antohova

Антохова Ольга Юріївна

Посада: асистент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича за спеціальність «Фінанси і кредит». З 2012 року працює на кафедрі фінансів і кредиту.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність – 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Тема роботи – Трансформаційні зміни на регіональному ринку праці в умовах модернізації економіки
Науковий керівник – доктор економічних наук , проф. Лопатинський Ю.М.

Тематика наукових досліджень: ринок праці на регіональному рівні.

Курси, що читає: Гроші та кредит, Фінанси, Банківські операції.

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: o.antohova@chnu.edu.ua, b.Olchick@mail.ru

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Освітні детермінації стану ринку праці Чернівецької області / О.Ю. Антохова // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук.праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 99-103.
 2. Інноваційна основа взаємодії соціотрудової, освітньої та економічної систем регіону в контексті модернізаційних змін / О.Ю. Антохова // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. VIII Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів (м. Луцьк, 14-15 травня 2014 р.) / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2014.
 3. Інтерферентні реакції регіональних ринків праці на трансформаційні зміни в умовах модернізації / О.Ю. Антохова // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія Економіка і право: – зб. Наукових праць. – Випуск 24. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 68-75.
 4. Mechanizm regulacji regionalnych rynkуw pracy – aspekty zastosowania w warunkach modernizacji gospodarki / O.Y. Antokhova // Wrażliwość Regionu na Zmiany // Procesy zmian globalizacyjnych w Regionach. – Reszow: PU COMPUS, 2014. – P. 9-22.
 5. Модернізація економіки як фактор трансформаційних змін на регіональному ринку праці / О.Ю. Антохова // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць. Вип. 681. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 56-59.
 6. Необхідність, сутність та значення трансформаційних змін на регіональному ринку праці / О.Ю. Антохова // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2014. – № 3 (211). – С. 28-36.
 7. Проблемність розвитку ринку праці Чернівецької області як детермінанти модернізацій них змін економіки регіону / О.Ю. Антохова // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2014. – № 1 (209). – С. 6-17.
 8. Рефлексо-стратегічний підхід розвитку регіонального ринку праці як стимулятора модернізації економіки / О.Ю. Антохова // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 57-62.
 9. Трансформації ринку праці Чернівецької області в системі структурних змін регіональної економіки / О.Ю. Антохова // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.) У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. Ч.1. – С. 91-94.
 10. Система взаємодії регіонального ринку праці з економічною та освітньою сферами в контексті здійснення модернізації економіки / О.Ю. Антохова // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 14-15 лютого 2014 року) / Східноєвропейський інститут економіки та управління. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. – С. 42-44.
 11. Освітні детермінації стану ринку праці Чернівецької області / О.Ю. Антохова // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 99-103.
 12. Вплив модернізації економіки на оплату праці в Чернівецькій області / О.Ю. Антохова // Фінанси в умовах модернізації економіки // Збірник тез доповідей круглого столу, м. Київ, 20 червня 2013 р. – К.: Академія муніципального управління, 2013. – С. 6-7.
 13. Влияние модернизации экономики на трансформацию регионального рынка труда / О.Ю. Антохова // Актуальные вопросы экономических наук : сборник материалов XXIX Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Часть1. – Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. – С. 151-155.
 14. Взаємовпливи модернізації економіки і ринку праці: теоретичний аспект / О.Ю. Антохова // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – С. 199-202.
 15. Key tendencies of the regulation policy on the labour market within innovative type of employment formation / O.Y. Antokhova // Wrażliwość Regionu na Zmiany. – Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2013. – P. 163-171.
 16. Модернізація економіки Чернівецької області та регіонального ринку праці в умовах глобалізації / О.Ю. Антохова // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки : Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє» (26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2013. – С. 81-82.
 17. Молодь на ринку праці Чернівецької області: ризик появи «втраченого покоління» / О.Ю. Антохова // Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва: матеріали II міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 17-18 жовтн. 2013 р. – Тернопіль : Крок, 2013.– С. 76-77.
 18. Освітні детермінації стану ринку праці Чернівецької області / О.Ю. Антохова //Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2013. – № 4 (70). – С.289-295.
 19. Ринок праці в Європейському Союзі в контексті досвіду управління для вирішення соціально-трудових проблем в Україні / О.Ю. Антохова // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Чернівці, 15 листопада 2013 р. – Чернівці : Технодрук, 2013. – С. 216-218.
 20. Розвиток інноваційної діяльності у сфері наукових послуг / О.Ю. Антохова // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – С. 241-245.
 21. Сутність трансформаційних змін на регіональному ринку праці / О.Ю. Антохова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. – Випуск – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 9-16.
 22. Antohova Olga, The impact of innovation sphere on labor and social relations: possible threats and prospects / O. Antohova // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – Vol. 5. – No.1 /2017. – pp. 91-94
 23. Антохова О.Ю., Значення банківської системи в механізмі децентралізації фінансів. – Економіка і врядування: проблеми соціалізації: науково-практичний круглий стіл, м. Чернівці, 27-28 жовтня 2017 року. – с. 5-8

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Банківські операці: збірник практичних завдань / уклад. : О.М.Гладчук, О.Ю. Антохова – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2018.