Скляр Євгенія Володимирівна

Скляр Євгенія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Економічні засади розвитку харчової промисловості в складі АПК»
Освіта: економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Сфера наукових інтересів: світова торгівля, стратегічний потенціал харчової галузі, організація виробництва, агропродовольча інфраструктура, розвиток біржової торгівлі та ринку, функціонування та розвитку підприємництва
Дисципліни, що викладаються: «Біржова діяльність», «Економіка бізнесу», «Організація виробництва», «Вступ у спеціальність», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Корпоративне управління», «Міжнародний бізнес та біржові ринки», «Аналіз та прогнозування біржового ринку», «Корпоративне управління».
Стажування, підвищення кваліфікації:
 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування у Вищий школі бізнесу та підприємництва «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» (м. Островець, Республіка Польща), 2018 р.
 2. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці». (Вищий навчальний заклад Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі), 2019 р.
Наукова-дослідна робота:
 • Керівництво науково-дослідною темою кафедри «Сучасна парадигма розвитку підприємництва та торгівлі в умовах євроінтеграції» (2016-2021 рр.);
 • Керівництво науковою роботою магістрів;
 • Рецензування наукових праць;
 • Опонування кандидатських дисертацій.
Контактна інформація:

Список публікацій

Монографії

 1. Скляр Є.В. Теоретичні дослідження змісту, складу та оцінки фінансової безпеки. Фінансово-економічна політика в контексті інноваційного розвитку України: колективна монографія за заг. ред. Л. М. Мельник. Частина 1. Рівне: НУВГП, 2020. 246 с
 2. Скляр Є.В., Фень К.С., Чикуркова А.Д. Механізм формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості: монографія, 2019,  Яворський С. Н. 250 с. URL: http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6541

Статті

 1. Skljar Ye., Fen, K., Matyskevic Y., Simanaviciene Z., Belova, I. (2021) Blockhain Impact on Economic Security Independent Journal of Management & Production, 12(3), s019-s040. https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1493
 2. Fen, K., Skljar, Ye., Chykurkova, A., Sokrovolska, N. & Nakonechna, K. (2020). Priority areas of strengthening the economic security of the food industry. Independent Journal of Management & Production, 11(9), 2435-2469. (Web of science)  http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1422.
 3. Скляр Є.В., Фень К.С., Воробець Д.М. Аналіз формування інноваційної моделі розвитку підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 26. Випуск 3(88). 2021 р. с.55-59. http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2021_26_3/10.pdf
 4. Скляр Є.В., Ксенофонтова А.Ю. (2020). Процесний підхід до управління підприємством в контексті антикризового розвитку. Економічний простір, (156), 155-158. http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/issue/view/28
 5. Скляр Є.В. Лазоренко А.С. Становлення інформаційно-мережевої економіки через використання електронних грошей – BITCOIN. Агросвіт. 2020. № 12. С. 87-94.http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3244&i=12
 6. Скляр Є.В., Колотило І.М. Оцінювання конкурентоспроможності телекомунікаційного підприємства на засадах теорії ефективної конкуренції.  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 32 http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/386
 7. Скляр Є.В., Клим М.В. Сучасні формати роздрібної торгівлі. Молодий вчений. №10. с. 807-813 https://drive.google.com/file/d/1TY0Uk5d8Htiw3zogYEEyCiKV3rR-S0mK/view
 8. Скляр Є.В. Взаємозв’язок дебіторської та кредиторської заборгованості в контексті фінансової безпеки підприємств харчової промисловості. Держава та регіони. Випуск 2 (107) Серія: Економіка та підприємництво». 2019. С.126-132  http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/2_2019/24.pdf
 9. Скляр Є.В. Методичне забезпечення оцінки рівня фінансової безпеки підприємств харчової промисловості. Регіональна економіка та управління. Випуск 2 (24) 2019. С.107-112. URL:http://siee.zp.ua/images/journal/2019/2-2(24)2019.pdf
 10. Скляр Є. В. Концептуальні основи забезпечення фінансової безпеки. Молодий вчений. 2019. № 4. С.517-521 URL: http://ffpo.chnu.edu.ua/?page_id=167
 11. Скляр Є.В., Кушнір В.І. Аналіз та оцінка напрямків вдосконалення стратегії ресурсозбереження лісогосподарювання в Україні.Економіка та суспільство. 2018. № 16. URL: http://economyandsociety.in.ua /journalhttp:// economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2047-sklyar-e-v-kushnir-v-d
 12. Скляр Є.В., Храпливий І. Аспекти розвитку харчової промисловості із застосуванням системи кластерів. Молодий вчений. 2017. № 11. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/311.pdf

Тези доповідей

 1. Скляр Є.В. Товарні запаси торговельних підприємств. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні», 22-24 листопада 2018 р. Української академії друкарства. м. Львів, Україна http://repository.vsau.org/getfile.php/19384.pdf
 2. Скляр Є.В. Обґрунтування факторів впливу на формування іміджу підприємства. Економічна система України в умовах глобалізаційних викликів XXI століття: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 10 квітня 2018 р.). Чернівці: Буковинський центр економічної освіти і бізнесу, 2018.  С.70-73.
 3. Скляр Є.В. Генеза наукового знання про природу корпоративних відносин. Матеріали ІIІ Всеук­раїн­ської науково-практичної конфе­ренції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні», 23–25 листопада 2017 р. Української академії друкарства. м. Львів, Україна

 Міжнародні публікації

 1. Skljar E. Evolution of approaches to strategic planning of activities of enterprises Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. Training. Poland: WSBiP, 2018. Р.76-80.
 2. Скляр Є.В. Кластерний підхід як елемент розвитку харчової промисловості. Management of modern socio-economic systems. Collective monograph. Vol. 2. Lithuania: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. p. 128-144. https://drive.google.com/file/d/1sT9iqFatJgSwDT-ryFKRMZx5rbk 7kgRo /view

Підручники та навчальні посібники

 1. Скляр Є.В., Лаготюк В.О. «Організація виробництва»: опорний конспект лекцій з дисципліни. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 140 с. (затверджено Вченою радою факультету)  http://ffpo.chnu.edu.ua/?page_id=167
 2. Скляр Є.В. «Біржова діяльність»: практикум з дисципліни. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 140 с. (затверджено Вченою радою факультету) http://ffpo.chnu.edu.ua/?page_id=167