Гаврилюк Оксана Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: У 1995 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Економіка підприємства»

Тематика наукових досліджень: Міжнародна торгівля і глобалізація, зовнішньоекономічна політика України, міжнародна економічна діяльність України, європейські інтеграційні процеси, регіональні механізми торговельної політики і конкуренції в стратегічному розвитку ЄС.

Дисциплін: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Митна справа», «Міжнародна торгівля», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародна економічна діяльність України»

Контактна інформація:
e-mail: o.gavrilyuk@chnu.edu.ua


Публікації

 1. Гаврилюк О.В. Виробнича практика із зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки / Укл.: О.В. Гаврилюк. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 23 с.
 2. Гаврилюк О.В. Самостійне вивчення курсу „Зовнішньоекономічна діяльність”: Методичні рекомендації / Укл.: О.В.Гаврилюк. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 63 с.
 3. Гаврилюк О.В. Зовнішньоекономічна діяльність: Робоча програма курсу / Укл.: О.В.Гаврилюк, Р.С.Осадчук. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – 28 с.
 4. Гаврилюк О.В., Черданцева І.Г. Перспективи регіональної інтеграції України: у центрі чи на периферії європейських інтересів // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конференції, 15-16 квітня 2003 р. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003. – Вип.І. – С. 22-25.
 5. Зовнішньоекономічна діяльність: Збірник тестових завдань / Укл.: О.В. Гаврилюк. – Чернівці: Рута, 2007. – 52 с.
 1. Гаврилюк О.В. Інвестиційна привабливість регіонів України: проблеми формування та заходи поліпшення// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 367. Економіка. – Чернівці, Рута, 2008. – С. 38-42.
 2. Гаврилюк О.В. Особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальних трансформацій// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 456. Економіка. – Чернівці, Рута, 2009. – С. 21-27.
 3. Гаврилюк О.В. Зовнішня торгівля як фактор макроекономічної стабілізації та розвитку країни// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наукових праць. Вип. 494. Економіка. – Чернівці, Рута, 2010. – С. 23-29.
 4. Гаврилюк О.В. Міжнародна торгівля України в умовах глобальної конкуренції // Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України. Колективна монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010.- С. 137-225.
 5. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Стратегічні пріоритети України на міжнародному ринку послуг // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наукових праць. Вип. 579-580. Економіка. – Чернівці, Рута, 2011. – С. 145-150.
 6. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Інноваційна модель розвитку вітчизняної економіки в контексті перманентних проявів світової рецесії// Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера// Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.- С. 80-82.
 7. Міжнародний менеджмент: Зб. тестових завдань /Уклад.: Білик Р.С., Гаврилюк О.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 64 с.
 8. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Аналітична оцінка залучення України до світових потоків реального капіталу // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652.Економіка. – Чернівці:ЧНУ, – С. 295-301.
 9. Гаврилюк О.В. 1.2. Оцінка особливостей інтеграції України у світовий торговельний простір. 1.3. Аналіз ключових тенденцій розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України в сфері послуг // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с. – С. 19-33, С. 34-48.
 10. Гаврилюк О.В. Джерела формування та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.28-29.
 11. Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти / Укл.: О.В. Гаврилюк, О.С. Саєнко. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 64 с.