shvets

Швець Наталія Романівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Нагороди – грамоти Чернівецького національного університету

Освіта: в 1996 році закінчила економічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю „фінанси і кредит”. З 1996 року викладач кафедри фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Тема роботиАналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва.
Науковий керівникд.е.н., професор, завідувач кафедри економічного аналізу КНТЕУ Мних Є.В.
Установа, де проведено захистЛьвівська комерційна академія Укоопспілки України

Докторська дисертація:
Спеціальність08.00.08 гроші, фінанси і кредит
Тема роботиБанківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи
Науковий консультант – д.е.н., проф. Нікіфоров П. О.

Наукові інтереси: Банківська діяльність, Фінансовий ринок, Фінансова безпека, Фінансове забезпечення

Курси, що читає: Банківська справа, Банківський нагляд, Кредитний менеджмент, Маркетинг у банку, Проблеми розвитку банківської системи України

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: n.shvets@chnu.edu.ua

Список публікацій та науково-методичних видань:

Швець, Н.Р. Теоретико-методологічні засади сучасного банківського нагляду http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/537
Швець, Н.Р. Кредитні спілки в структурі фінансового посередництва http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/570
Shvets  N. Problems of formation of optimal model of governmental regulation and supervision in the financial sector of Ukraine in the context of credit cooperation http://econpapers.repec.org/article/scmusvaep/v_3a16_3ay_3a2016_3ai_3a1(23)_3ap_3a131-136.htm
 1. Shvets N. Problems of formation of optimal model of governmental regulation and supervision in the financial sector of Ukraine in the context of credit cooperation / O. Osadets, N. Shvets  / The USV Annals of economics and Pablic Administration. Volume 16, SPECIAL ISSUE, 2016. p.131-136.
 2. Швець, Н.Р. Теоретико-методологічні засади сучасного банківського нагляду / Н.Р. Швець // Науковий огляд. – №7 (17), 2015. – С. 52-65.
 3. Швець, Н.Р. Роль кредитних спілок у механізмі фінансового забезпечення економічного зростання в Україні / Н.Р. Швець, О.М. Осадець // Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 384 с.
 4. Швець, Н.Р. Кредитні спілки в структурі фінансового посередництва / Н.Р. Швець, О.М. Осадець // Науковий огляд. – №8 (18), 2015. – С. 56-64.
 5. Швець, Н.Р. Напрямки удосконалення комплексної оцінки якості державного фінансового контролю / Н.Р.Швець, Н.Д.Собкова// Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: моногр. / за аг. ред. В.Я.Швеця, В.М.Соловйова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – С.282-289.
 6. Швець, Н.Р. Банківська справа : навч. посібник / Н.Р. Швець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 248 с.
 7. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с.
 8. Швець, Н.Р. Монетарна політика та банківський нагляд в Україні: навч. посібник / П.О.Нікіфоров, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 335с.
 9. Швець, Н.Р. Формування нових правил і принципів банківського нагляду в Україні [Текст]: Монографія / Н.Р.Швець. – Чернівці: Рута, 2009. – 360 с.
 10. Швець, Н.Р. Посилення виїзного банківського нагляду в Україні / Н.Р. Швець // Інноваційна економіка. – №2, 2013. – С. 249-253.
 11. Швець, Н.Р. Шляхи поліпшення фінансового стану проблемних банків в Україні / Н.Р.Швець // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 33:  у трьох частинах / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Частина ІІ. – С.21-25.
 12. Швець, Н.Р. Проблеми оцінки фінансового стану та ефективності діяльності кредитної спілки / Н.Р.Швець, О.М.Осадець // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Випуск 1 (6). Том 2. Економічні науки. – Полтава, 2013. – С. 73-77.
 13. Швець, Н.Р. Фінансова безпека FOREX-ринку в складі валютної безпеки держави [Електронний ресурс] / Н.Р.Швець, Р.П. Фустій // Ефективна економіка. – №10, 2013. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 14. Швець, Н.Р. Посилення соціальної складової банківського нагляду в Україні / Н.Р.Швець, Р.П.Фустій // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. –  С. 72-77
 15. Швець, Н.Р. Удосконалення систем управління банківськими ризиками у світлі посилення глобалізаційних і кризових явищ у світі / Н.Р.Швець // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Національний університет державної податкової служби України; гол. ред.: П.В.Мельник. – 2012. – №1. – Режим доступу: http://www/nbuv/gov/ua/e-jornals/Znpnudps/index.html. – Заголовок з екрану. – С.435-448.
 16. Швець Н.Р. Сучасні завдання банківського нагляду / Н.Р. Швець // Вісник НБУ. – 2010, № 9. – С. 34–39.
 17. Швець Н.Р. Найважливіші передумови ефективного банківського нагляду / Н.Р. Швець // Вісник Університету банківської справи НБУ (м.Київ). –2010, № 2. – С. 123 –129.
 18. Швець Н.Р. Теоретичні домінанти банківського нагляду / Н.Р. Швець // Банківська справа. – 2010, № 5. – С. 83–92.
 19. Швець Н.Р. Визначення та управління ризиком ліквідності в банківських установах України: проблеми на напрямки вдосконалення / Н.Р. Швець // Світ фінансів. –  № 3, 2010. – С. 31-38.
 20. Швець, Н.Р. Місце банківського нагляду в національній системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / Н.Р.Швець, Т.Б.Ковч // Вісник НБУ. – № 5, 2009.- С.58-62.
 21. Швець, Н.Р. Визначення проблемних банків у сучасній практиці банківського нагляду / Н.Р.Швець, П.О.Нікіфоров // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. Випуск 19. – 544с. – [Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України]. – С.96-102.
 22. Швець Н. Проблемність капіталу банків в умовах світової фінансової кризи / Н. Швець // Економіка України. – 2009, № 12. – С.35–41.