Яскал Ігор Валерійович

Яскал Ігор Валерійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції
Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, міжрегіональні інтеграційні процеси, інтеграція суб’єктів господарювання
Дисципліни, що викладаються: «Ціноутворення у підприємницькій діяльності», «Планування і контроль на підприємстві», «Управління витратами», «Економіка торгівлі»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 • Ясський університет імені А.І. Кузи (м. Ясси, Румунія), 2018 р., наукове стажування у рамках програми Еразмус+
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Тема: “Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК01597997\00506-2020 від 28.02.2020 р
Наукова-дослідна робота:
 • керівництво науковою роботою магістрів;
 • рецензування наукових праць;
 • опонування кандидатських дисертацій

Список публікацій

Монографії (розділи)

 1. Яскал І.В. Особливості інтеграційних процесів між підприємствами в умовах сучасних глобальних викликів / Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів: Монографія / За заг. ред. О.В.Зибаревої. ‒ Чернівці: Технодрук, 2016. ‒ С. 6-29.
 2. Yaskal, I., Verbivska, L. (2016) Regional economic integration as instrument for peace building. In A.-M. Nedelea, M.-O. Nedelea (eds.) Peace Marketing, Bucharest: Editura Universitara, pp.292-313. DOI: 10.5682/9786062804695
 3. Yaskal, O., Yaskal, I., Volovidnyk, K., Loziak, O. (2021) Economic and psychological approaches for customer typology: case of Ukrainian regional retail market. In Mariana Petrova (ed.) Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph, Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, pp. 62-76. DOI:  https://doi.org/10.46656/book.2021.social.capital

Статті в наукових журналах, що індексуються ISI Web of Science і Scopus

 1. Yaskal, I.,  Maha, L., Incaltarau, C. (2014) Regional economic integration in Romania, Transformations in Business & Economics, Vol. 13, No.       3C(33C), p.314-330. URL: http://www.transformations.khf.vu.lt/33c.
 2. Vyklyuk, Y., Yevdokymenko, V., Yaskal, I. (2016) The proportions and rates of economic activities as a factor of gross value added maximization in transition economy, Scientific Annals of Economics and Business, Vol. 63, Issue 1, pp.47-64. URL: http://saeb.feaa.uaic.ro/index.php/saeb/article/view/9/9 DOI: https://doi.org/10.1515/saeb-2016-0104
 3. Yaskal, I.,  Maha, L., Petrashchak, O. (2018) Spatial distribution of economic activities and internal economic integration in Romania, Journal of Urban and Regional Analysis, Vol. 10, Issue 2. p. 217-240. URL: http://www.jurareview.ro/resources/pdf/volume_26_spatial_distribution_of_economic_activities_and_internal_economic_integration_in_romania_abstract.pdf
 4. Yaskal, O., Yaskal, I., Kolosinska, M., Boyda, S. (2021) The Informal Employment – Factors and Public Policies for Its Limitation, Икономически изследвания, Vol. 30, Issue 2, p. 56-73. URL: https://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-journal-0 .

Статті в наукових журналах, що індексуються в інших наукометричних базах даних

 1. Яскал І.В. Категорії “економічний простір” і “просторова економіка” в регіональних дослідженнях. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. 2016. №2. С. 48-54. URL: https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17506231016363266225&btnI=1&hl=en
 2. Яскал І. В. Асиметрія внутрішньорегіонального соціально-економічного розвитку в сучасному науковому дискурсі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. Львів. 2016. Вип. 6 (122). С. 42-47. URL: https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=14765198065704581399&btnI=1&hl=en
 3. Яскал І.В. Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності. Регіональна економіка. 2017. №1. С.120-128. URL: http://ird.gov.ua/pe/doi/re2017.01.120_u.php
 4. Яскал І.В., Кондрієвич О.В. Комплексний аналіз ефективності використання оборотного капіталу. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. №3. С. 225-232. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1554/pdf  DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.225
 5. Гарасим І.В., Яскал І.В., Лопащук І.А. Використання методу екстраполяції для прогнозування розвитку оптової і роздрібної торгівлі. Інфраструктура ринку. 2019. №38. С. 82-87. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/38_2019_ukr/15.pdf  DOI: 10.32843/infrastruct38-13
 6. Яскал І.В., Пасайлюк Р.І. Ефективність функціонування підприємницького сектору економіки України: тенденції та перспективи. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 6, 2019 (Частина 2). С. 70-77. URL: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_6/30_69_6_2.pdf#page=76  DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-35
 7. Лозяк О.Д., Яскал О.О., Яскал І.В. Оптимізація ресурсного потенціалу нафтопереробного підприємства на основі використання ресурсозберігаючих технологій. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. №5(79). С. 52-57. URL: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_79_2020_ukr/9.pdf  DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-7
 8. Гевко В.І., Яскал І.В. Електронна торгівля в Україні: передумови та перешкоди для розвитку. Приазовський економічний вісник. 2020. №5(22). С. 13-16. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/5_22_ukr/5.pdf    DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-5-3
 9. Яскал І.В., Яскал О.О., Панчук К.В. Проблеми оцінки ефективності діяльності державних підприємств в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. №4 (27). С. 76-83. URL:  http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/27_2020/15.pdf   DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.27-13
 10. Яскал І., Яскал О., Стасюк І.С. Перспективи використання методу ABC у господарській практиці підприємств. Економічний аналіз. Тернопіль, 2021. Том 31. №2. С. 170-176. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1941/6565657004  DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.02.170

Участь в конференціях за кордоном

 1. Yevdokymenko V., Yaskal I. (2012) Interregional integration in Ukraine.  Papers of Conference “Dialogue between peoples and culture. East European cross border actors in the dialogue”, 10-12 May 2012, Iasi, Romania. – Iasi: EDITURA, pp. 191-206.