Лошенюк Віктор Євгенович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

Вчене звання: доцент

Освіта: У 1984 р. закінчив КДУ ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність: «Політична економія»

Тематика наукових досліджень: проблеми євроінтеграції та глобалізації.

Дисципліни: «Університетська освіта», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародний бізнес, «Європейська інтеграція», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»

Контактна інформація:
e-mail: v.losheniuk@chnu.edu.ua


Публікації

 1. Лошенюк В.Є. Пріоритетні напрями поглиблення інтеграційних процесів в Україні//Науковий вісник ЧНУ. Випуск 334. – Чернівці: „Рута”, 2007. – С.20-24.
 2. Лошенюк В.Є. Механізм забезпечення позитивних структурних зрушень на інноваційні основі //Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-іноваційний розвиток регіону: Матеріали ХУІ Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 травня 2007 р. – Чернівці, 2007.- С.106-109 с. //Науковий вісник ЧНУ. Випуск 366. – Чернівці: „Рута”, 2007. – С.49-53.
 3. Лошенюк В.Є. Основні пріоритети зовнішньоекономічної безпеки України// Транскордонне співробітництво як фактор активізації євро інтеграційних процесів: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 травня 2008 року. – Чернівці, 2008. – 496 с.
 4. Лошенюк В.Є. Формування системи зовнішньоекономічної безпеки України// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці, Рута, 2008. – 254 с. – С. 57-59.
 5. Лошенюк В.Є., Новицький В.Є. Методологічні засади аналізу співвідношення процесів глобалізації та регіоналізації//Функціонування євро регіонів в умовах трансформаційної економіки. 7-8 травня 2009 року .- .Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Чернівці,2009. – С.60-63.
 6. Лошенюк В.Є. Конкурентоспроможність економіки України у міжнародних рейтингах// Науковий вісник Чернівецького університету.Збірник наукових праць. Вип. 494. -.Економіка. -Чернівці, 2009. – С.14-23.
 7. Лошенюк В.Є., Лошенюк О.В. Економіка України в світових рейтингах конкурентоспроможності // Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Чернівці, 6-7 травня 2010 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – 480 с. – С.45-50.
 8. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України. Колективна монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010.- 516 с.
 9. Лошенюк В.Є., Воробйов А.Ф. Трансформація економічних функцій держави в сучасних умовах глобалізації економічного простору. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера // Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 170-172.
 10. Лошенюк В.Є. Міжнародна економіка:Навчальний посібник / С.В.Фомішин, А.В. Рибчук, А.П Румянцев, П.В. Рудзь та ін.;За ред. С.В. Фомішина – Львів: Новий світ-2000.- 2011.- 446 с. Авторський колектив: Лошенюк В.Є. (Гл. 18). – С. 391-420.
 11. Лошенюк В.Є. Багатовекторна зовнішньоекономічна небезпека для України// Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-27 квітня 2012 р.).- Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С. 53-56.
 12. Лошенюк В.Є. Принципи ефективної реалізації національної зовнішньоекономічної стратегії// Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2013 р.). – Чернівці: КНТЕУ, 2013. – С. 52-56
 13. Лошенюк В. Є., Лошенюк О. В. Монетизація соціальних мереж у світовій економіці / В. Є. Лошенюк, О. В. Лошенюк // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – C.287-289.
 14. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ За ред. С.В. Фомішина – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 416 с. Авторський колектив: Лошенюк В.Є., Роговська-Іщук І.В. (Глава 11, С. 269-294)
 15. Лошенюк В.Є. 1.1. Інтеграційні пріоритети України в контексті світових трансформаційних процесів // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с. – С. 7-19.
 16. Лошенюк В. Є., Роговська-Іщук І. В. Глобальний ринок деривативів та перспективи застосування похідних фінансових інструментів українськими компаніями / В. Є. Лошенюк, І. В. Роговська-Іщук // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 23-24 квітня 2015 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 284-287
 17. Лошенюк В.Є., Лошенюк О.В. Індикатори дослідження економічного ефекту міжнародної трудової міграції // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С. 43-45.
 18. Лошенюк В.Є. Загрози та перспективи вільної торгівлі України // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 252 с. – С. 159-163.
 19. Лошенюк В.Є. Розвиток малого бізнесу в умовах євроінтеграції // Розвиток прикордонних регіонів в системі транскордонного співробітництва (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці-Бельці (27-28 квітня 2017 року). – Чернівці: Місто, 2017. – С. 194-196.