Кравчук Ірина Петрівна

Кравчук Ірина Петрівна

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема докторської/кандидатської дисертації:
Формування механізму мережевої економіки на підприємствах
Освіта: економічний факультет Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Сфера наукових інтересів: вплив інформаційно-телекомунікаційних технологій на підприємства, підтримка і розробка інноваційних стратегій, формування механізму мережевої економіки, інтеграція національного бізнесу до глобальної економіки
Дисципліни, що викладаються: «Інвестування», «Електронна комерція», «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами», «Стратегії сучасного електронного бізнесу», «Інформаційна економіка»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 • Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації  та перепідготовки спеціалістів за програмою “Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці” (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 01597997/01361-19 від 01 лютого 2019 р.)
 • Вищий навчальний заклад “Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича”. Тема: “Основи користування MOODLE” (Сертифікат від 02.04.2020р.)
 • ГО «Платформа інноваційного партнерства» (YEP), курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами" (Сертифікат від 15.09.2020р.), (Сертифікат від 18.12.2020р.), (Сетифікат від 05.07.2021р.).
Контактна інформація:

Список публікацій

Монографії, розділи у колективних монографіях

 1. Кравчук І.П. Інформаційні технології як важливий стратегічний ресурс розвитку підприємств в умовах мережевої економіки. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів: Монографія / За заг.ред. О.В. Зибаревої.  Чернівці: Технодрук, 2016. 320 с.,С.85–97.
 2. Кравчук І.П. Світовий досвід формування економічних мереж як механізм активізації відтворювального процесу. Організаційно–економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти: колективна монографія. За заг.ред. А.М. Гуменюка. Чернівці: Технодрук, 2016.316 с., С. 274–292.
 3. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: Монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection за 2020-2021 рр.

 1. Zybareva O.Kravchuk I.Pushak Y.Verbivska L.Makeieva O.(2021). Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(5). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4972

Наукові публікації у наукових фахових виданнях України (в тому числі виданнях категорії Б, а також виданнях, які включені до наукометричних баз EBSCO чи Copernicus) за 2015-2021 рр.

 1. Зибарева О.В. Кравчук І.П. Актуалізація концепції «великі дані» (англ. «BigData») в умовах поширення інформаційного суспільства. Економіка. Управління. Інновації: електрон. наук.фах. вид. 2015. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_1_15.pdf
 2. Кравчук І.П. Аналіз основних нормативно-правових засад побудови мережевої економіки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки.  Вип. I-II (65-66). 2017. C.217- 230. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchtei%5F2017%5F1%2D2%5F22
 3. P.Kravchuk, Yа. Pushak, O. Makeieva. Factors of networked economy development in Ukraine: economic and legal context. Економічний вісник Донбасу. 2018.  № 4 (54).  С. 38-42. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150148
 4. Попадюк О.В., Лучик О.І., Кравчук І.П. Системний аналіз трансформації розуміння сутності соціальної відповідальності у зарубіжній і вітчизняній науковій думці. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2019. Вип. 2(74). с.102-116. http://chtei-knteu.cv.ua/herald_ru/content/download/archive/2019/v2/9.pdf
 5. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лопащук І.А. Європейський досвід побудови мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. №3. с.149-160. http://ujae.org.ua/yevropejskyj-dosvid-pobudovy-merezhevoyi-ekonomiky-ta-priorytetni-napryamky-yiyi-rozvytku-v-ukrayini/
 6. Попадюк О.В., Кравчук І.П. Стратегічні орієнтири розвитку складових систем соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах харчової промисловості. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2020. Вип. 4. С.159-171 http://chtei-knteu.cv.ua/herald_en/content/download/archive/2020/3_zmist.pdf