P. 85-87.DOI: 10.36074/05.06.2020.v1
 2. Карвацький М. В., Вітюк М. С. Вплив обсягу державного боргу на рівень боргової безпеки України. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich – praktischen Konferenz (B. 1), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. P. 42-44. DOI: 10.36074/05.06.2020.v1
 3. Карвацький М. В., Орлик Я. В. Необхідність реформування та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich – praktischen Konferenz (B. 1), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. P. 59-61. DOI: 10.36074/05.06.2020.v1
 4. Гаватюк Л.С.  Аналіз виробничого потенціалу підприємства в умовах обмеженості ресурсів. Роль бізнес-аналітики та обліку у вирішенні  енергетичних та соціально-економічних проблем України: м-ли VIII Міжнарод. наук.-практич. конф., м. Дніпро, 12-13 березня 2020 р. Дніпро, 2020. URL:  http://www.dnu.dp.ua/view/plan_provedennya_konferenchii_na_baze_dny
 5. Kovalchuk N. O. Requirements for managing cash flows of an enterprise in modern conditions of economy. Вдосконалення фінансовокредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез Всеукраїнської науковопрактичної інтернетконференції. Частина 1. Дубляни, 2020. С. 99-100.
 6. Юрій Е. О. Механізм антикризового управління. Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 березня 2020 р.). ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса: ЦЕДР, 2020. С.69-73.
 7. Жаворонок А.В. Фінансова інклюзивність як індикатор доступності ринку фінансових послуг. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 березня 2020 року. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2020. С. 120-122.
 8. Жаворонок А.В., Вайнагій Д.І. Проблеми розвитку P2P кредитування в Україні. Цифорва трансформація фінансового cектору економіки: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 9-10 квітня 2020 року. Одеса. 2020. С. 174-176.
 9. Жаворонок А.В. Проблеми банківського кредитування в Україні. Сучасні методи забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2020 року. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2020. С. 75-80.
 10. Жаворонок А.В. Тенденції формування кредитної системи на ринку банківського кредитування. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Ч. 3),  16 квітня 2020 року. Полтава: ЦФЕНД. 2020. С. 24-26.
 11. Жаворонок А.В. Сучасні тенденції розвитку ринку банківських послуг в Україні. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 1),  1 травня 2020 року. Чернівці: Міжнародний центр наукових досліджень. 2020. С. 74-76.
 12. Жаворонок А.В. Управління конкурентоспроможностю банківських послуг. Теорія та практика менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13 травня 2020 року. Луцьк. 2020. С. 90-92.  

2019 рік

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Web of Science та Scopus:

 1. Cosmulese C.G., Grosu V., Hlaciuc E. & Zhavoronok A. The Influences of the Digital Revolution on the Educational System of the EU Countries. Marketing and Management of Innovations. 2019. 3.  Р. 242-254. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-18 (Web of Science).
 2.  Fedyshyn M.F., Abramova A.S., Zhavoronok A.V. &  Marych M.G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64-74. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163340 (Web of Science).
 3. Grosu V.,  Anisie L., Hrubliak O., & Ratsa A. Managerial accounting solutions: Lean Six Sigma application in the woodworking industry. Economic Annals-XXI. 2019. (176 (3-4)), P118-130. DOI:  https://doi.org/10.21003/ea.V176-12 (Scopus  та Web of Science).
 4. Kalenyuk I., Tsymbal L. & Fedyshyn M. Methodical Principles of Estimation of Intellectual Leadership of the Global Economy Actors. Ikonomicheski Izsledvania. 2019. Volume 29. Issue 6. p. 74-87. (Scopus).
 5. Korbutiak A., Lysenko Z., Sokrovolska N., Oleksyn A. & Yurii E. United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization. Problems and Perspectives in Management. Volume 17, 2019. Issue 2, P. 217-227. DOI:  http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.16 (Scopus).
 6. Kosach I.A., Zhavoronok A.V., Fedyshyn M.F. & Abramova A.S. Role of commission receipts in formation of the revenue of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 22-30. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190781 (Web of Science).
 7. Kovalchuk N.O., Marych M.G., Popova L.V. & Viknianska A.O. Modeling of the optimal structure of meat processing enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 270-278. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190916 (Web of Science).
 8. Popova L.V., Kovalchuk N.O., & Polagnyn D.D.  Scientific approach to a complex assessment of determinants of the insurance market development of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 402-413. DOI: http://fkd.org.ua/article/view/163932 (Web of Science).
 9. Shkarlet S., Dubyna M., Hrubliak O. & Zhavoronok A. Тheoretical and applied provisions of the research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie si Management Public. 2019. (32), pp. 120-138. DOI: https://doi.org/10.24818/amp/2019.32-09 (Scopus).
 10. Tymchenko O., Sybirianska Yu. & Abramova A. The Approach to Tax Debtors Segmentation. Ikonomicheski Izsledvania. 2019. Volume 28. Issue 5. p. 103-119. (Scopus).

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Абрамова А., Марич М., Попова Л. Кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки банківськими установами в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18). С. 181-189. URL:  https://ppeu.stu.cn.ua/articles/1573221970788.pdf
 2. Абрамова А.С. Діджиталізація як інструмент удосконалення кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. С. 370-375.  URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019.
 3. Баєтул Г.П. Оцінка бюджетного механізму у контексті проведення фінансової децентралізації. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 11-14. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-02.
 4. Баєтул Г.П. Оцінка ефективності бюджетного механізму. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». № 5, 2019. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua
 5. Гаватюк Л.С. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств. Молодий вчений, 2019.  №11 (75). URL: http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/75/
 6. Гаватюк Л.С. Проблеми формування інвестиційної привабливості країни. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – №21.  URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/archives
 7. Дубина М.В., Жаворонок А.В., Марич М.Г. Сучасний розвиток VIP-банкінгу в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 385-392. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct36-60
 8. Дубина М.В., Жаворонок А.В., Савчук Д.Г. Світовий досвід розвитку пірингового (Р2Р) кредитування. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 45. С. 145-151. DOI: http://doi.org/10.32843/bses.45-27
 9. Дубина М.В., Жаворонок А.В., Федишин М.П. Формування інституційного середовища розвитку криптовалют в Україні. Modern Economics. 2019. № 17(2019). С. 80-85. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V17(2019)-13
 10. Жаворонок А., Федишин М., Ковальчук Н. Трансформація банківських продуктів  і послуг у сучасних умовах. Проблеми і перспективи економіки та управління. №2 (18). 2019. С.202-216 DOI: http://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-2(18)-202-215 
 11. Жаворонок А.В., Абрамова А.С., Шиндирук А.В. Місцеві податки і збори як джерело формування доходів бюджету. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2019. № 1(6). URL: http://fr.stu.cn.ua
 12. Жаворонок А.В., Грубляк О.М., Блауш В.Ю. Моделювання оцінки конкурентоспроможності банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №33. С. 278-286. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct33-41
 13. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О. Теоретичні положення функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. №37. С. 566-574. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct37-82
 14. Іляшенко А.Х., Баєтул Г.П. Оцінка зведеного бюджету України в досягненні  визначеного рівня соціально-економічного розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Одеса. № 37/2019. C.80-84.
 15. Іляшенко А.Х., Баєтул Г.П. Роль бюджетного механізму у забезпеченні соціально – економічного розвитку країни. Проблеми системного підходу в економіці. 2019.  Випуск 3 (71). C.129-134.
 16. Іляшенко А.Х., Цвірко О.О. Інтеграція України в міжнародну транспортну систему шляхом демонополізації залізничного транспорту. Причорноморські економічні студії. Одеса. 2019.Випуск 38. Ч.2. С. 5-9. URL: http://bses.in.ua/uk/38-2019  
 17. Ковальчук Н.О. Аналіз динаміки рівня прибутковості підприємств України в умовах викликів сьогодення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро. 2019. №2 (19). С. 151-156. URL:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/19_2019/25.pdf
 18. Ковальчук Н.О., Білявська А.В., Мізунська І.Р. Аналітичні аспекти управління рівнем ліквідності та платоспроможності підприємств енергетики. Бізнес Інформ. Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. 2019. №1. C. 255–261. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-1_0-pages-255_261.pdf
 19. Ковальчук Н.О., Кернаджук М.М., Ткачук О.В. Управління грошовими потоками від інвестиційної діяльності як передумова ефективного господарювання підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. №36. С. 426-431. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct36-65
 20. Ковальчук Н.О., Михайлюк А.В. Фінансове планування в компанії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 1. С. 23-27. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Vchnu_ekon_2019_1_6%20(3).pdf
 21. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Ліквідність як критерій оптимізації структури оборотних активів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11/1 С. 16-19.
 22. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23.  С. 64-69. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.23.64
 23. Ковальчук Н.О., Флорюк А.Ю. Управління фінансовою безпекою підприємства. Молодий вчений. 2019. №5 (69). С. 535-539. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5/116.pdf
 24. Ковальчук Н.О., Чопенко Т.М. Вплив чинників на формування конкурентоспроможності України. Молодий вчений. 2019. №1 (65). C. 469-471 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/1/108.pdf
 25. Корбутяк А.Г., Кульбачинська І.М.  Формування механізму оцінки вартості підприємства. Молодий вчений. 2019. №10. ICV 2018: 56.41 URL: http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/74/
 26. Корбутяк А.Г., Михайлюк А.В. Методи розрахунку ставки дисконтування. Молодий вчений. 2019. №5 (69). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5/118.pdf
 27. Корбутяк А.Г., Чопенко Т.М. Порівняльна характеристика портрету інвестиційної привабливості підприємства. Молодий вчений. 2019. №6 (70). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/34.pdf
 28. Марич М.Г., Марич А.В., Вайнагій Д.І. Сучасний стан оподаткування комерційних банків в Україні. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2019. № 1(6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/137.pdf
 29. Полагнин Д. Економетричні моделі обмінного курсу. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2019. № 1(6). URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/135.pdf 
 30. Попова Л.В., Мізунська І.Р. Перестрахування як чинник забезпечення фінансової надійності перестраховика. Науково-виробничий журнал: «Бізнес-навігатор». 2019. Випуск 3-2(52). C. 106-110. URL:http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2019/52_2_2019/22.pdf
 31. Попова Л.В., Солійчук А.О. Побудова ефективної системи ризик-менеджменту суб’єктів господарювання. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2018. Випуск 26. С. 345-350. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/26_2018_ukr/55.pdf.
 32. Сокровольська Н.Я., Дембіцька А.В. Використання ефекту синергії в управлінні фінансово-економічним розвитком громади. Молодий вчений. 2019.№5(2). С. 589-592. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_5%282%29__73
 33. Федишин М.П., Білявська А.В. Депозитні операції комерційних банків: сучасний стан та тенденції розвитку. Проблеми системного підходу в економіці. 2019.№5 (73). С.112-119.  DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-40
 34. Федишин М.П., Білявська А.О. Ризики ліквідності кредитних спілок на прикладі КС «Гарант» та КС «Народний кредит». Інфраструктура ринку. 2019. №32. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/32-2019 
 35. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. №6 (74). С. 83-88. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-59
 36. Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Механізм державного регулювання кризових явищ банківської галузі в умовах глобальних викликів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. №28. С. 121-125.
 37. Stashchuk O., Bazhanova N., Marych M., Shevtsiv L., Tarasova O. & Purtskhvanidze O. Simulation Modelling of Market of Derivative Financial Instruments. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Volume-8 Issue-4. p. 12581 – 12585. DOI: https://doi.org/10.35940/ijrte.D9881.118419
 38. Margasova V., Muravskyi O., Vodolazska O., Nakonechna H., Fedyshyn M. & Dovgan L. Commercial Banks as a Key Element in Regulating Cash Flows in the Business Environment. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Volume-8 Issue-4. p. 4537-4543. DOI: https://doi.org/10.35940/ijrte.D8465.118419  

Монографії:

 1. Абрамова А.С., Попова Л.В. Дослідження динаміки розвитку ринку медичного страхування в Україні. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph / Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]: Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. Р. 85-93.
 2. Абрамова А.С., Федишин М.П., Жаворонок А.В. Економічна природа взаємодії підприємств та комерційних банків в Україні та напрямки її посилення. Теорія, методологія і практикагосподарсько-фінансової діяльності підприємств: колективна монографія. Полтава: Центр фінансово-наукових досліджень, 2019.
 3. Грубляк О.М., Юрій Е.О. Боргова безпека. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційноінвестиційних стратегій: колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019.  С. 89-100. URL: https://drive.google.com/open?id=1NrStrLR03t8fpBtU7Qj6jzPIDk8a4zwa
 4. Марич М.Г., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг: колективна монографія. Чернівці.  2019, 131 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1JJQIK9uoE3IH9XLMU38gvb944_l2SPhu
 5. Островська Н.С. Контролінг ризиків у банку: теорія і практика: монографія. Чернівці, «Технодрук», 2019,  301 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1pg2FVz0a7cyHB0JnmF-ciDkGO4swZ8kX
 6. Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2019 (Жаворонок А.В., Марич М.Г., Абрамова А.С., Попова Л.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О. та ін.).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Абрамова А.С., Жаворонок А.В. Вступ у спеціальність: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с. URL: https://drive.google.com/open?id=100D_5g5W7fUl0n2gQl4srJTKMyRVyDJ6
 2. Гаватюк Л.С., Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Управління фінансовими активами: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 160 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1eeym4DeSlZPGc-GCxyJpSf4NpJDySj6v
 3. Грубляк О. М., Карвацький М. В., Лисенко Ж. П., Юрій Е. О. Фінансова безпека держави:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 201 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1tWO0OLFuVegYx74LIhfRU6n7zYn5nm4t
 4. Грубляк О.М., Карвацький М.В., Лисенко Ж.П., Юрій Е.О. Фінансовий моніторинг:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 240 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1Qa77GuBMcqJwG9LiOGRBtN0PqJoHf3k_
 5. Жаворонок А.В., Федишин М.П., Ковальчук Н.О., Полагнин Д.Д.  Історія фінансової науки: навч. посібник. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 210 c. URL: https://drive.google.com/open?id=10G0q_v1RYoVaP-F-25EDwEx7a1ZQcBT7
 6. Іляшенко А.Х., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 180 с. URL: https://drive.google.com/open?id=172hn98ohMp_0aMxSDYN9XGzWeTyiL8k7
 7. Ковальчук Н.О. Проектне фінансування: курс лекцій. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 77 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1skgIada7OOv00GWvFFbqBxZz6fQpjMwa
 8. Ковальчук Н.О., Гаватюк Л.С., Єрмійчук Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 336 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1iZK-nhSwrXwnGXzWG0r3viPfJtWqUduQ
 9. Ковальчук Н.О., Федишин М.П., Жаворонок А.В., Абрамова А.С. Управління фінансовою санацією підприємства: навчальний посібник.  Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 231 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1O9MqpU9zLP7t9z_Qq8lsRwTQ0hUyHsRx
 10. Ковальчук Н.О., Юрій Е.О. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1vhFtP36ytt-H2ixaONe6ZNDifsc6vnra
 11. Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Основи наукових досліджень у професійній діяльності: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 160 с.  URL: https://drive.google.com/open?id=1DFnE30Soc2tWqlBpamj6Cgns-gmwAUbE
 12. Попова Л.В., Марич М.Г., Федишин М.П. Міжнародне страхування: навч. посібник.  Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019.  184 с. URL: https://drive.google.com/open?id=14OG9ACFHejNGsvcGlbZJzYBOJsi5Z0Lo
 13. Сокровольська Н.Я., Корбутяк А.Г., Юрій Е.О., Гаватюк Л.С. Фінанси територіальних громад:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 200 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1hTzB4fH9I9lBqo_PHTFxJxxvxa6DM7K0
 14. Федишин М.П., Марич М.Г., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О., Попова Л.В., Абрамова А.С. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. 2019. 300 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1Xi1DQNTzyJFTcvWEI2YsTc43BY4Crfla

Методичні роботи:

 1. Гаватюк Л.С., Ковальчук Н.О. Фінансовий аналіз у схемах і таблицях: навч. посіб.  Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 120 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1IyB5oXKdAd6l5p9-tBaTZyEySAZ2OEQx
 2. Грубляк О.М. Бюджетна система: робочий зошит.  Чернівці: Технодрук. 2019.
 3. Грубляк О.М. Міжнародні фінансові інституції: курс лекцій. Чернівці. 233 с.
 4. Федишин М.П. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів  з навчальної дисципліни «Грошово-кредитні системи в зарубіжних країнах» підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Чернівці, 2019. 190 с.  URL: https://drive.google.com/open?id=1p455rt9WJwpz1WM8B5aalja4T8-GWyMN
 5. Юрій Е.О., Баєтул Г.П. Фінанси:  навч. посіб. Чернівці: Рута, 2019. 397 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1Ckuy5_UQ5zcNaqFbFr96VbJFlRiLyRmSv

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Abramova A.S. Modern trends in tax development of small business in Ukraine. Proceedings of Internationalscientific conference «Universum N VI» (San Francisco, January 17, 2019). Morrisville, Lulu Press. San Francisco, 2019. P. 14-17.
 2. Abramova A.S. Tax policy as a determining factor of financial and economic functioning of a business entity Proceedings of International scientific conference «Universum F III», London, SI Universum, 2019. Р. 4-7.
 3. Fedyshyn M.F. Perspective directions of development the currency regulation and control system in the conditions of transition to currency liberalization. Proceedings of International scientific conference «Universum F III», London, SI Universum, 2019. P. 8-12.
 4. Kovalchuk N.O., Humeniuk M.M. Influence of innovative activity on the structure of assets of the enterprise. Proceedings of International scientific conference «Universum F III», London, SI Universum, 2019. P. 18-21.
 5. Polagnyn D.D., Kostyuk O.R. The process of liberalization of monetary relations in Ukraine.Priority directions of science development: Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. 28-29 oct.Lviv. 2019. Pp. 275280. URL:http://sci-conf.com.ua
 6. Popova L., Marych M.Evaluation of activities of insurance companies in the medical insurance market. Proceedings of International scientific conference «Universum F III», London, SI Universum, 2019. Р. 22-25
 7. Zhavoronok A. Analysis of tax loading in Ukraine. Proceedings of International scientific conference «Universum F III», London, SI Universum, 2019. P. 35-38.
 8. Баєтул Г.П. Теоретичні аспекти бюджетного механізму. ІІІ Іnternational scientific conference corporate governance: strategies, processes, technology (Leipzig, October 25, 2019) Germany, 2019. Р. 105-108. URL: https://drive.google.com/open?id=1I1Y-xKwaG0BgYtHIxxs55wKQc2ZMNn6v
 9. Гаватюк Л.С. Інноваційні засади розвитку харчової промисловості. Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: м-ли Міжнарод. наук.-практич. конф., м. Київ, 23-24 травня 2019 р. Київ, 2019. С 42-45. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u192/tezi_zbirnik_19_kinceviy_2.pdf
 10. Жаворонок А.В., Вайнагій Д.І. Оцінка диверсифікації окремих видів нетрадиційних банківських послуг. Сучасний рух науки: тези доповідей IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 року. Дніпро. 2019. С. 542-547.
 11. Ковальчук Н.О. Економічна сутність та значення оцінки фінансового стану підприємства / Фінансове регулювання зрушень в економіці України: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2019 р. Мукачево: Вид-во  МДУ, 2019. С. 170-173.
 12. Ковальчук Н.О. Підходи до визначення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 березня 2019 р. Одеса: ЦЕДР, 2019. С. 72-76
 13. Ковальчук Н.О. Шляхи збільшення рівня рентабельності підприємств легкої промисловості (на прикладі ТДВ «Трембіта»). Підприємництво, облік та фінанси: національні особливості та світові тенденції:  збірник  матеріалів  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції, 16 березня 2019 р. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. С. 74-78.
 14. Корбутяк А.Г. Щодо питання продовольчої безпеки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2019 р. К. 2019.
 15. Куцяк В.О. Державна підтримка сільського господарства в Україні: наміри та реалії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2019 р. К. 2019.
 16. Федишин М.П., Жаворонок А.В. Аналіз основних тенденцій ринку банківських послуг України. Knowledge Management, Economics and Law: тези доповідей міжнародної дистанційної конференції, 5-6 грудня 2019 року. м. Батумі (Грузія). 2019.
 17. Юрій Е.О. Фінансова рівновага в системі забезпечення фінансової стійкості підприємства. Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2019 р. К. 2019.
 18. Юрій Е.О. Фінансова реструктуризація: процедура та ризики її проведення. Сучасні методи підвищення ефективності використання економічного потенціалу у напрямку розвитку регіональної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26 січня 2019 року). ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2019. С. 87-89.

2018 рік

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Web of Science та Scopus:

 1. Shaping the perception and vision of economic operators from the Romania-Ukraine-Moldova border area on interim financial reporting / C.E. Grigoraș-Ichim, C.G. Cosmulese, D. Savchuk & A. Zhavoronok // Economic Annals-XXI. – 2018. – №173(9-10). – P. 60-67. – DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V173-10 (Web of Science та Scopus).
 2. The influence of credit factors on the development of the real economic sector in the conditions of economic instability / M.F. Fedyshyn, M.G. Marich, A.S. Abramova // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – Vol/2 (25). – P. 366-374. – DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136561  (Web of Science).

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Current trends of bankruptcy Ukraine and measures insolvency to prevent domestic enterprises / N.O. Kovalchuk, A.O. Pavlyuk // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет. – №14. – 2018.- С. 478-483.
 2. Finances of the public-private partnership as a way of Ukrainian agroindustrial complex development / Kosach I.A., Lysenko Zh.P., Oleksyn A.G. // Scientific Bulletin of Polissia.–Chernihiv: ChNUT, 2018. – № 2 (14). Р. 2 – Р. 83-87.
 3. Methodical approaches to assess the efficiency of the budget process in Ukraine / O.M. Hrubliak, M.V. Karvatskyi, A.V. Zhavoronok // Scientific Bulletin of Polissia. – Chernihiv :ChNUT. – 2018. – № 2 (14). – Part2. – P. 108–113. – DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-108-113
 4. Абрамова А.С. Внутрішній аналіз платоспроможності підприємства як елемент системи управління та попередження зниження рівня його кредитоспроможності / А.С. Абрамова // Економіка та суспільство : електронне наукове фахове видання. – №18.- С. 702-707. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/98.pdf
 5. Гаватюк Л.С. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності Чернівецької області / Л.С. Гаватюк, М.І. Телешецька // Молодий вчений. – 2018. – №3 (55). – С. 332-336.
 6. Гаватюк Л.С. Оцінка рентабельності підприємства та шляхи її підвищення в сучасних умовах господарювання / Л.С. Гаватюк, А.В. Дембіцька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3. – С.15-20.
 7. Грубляк О.М. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку держави / О.М. Грубляк, М.М. Слусаряк // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – Вип. 11(63). – С. 217 – 222.
 8. Грубляк О.М. Економічна сутність та основні проблеми грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах / О.М. Грубляк, Н.І. Шкрумеляк // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. –Вип. 10(62). – С. 317–322.
 9. Грубляк О.М. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави/ О.М. Грубляк, А.В. Мацкуляк // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – Вип. 10(62). – С. 323 – 328.
 10. Жаворонок А.В. Теоретичні засади економічних хвиль та циклів розвитку економіки / А. В. Жаворонок // Причорноморські економічні студії. – 2018. – №32. – С. 207-213.
 11. Жаворонок А.В.Циклічність як форма економічного розвитку економіки / А. В. Жаворонок //  Бізнес-навігатор. – 2018. – 6(49). – C. 269-273. – URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2018/49_2018/59.pdf
 12. Жаворонок А. В. Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні / А. В. Жаворонок // Проблеми економіки. – 2018. – №3(37). – С. 184-190. – Режим доступу:   http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-3_0-pages-184_190.pdf
 13. Жаворонок А.В.  Податок на прибуток підприємств: організація адміністрування та обліку [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок, Х.В. Жиряда // Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. – 2018. – № 1(4). – Режим доступу:  http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/100.pdf
 14. Жаворонок А.В. Визначення основних проблем у активізації розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет. – 2018. – №18. – DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-104
 15. Жаворонок А.В. Діагностика сучасного стану ринку банківського кредитування в Україні [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок, Д.Г. Савчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання. – 2018. – Випуск 4 (15). – С. 373–382. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/62.pdf
 16. Жаворонок А.В. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок, А.О. Павлюк // Молодий вчений. – 2018. – №10 (62). – Режим доступу: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-3_0-pages-184_190.pdf
 17. Жаворонок А.В. Нетрадиційні банківські операції та послуги: передумови виникнення та розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок, А. О. Вікнянська // Інфраструктура ринку. – 2018. – №21. – С. 257–261. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/44.pdf
 18. Жаворонок А.В. Сучасний стан прямого та непрямого оподаткування / І.А. Косач, А.В. Жаворонок, Н.В. Марусяк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород. – 2018. – Випуск 20. – Ч.2. – С. 67–71. – Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/15.pdf
 19. Жаворонок А.В. Теоретичні основи розробки механізму активізації ринку нетрадиційних банківських послуг в Україні [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок // Бізнес Інформ. – 2018. – №8. – C. 178–184. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-8_0-pages-178_184.pdf
 20. Ковальчук Н.О. Аналіз методик прогнозування банкрутства та оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств / Н.О. Ковальчук, М.М. Слусаряк, А.В. Пуша // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – Харків: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.- 2018. – №1. – С. 248-253.
 21. Лисенко Ж.П. Аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні [Електронний ресурс] / Ж.П. Лисенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. №23 – С. 493-499.
 22. Лютік О. М. Оцінка ефективності бюджетних програм / Лютік О. М., Лящук О. В. // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2018. — №11.
 23. Лютік О.М. Вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову політику України / Лютік О.М., Лисак Д.С. // Проблеми системного підходу в економіці. – 2018. – №3(65).
 24. Марич М.Г. Особливості організації безготівкового обороту в Україні в сучасних умовах господарювання / М.Г. Марич, А.В. Марич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 30 (2). – Херсон, 2018.–С.79–83.
 25. Олексин А.Г. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: основні напрямки діяльності та подальше вдосконалення [Електронний ресурс] / А.Г. Олексин, А.В. Дембіцька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. №23. – С. 512-517.
 26. Оптимізація структури капіталу підприємства / А.Г. Корбутяк, Н.М. Одайська // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання . – Випуск 16 – 2018. – С. 375-381.
 27. Островська Н. Економічна суть банківських ризиків / Н. Островська // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». Випуск 2/2018. – С.117-121.
 28. Островська Н. Етапи впровадження контролінгу ризиків в банках / Н. Островська // Вісник Одеського національного університету. – 2018, Том 23. Випуск 1 (66), с.130 – 134.
 29. Островська Н. Формування служби контролінгу ризиків в комерційних банках України. / Н. Островська // International Journal of Innovative Technologies in Economy.  – №1(13). – С. 150-157.
 30. Островська Н.С. контролінг ризиків, як необхідний складник механізму ризик–менеджменту у банку / Н.С.  Островська // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, – Том 29 (68). – № 2. – C. 75-79/
 31. Островська Н.С. Концептуальні засади контролінгу ризиків у банку / Н.С.  Островська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2018. – № 30, с.97-101.
 32. Островська Н.С. Методи мінімізації банківських ризиків в Україні / Н.С. Островська // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та іновацій «Причорноморські економічні студії». – Випуск 29(2), С. 80-84.
 33. Оцінка ефективності реформування системи міжбюджетних відносин в Україні / М.В. Карвацький, О.М. Грубляк // Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка» Збірник наукових праць Випуск 1(51), Ужгород. – 2018. – С. 317-322.
 34. Полагнин Д.Д. Аналіз сучасного стану та здійснення маркетингу банківськими установами України [Текст] / Д.Д. Полагнин, К.І. Катринуца // Молодий вчений. — 2018. — №5.– С.743-747
 35. Полагнин Д.Д. Вплив кредитів МВФ на грошову систему України [Текст] / Д.Д. Полагнин, І.В. Марущак // Молодий вчений. — 2018. — №5. − С. 748-751.
 36. Полагнин Д.Д. Причини виникнення світових криз і їх вплив на економіку країн Європи [Текст] / Л.Л. Денькович, Д.Д. Полагнин // Молодий вчений. — 2018. — №5.– С. 694-698.
 37. Полагнин Д.Д. Розвиток та функціонування європейської валютної системи / Д.Д. Полагнин, А.Ю. Борідка // ModernEconomics. – №9. – С.79-84.
 38. Практика Суду ЄС у сфері оподаткування руху капіталу / Іляшенко А.Х., Монаєнко А.О. // Конгрес міжнародного та європейського права: зб. наукових праць (м. Одеса, 25 – 26 травня 2018 року). – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса: Фенікс, 2018. – C.133-136.
 39. Результативність фінансової децентралізації на прикладі об’єднаних територіальних громад Чернівецької області / Е.О. Юрій, О.М. Грубляк // Казна України. – 2018. –№6 (60). – С. 28-32.
 40. Русул Л.В. Дослідження фінансових результатів діяльності страхових організацій [Електронний ресурс] / Н.А. Лаврук, Л.В. Русул // Економіка та суспільство. – 2018. – №15
 41. Русул Л.В. Механізм фінансово-кредитного страхування та його вплив на розвиток страхового ринку / Л. В. Русул, Я. Г. Шевчук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2017. – №4. – С. 34-41.
 42. Русул Л.В. Проблеми та шляхи розвитку автотранспортного страхування в Україні / Л. В. Русул, Т. В. Цвігун // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2017. – № 4. – С. 110-115.
 43. Сучасний стан та проблеми діяльності банків України [Електронний ресурс] / А.Г. Олексин, Н.В. Капша // Інфраструктура ринку. – 2018. – №18. – С.338 – 442.
 44. Федишин М.П. Особливості антикризового управління банківською системою в сучасних умовах / М.П. Федишин, А.О. Павлюк // Фінансові дослідження: електронне наукове-фахове видання. 2018. №1 (4). – Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/123456789/17092
 45. Федишин М.П. Технологія управління ліквідністю банківських установ: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / М.П. Федишин, М.М. Слусаряк // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. 2018. №16. С.840-846. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/127.pdf
 46. Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів /Ж.П. Лисенко А.Г. Олексин // Бізнес-навігатор. – Вип. 2 (45). – С.98-102.
 47. Шляхи покращення фінансового стану підприємства в сучасних умовах / Е.О. Юрій, Т.В. Руснак // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет, – 2018. –№16. с.560-565.
 48. Юрій Е.О. Забезпечення фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах / Е.О. Юрій, Т.В. Руснак // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – №3 (15). с.108-112.

Монографії:

 1. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Österreich, 2018. (Грубляк О.М., Карвацький М.В., Жаворонок А.В., Марусяк Н.В., Абрамова А.С., Русул Л.В., Федишин М.П., Вікнянська А.О.).  – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1yEe03S8X4qmXKKV2sqyMO8clf_fUTjao
 2. Жаворонок А.В., Грубляк О.М. Теоретичні засади функціонування ринку нетрадиційних банківських послуг як сегмента ринку фінансових послуг //Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С. 295-310.
 3. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденціїта національні особливості: колективна монографія / Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я. // Cучасний стан інформаційно-технічного забезпечення казначейського обслуговування бюджету. Вид-во:  Izdevniecība “BaltijaPublishing” (м. Рига, Латвія), 2018. – 22 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1ksCOnrzOJuICuy4YiuZ8ZzReBvcBkr2k
 4. Ціноутворення на банківські продукти: монографія: колективна монографія / М. Г. Марич, М. П. Федишин, Л. В. Русул, А. С. Абрамова, Н. В. Марусяк, Н. А. Лаврук, А. В. Марич, Д. Д. Полагнин, А. В. Жаворонок, Н. В. Ковальчук, М. М. Гуменюк. – Чернівці: «Рута», 2018. – 136 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Банківська безпека: навч. посіб. / М.Г. Марич, М.П. Федишин, Д.Д. Полагнин. – Камянець-Полільський: Аксіома, 2018. – 197 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1CpOnbNOLJIWlRxEseboRVnOQQjZXOHmZ
 2. Ризик-менеджмент у страхуванні: навч. посіб. / Л.В. Русул.  Чернівці, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 83 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1Oms2FkmLyfh7CgKcXUYtYF58hHmnA7cG
 3. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / М.В. Дубина, О.М. Грубляк, А.В. Жаворонок, А.С. Абрамова, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. – Чернігів, 2018. – 352 с. – Режим доступу:
 4. Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Л.В. Русул, М.П. Федишин, Н.А. Лаврук. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2018. – 288 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1-LL_vdRPYCbdjPJq2qKh5EDXD8Lom-Bl
 5. Теорія публічних фінансів: навч. посіб. / А.С. Абрамова, М.Г. Марич, М.В. Дубина, Л.В. Попова, А.В. Жаворонок, Д.Г. Савчук, А.О. Вікнянська. – Кам’янець-Подільський, Аксіома. 2018. – 322 с. – Режим доступу:
 6. Фінансове посередництво: навч. посібник / за заг. ред. доц. Юрія Е.О. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2018. – 344с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1rU_8UqgMhuHuWf4sCyiE6ER8iGPc9CO8
 7. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Колектив авторів: Юрій Е.О., Гаватюк Л.С., Гуменюк М.М., Ковальчук Н.О., Корбутяк А.Г., Єрмійчук Н.І., Ісар І.В. / за заг. ред. к.е.н. Юрія Е.О. – Чернівці: Видавництво «Рута», 2018. – 342 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1nutDDkUN47HMPIlXUfmFHM56pfefTzTe

Методичні роботи:

 1. Бюджетна система: робочий зошит. – Чернівці: Технодрук, 2018. – 119 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1mXwWTat4yu1hQY0CKTqiaEesuPTEuCMi
 2. Вступ у спеціальність: конспект лекцій / А.С. Абрамова. – Чернівці, 2018. – 100 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1ZD5r_GLG7z8FiabsOOA4f8ToLSq_PPde
 3. Теорія публічних фінансів: конспект лекцій / А.С. Абрамова. – Чернівці, 2018. – 100 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=1S9gXzQOHjxO39zcmbefCbZevvh2_krTq

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Абрамова А.С. Експортно-імпортні операції як фактор приросту податкового потенціалу України / А.С. Абрамова // Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 жовтня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 4-8.
 2. Абрамова А.С. Сучасні тенденції розвитку податкового потенціалу в Україні та шляхи його активізації / А.С. Абрамова // Фінансові механізми сталого розвитку України: тези доп. І Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2018 року. – Харків, 2018. С. 27-30.
 3. Абрамова А.С. Управління рентабельністю підприємства в умовах нестабільності фінансового середовища / А.С. Абрамова // Організаційно-економічні чинники розвитку ринкового середовища в Україні: проблематика та перспективи: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 березня 2018 року) / Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж». – Мукачево, 2018. – С. 4-6.
 4. Гаватюк Л.С. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України / Л.С. Гаватюк, Ю.Ю. Григоряк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: матеріали XV Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль. – 2018. – С.39-41.
 5. Гаватюк Л.С. Поняття ділової активності підприємства та шляхи її підвищення / Л.С. Гаватюк // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). – Чернівці. – 2018. – С.187-190.
 6. Гаватюк Л.С. Проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку / Л.С. Гаватюк, К.В. Варварич // Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: матеріали одинадцятої всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Покровськ, 14.05.2018р.). – Покровськ: ДонНТУ. – 2018. – С.13-15.
 7. Гаватюк Л.С. Стан розвитку промисловості та будівництва в Чернівецькій області / Л.С. Гаватюк, М.І. Телешецька // Сучасний рух науки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (2-29 червня 2018 р.). – Чернівці. – 2018. – С.71-76.
 8. Гаватюк Л.С. Фінансова політика в Україні на сучасному етапі розвитку / Л.С. Гаватюк, І.Б. Лавренчук // Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2 квітня 2018 р.). – Полтава. – 2018. – С.19-21.
 9. Грубляк О. М., Юрій Е. О. До питання формування та використання бюджетів об’єднаних територіальних громад. – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 39-43.
 10. Грубляк О.М. Фінансування вищої освіти в Україні / О.М. Грубляк // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2018 р.). – Чернігів. – 2018. – С. 223–227.
 11. Жаворонок А. В. Актуалізація факторингових операцій в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2018 р.) / редкол.: О. І. Черевко [та ін.].; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х.: Видавництво Іванченка І. С. – 2018. – С. 78–80.
 12. Жаворонок А. В. Дослідження фіскальної ролі місцевих податків та зборів / А. В. Жаворонок // Сучасний рух науки: тези доповідей III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (1-2 жовтня 2018 р.). – Дніпро. – 2018. – С. 223–227.
 13. Інвестиційна привабливість підприємства / А.Г. Корбутяк, Н.Я. Сокровольська// Фінансові інструменти сталого ровитку економіки: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 20 береня 2018р. – Чернівці. – С. 194-197.
 14. Ковальчук Н.О. Аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів фінансової нестабільності підприємства / Н.О. Ковальчук, О.О. Назарчук // Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 червня  2018 р.): у  3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С.40-42
 15. Особливості інформаційного забезпечення казначейського обслуговування бюджету / А.Г. Корбутяк, Н.Я. Сокровольська, Е.О. Юрій // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми передавання та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах», ЧНУ, 8-10 листопада 2018. – Чернівці. – С.189-192.
 16. Полагнин Д.Д. Необхідність реформування фінансової архітектури світу / Л.Л. Денькович, Д.Д. Полагнин // Матеріали міжн. наук.-практ.конф. «Наука та освіта: ключові питання сучасності» 18 травня 2018 р. у м. Чернігів: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.6. – С.43-46
 17. Попова Л.В. Оцінка розвитку добровільного медичного страхування в Україні / Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р. / редкол.: О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. :Видавництво Іванченка І. С., 2018. – C.141-143
 18. Попова Л.В. Сучасний стан страхового ринку та нові вимоги для його подальшого розвитку. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №12 (2018), 158-165.
 19. Реалії та сьогодення електронного казначейства / А.Г.Корбутяк, Н.Я. Сокровольська // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство», 2 листопада 2018. – Ле-Ман, Франція
 20. Федишин М.П. Підвищення ефективності функціонування небанківських фінансових посередників як необхідної умови розвитку вітчизняного фінансового ринку. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / за заг.ред.д-ра екон.наук, проф. В.П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2018. С.311-321
 21. Федишин М.П. Роль та значення банківського кредитування у розвитку реального сектору економіки: теоретичний аспект/ М.П. Федишин, Л.Я Василів // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк, 2018. №22. С.316-325
 22. Федишин М.П. Управління ліквідністю банківської системи в сучасних умовах. Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали IМіжнар.наук.-практ. конф., (Харків, 25-26 жовтня 2018 р.) / Харк. держ.ун-тхарч.таторг.– Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – С.168-170.
 23. Федишин М.П. Цілі тактичного планування грошових потоків. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф., (Луцьк, 07 листопада 2018 р.) / Відп.ред. проф. Л.М. Черчик. Луцьк, 2018. – С.163-165.
 24. Федишин М.П., Лисенко Н.А. Оцінка економічних інструментів реалізації валютної політики. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том.22. Випуск 9 (62). Серія: Економіка, 2017. С.106-110.

2017 рік

Статті у виданнях, які внесено до наукометричних баз даних

Web of Science та Scopus:

 1. Rusul L.V. Bancassurance under financial markets’ globalization in Ukraine / L.V. Rusul //«Науковий вісник Полісся». -2017. – №2(10). Ч.2. – С.118-126. – DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)   (Web of Science).
 2. Youth satisfaction with the employment: a survey / O. Petrashchak, Ie. Kolosinskyi, M. Kolosinska & M. Marych // Economic Annals-XXI. – 2017. – №166(7-8). –P. 96-99. – DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V166-19 (Web of Science та Scopus).

Інші наукометричні, фахові  публікації:

 1. Abramova А. S. Simplified taxation small and medium business in Ukraine and ways to improve / A.S. Abramova // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing. – 2017. – Р. 176-182.
 2. HrublyakO. Government support of Ukraine’s corporatesectorinternationallending / O.Hrublyak, A. Molodovskyi // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. — 2016. — №4. – C. 42-46 – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2016_4_7
 3. Lysenko Z., Oleksyn A. Analysis of the efficiency of local borrowing in Ukraine: proceedings of the III International Scientific and Practical Conference [«Methodology of Modern Research»]( Dubai, UAE, March 29, 2017) / Z. Lysenko, А.Oleksyn/ Dubai, 2017. –№4(20), Vol. 3. – Р. 6-11. http://ws-conference.com/docs/3-31.pdf
 4. Zhavoronok A.V. Banking products and services: scientific approach / A.V. Zhavoronok // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing. – 2017. – P.186–192.
 5. Абрамова А.С. Методичні підходи до розробки моделі фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу / А.С. Абрамова // Проблеми та перспективи економіки та управління. – 2017. – № 3.
 6. Абрамова А.С. Податковий потенціал регіонів України: проблеми та шляхи подолання [Електронний ресурс] / А.С. Абрамова // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – № 16. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017
 7. Абрамова А.С.Методологія оцінки податкового потенціалу регіону / А.С. Абрамова // III International Scientific and Practical Conference “Methodology of Modern Research” (Dubai, UAE). – 2017. – № 4(20), Vol.3, April 2017. – Р. 22-27. Джерело: http://archive.ws-conference.com/category/ws2017-april/
 8. Гаватюк Л.С. Шляхи підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / Л.С. Гаватюк, Н.М. Перегіняк // Економіка та суспільство. – 2017. – № 9. – Режим доступу до журналу: http:// economyandsociety.in.ua.
 9. Грубляк О.М. Аналіз фінансового забезпечення інноваційного розвитку держави [Текст] / О. М. Грубляк, М. А. Іванюк // Молодий вчений. — 2017. — №10. – C. 11. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/50/#
 10. Грубляк О.М. Оцінка реалізації реформи влади в Україні на прикладі бюджету Недобоївської ОТГ [Текст] / О. М. Грубляк, О. Юзва // Молодий вчений. — 2017. — №10. – C. 11. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/50/#
 11. Гуменюк М.М. Удосконалення механізму управління діловою активністю підприємства / М.М. Гуменюк, А.В. Грицак //  Молодий вчений. – 2017. – № 11 (50). – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/50/
 12. Гуменюк М.М. Фінансово-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування підприємства: теоретико-методологічний аспект / М.М. Гуменюк, Ю.В. Стрілак //  Причорноморські еКономічні студії. – 2017. – № 22. – Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/22-2017
 13. Жаворонок А.В. Банківські послуги: аналіз диверсифікації [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – №16. – С. 693–698.  – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/136.pdf
 14. Жаворонок А.В. Зарубіжний досвід у сфері диверсифікації банківських послуг та перспективи їх розвитку в Україні / А.В. Жаворонок // III International Scientific and Practical Conference «Innovative Technologies in Science» (February 28, 2017, Dubai, UAE). – 2017. – №3(19), Vol. 3. – C. 7–11. – Режим доступу: http://ws-conference.com/docs/3-30.pdf
 15. Жаворонок А.В. Місцеве оподаткування в сучасних економічних умовах [Електронний ресурс] / Н.В. Грапко, А.В. Жаворонок // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет. – 2017. – №9. – С. 975–981. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/168.pdf  
 16. Жаворонок А.В. Обгрунтування сутності нетрадиційних банківських послуг / А.В. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. – Чернігів: Черн. нац. технол. ун-т. – 2017. – Номер 3(11). – С. 158–166. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/402.pdf
 17. Жаворонок А.В. Особливості аналізу виробничих запасів на підприємстві [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок, І.В. Дзюбик // Молодий вчений. – 2017. – №6. – С. 422–426. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/96.pdf
 18. Жаворонок А.В. Особливості оцінки обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства за товари, роботи, послуги [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок, В.В. Моржук // Молодий вчений. – 2017. – №6. – С. 430–433. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/98.pdf
 19. Жаворонок А.В. Проблеми диверсифікації банківських послуг та напрями їх вдосконалення в сучасних умовах / А.В. Жаворонок // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – Вип. 17. – С. 88–100.
 20. Жаворонок А.В. Сутність трудових ресурсів та аналіз їх використання [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок, Н.І. Колеснікова // Молодий вчений. – 2017. – №6. – С. 427–430. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/97.pdf
 21. Жаворонок А.В. Управління дебіторською заборгованістю [Електронний ресурс] / А.В. Жаворонок, Н.І. Григорович // Молодий вчений. – 2017. – №6. – С. 419–422. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/95.pdf
 22. Ковальчук Н.О. Концептуальні засади оптимізації структури капіталу вітчизняних підприємств / Н.О. Ковальчук,   Ю.С. Райлян // Економічний простір: Збірник наукових праць.-№117.-Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.- с.161-171. Джерело:  http://www.eprostir.dp.ua/
 23. Корбутяк А.Г.  Оцінка фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах / А.Г. Корбутяк, Х.І. Марусяк // Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». – Вип. 6 (11). – 2017.
 24. Корбутяк А.Г.  Управління позиковим капіталом / А.Г. Корбутяк, О.О. Шестопалова // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – №20. – 2017. – Режим доступу: http:// www.global-national.in.ua/issue-20-2017
 25. Лаврук Н.А. Аналіз фінансової стійкості АТ «Ощадбанк» / Н.А. Лаврук, О.А. Семенюк // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том, 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 С. 92-97.
 26. Лаврук Н.А. Ефективність управління кредитним портфелем комерційного банку / Н.А. Лаврук, Т.В. Данилюк // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том, 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 С. 87-91.
 27. Лютік О.М. Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України // О. М. Лютік / Приазовський економічний вісник. Випуск 2. – Запоріжжня, 2017. – С. 141-145
 28. Марич М.Г. Банківські ризики та система управління ними / М.Г. Марич,  А.В. Марич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 23 (3). – Херсон, 2017. – С. 84-88.
 29. Марич М.Г. Оцінка фінансової стійкості комерційних банків України на сучасному етапі розвитку [Електронний ресурс] / М.Г. Марич, А.В. Марич // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №17. – С. 698-703.
 30. Олексин А.Г. Лисенко Ж.П. Аналіз ефективності системи місцевих запозичень в Україні / А.Г. Олексин, Ж.П. Лисенко// Економіка та держава. –2017. – №7. – С. 58–68.
 31. Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств в сучасних умовах / А.Г. Корбутяк, Н.Я. Сокровольська// Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія «Економічні науки». – Вип.16. –  2017. – С.81-87.
 32. Полагнин Д.Д. Рейтингування системно важливих банків / Д.Д. Полагнин, О.О. Шинкарюк // Молодий вчений. – 2016. – №12. – С. 937-941.
 33. Полагнин Д.Д. Системно важливі банки в банківській системі України / Д. Д. Полагнин, Н. А. Лисенко// Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – 2016. – № 12(2). – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com.
 34. Русул Л.В. Вплив євроінтеграції на розвиток страхового ринку України/ Русул Л.В., Дарабан Н.// Науковий журнал «Молодий вчений» №6(46) червень,  2017р. – С.489-493.
 35. Сокровольська Н.Я. Проблеми регулювання пенсійного забезпечення Україні / Н.Я. Сокровольська, Корбутяк А.Г. // Причорнономрські економічні студії. – Одеса, 2017. –Випуск 22. – С. 34-38.
 36. Федишин М.П. Проблеми забезпечення конвертованості грошової одиниці [Електронний ресурс] / М.П. Федишин, Е.А. Ординська // Економіка та суспільство. – 2017. – №10. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua
 37. Юрій Е.О. Діяльність системних банків України в кризових умовах / Е.О. Юрій, О.О. Шинкарюк // «Молодий вчений». – 2017р.- №3 (43). – С. 894-897. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/204.pdf 
 38. Юрій К.К. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / К.К. Юрій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017.  – №3, том 2. – С.251-256.

Монографії:

 1. Абрамова А.С. Інструментарій активізації фінансового забезпечення банківськими установами малого та середнього бізнесу як основи фінансово-економічної безпеки країни / А.С. Абрамова // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017.
 2. Жаворонок А.В. Роль нетрадиційних банківських послуг у забезпеченні фінансової безпеки банку / А.В. Жаворонок // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017.
 3. Жаворонок А.В. Теоретико-прикладні особливості діяльності банківських установ в умовах стохастичності зовнішнього середовища / А.В. Жаворонок // Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Ільчука. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 58–78.
 4. Куцяк В.О. Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні: монографія /  В.О. Куцяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 208 с.
 5. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – С. 339-349.
 6. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г., Куцяк В.О., Грубляк О.М. Innovations in development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. – 332 p. ISBN 978-9934-8643-1-5 (The economic development communities based on the cluster approach (For example, medical and recreational cluster the city of Chernivtsi), P. 243-256.
 7. Марич М.Г. Вплив інтеграції банківської системи України у світовий економічний простір на розвиток банківських інновацій в Україні: монографія /  М.Г. Марич. – Чернівці. – 2017. – 319 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Корпоративні фінанси: навч. посіб. / Е.О. Юрій, Н.О. Ковальчук. – Чернівці: Рута, 2017. – 374 с.
 2. Міжнародне страхування : курс лекцій/ Л.В.Русул//Чернівці, 2017, – 115с.
 3. Місцеві фінанси: навчальний посібник [Колектив кафедри фінансів] – Чернівці: Видавництво «Рута».  – 2017. – 238с.
 4. Русул Л.В. Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Л.В. Русул, М.П. Федишин, Н.А. Лаврук. – Чернівці, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 301с. (Рекомендація Вченої ради факультету)
 5. Фінанси підприємств: навч. посіб: практикум / М.М. Гуменюк. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – 2017. – 168 с.
 6. Фінансове посередництво: навч.-наочн.посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 360с.
 7. Фінансовий аналіз навч. посіб. / Н.О. Ковальчук, Л.С. Гаватюк, Н.І. Єрмійчук – Чернівці: Рута, 2017. 256 с.
 8. Фінансовий контролінг: навч. посіб. / А.Г. Корбутяк, Н.І. Єрмійчук. – Чернівці: Рута, 2017. – 160 с.
 9. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/ За заг. ред. к.е.н. Юрія Е.О. – Чернівці: Видавництво «Рута», 2017. – 342с.
 10. Юрій К.К. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб / Юрій К.К. – Чернівці, 2017. – 251 с.

Методичні роботи:

 1. Методичні  рекомендації щодо виконання магістерських робіт для студентів ОР «магістр» / Юрій Е.О., Сокровольська Н.Я.,  Олексин А.Г., Гаватюк Л.С. – Чернівці, ЧНУ. – 2017. – 52с.
 2. Методичні рекомендації до виконання курової роботи з дисципліни «Фінансова політика» / М.М. Гуменюк, М.В. Карвацький, М.П. Федишин. – Чернівці, 2017. – 39 с.
 3. Методичні рекомендації та тематика курсових робіт навчальної дисципліни “Банківські операції”/ Д.Д. Полагнин, К.К.Юрій.- Чернівц:ЧНУ, 2017.- 20с.
 4. Методичні рекомендації щодо виконання міждисциплінарної курсової роботи студентами IV курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», напряму «Публічні фінанси» / О.М. Грубляк, В.О. Куцяк. – Чернівці, ЧНУ. – 2017. – 35с.
 5. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Бюджетна система». – Чернівці:Технодрук. – 2017. – 124с.
 6. Фінанси підприємств: збірник тестів / М.М. Гуменюк, А.Г. Корбутяк. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – 2017. – 137 с.

Тези доповідей у матеріалах вітчизняних та зарубіжних конференцій:

 1. Корбутяк А.Г. Проблеми середньострокового бюджетного планування в Україні / А.Г. Корбутяк, Н. Я. Сокровольська // «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Ле-Ман, Франція: Факультет права, економіки та управління в Університеті міста Ле-Ман, 2017. – № 1. – С. 78–82.
 2. Корбутяк А.Г. Критичний огляд трактування поняття «фінансовий стан» підприємства в сучасних наукових колах/ А.Г. Корбутяк, Н. Я. Сокровольська // «Корпоративне управління: стратегії, процеси, технології»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Каунас, Литва. – 20 жовтня 2017. – № 4. – С. 116-121.
 3. Федишин М.П. Антикризові інструменти монетарної політики / М.П. Федишин, Я.Г. Шевчук : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [«The global competitive environment: development of modern social and economic systems»], (Republc of Moldova, Chisinau, April 21, 2017) – Moldova State University, Baltija Publishing, 2017. – С.144-147.
 4. Юрій К.К. Особливості розвитку малого бізнесу в Україні/ К.К. Юрій // Міжнародна наукова конференція «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство», Ле-Ман, Франція. – 2017.
 5. Русул Л.В. Страховий ринок України: особливості розвитку та перспективи./   Русул Л.В., Гросу К. В. //International scientific and Practical Conference «World science 2017» :Topical researches of the world science», June 28, 2017, Dubai, UAE.
 6. Полагнин Д.Д. Монетарна сфера економіки України / Д.Д. Полагнин, І.Л. Гольцова // Збірник матеріалів Міжнародної наук. – практ. конференції “Сучасні тенденції в економіці та управлінні”, м. Запоріжжя, 30червня 2017 р./ Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2017. – Ч.2. – С. 16-19
 7. Жаворонок А.В. Возможные проявления моральних рисков банковских продуктов и методы борьбы с ними / А.В. Жаворонок // Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 березня 2017 року). – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2017. – С. 179–182.
 8. Жаворонок А.В. «Банківська операція», «банківська послуга» та «банківський продукт»: спільні та відмінні риси / А.В. Жаворонок // Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції:  збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24-25 березня 2017 року). – Запоріжжя: ГО «СІЕУ». – 2017. – С. 108–110.
 9. Жаворонок А.В. Підходи до аналізу диверсифікації банківських послуг / А.В. Жаворонок // Економічна політика та механізми господарювання: сучасний стан, ефективність, перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (31 березня 2017 року). – Київ: Аналітичний центр «Нова економіка». – 2017. – C. 101–104.
 10. Жаворонок А.В. Конкурентоспроможність банківських послуг / А.В. Жаворонок // Міжнародне науко-технічне співробітництво: механізми та стратегії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (31 березня 2017 року). – Львів: ГО «Львівська економічна фундація». – 2017. – C. 83–86.
 11. Жаворонок А.В. Особливості процесу диверсифікації банківських продуктів і послуг / А.В. Жаворонок // Проблеми та перспективи розвитку економіки України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (7 квітня 2017 року). – Київ: Національний авіаційний університет.  – 2017. – C. 105–109.
 12. Юрій Е.О. До питання пріоритетів розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні / Е.О. Юрій // Роль молоді у розвитку АПК України : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 19 квітня 2017 р. – К.: НУБІП, 2017. – С.123-125.
 13. Юрій К.К. Особливості фінансового забезпечення малого підприємництва в аграрній сфері економіки / К.К. Юрій //Роль молоді у розвитку АПК України : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 19 квітня 2017 р., м. Київ. – К., 2017. – С.67-69
 14. Лаврук Н.А.Оцінка мотивації праці персоналу банку / Н.А. Лаврук,Н.В.Коваль// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія», присвяченої 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець-Подільський, 12-13 жовтня 2017 року). – Кам’янець-Подільський: Аксіома,2017. – С 54-58.
 15. Куцяк В.О. Зарубіжний досвід підвищення фінансової грамотності населення / Економіка і управління: проблеми науки та практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 12–13 лют. 2017 р. – Д. : ФОП Дробязко С. І., 2017. – 310 с.
 16. Полагнин Д.Д. SWOT-аналіз інноваційної спроможності банків / Д.Д. Полагнин, Н.В. Павліцька // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21 червня 2017 р. – Київ: КНЕУ. –  С.315-319.
 17. Полагнин Д.Д. Проблеми вибору заходів реалізації валютної політики в Україні / Д.Д. Полагнин, М.С. Гнеп // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Ключові аспекти розвитку сучасної науки”, м. Дніпро, 19 червня 2017 р. – Одеса: Друкарня “Друкарик”., 2017. – Т.4.- С.63-67
 18. Полагнин Д.Д. Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі / Д.Д, Полагнин, О.Д. Лозяк // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції “Теорія і практика сучасної науки” , м. Київ, 15-16 червня 2017 р. – К., 2017. – Ч.ІІІ. – С. 8-10
 19. Полагнин Д.Д. Вплив Міжнародного валютного фонду на розвиток економіки України / Д.Д, Полагнин, Н.І. Прокопів // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції “Теорія і практика сучасної науки” , м. Київ, 15-16 червня 2017 р. – К., 2017. – Ч.ІІІ. – С. 10-12