jebchuk

Жебчук Роман Леонідович

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту, куратор науково-дослідної роботи студентів економічного факультету, почесний голова СНЕТ, голова НТСА ЧПУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: в 2009 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю „фінанси і кредит”. З 2009 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Тема роботиУдосконалення бюджетного планування в умовах реформування бюджетної системи держави
Науковий керівник к.е.н., доц. Гасанов С. С.

Наукові інтереси: Ефективність використання фінансових ресурсів держави (суспільства), планування Державного бюджету України, Місцеві бюджети

Курси, що читає: Теорія фінансів, Бюджетна система, Банківський менеджмент

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: r.zhebchuk@chnu.edu.ua, r.zh@inbox.ru

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Жебчук Р.Л. Бюджетний потенціал як основа фінансового забезпечення економічного зростання / Р.Л. Жебчук // Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія / за ред.: П. О. Нікіфорова. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – С. 85-109.
 2. Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 р./ [Ткач Є.В., Ткач С.В., Вардеванян В.А., Семенюк В.О., Слепинюк О.Я., Ковалюк Б.І., Фесюк А.В., Жебчук Р.Л., Козменко В.М., Малярчук О.В., Ткачук І.Я.]; ГО “Товариство науковців та інтелектуальної молоді” за сприяння Департаменту економічного розвитку Чернівецької ОДА – Чернівці: Місто, 2015. – 128 с.
 3. Теорія та практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова, Н.Р.Швець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 244с. (підрозділ4).
 4. Жебчук Р.Л. Фискальные ограничения: международный опыт и украинские реалии / Р.Л. Жебчук // “Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія” “Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 5. Economics. Sociology. Biology” 2 (193). – 2015. – C. 29-37.
 5. Жебчук Р.Л. Бюджетування за участі громадян: суть і значення в сучасних умовах господарювання / Р.Л. Жебчук // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 17-18 квітня 2015 р., – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 24-26.
 6. Жебчук Р.Л. Партисипативне бюджетування: суть та перспективи запровадження в України / Р.Л. Жебчук, Ж.І. Олійник // Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2015). – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 72-74.
 7. Жебчук Р.Л. Estimation of the tax potential as a part of budgetary potential / Р.Л. Жебчук // V Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” / Матеріали. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 280-281.
 8. Жебчук Р.Л. Бюджетний потенціал: суть, структура та взаємозв’язок з бюджетним плануванням / Р.Л.Жебчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 694-695.Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014.
 9. Жебчук Р.Л. Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування/ Р.Л.Жебчук // Економіка розвитку.-2014.- № 3.
 10. Жебчук Р.Л. Необхідність оцінювання якості бюджетного планування в умовах реформування бюджетної системи України / Р.Л.Жебчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014.
 11. Жебчук Р.Л. Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «якість бюджетного планування» / Р.Л.Жебчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 669-671.Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – 296с.
 12. Жебчук Р.Л. Вплив інструментів грошово-кредитної політики на бюджетне планування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України” / За заг. ред. проф. С.В. Науменкової: у 2-х т. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2014.-Т.І.-403с.
 13. Жебчук Р.Л. Бюджетний потенціал та система бюджетного планування: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів “Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти”, м. Харків, 28 березня 2014 року. — Х. : ВБ «Фактор», 2014.
 14. Жебчук Р.Л. Прогноз макроекономічних індикаторів як фактор впливу на якість бюджетного планування: матеріали IIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності” (IC YESS 2014).Ч.1. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – 204 с.
 15. Жебчук Р.Л. Оцінка податкового потенціалу як важливої складової бюджетного потенціалу території: збірник тез доповідей IІ-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті” (Тернопіль, 27 травня 2014року). – Вектор.-Тернопіль, 2014. – 130 с.
 16. Жебчук Р.Л. Budgetary potential and budget planning system: матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених “Економіка і менеджмент” ЕМ-2013. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.- 1 електрон.опт.диск (CD-ROM).

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Жебчук Р.Л. Фінансово-інноваційний потенціал метрополії як детермінанта розвитку економіки регіону – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т,  2018. – с.43-45