Саєнко Олександр Сергійович

Посада: завідувач кафедрою міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Магістр з менеджменту, 2005 р.

Тематика наукових досліджень: Проблеми зміцнення економічної безпеки країни

Дисципліни: Економічна теорія, Мікроекономіка, Соціально-економічна безпека, Корпоративне управління

Стажування: Кафедра менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, 2015 р.

Контактна інформація:
– робочий телефон: (0372) 525156
– e-mail: o.saienko@chnu.edu.ua

Список публікацій:

І. Навчально-методичні роботи

 1. Економічна теорія: Підручник . Вид-2-ге., перероб. і допов. / за ред. Комарницького І.Ф. – Чернівці: Рута, 2008. – 431 с.
 2. Мікроекономіка: Модульна програма / Укл.: Б.Д.Сторощук, О.С.Саєнко. – Чернівці: Рута, 2007. – 43 с.
 3. Мікроекономіка. Практикум / Укл.: Б.Д.Сторощук, О.С.Саєнко. – Чернівці: Рута, 2007. – 84 с.
 4. Комарницький І.Ф., Галушка З.І., Саєнко О.С. Економічна теорія: Методичні матеріали для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання. – Чернівці: Рута, 2008. – 96 с.
 5. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : Монографія / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.
 6. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: Монографія / За заг. ред. доц. ЗапухлякаВ.М.  – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 256 с.
 7. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. Галушки З.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 350 с.
 8. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 2 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка. – Чернівці, 2013. – 312 с.
 9. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 3 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка, Саєнка О.С. – Чернівці, 2014. – 404 с.
 10. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем : монографія / за ред. З.І. Галушки. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2015. – 304 с.
 11. Економічна теорія. Практикум. Навч. Посібник для студентів економічних спеціальностей / Укладачі: Галушка З.І., Заволічна Т.Р., Саєнко О.С. – Чернівці, 2016 р. – 90 с.

 

ІІ. Статті в фахових виданнях

 1. Саєнко О.С. «Економічна безпека» як категорія науки: основні підходи до визначення сутності / О.С. Наєнко // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – Вип. ІІ. Економічні науки. – С. 22-31.
 2. Комарницький І.Ф. Становлення вітчизняної моделі корпоративного управління в контексті вивчення світового досвіду / І.Ф.Комарницький, О.С.Саєнко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 281. Економіка. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 87-
 3. Комарницький І.Ф., Саєнко О.С. Інституціоналізація трансформаційної економіки в контексті національної економічної безпеки / І.Ф. Комарницький // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Виип. 328-329. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 11-14.
 4. Саєнко О.С. Сучасний погляд на еволюцію теорії економічної безпеки / О.С.Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 367. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – 128 с. – С. 20-24.
 5. Саєнко О.С. Економічна безпека як система: початковий етап аналізу / О.С.Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 53-56.
 6. Саєнко О.С. Методологічні підходи до типологізації економічної безпеки / О.С.Саєнко // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: Книги ХХІ, 2008. – Вип. ІV. Економічні науки. – С.39-45.
 7. Саєнко О.С. Реформування відносин власності – основа економічної безпеки України / О.С.Саєнко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №5(201). – С. 16-18.
 8. Саєнко О.С. Невизначеність, ризик і загроза як вхідні параметри системи економічної безпеки / О.С. Саєнко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випус 247: В 6 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 801-806.
 9. Саєнко О.С. Економічна безпека як система: визначення вихідних властивостей / О.С.Саєнко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. І(14): Економічні науки. – Чернівці, БДФА, 2009. – C. 316-322.
 10. Саєнко О.С. Відтворення економічної безпеки як закономірний процес її розвитку / О.С.Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 456. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 8-11.
 11. Саєнко О.С. Методологія оцінки економічної безпеки країни: системний підхід / О.С.Саєнко // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих вчених. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – №15 (93). – С. 19-28.
 12. Саєнко О.С. Концептуальні основи системи забезпечення економічної безпеки країни / І.Ф. Комарницький, О.С. Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 493. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 21-25
 13. Саєнко О.С. Удосконалення інституціональної системи у контексті зміцнення економічної безпеки України / О.С. Саєнко // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці
 14. Саєнко О.С. Структурно-інноваційні та інвестиційні пріорітети зміцнення економічної безпеки України / О.С. Саєнко, І.Ф. Комарницький // Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип ІІ(42). Економічні науки. – Частина ІІ. – 416 с. – С. 180-189.
 15. Саєнко О.С. Напрями зміцнення соціальної складової економічної безпеки України / О.С. Саєнко, І.Ф. Комарницький // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. І. (22). – Чернівці : БДФЕУ, 2012. – 468 с. С. 377-385.
 16. Саєнко О.С. Вплив фінансових інститутів на задоволення споживчих потреб в економічній системі України / О.С. Саєнко, В.І. Кравець // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 86-92.
 17. Саєнко О.С. Розвиток управління освітніми інноваціями у системі підготовки студентів вищих навчальних закладів / О.С. Саєнко, А.А. Антохов // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 18. Випуск 1. 2013. – С. 172-179.
 18. Саєнко О.С. Тенденції розвитку та парадокси соціального підприємництва в Україні / О.С. Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2013.  – С. 52-56.
 19. Saienko, O. Institutional peculiarities and development trends of social entrepreneurship in Ukraine // Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. – 2013. – № 1(2). – P. 232-236. ISSN 2029-9311

 ІІІ. Публікації в інших виданнях а матеріалах конференцій

 1. Саєнко О.С. Інституціональні аспекти національної економічної безпеки / О.С.Саєнко // Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С.232-234.
 2. Саєнко О.С. Економічна безпека регіону в контексті сучасної інноваційної політики / О.С.Саєнко, О.С. Марко // Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Т.2. – Чернівці: Книги – ЧЧІ, 2007. – С. 326-329.
 3. Саєнко О.С. Економічна безпека акціонерного товариства в контексті корпоративного управління / О.С.Саєнко // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 року. – Чернівці, 2007 . – С. 217-219.
 4. Саєнко О.С. Співвідношення понять «економічна безпека» та «конкурентоспроможність» національної економіки / О.С.Саєнко // Розвиток соціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (17-18 травня 2007 р.). Том 3. – Хмельницький, 2007. – С. 37-40.
 5. Саєнко О.С. Економічна безпека регіону в рамках концепції стійкого розвитку / О.С.Саєнко, А.А.Кононова // Регіональний аспект трансформаційних процесів в економіці. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Чернівці: БДФА, 2008. – С. 48-50.
 6. Саєнко О.С. Інформаційна безпека: загрози економічній безпеці у інформаційно-психологічній сфері / О.С.Саєнко, А.А.Кононова // Національні економіки у глобальному економічному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 квітня 2008 року м. Київ. – К.: Університет економіки та права «Крок», 2008. – С. 232-235.
 7. Саєнко О.С. Протекціоністська політика як фактор економічної безпеки в умовах лібералізації торгівлі / О.С.Саєнко, А.А.Кононова // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Тернопіль, 2008. – С. 395-397.
 8. Саєнко О.С. Методичні підходи до оцінки рівня забезпечення національної економічної безпеки / О.С.Саєнко // Збірник тез доповідей ІІ науково-практичного семінару з міжнародною участю (Тернопіль, 16-18 грудня 2008 року). – Тернопіль, 2008. – С. 200-201.
 9. Саєнко О.С. Членство України в НАТО у контексті забезпечення економічної безпеки / О.С.Саєнко, А.А.Кононва // Розвиток національної економіки в умовах євроатлантичної інтеграції та світової фінансової кризи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Чернівці: Яворський С.Н., 2009. – С. 307-309.
 10. Саєнко О.С. Оцінка економічної безпеки країни: методологічний підхід / О.С.Саєнко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економічна безпека і проблеми господарсько-політичної трансформації соціально-економічних систем». – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 74-77.
 11. Саєнко О.С. Підсистеми забезпечення економічної безпеки країни / О.С. Саєнко // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – 300 с. – 52-53.
 12. Саєнко О.С. Інститут розвитку як фактор зміцнення економічної безпеки України / О.С. Саєнко, І.Ф. Комарницький // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 року). – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 336 с. – С. 125-127.
 13. Саєнко О.С. Систематизація чинників зміцнення економічної безпеки в умовах кризи / О.С. Саєнко // Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України: зб. матер. наук.- практ. кр. столу 27-28 вересня 2012 р. / ФФЕА КУРВ. – Феодосія, 2012. – 106 с.
 14. Саєнко О.С. Щодо проблеми формалізації соціального підприємництва в Україні / О.С.Саєнко, В.Ю. Грунтковський // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки : Матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму (26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013 – 132 с. – С. 120-121.
 15. Саєнко О.С. Демографічні детермінанти забезпечення конкурентоспроможності Чернівецького регіону / А.В. Никитенко, Т.Ю. Дожук, О.С. Саєнко // Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: Матеріали науково-практичного круглого столу (17-18 жовтня 2014 р.). – Чернівці : Чернівецький нац.  ун-т, 2014 – 59 с.
 16. Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укл.: О.В. Гаврилюк, О.С. Саєнко. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 64 с.
 17. Роговська-Іщук І.В., Саєнко О.С. Синергетичний підхід в досліженні міжнародних фінансових ринків (RogovskaIshchuk I., Saienko O. Synergetic approach in research of international financial markets) / I. Rogovska-Ishchuk, O. Saienko // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5, No. 1/2017. – PP. 119-123.
 18. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Сучасні зрушення у корпоративній системі глобального ланцюга створення вартості // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 789. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 90 с. – С. 3-8.
 19. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Ключові трансформації глобальних ланцюгів створення вартості // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Чернівці: Друк Арт, 2017. – 184 с. – С. 112-113.