У рукописі (загальний обсяг якого не менше 20000 знаків) обов’язковим є наявність таких елементів:
1) індекс УДК
2) класифікатор JEL (не більше 3).

Індекс УДК та класифікатор JEL (Тіmes New Roman Суг, 14 пт, жирний) подається у лівому верхньому кутку аркуша А 4, усі поля – 2 см.

Через один інтервал після авторського знака © посередині сторінки вказується прізвище та ініціали автора з вказівкою року (через кому). У наступному рядку також посередині сторінки вказується повна назва організації та місто, де виконується робота (Тіmes New Roman Суг, 14 пт, жирний, міжрядковий інтервал – 1).

Через один інтервал ПРОПИСНИМИ літерами по центру (Тіmes New Roman Суг, 14 пт, жирний, міжрядковий інтервал – 1) вказується НАЗВА РОБОТИ (5-9 слів, що розкривають зміст статті, конкретна, інформативна, без словосполучень таких, як “Дослідження питання …”, “Деякі питання …”, “Проблеми …”, Шляхи … “і т.д.; можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення).

Далі через один інтервал подається анотація українською мовою до 100 слів, а з наступного рядочка подаються 3-10 ключових слів, слід уникати загальних і багатозначних термінів (Тіmes New Roman Суг, 12 пт, курсив, міжрядковий інтервал – 1).

Через один інтервал подається основний текст статті без використання переносів, який починається з абзацного відступу 0,63 см, Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.

До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи ( відповідно до п.3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7 05/1.):
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор (ця частина має містити не лише перелік авторів, а саме основні висновки їх праць, їх порівняльний аналіз);
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
4. Формулювання цілей статті (постановка завдання);
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Після основного тексту, через один інтервал після заголовку Список літератури (Тіmes New Roman Суг, 12 пт, жирний, міжрядковий інтервал – 1), подається перелік використаних джерел у порядку згадування (цитування) (Тіmes New Roman Суг, 12 пт, міжрядковий інтервал – 1).

Відомості про джерела, внесені до списку, необхідно давати відповідно до вимог стандартів (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання») .

На кожну позицію джерел у основному тексті має бути посилання, зроблене за стандартними вимогами, наприклад: [2], [3; 7], [1-5], [3, с. 145].

Список літератури необхідно подавати на мові статті і в романському алфавіті (латиниці) (References) в такій якості, щоб ці посилання могли бути враховані при вивченні цитування публікацій авторів і журналів в наукометричних базах даних (стандарт “Harvard”).

Автори повинні дотримуватися в своїх статтях наукової етики в аспекті посилань на дослідження колег:
• посилання на джерела статистичних даних обов’язкові;
• посилань на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали – бажано не наводити;
• посилання на власні публікації допускаються тільки в разі крайньої необхідності і в кількості не більше 3-х;
• роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, повинні бути в списку літератури до статті.

Після списку літератури через два інтервали подається анотація до статті російською та англійською мовами. Слово Аннотация, Summary посередині (Тіmes New Roman Суг, 12 пт, жирний). У наступному рядку з вирівнюванням по правому краю російською та англійською мовами зазначається ім’я та прізвище автора (Тітеs New Rотап Суr, 12 пт, курсив, нежирний). У наступному рядку ПРОПИСНИМИ літерами російською та англійською мовами подається назва статті (Times New Roman Суг, 12 пт, жирний, ПРОПИСНІ), після якої через один інтервал подається сама анотація (Тіmes New Roman Суг, 12 пт, курсив, міжрядковий інтервал – 1).

Анотація англійською мовою повинна бути розширена (не менше 200 слів), яка повинна містити квінтесенцію змісту статті, розкривати мету статті, методику та результати дослідження, елементи наукової новизни, практичну значущість та висновки.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:
– оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;
– тематика статті не відповідає профілю видання;
– назва статті не відповідає змісту;
– стаття написана на низькому науковому рівні;
– матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях;
– стаття повністю або частково чужа (автор вчинив плагіат); матеріал рекламного характеру.

Редколегія залишає за собою право скорочувати, правити текст і змінювати назву статті.