Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – одна з нових кафедр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. До основних наукових напрямків кафедри слід віднести вивчення особливостей управління підприємствами різних видів економічної діяльності за інноваційно-інвестиційною моделлю, природи і трансформації конкурентоспроможності підприємства в умовах сталого розвитку та глобальних викликів, проведення моніторингових досліджень процесів соціалізації на макро-, мезо- та макрорівнях, транскордонне співробітництво.

Викладачами та аспірантами кафедри ведуться дослідження інноваційної складової розвитку підприємства, які формують стратегію його розвитку на перспективу: особливостей інтеграційних процесів між підприємствами, соціально відповідального управління підприємством, функціонування підприємств в умовах мережевої економіки, ризик-менеджменту в системі сталого розвитку підприємства, розвитку інтернет-торгівлі в системі управління конкурентоспроможністю підприємства тощо.

Упродовж 2015-2020 рр. викладачами кафедри опубліковано 5 монографій та 5 розділів у колективних монографіях; 14 навчально-методичних посібників, рекомендованих вченою радою університету: «Національна економіка» (Зибарева О.В., Вербівська Л.В.), «Менеджмент персоналу: навчальний посібник» (Зибарева О.В., Вербівська Л.В.), «Історія економіки та економічної думки» (Зибарева О.В., Яскал (Петращак) О.О.), «Економіка та організація торгівлі» (Яскал О.О., Яскал І.В., Лопащук І.А.), «Економіка і підприємництво: менеджмент» (І.В. Яскал, Н.Я. Кутаренко), «Стратегічне управління підприємством» (Є.В. Скляр), «Економіка торговельного підприємства» (Н.А. Мазур, І.В. Семенець, І.А. Лопащук) та інші; видано 109 статей (в т.ч. 27 у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, EBSCO, IndexCopernicus) та 56 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, захищено 1 докторську і 6 кандидатських дисертацій.

Завершено роботу над бюджетною науково-дослідною роботою: «Удосконалення методики оцінки процесів соціалізації в контексті формування ціннісних орієнтацій молодого покоління» (ДРН 0115U002187) (термін виконання 2015-2017 рр.) – науковий керівник д.е.н., доцент Зибарева О.В.

В листопаді 2016 р. розпочато наукове дослідження на тему: «Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах євроінтеграції» (ДР 0116V008899) – науковий керівник к.е.н., доцент Скляр Є.В.

Під керівництвом завідувача кафедри, д.е.н., доцента Зибаревої О.В. успішно захищено дисертаційні дослідження 6-ох аспірантів (Катана А.В., Кравчук І.П., Попадюк О.В., Повержук У.-Ю., Раца О.Б., Воронюк Т.А.)

Науковий доробок кафедри налічує понад 20 підручників та посібників, монографій та їх розділів у колективних монографіях, методичних рекомендацій.


Підручники, навчальні посібники:

 1. Менеджмент персоналу: навчальний посібник / Л.В. Вербівська, О.В. Зибарева. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – 620 с.
 2. Збродська О.В., Лаготюк В.О. Менеджмент: навчальний посібник у таблицях і схемах / О.В. Збродська, В.О. Лаготюк // Видавничий дім «Родовід». –  м. Чернівці.- 2015 р. – 128 с.
 3. Безродна С.М., Лаготюк В.О. Управління якістю: навч. пос. / С.М. Безродна, В.О. Лаготюк // Видавничий дім «Родовід». – м. Чернівці. – 2016. – 124 с.
 4. Лаготюк В.О., Безродна С.М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. пос. / В.О.Лаготюк, С.М. Безродна // Видавничий дім «Родовід». – м. Чернівці. – 2016. – 158 с.
 5. Економічна діагностика: Посібник для студентів денної та заочної форми навчання з напрямів «Економіка та підприємництво» та 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за спеціальностями «Економіка підприємства» та 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» / Скляр Є.В. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – 71 с.
 6. Стратегічне управління підприємством: Посібник для студентів денної та заочної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» / Скляр Є.В. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. Чернівці: БДФЕУ, 2016. – 91 с.
 7. Скляр Є.В. Стратегія переговорів і укладання контрактів: Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» / Скляр Є.В. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 58 с.
 8. Яскал О.О., Яскал І.В., Лопащук І.А. Економіка та організація торгівлі: практикум. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 132 с.
 9. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.
 10. Скляр Є.В., Лаготюк В.О. Організаця виробництва. Опорний конспект лекцій. Чернівці, 2019. 117 с.
 11. Скляр Є.В. Біржова діяльність: практикум. Чернівецький національний університет, Чернівці, 2019. 96 с.
 12. Мазур Н.А., Семенець І.В., Лопащук І.А. Економіка торговельного підприємства: навч. посібник. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 192 с. ISBN 978-966-423-537-9
 13. Глобальна економіка: навч. посібник для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей. Укл.: С.І. Белей, С.В. Бойда, М.І. Колосінська; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. 227 с.
 14. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей галузі знань «Управління та адміністрування»/ укладачі: М.І. Колосінська, С.І. Белей, С.В. Бойда. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. 152 с.

Монографії:

 1. Зибарева О.В. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів : монографія / За ред. О.В. Зибаревої. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 320 с.
 2. Лаврук О.В. Мотиваційний механізм у розвитку аграрних підприємств: монографія / О.В. Лаврук, В.В. Лаврук // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015р. – 266 с.
 3. Лаврук Н.А. Мотивація трудової діяльності жінок: монографія. / Н.А. Лаврук, О.В. Лаврук // Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016р.- 216 с.
 4. Петращак О.О. Формування фінансово-економічного потенціалу підприємств в контексті реалізації концепції сталого розвитку України. Дієві важелі інтенсифікації відтворювальних процесів у контексті тренду соціалізації економічного розвитку / О.О. Петращак// Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти: колективна монографія / за заг. редакцією А.М. Гуменюка.   – Чернівці: Технодрук, 2016. – 316 с. – C.59-91. – ISBN 978-617-7096-63-3
 5. Петращак О.О. Продуктивність праці у сучасних умовах: соціально-економічний аспект: монографія / О.О. Петращак. – Чернівці: Черн.нац.ун-т, 2018. – 186 с.
 6. Чикуркова А.Д., Фень К.С., Скляр Є.В. Механізм формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості: монографія. Чернівці : Яворський С. Н., 2019. 250 с.
 7. Зибарева О.О., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 297с

Розділи у колективних монографіях:

 1. Yaskal, I.,  Verbivska, L. (2016) Regional economic integration as instrument for peacebuilding. In A.-M. Nedelea, M.-O. Nedelea (eds.) PeaceMarketing,Bucharest: EdituraUniversitara, pp.292-313.
 2. Скляр Є.В.Кластерний підхід як елемент розвитку харчової промисловості / Скляр Є.В., Храпливий А.І. // Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. –p. 128-144

Статті у наукових виданнях, індексованих ISI Web of Science і Scopus:

 1. Yaskal, I.,  Maha, L., Incaltarau, C. (2014) Regional economic integration in Romania, Transformations in Business & Economics, Vol. 13, No. 3C(33C), p.314-330.
 2. Vyklyuk, Y., Yevdokymenko, V., Yaskal, I. (2016) The proportions and rates of economic activities as a factor of gross value added maximization in transition economy, Scientific Annals of Economics and Business, Vol. 63, Issue 1, pp.47-64. DOI: 10.1515/aicue-2016-0004
 3. Petrashchak O.O., Kolosinskyi I.Y., Kolosinska M.I., Marych M.G. (2017) Youth satisfaction with the employment: a survey,  Економічний часопис-ХХІ. 2017. № 7-8. pp. 96-99. https://doi.org/10.21003/ea.V166-19
 4. Shylepnytsky P., Zybareva О., Popadiuk O. Public-Private Partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч 1. С. 50-55.
 5. Kolosinska M., Petrashchak O., Kolosinskyi I., Katana A. (2018) Tourism sector in transition economy on example of Ukraine: determinants of competitiveness, GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol. 21. – pp. 239-253.
 6. Yaskal, I.,  Maha, L., Petrashchak, O. (2018) Spatial distribution of economic activities and internal economic integration in Romania, Journal of Urban and Regional Analysis, Vol. 10, Issue 2, p.217-240.
 7. Zybareva, O., Verbivska, L., Lopashchuk, I., Kalaman, O., Derkach, T., Smentyna, T. (2019). Strategically-Oriented Enterprise Management through Information Systems. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vo. 8, Issue 2, pp. 3014-3017.
 8. Bondarenko, S., Verbivska, L.,  Dobrianskа, N., Iefimova,G., Pavlova, V., Mamrotska, O. (2019). Management of Enterprise Innovation Costs to Ensure Economic Security.  International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) Vo. 8 Issue-3, рр. 5609-5613.
 9. Shkarlet S., Dubyna M., Shtyrkhun K., Verbivska L. (2020). Transformation of the Paradigm of the Economic Entities Development in Digital Economy. WSEAS Transactions on Environment and Development. Volume 16. P. 413-422. DOI: https://doi.org/10.37394/232015.2020.16.41

Статті у фахових українських виданнях та виданнях категорії Б:

 1. Зибарева О. В., Шилепницький П.І., Повержук У.-Ю.М. Комплексний підхід до оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства. Вісник ЧТЕІ. Економічні науки. 2018. Вип. І (69). С. 100-106.
 2. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Особливості політики ціноутворення у сфері виробництва хліба і хлібопродуктів. Вісник ЧТЕІ. Економічні науки. 2018. Вип. ІІ (70). С. 193-203.
 3. Зибарева О.В., Вербівська Л.В., Раца О.Б. Стратегічне забезпечення економічної поведінки виробників хліба і хлібобулочних виробів України. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2018. Вип. 20. С. 64-71. 
 4. Шилепницький П.І., Зибарева О.В. Державно-приватне партнерство: польський досвід. Ефективна економіка. 2019. № 2.
 5. Зибарева О.В., Воронюк Т.А., Лучик О.І. Особливості керування якістю продукції кав’ярень у контексті підвищення їх конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2019. № 10.
 6. Зибарева О.В., Гайдукова О.О. Характеристика інструментів просування товарів харчової промисловості в інтернет-середовищі. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2019. Вип. 2(74). С. 84-93.
 7. Зибарева О.В., Белей С.І., Лучик О.І. Відтворювальний потенціал сільських територій Чернівецької області в умовах транскордонного співробітництва: асиметрії розвитку та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2019. №3. С. 11-19.
 8. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лопащук І.А. Європейський досвід побудови мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. №3. с.149-160.
 9. Скляр Є.В., Кушнір В.І. Аналіз та оцінка напрямків вдосконалення стратегії ресурсозбереження лісогосподарювання в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 16. 
 10.  Скляр Є.В., Колотило І.М. Оцінювання конкурентоспроможності телекомунікаційного підприємства на засадах теорії ефективної конкуренції.  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 32
 11. Скляр Є.В., Клим М.В. Сучасні формати роздрібної торгівлі. Молодий вчений. 2018. №10. с. 807-813.
 12. Скляр Є.В. Взаємозв’язок дебіторської та кредиторської заборгованості в контексті фінансової безпеки підприємств харчової промисловості. 2019. Держава та регіони. Випуск 2 (107). С.126-132.
 13. Скляр Є.В. Методичне забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки підприємств харчової промисловості. Регіональна економіка та управління. Випуск 2 (24) 2019. С.107-112.
 14. Скляр Є.В. Концептуальні основи забезпечення фінансової безпеки. Молодий вчений. 2019. № 4. С.517-521 
 15. Лопащук І.А. Research of financial capacity of the insurance company. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. 2019. №1(6). 
 16. Лопащук І.А. Проблеми сучасного розвитку малого підприємництва в сфері торгівлі. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2019. Вип. ІІ (74). С. 92-102.
 17. Лопатинський Ю.М., Попович Н.М., Лопащук І.А. Економічна ефективність участі у кластерах потенційних учасників. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. 2019. Вип. 820. Економіка. С. 40-45.
 18. Лопащук І.А. Актуалізація соціального вектору функціонування підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 2.
 19. Попадюк О.В. Науково-практичні засади оцінювання системи соціальної відповідальності бізнесу на підприємстві. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2018. № 130. С. 177-187.
 20. Попадюк О.В. Аналіз організаційно-інституційного середовища функціонування системи соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. №2. С.54-58
 21. Попадюк О.В., Лучик О.І., Кравчук І.П. Системний аналіз трансформації розуміння сутності соціальної відповідальності у зарубіжній і вітчизняній науковій думці. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2019. Вип. 2(74). С. 104-118.
 22. Попадюк О.В., Лучик О.І. Принципи та механізм соціальної відповідальності в умовах стратегічного управління підприємством. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 36.
 23. Попадюк О.В., Лучик О.І. Принципи та механізм соціальної відповідальності в умовах стратегічного управління підприємством. Інфраструктура ринку. 2019. №36.
 24. Фень К.С., Чикуркова А.Д. Формування позитивного іміджу в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2019. Вип. №1-2 (78). С. 107-113.
 25. Яскал І.В. Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності. Регіональна економіка. 2017. №1. С.120-128.
 26. Яскал І.В., Кондрієвич О.В. Комплексний аналіз ефективності використання оборотного капіталу. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. №3. С. 225-232.
 27. Яскал І.В., Пасайлюк Р.І. Ефективність функціонування підприємницького сектору економіки України: тенденції та перспективи. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 6, 2019 (Частина 2). С. 70-77.
 28. Гарасим І.В., Яскал І.В., Лопащук І.А. Використання методу екстраполяції для прогнозування розвитку оптової і роздрібної торгівлі. Інфраструктура ринку. 2019. №38. С. 82-87.
 29. Яскал О.О., Ксенофонтова А.Ю. Вендинговий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку автоматизованої торгівлі. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 46. С. 12-15.
 30. Яскал О.О., Когут Н.О. Основні напрями підвищення ефективності трудового потенціалу будівельних підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск №5 (73). С. 55-64.
 31. Яскал О.О., Яновський М.М. Сучасні шляхи оптимізації складу та джерел формування оборотного капіталу підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 37. С. 475-480.

Викладачами кафедри (Зибарева О.В, Вербівська Л.В., Яскал О.О., Скляр Є.В., Кравчук І.П.) упродовж 2015-2020 рр. було підготовлено низку призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових та інших робіт, з серед них 2 студенти отримали дипломи І ступеня, 5 студентів – ІІ ступеня, 9 студентів – ІІІ ступеня, 5 – стали переможцями у різних номінаціях:

 1. Громик Ю.А. – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському  конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» (2015 р.);
 2. Шляхта О.А. – диплом І ступеня у Всеукраїнському відкритому конкурсі інвестиційних та бізнес-проектів «Малий бізнес та джерела його фінансування» (2015 р.);
 3. Шляхта О.А., Шинкура Я. – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (2016 р.);
 4. Сенчук І.В. – ІІ місце у  Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (2016 р.);
 5. Лупу М.І. – нагороджений грамотою у номінації «за доцільне застосування сучасних методів дослідження» на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Економіка підприємства” за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (2016 р.);
 6. Кондроман Є.В. – диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (2017 р.);
 7. Єськова А. – грамота «За актуальність теми дослідження» у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (2017 р.);
 8. Гавриляк М. – переможець номінації «За детальний аналіз діяльності підприємства» у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (2017 р.);
 9. Шляхта А.О. – Грамота у номінації «за оригінальність запропонованих заходів» на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (2018 р.);
 10. Рудий Р.Р. – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти по спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2018 р.);
 11. Биц К.С. – Грамота «За найвищий економічний ефект від проектних пропозицій» у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти по спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2018 р.);
 12. Кушнір І.В., Васім Ша Абуагіла Рхома – диплом ІІ ступеня Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за окремими спеціальностями за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2017/2018 н.р.);
 13. Бобрович В.В., Кушнір І.В. – диплом  ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціалізації «Підприємництво» (2018 р.);
 14. Ксенофонтова А.Ю, Мамедова Ш.І.  – диплом ІІІ ступеня у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2019 р.);
 15. Хортюк В. В., Тодераш Г. Ф. – диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління в сфері торгівлі» (2019 р.);
 16. Ксенофонтова А.Ю, Первуляк І.В. дворазово отримували диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі  спеціалізації «Підприємництво» (у 2019 р. та 2020 р.).

За час свого функціонування кафедра стала співорганізатором різноманітних наукових заходів: міжнародного наукового семінару «Можливості сталого розвитку єврорегіону «Верхній Прут» (1-4 вересня 2016 року), де обговорювались наукові проблеми стратегічного розвитку сільських територій Румунії, Молдови та України, перспективи транскордонного співробітництва в науковій і практичній площині; наукового семінару на тему «Стратегія сталого розвитку регіону (проблеми соціального захисту молоді): виклики, можливості, перспективи» (27 листопада 2019 р.) тощо. Упродовж 2017-2019 рр. кафедра щороку була співорганізатором Всеук­раїн­ської науково-практичної конфе­ренції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні».

Інтернаціоналізація освіти та міжнародні програми мобільності стають зараз одним із невід’ємних елементів успішного функціонування сучасного ВУЗу. Основним напрямом співробітництва із зарубіжними партнерами є обмін досвідом освітньої діяльності, практичної підготовки студентів з економіки та фінансів, спільне проведення освітньо-наукових заходів, конференцій, круглих столів, наукове стажування викладачів та навчально-виробнича практика для студентів тощо. Зарубіжні науковці провели низку тренінгів, ділові тематичні зустрічі зі студентами та викладачами. У свою чергу викладачі та аспіранти кафедри відвідали окремі партнерські університети, де проходили стажування з метою вивчення інноваційних методів та підходів в освіті, взяли участь у конференціях та круглих столах, у грантових програмах.

Для студента навчання у ВНЗ – це період не тільки інтенсивного здобування знань, але й пізнавання світу. Студенти бакалаврату Назарій Когут та Олександр Андрусик 16-19 листопада 2017 року взяли участь у науковому стажуванні на базі Університету Стефана Вишинського в м. Варшава (Польща) у партнерстві з Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці.

Навчальні візити – чудовий спосіб познайомитись з молоддю з сусідніх країн, налагодити контакти й здобути нові знання. Наша студентка, Оксана Лозяк, в восени 2018 року взяла участь у навчальному візиті (програма Study tours to Poland).

Студент магістерської програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Олександр Кондрієвич виграв конкурс в рамках програми ERASMUS+ і у 2018 році протягом семестру навчався в Університеті імені Фрідріха Шіллера (м. Єна, Німеччина).

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності всіляко підтримує своїх студентів у подібних ініціативах, оскільки це – запорука зростання конкурентоспроможності випускників кафедри та факультету!

Викладачі теж повинні удосконалювати свої навички та підвищувати кваліфікацію шляхом викладання в іноземних університетах, розширення кола спілкування з колегами з інших країн. Не стоять осторонь цих процесів й викладачі кафедри. Протягом 16-20 квітня 2018 року доценти кафедри Яскал О.О. та Яскал І.В. проходили стажування в Ясському університеті імені Александра Іоана Кузи (Румунія) у рамках програми академічної мобільності Еразмус+. Протягом 5-20 жовтня 2019 року завідувач кафедри Зибарева О.В. пройшла стажування в Інституті економіки та фінансів Жешівського університету (м. Жешів, Польща).

Доцент кафедри Яскал І.В. є академічним членом Афінського інституту освіти й досліджень, відділу економічних досліджень та менеджменту (Афіни, Греція) та членом редколегій журналів: Ecoforum (Сучава, Румунія), Journal of Management of Roraima (Боа-Віста, Бразилія), Athens Journal of Technology&Engineering (Афіни, Греція).

Крім зазначених вище, перспективними напрямами співпраці для кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на найближчий період є підписання угод про співробітництво з університетами Угорщини та Сербії, впровадження програми «Подвійний диплом» спільно з партнерськими університетами, участь у програмах академічної мобільності Еразмус+, проектах Рамкової програми ЄС з досліджень на інновацій «Горизонт 2020», наукових та освітніх стажуваннях викладачів і студентів, обмін досвіду освітньої діяльності з ВНЗ Польщі, Румунії, Молдови тощо.