Роговська-Іщук Ірина Володимирівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: У 2002 р. закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю “Фінанси”.

Тематика наукових досліджень: Світові фінансові ринки, ринок цінних паперів, валютний ринок, фінансові деривативи, біржові операції, аналіз біржових цін і курсів

Дисципліни: Міжнародна економіка, Міжнародні фінанси, Міжнародна економічна статистика, Міжнародні фондові ринки

Контактна інформація:
e-mail:  i.rogoska-ishchuk@chnu.edu.ua

Список публікацій:

 1. Роговська-Іщук І. В. Оптимізація результатів валютних операцій з використання технічного аналізу/ Роговська-Іщук І. В. // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету – Чернівці : 2009.- Вип. ІІІ (35). Економічні науки – С. 278–283.
 2. Роговська-Іщук І. В. Сучасний технічний аналіз валютних ринків в аспекті прогнозування майбутніх валютних курсів / Роговська-Іщук І. В. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект – Донецк : 2010.- Ч. 2 С. 557–560.
 3. Rogovska-Ishuk I. V. Problems of Used the Technical and Fractal Analysis on FOREX / Rogovska-Ishuk Irina // Nauka i Studia. – Przemysl, 2008. – NR 5(10). – P. 15–24.
 4. Роговська-Іщук І. В. Правила торгівлі на ринку FOREX з використанням індексу фрактальної розмірності / Роговська-Іщук Ірина Володимирівна // Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji: «Strategiczne pytania swiatowej nauki-2008» Ekonomiczne nauki Tym 1 Przemysl, 2008. – С. 37–41.
 5. Роговська-Іщук І. В. Значення технічного та фундаментального аналізу у формуванні моделі поведінки валютних дилерів в процесі прийняття інвестиційних рішень/ Роговська-Іщук Ірина Володимирівна// Материали за V международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука – 2009» Том 1 Икономики, София, «Бял ГРАД-БГ» ООД 2009. – С.65 – 69.
 6. Роговська-Іщук І.В. Шляхи вибору методів технічного аналізу для фінансових ринків / Роговська-Іщук І.В. // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007.- вип 231. Том 6 – С.990 -1000 (0,41 д.а.)
 7. Міжнародні фінанси: метод. забезпечення курсу / уклад: Д.Г. Михайлина, І.В. Роговська – Іщук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 48с.
 8. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ За ред. С.В. Фомішина – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 416 с.
 9. Роговська-Іщук І.В., Луцишин З.О. Переваги міждисциплінарного підходу в дослідженні кон’юнктури міжнародних фінансових ринків// Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму (26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 67-69
 10. Роговська-Іщук І.В., Томаржевська Ю.В. Основні тенденції розвитку світового ринку послуг в умовах глобалізації// Інноваційні виміри розвитку світової економіки. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук/ Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 180-184.
 11. Михайлина Д. Г., Роговська-Іщук І. В., Транскордонна кластеризація як інноваційний вектор у глобальний відтворювальний простір // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652.Економіка. – Чернівці:ЧНУ, 2013. – С. 288-294.
 12. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків: Навч. посібник (з грифом МОНУ) / Сохацька О.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. – К.:Кондор-Видавництво, 2014. – 358 с.
 13. Міжнародні фінанси: метод. забезпечення курсу / уклад: Д.Г. Михайлина, І.В. Роговська-Іщук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 48с.
 14. Роговська-Іщук І.В., Томаржевська Ю.В. Основні тенденції розвитку світового ринку послуг в умовах глобалізації// Інноваційні виміри розвитку світової економіки. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук/ Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 180-184.
 15. Роговська-Іщук І.В., Луцишин З.О. Переваги міждисциплінарного підходу в дослідженні кон’юнктури міжнародних фінансових ринків// Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного шумпетерівського економічного форуму (26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 67-69.
 16. Михайлина Д. Г., Роговська-Іщук І. В., Транскордонна кластеризація як інноваційний вектор у глобальний відтворювальний простір // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652.Економіка. – Чернівці:ЧНУ, 2013. – С. 288-294.
 17. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ За ред. С.В. Фомішина – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 416 с. Авторський колектив: Лошенюк В.Є., Роговська-Іщук І.В. (Глава 11, С. 269-294).
 18. Роговська-Іщук І.В. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків: Навч. посібник (з грифом МОНУ) / Сохацька О.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. – К.:Кондор-Видавництво, 2014. – 358 с.
 19. Роговська-Іщук І.В. 2.3. Посилення ролі фінансової компоненти міжнародного економічного співробітництва України // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с. – С. 129-146.
 20. Лошенюк В. Є., Роговська-Іщук І. В. Глобальний ринок деривативів та перспективи застосування похідних фінансових інструментів українськими компаніями / В. Є. Лошенюк, І. В. Роговська-Іщук // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 284-287.
 21. Роговська-Іщук І.В. Фінансова складова міжнародного економічного співробітництва України // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С. 78-79.
 22. Шилепницький П.І., Роговська-Іщук І.В. Взаємозв’язок інновацій та державно-приватного партнерства / П.І. Шилепницький, І.В. Роговська-Іщук // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 252 с. – С. 88-90.
 23. Роговська-Іщук І.В., Саєнко О.С. Синергетичний підхід в досліженні міжнародних фінансових ринків (RogovskaIshchuk I., Saienko O. Synergetic approach in research of international financial markets) / I. Rogovska-Ishchuk, O. Saienko // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5, No. 1/2017. – PP. 119-123.
 24. Роговська-Іщук І.В, Ковальчук К.-О.В. Прояви та наслідки фінансової глобалізації у світі та в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 789. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 90 с. – С. -9-15.
 25. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Альтернативні функції логотипу в умовах глобалізації ринкового середовища // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. – 464 с. – С. 434-443.
 26. Роговська-Іщук І.В. Сценарії трансформації фінансових ринків в умовах глобалізації // Innovatove economy: processes, strategies, technologies: international scientific conference (January 27th, 2017). Part I. – Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 2017. – 196 p. – P. 49-50.
 27. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Міжнародний логотип в альтернативному функціональному розрізі // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки / Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 160 с. – С. 96-99.