Білик Руслана Сергіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук. 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Вчене звання: доцент

Освіта: У 2000 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Тематика наукових досліджень: фактори і тенденції розвитку економічних зв’язків прикордонних територій.

Дисципліни: «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Управління ЗЕД»

Контактна інформація:
e-mail: r.bilyk@chnu.edu.ua


Публікації

 1. Білик Р.С. Підвищення ролі регіонів в умовах глобалізації та регіоналізації світової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці, Рута, 2008. – 254 с. – С. 81-84.
 2. Білик Р.С. Аналіз економічних зв’язків і міжрегіонального співробітництва Чернівецької області // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 4 (13): Економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2008. – 604 с.– С. 538-549.
 3. Білик Р.С. Міжнародна інвестиційна діяльність: Методичні рекомендації / Укл. Білик Р.С. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.
 4. Білик Р.С. Менеджмент ЗЕД: Методичні рекомендації / Укл. Білик Р.С. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.
 5. Білик Р.С. Міжнародний менеджмент: Методичні рекомендації / Укл. Білик Р.С. – Чернівці: Рута, 2008. – 44 с.
 6. Білик Р.С. Напрями активізації транскордонного співробітництва регіональних господарських структур // Матеріали ХIХ міжнародної науково-практичної конференції „Інституційна природа ринкових трансформацій”, 15-16 жовтня 2009 р. – Чернівці, 2009. – 300 с. – С. 268-272.
 7. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальних трансформацій // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 456. Економіка. – Чернівці, Рута, 2009. – 168 с. – С. 21-27.
 8. Білик Р.С. Єврорегіон «Верхній Прут» у формуванні системи економічних зв’язків та у розвитку євроінтеграційних процесів // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – Вип. І. Економічні науки. – 368 с.– С. 42-53.
 9. Євдокименко В.К., Білик Р.С., Яскал І.В. Інтеграційна складова механізму відтворення в екологобезпечному освоєнні природно-ресурсного потенціалу регіону // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 3 (16): Економічні науки. – Чернівці: БДФА, 2009. – 604 с.– С. 500-511.
 10. Білик Р.С. Фактори і тенденції розвитку економічних зв’язків прикордонних територій: Монографія. – Чернівці: Рута, 2009. – 184 с.
 11. Білик Р.С., Білик Р.Р. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2010. – 320 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих начальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Менеджмент» та «Економіка і підприємництво» (лист МОНУ № 1/11-2911 від 08.04.2010 р.).
 12. Білик Р.С. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України: Колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 516 с.
 13. Білик Р.С., Гаврилюк О.В. Інноваційна модель розвитку вітчизняної економіки в контексті перманентних проявів світової рецесії. // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера: Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. С. 80-82.
 14. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Стратегічні пріоритети України на міжнародному ринку послуг // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 579-580. Економіка. – Чернівці, Рута, 2011. – С. 145-150.
 15. Міжнародний менеджмент: зб. тестових завдань / уклад.: Білик Р.С., Гаврилюк О.В. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2012. -64с.
 16. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Стратегічні пріоритети України на міжнародному ринку послуг // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 579-580. Економіка. – Чернівці, Рута, 2011. – С. 145-150.
 17. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Аналітична оцінка залучення України до світових потоків реального капіталу // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652.Економіка. – Чернівці:ЧНУ,2013. – С. 295-301.
 18. Білик Р.С. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку в умовах глобалізації // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин». Випуск 117 (у двох частинах). Частина ІІ. К.: Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин. 2013. – 236 с. – С.148-155.
 19. Білик Р.С. Основні чинники розвитку інноваційної конкурентоспроможності національної економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. – 2013. – № 5-6 (70-71). – С.104-109.
 20. Циганов С.А., Білик Р.С. Роль іноземного інвестування в інноваційному розвитку економіки України // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В.Я.Швеця, М.С.Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. – Д.: НГУ, 2013. – 612 с. – С. 597-611.
 21. Білик Р.С. Шляхи реалізації інвестиційної стратегії України в умовах глобальної фінансової нестабільності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 5-6 (76-77). – С. 202-207.
 22. Циганов С.А., Білик Р.С. Інноваційні стратегії розвитку України в умовах фінансової глобалізації // Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку: монографія. – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – 510 с. – С. 177-191.
 23. Bilyk R. Ukraine and EU: New Opportunities for Cooperation in Innovation Sphere // Journal of global economy review. – Volume 1, №4, 2015. – P. 47-55.
 24. Білик Р.С. Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в умовах глобальної конкуренції // Вісник Дніпропетровського університету. – Т. 23. – 2015. – 125 с. – С. 27-34.
 25. Білик Р.С. Вплив інноваційної політики на економічне зростання в країні // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.) / За заг. ред.: М.М.Палінчак, В.П. Приходько, А.Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – 160 с. – С.129-131.
 26. Білик Р.С. 1.4. Особливості міжнародного співробітництва регіонів України в інвестиційно-інноваційній сфері // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с. // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с. – С. 48-79.
 27. Білик Р. С. Стратегія інноваційного розвитку України в умовах глобалізації / Р. С. Білик // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: м. Дніпропетровськ, 26-27 березня 2015 р. – С. 29-31.
 28. Білик Р. С. Інноваційна модель розвитку країни в умовах глобальної конкуренції / Р. С. Білик // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – В 2 т. – Т.1. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С.20-21.
 29. Білик Р.С. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку України в умовах трансформації економіки / Р. С. Білик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень», 15–16 квітня 2015 р. – Київ, К.:КНТЕУ 2015. – С.218-219.
 30. Циганов С.А., Білик Р.С. Інноваційна конкурентоспроможності національної економіки та способи її забезпечення (The innovative competitiveness of national economy and ways to ensuring) // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2016. – № 4 (1). – С. 174-178.
 31. Білик Р.С. Моделі інноваційного розвитку національних економік в умовах глобальної конкуренції // Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. – Вип. 2 (48). – Ужгород, 2016. – 380 с. – С. 16-23.
 32. Білик Р.С. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України в умовах глобальної фінансової нестабільності // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774 / Черн. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2016. – 191 с. – С. 49-53.
 33. Білик Р.С. Особливості транскордонного співробітництва України в інноваційно-інвестиційній сфері // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.17-18.
 34. Білик Р.С. Розвиток національних інноваційних систем в умовах глобалізації світової економіки // Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2016 р.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 172 с. – С.135-138.
 35. Білик Р.С. Вплив інноваційного співробітництва України на розвиток її конкурентоспроможності  // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 року).: у 3-ч т. – Т.1 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – 100 с. – С.17-18.
 36. Білик Р.С. Інноваційна модель національної економіки та перспективи її розвитку в Україні // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: Матеріали міжнародної конференції, 30 червня 2016 року, м. Київ. – К., 2016. – С. 190-191.
 37. Білик Р.С. Інноваційна економіка в системі світового господарства // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 786. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 102 с. – С. 3-10.
 38. Білик Р.С. Сучасні тенденції розвитку світового ринку технологій і перспективи України // International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 196 p. – P. 7-9.
 39. Білик Р.С. Роль ТНК у розвитку інноваційної сфери // International Scientific Conference Modern Economic Research: Co-operation, Banking, Public Administration in a Decentralized Environment: Conference Proceedings, September 26th, 2017. – Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 2017. – 184 p. – P. 110-112.
 40. Білик Р.С., Лещишин О.В. Конкуренція та конкурентоспроможність підприємств // Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 жовтня 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2016. – 108 с. С13-16.
 41. Білик Р.С. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентних переваг країни в умовах глобалізації // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Івана Кіщака. – № 2 (9), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 200 с. – С. 58-64.
 42. Білик Р.С. Особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності країн світу в умовах глобального розвитку // Причорноморські економічні студії: Науковий журнал, Випуск 24. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. – 200 с. – С. 18-24.