Михайлина Діана Георгіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: У 2002 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Тематика наукових досліджень: „Регулювання міжнародних торговельних потоків у процесі транснаціоналізації української економіки”.

Дисципліни:  «Міжнародна економіка», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародний бізнес»

Контактна інформація:
e-mail: d.mykhaylyna@chnu.edu.ua

Публікації

 1. Михайлина Д.Г. Інноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій // Україна: аспекти праці – 2006. – №2. – С. 48-51.
 2. Михайлина Д., Злобін І.В. Перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні у світлі глобалізації національних економік // Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції „Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція”, 11-12 травня 2006 року. Ч.1. – Чернівці, 2006. – 392 с. – С.336-338.
 3. Михайлина Д.Г. Інтернаціоналізація як імперативна складова розвитку сучасного підприємства. // Науковий вісник чернівецького університету. Економіка. Випуск 281. – Чернівці: „Рута”, 2006 – С. 39-42.
 4. Михайлина Д.Г. Глобальні вимоги транснаціоналізації людського фактора // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2004. – № 7. – с. 46 – 48.
 5. Михайлина Д.Г., Чемісова Н.А. Трансформація управлінських моделей в умовах глобалізації і транс націоналізації // Науковий журнал Тернопільського університету – Галицький економічний вісник. – 2004. – № 4 – С. 3-9.
 6. Михайлина Д.Г. Регіоналізація і транснаціоналізація: взаємозв’язок і суперечливість розвитку // Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації: Матеріали ХV міжнародн науково-практичної конференції, 27.01.2004 р. в 2 частинах. – Чернівці: Рута, 2004. – 536 с.
 7. Михайлина Д.Г., Гуляк В.Г. ТНК та людський фактор: глобальний аспект // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 191: В 4. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 316 с.
 8. Михайлина Д.Г., Фокшук А.В. Стратегія інноваційної взаємодії регіону та ТНК // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2004. – Вип.. ІІ. – 497 с.
 9. Михайлина Д.Г. Ключові напрямки глобальних трансформацій міжнародних торговельних потоків / Д.Г.Михайлина // Генезис інституційної системи транзитивних економік: Матеріали ХХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції (7-8 травня 2008 р.). – Чернівці: Рута, 2008. – С. 26-27. (0,12 д.а.).
 10. Михайлина Д.Г. Інтеграція України до світового господарства в контексті процесу транснаціоналізації / Д.Г.Михайлина, В.О.Гош // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2009 р.) – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 261 – 265. (0,25 д.а.).
 11. Михайлина Д.Г. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України: Колект. монографія [За заг. ред. В.Є. Лошенюка] / Р.С.Білик, О.В.Гаврилюк, В.К.Євдокименко, В.С.Запал, В.Є.Лошенюк, М.В.Ляхович, Т.В.Марченко, Д.Г.Михайлина, Я.Д.Никифорак, О.Ю.Пасічна. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 516 с.(3,12 д.а.).
 12. Михайлина Д.Г. Сучасні імперативи організаційної реструктуризації міжнародних корпорацій / Д.Г.Михайлина // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 557-558. Економіка.- Чернівці:ЧНУ,2011. – С. 136-140.
 13. Михайлина Д.Г. Сучасні вимоги інтегрування у світовий науково-технічний простір / Д.Г.Михайлина // “Розвиток наукових досліджень 2011”: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 28-30 листопада 2011 р. – Полтава: Вид-во “ІнтерГрафіка”, 2011. – Т. 11. – С. 37 – 41 (0,31д.а.)
 14. Михайлина Д.Г. Позиціонування національного надбання на світовому туристичному ринку / Д.Г.Михайлина // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г.Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012.–Вип.8. – Т.1.–С. 291–295 (0,31). . Михайлина Д.Г., Кирилюк М.В. Концепція позиціонування ДІАЗ «Хотинська фортеця» на світовому ринку туристичних послуг//Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – С. 124-128.
 15. Курсова робота з міжнародної економіки: метод. рекомендації / уклад. Д.Г. Михайлина.-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 48с.
 16. Міжнародні фінанси: метод. забезпечення курсу / уклад: Д.Г. Михайлина, І.В. Роговська – Іщук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 48с.
 17. Михайлина Д.Г. Сучасні вимоги інтегрування у світовий науково-технічних простір // «Розвиток наукових досліджень ’ 2011»:Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 28-30 листопада 2011р.: – Полтава:Вид-во «ІнтекрГрафіка», 2011. – Т.11. – С. 37-41.
 18. Михайлина Д.Г., Кирилюк М.В. Концепція позиціонування ДІАЗ «Хотинська фортеця» на світовому ринку туристичних послуг // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць. Вип. 623-626. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2012. – С. 124-128.
 19. Михайлина Д. Г., Роговська-Іщук І. В., Транскордонна кластеризація як інноваційний вектор у глобальний відтворювальний простір // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652.Економіка. – Чернівці:ЧНУ, 2013. – С. 288-294.
 20. Михайлина Д.Г. Напрямки реалізації світової програми переходу до низько вуглецевої економіки// Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Збірник тез доповідей Тринадцятої щорічної всеукраїнської наукової конференції, м. Суми, 17-18 квітня 2013 року. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – С. 96-99.
 21. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г. Державна пріоритетність туризму як ключова детермінанта його глобальної конкурентоспроможності // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 750. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 15-19.
 22. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Кушнерик В.В. Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. ІІІ (59). – С. 18-26.
 23. Михайлина Д.Г. Маркетингові параметри сучасного інтернаціонального товару // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. IV (48). Економічні науки. – 404 с. – С.273-281.
 24. Михайлина Д.Г., Полєжаєва І.О. Позиціонування національного бренду на світовому туристичному ринку // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. IV (52). Економічні науки. – 388 с. – С.229-234.
 25. Михайлина Д.Г. 1.5. Сучасні умови інтернаціонального позиціонування туристичного об’єкта регіонів // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с. – С. 80-110.
 26. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Ляхович М.В. Характеристика концепції розвитку державно-приватного партнерства // Вісник торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. ІІ (62). Економічні науки. – 200 с. – С. 36-49.
 27. Михайлина Д.Г. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного маркетингу в умовах зростання глобальної конкуренції // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С. 47-49.
 28. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Альтернативні функції логотипу в умовах глобалізації ринкового середовища // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І-ІІ (65-66). Економічні науки. – 464 с. – С. 434-443. http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_45.pdf
 29. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Сучасні зрушення у корпоративній системі глобального ланцюга створення вартості // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 789. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 90 с. – С. 3-8.
 30. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Ключові трансформації глобальних ланцюгів створення вартості // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції (18-19 травня 2017 р.). – Чернівці: Друк Арт, 2017. – 184 с. – С. 112-113.
 31. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Міжнародний логотип в альтернативному функціональному розрізі // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки / Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 160 с. – С. 96-99.