Шилепницький Павло Іванович

Посада: професор

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: закінчив економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 1996 році (міжнародна економіка), 1998 рік (правознавство).

Тематика наукових досліджень: державно-приватне партнерство, міжнародна економіка, глобалізація економіка, регіональна економіка, транскордонне співробітництво

Дисципліни: «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Глобальна економіка», «Методологія наукових досліджень»

Контактна інформація:
Робочий телефон: 0372-525156
e-mail: p.shylepnytskii@chnu.edu.ua

Список публікацій

 1. Шилепницький П. І. Особливості використання державно-приватного партнерства в регіональному розвитку [Електронний ресурс] / П. І. Шилепницький // Ефективна економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2894
 2. Шилепницький П. І. Світова фінансова криза та її вплив на державно-приватне партнерство / П. І. Шилепницький // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наукових праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014. – С. 31-36.
 3. Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство з позицій теорії контрактів / П. І. Шилепницький // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наукових праць. Вип. 710-711. Економіка. – Чернівці:ЧНУ, 2014. – С.3-6.
 4. Шилепницький П. І. Теорія прав власності як інструмент регулювання відносин у державно-приватному партнерстві / П. І. Шилепницький // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – Вип. 1 (43). – С. 148-152.
 5. Шилепницький П. І. Обґрунтування державно-приватного партнерства через положення теорії інститутів / П. І. Шилепницький // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – C.135-137.
 6. Шилепницький П. І. Взаємозв’язок державно – приватного партнерства та міжмуніципального співробітництва / П. І. Шилепницький // Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій : Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 16–18 квіт. 2014 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол. : В.Я. Швець [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. c. 191 – 193.
 7. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г. Державна пріоритетність туризму як ключова детермінанта його глобальної конкурентоспроможності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 15-19.
 8. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Кушнерик В.В. Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІІ (59). – С. 18-26.
 9. Шилепницький П.І. Застосування державно-приватного партнерства в освітній галузі: міжнародний досвід /П.І. Шилепницький // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – Вип. 2 (44).  – С. 36-43.
 10. Шилепницький П.І., Бочі А., Поворозник В. Перспективи і можливості фінансування європейськими інституціями розвитку сільських територій / Міжнародний центр перспективних досліджень. К.,  2015. – 42 с.
 11. Шилепницький П.І., Бочі А., Поворозник В. Рекомендації для місцевих органів влади та НУО для проведення публічних консультацій щодо Угоди про асоціацію з ЄС / Міжнародний центр перспективних досліджень. К., 2015. – 16 с.
 12. Шилепницький П. І., Бочі А. К., Поворозник В. О. Публічні консультації щодо Угоди про асоціацію з ЄС: рекомендації місцевим органам влади і неурядовим організаціям. – Київ, 2015. – 24 с.
 13. Шилепницький П. І., Бочі А. К., Поворозник В. О. Де знайти гроші сільським громадам: перспективи і можливості фінансування міжнародними донорами. – Київ, 2015. – 52 с.
 14. Шилепницький П. І., Октисюк А., Захарова О. Реформа місцевого самоврядування та децентралізація: аналіз державних рішень. – Київ, 2015. – 26 с.
 15. Шилепницький П.І. 2.5. Використання державно-приватного партнерства в активізації регіонального співробітництва // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с. – С. 152-175.
 16. Шилепницький П. І., Ляхович М. В. Навчально-ознайомча практика «Університетська освіта»: метод. реком. / уклад.: Шилепницький П. І., Ляхович М. В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 24 с.
 17. Шилепницький П. І. Особливості ефективності використання державно-приватного партнерства в регіонах/ П. І. Шилепницький // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наукових праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 200 с. – С. 95-102.
 18. Шилепницький П. І. Характеристика ефективності державно-приватного [Електронний ресурс] /  П. І. Шилепницький // Ефективна економіка. –  2015. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4370
 19. Шилепницький П. І. Особливості соціальної ефективності державно приватного партнерства/ П. І. Шилепницький // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч.1. – С.62-65.
 20. Шилепницький П. І. Характеристика економічної ефективності проектів державно-приватного партнерства/ П. І. Шилепницький // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 вересня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2015. – С. 50-52.
 21. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Ляхович М.В. Характеристика концепції розвитку державно-приватного партнерства / П.І. Шилепницький, Д.Г. Михайлина, М.В. Ляхович // Вісник торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. ІІ (62). Економічні науки. – 200 с. – С. 36-49.
 22. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство у транскордонному співробітництві П.І. Шилепницький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №11. – С. 10-15.
 23. Шилепницький П.І., Роговська-Іщук І.В. Взаємозв’язок інновацій та державно-приватного партнерства / П.І. Шилепницький, І.В. Роговська-Іщук // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 252 с. – С. 88-90.
 24. Shylepnytskyi P.I., Zybareva O.V., Popadiuk O.V. State-Private Partnership in the Field of Innovations as an Effect of Social Responsibility // Scientific bulletin of Polissia № 4 (12), P. 1, 2017, PP. 50-55.
 25. Pavlo SHYLEPNYTSKYI, The Role of the Public-Private Partnership in Local Development // Agricultural Economics and Rural Development. – Year XIV 2017. – No 2. – PP. 209-216.
 26. Шилепницький П.І., Галушка М.Є. Перспективи розвитку венчурної індустрії в Україні // Інвестиції: практика та досвід. №1. – 2017. – С. 55-58. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5325&i=9
 27. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство як інструмент реалізації стратегії «зеленого» зростання // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет конф., Харків 7-8 квітня, 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. – 330 с. – С. 155-157.
 28. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку освіти // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки / Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 160 с. – С. 11-13.