Науковий вісник Чернівецького університет Серія Економіка запрошує до співпраці та опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, фахівців-практиків, викладачів навчальних закладів, молодих науковців (аспірантів та здобувачів).

До друку у збірнику будуть прийматися ті статті, які згідно з вимогами постанови ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2) містять такі необхідні елементи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; постановка завдання; викладення основного матеріалу дослідження; висновки.

Мова збірника українська, англійська.

Для участі у формуванні збірника наукових праць необхідно подати:
• довіку про автора згідно наведеної форми;
• електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених технічних вимог;
• рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має науковий ступінь доктора або кандидата економічних наук (обов’язково подають аспіранти та здобувачі).

Пакет перерахованих вище матеріалів просимо надсилати на електронну скриньку редколегії (visnyk.econ@chnu.edu.ua).

Рукописи статей надходять електронною поштою на адресу редакції, реєструються в журналі обліку за порядковим номером і датою надходження.

Стаття подається голові редакційної колегії, який призначає рецензентів, які отримують матеріали в електронному та друкованому вигляді.

Статті проходять рецензування членами редакційної колегії наукового вісника та призначеними зовнішніми рецензентами.

Термін рецензування – 5-6 тижнів.

Рецензенти повертають рукопис статті з рецензією.

Рецензія закінчується чітким висновком: “Рекомендувати до друку” або “Не рекомендувати до друку”, або “Передати автору на доопрацювання” (з зазначенням недоліків).

Після доопрацювання автор повторно надсилає статтю до редакції, а рецензент повторно перевіряє виправлення зауважень і надає новий висновок.

Після висновку рецензента статті “Рекомендувати до друку” рукопис представляється на засідання редакційної колегії для рекомендації до друку вченою радою.

Редакція засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів зі збереженням авторського стилю. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.