Юрій Тетяна Петрівна

Посада: асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: Закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2004 році за спеціальністю «Економіка підприємства». Працює на кафедрі економіки підприємства та управління персоналом з 2005 року.

Кандидатська дисертація:

Спеціальність – 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Тема роботи – Ефективність зайнятості у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення

Науковий керівник – д.е.н., ст. наук. співроб. В.С. Дієсперов

Установа, де проведено захист – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Тематика наукових досліджень: Зайнятість населення, ефективність виробництва у сільськогосподарських підприємствах, критерії ефективної зайнятості

Курси, що читає:

 1. Економіка підприємства
 2. Стратегія підприємства
 3. Проектний аналіз
 4. Економіка підприємства та маркетинг
 5. Економіка та організація виробництва

Участь у міжнародних проектах: з жовтня 2011 року по квітень 2015 року приймала участь у міжнародному проекті TEMPUS «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти – TRUST» ( 516935 –TEMPUS-1-2011-1 FITEMPUS-SMGR).

Участь у даному проекті дала змогу отримати три сертифікати, які засвідчують міжнародне стажування, серед яких університет м. Коїмбри (Португалія) та Технічний університет м. Кошице (Словаччина).

Контактна інформація:

e-mail: ytp88@mail.ru

     Публікації:

Публікації у монографії та методичні розробки

 1. Юрій Т. П. Зайнятість населення у сільськогосподарському виробництві / Т. П. Юрій / Національна та регіональні складові функціонування підприємств : монографія / за ред. Ю. М. Лопатинського. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 94-109.
 2. Юрій Т.П. Стратегія підприємства: Збірник тестових завдань / Т.П. Юрій. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 104 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Юрій Т. П. Передумови ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств / Т. П. Юрій // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 15(93). – С.90-100.
 2. Юрій Т. П. Трудомісткість виробництва продукції в господарствах населення        / Т. П. Юрій  // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 32-37.
 3. Юрій Т. П. Зайнятість у сільськогосподарських підприємств Чернівецької області / Т. П. Юрій  //Агроінком. – 2011. – № 4-6. – С.42-45.
 4. Юрій Т. П. Продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах               / Т. П. Юрій  // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 119-125.
 5. Юрій Т. П. Визначення критеріїв ефективності зайнятості у сільськогоспо-дарському виробництві / Т. П. Юрій // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 140-145.
 6. Юрій Т.П. Фактори ефективності сільськогосподарських підприємств / Т. П. Юрій // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 807-812.
 7. Юрій Т.П. Критерії ефективності зайнятості у сільськогосподарському виробництві / Т.П. Юрій // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : зб. наук. праць; у 2-х част. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – Вип.28. Частина 1. – 448 с., С. 249-258.

Тези доповідей у науково-практичних конференціях:

 1. Юрій Т. П. Зайнятість сільського населення: регулювання та напрямки підвищення : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інституційна природа ринкових трансформацій»], (м. Чернівці, 15-16 жовтня 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 84-86.
 2. Юрій Т. П. Виробництво та зайнятість господарств населення Чернівецької області : зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф. [«Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку 2010»]. Т. 13. Економіка. – Одеса : Черноморье, 2010. – С. 79-86.
 3. Юрій Т. П. Забезпечення зайнятості в господарствах населення: матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених [«Соціальні, фінансові та економічні основи ефективної політики держави в умовах глобалізації світової економіки»], (м. Донецьк, 30 березня 2010 р.). – Донецьк : ТОВ «ДЕГІ», 2010. – Ч.2. – C. 254-267.
 4. Юрій Т. П. Зайнятість сільського населення Чернівецької області: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців [«Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери : теорія, практика, перспективи»], (м. Ялта, 15-17 квітня 2010 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, – С. 113-118.
 5. Юрій Т. П. Фактори ефективності сільськогосподарського виробництва : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності»], (м. Жовті Води, 18-19 березня 2010 р.). Дніпропетровськ : Біла К. О., 2010. – Т.ІІ. – С. 185-189.
 6. Юрій Т. П. Зайнятість та продуктивність праці в сільськогосподарському виробництві : матеріали ІІ Міжн. наук.- практ. конф. [«Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі»]. – Тернопіль : ТКІ, 2010. – С. 118-120.
 7. Юрій Т. П. Форми зайнятості у сільськогосподарському виробництві: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності»], (м. Жовті Води, 29-30 березня 2012 р.). – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т.1. – С. 103-105.
 8. Юрій Т.П. Передумови ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму (26-27 вересня 2013 р.) [«Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки»]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т , 2013. – С. 105-106.
 9. Юрій Т.П. Методичні основи визначення продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [«Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки»]. У 4-х частинах. К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч.3. – С. 58-61.
 10. Юрій Т.П. Особливості формування та використання трудових ресурсів аграрного сектора економіки. Збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-практичної конференції [«Альянс наук: вчений – вченому»]. У 2 томах. Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – Т.1. – С.73-76.