Лопащук Інна Афанасіївна

Лопащук Інна Афанасіївна

Посада: завідувач аспірантури, доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
«Формування торговельної інфраструктури агропродовольчого ринку України»
Освіта: Подільська державна аграрно-технічна академія, 7.050201 «Менеджмент організацій»
Сфера наукових інтересів: Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Становлення сучасних форм інфраструктури продовольчого ринку України. Трансформація механізму економічної взаємодії аграрної сфери і торгівлі. Проблеми ефективності функціонування та розвитку підприємництва в Україні. Інноваційне підприємництво. Аутсорсинг логістичних систем
Дисципліни, що викладаються: Підприємництво, Товарознавство, Комерційна діяльність, Управління витратами
Стажування, підвищення кваліфікації:
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».  Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997\01360-19 «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 2019 р.
Наукова-дослідна робота:
 • Наукове керівництво студентами;
 • Наукове консультування ТОВ «Стрільчук Транс»;
 • Виконання функцій члена редакційної колегії наукових видань, включених до переліку  наукових фахових видань України: «Інфраструктура ринку» URL:http://www.market-infr.od.ua/uk/editorial-staff; «Причорноморські економічні студії» URL:http://bses.in.ua/uk/editorial-staff
Контактна інформація:
 • Телефон: 0372584714

Список публікацій

Статті

 1. Лопащук І.А. Проблеми сучасного розвитку малого підприємництва в сфері торгівлі. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2019. Вип. ІІ (74). URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v2/8.pdf .
 2. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лопащук І.А. Європейський досвід побудови мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 3. С. 149–160. URL: http://ujae.org.ua/yevropejskyj-dosvid-pobudovy-merezhevoyi-ekonomiky-ta-priorytetni-napryamky-yiyi-rozvytku-v-ukrayini/.
 3. Лопащук І.А., Мацюк Н.О. Теоретичні засади комплексного підходу до моделювання комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі. Modern Economics. 2019. № 18 (2019). С. 85-92. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/18-2019/lopashchuk.pdf.
 4. Lopashchuk I.Research of financial capacity of the insurance company. Фінансові дослідження: електронний науковий журнал. 2019. №1(6).   URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/138.pdf.
 5. Гарасим І.В., Яскал І.В., Лопащук І.А. Використання методу екстраполяції для прогнозування розвитку оптової і роздрібної торгівлі. Інфраструктура ринку. 2019. № 38. С.82-87. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/38_2019_ukr/15.pdf.
 6. Лопатинський Ю.М., Попович Н.М., Лопащук І.А. Економічна ефективність участі у кластерах потенційних учасників. Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. 2019. Вип. 820. Економіка. С. 40-45. URL: https://drive.google.com/a/chnu.edu.ua/file/d/1_5X0VxS8-qGFH5OuwGEtFnDEa8I7E3qU/view?usp=drivesdk.
 7. Лопащук І.А. Актуалізація соціального вектору функціонування підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7627.
 8. Климчук В.В., Лопащук І.А., Мацюк Н.О. Застосування аналізу чутливості для оцінювання факторів, які визначають собівартість продукції підприємства. Інфраструктура ринку. 2020. №46. С.123-128. URL:http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/46_2020_ukr/22.pdf

 Міжнародні публікації

 1. Zybareva, O., Verbivska, L., Lopashchuk, I., Kalaman, O., Derkach, T., Smentyna, T. (2019). Strategically-Oriented Enterprise Management through Information Systems. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Vo. 8, Issue 2, pp. 3014-3017. URL:https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i2/B2900078219.pdf.(Scopus)
 2. Polishchuk, Y., Kornyliuk, A., Lopashchuk, I., Pinchuk, A. SMEs debt financing in the EU: On the eve of the coronacrisis (2020) Banks and Bank Systems, 15 (3), pp. 81-94. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091817846&doi=10.21511%2fbbs.15%283%29.2020.08&origin=inward&txGid=d8c825c941889c589f8313014505f49c (Scopus)
 3. Dubyna, M., Zhavoronok, A., Kudlaieva, N. & Lopashchuk, I. (2021). Transformation of Household Credit Behavior in the Conditions of Digitalization of the Financial Services Market. Journal of Optimization in Industrial Engineering, Special issue 2021, 195-200. URL:http://www.qjie.ir/article_677835.html (Scopus)

Підручники та навчальні посібники

 1. Яскал О.О., Яскал І.В., Лопащук І.А. Економіка та організація торгівлі : практикум. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 132 с.
 2. Мазур Н.А., Семенець І.В., Лопащук І.А. Економіка торговельного підприємства: навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 192 с.

 Участь у конференціях

 1. М.І. Данилюк, І.А. Лопащук Товарознавчі та маркетингові аспекти ринку хліба та хлібобулочних виробів в Україні. Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2017 р.). Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. ч.1. 200 с. URL: http://novaosvita.com/wp-content/uploads/2017/12/EconLawSc-Kyiv-Dec2017P1.pdf
 2. Лопащук І.А. Інфраструктура інноваційного процесу: тенденції та перспективи. Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні: матеріали ІV Всеукїн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 22-24 листопада 2018 р.). Львів: Укр.акад.друкарства, 2018. 444 с. URL: http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/19600.pdf
 3. Лопащук І.А. Управлінські інновації в системі сучасного підприємства. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Полтава, 23-24 квітня 2019 р.). Полтава: ТОВ «Сімсон», 2019. 428 с. URL: https://drive.google.com/file/d/0BxDFxCVLIUBGbXVYbVZyWmdFYXN2OUpfSl9ycDhFUGJWZkV3/view
 4. Лопащук І.А., Хортюк В.В. Бізнес-план, як основна частина планування підприємницької діяльності Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених. У двох частинах.Ч. 1. Управлінська діяльність у бізнесових структурах (м. Харків, 12 листоп. 2019 р.).  Харків, 2019. С. 46-51. URL:https://kafmen.com/wp-content/uploads/2019/11/12/Conference%2012.11.2019.%20Materials.%20Ch.%201.pdf
 5. Лопащук І.А. Сратегічні сили і фактори розвитку інфраструктури агропродовольчого ринку Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 27-30 листоп. 2019 р. Львів, 2019.С. 184-186. URL:https://drive.google.com/file/d/10ytyAGbMCzGT2A7c8ZpgwfO0FEHriOTC/view
 6. Лопащук І.А. Міжнародна наукова конференція «На пути к устойчивому земледелию – недостающие звенья» (Молдова, Бєльці, Бєльцький державний університет ім.Алеку Руссо, 29-30 листопада 2019 р.) https://drive.google.com/open?id=1nsMMEDgTKSnt2Qox5WwcgHuda0CkJxNM Лопащук І.А. Міжнародна конференція «Аграрна економіка та дослідження сільського розвитку» (Румунія, Бухарест, Інститут аграрної економіки Академії наук Румунії, 11 грудня 2019 року) https://drive.google.com/open?id=1CTSYUOcRa6dkmrHdYEtcGGRJZyc5ZQJ6 .
 7. Лопащук І.А. Взаємозв’язок системи стимулювання персоналу, ефективності праці та результатів діяльності підприємства Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні : Мат. VІ Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Львів 25–27 листоп. 2020 р. Львів, 2020. С.84-86. URL:https://drive.google.com/drive/folders/19ks-eLlld6NLIeN2cdPKHV2jReBg_UPm