Посилення громадянських якостей студентів-економістів – інвестиції в могутність української держави

Трендом модернізації вищої освіти України є цілеспрямоване формування особистості громадянина на засадах органічного поєднання навчання професіоналізму та громадянського виховання. Героїчна боротьба України з російською імперською агресією показала, що на перший план виходять саме цінності, які сповідує громадянин, а услід фахові компетенції та soft-skills. Відтак, у формуванні майбутнього економіста важливу роль відіграє факультетська дисципліна «Історія економіки та економічної думки», яка розвиває такі загальні компетенції, що передбачені ОП усіх спеціальностей економічного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича:

  • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

В ході вивчення «ІЕ та ЕД» майбутній фахівець формується як професіонал, мотивований до навчання впродовж життя; як особистість, яка прагне власного розвитку; як патріот, готовий вирішувати національні та суспільні проблеми; як громадянин, орієнтований на відстоювання та побудову демократичного громадянського суспільства. Цього року 144 студенти груп 151К, 192, 171, 173-1, 173-2 та 175 обрали дисципліну «ІЕ та ЕД», яку опановували в другому семестрі, обпаленого війною. Щира зацікавленість, свідомість та активність підготовки до кожного заняття студентів переросли в ідею проведення спільного підсумкового заняття-конференцію на тему: «Актуальність володіння фактами економічної історії та концептами економічної думки в світлі повномасштабної війни в Україні».

Різнопланові виступи студентів продемонстрували усвідомлення того, що сьогодні вітчизняна економіка дедалі очевидніше стає одним з пріоритетних фронтів, який визначатиме як подальший перебіг військових дій, так і спроможність нашої держави успішно відбудовуватись після їх закінчення. Так само, як і на полі бою, коли запорукою перемоги стає насамперед грамотне військове керівництво, успіхи на економічному фронті значною мірою залежать від спроможності управлінців різних рівнів сформувати адекватні стратегічні плани та забезпечити ефективність їх практичної реалізації, включаючи своєчасне виконання окреслених прикладних завдань, орієнтиром яких є – демократичні цінності. Кожна доповідь характеризувала наших студентів як критично мислячих громадян, що оперують історичними фактами та вміють наводити аргументи на користь певної економічної течії згідно принципів академічної доброчесності.  Тішить, що лейтмотив підсумкового заняття з «ІЕ та ЕД» перекликається з акцентами виступу Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО під час відкритого діалогу зі студентами найбільших американських університетів про вибір: «Той головний вибір, який кожна людина робить у своєму житті – коли обирає відповідь на питання, ким є. Україна свій вибір зробила. Наша держава більше ніколи не буде жертвою. Не буде просто спостерігачем за життям – в тому числі й своїм життям. Ми можемо, хочемо і будемо субʼєктами в житті. Ось звідки наша сила, наше потужне прагнення до свободи, яку ми виборюємо для себе».

https://www.instagram.com/p/CdoInJTImm1/

Галерея