bak

Бак Наталія Андріївна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди – почесна грамота МОН України (2008 рік), нагрудний знак «Відмінник освіти» (2015 рік)

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет ЧДУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „Фінанси і кредит”. Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 1995 р.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність08.04.01 Фінанси, грошовий обіг і кредит
Тема роботи „Регулювання міжбюджетних відносин: теорія і практика”
Науковий керівникдоктор економічних наук, проф. Юрій С.І.
Установа, де проведено захистКНЕУ ім. В. Гетьмана у 2001 році

Наукові інтереси: Проблематика розвитку державних і місцевих фінансів

Курси, що читає: «Фінанси», «Податкова система», «Адміністрування податків», «Податкова грамотність. Оподаткування підприємницької діяльності»

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: n.bak@chnu.edu.ua, baknatali25@gmail.com

Список публікацій та науково-методичних видань:

2021 рік

 1. Бак Н.А., Собкова Н.Д. Бюджетний менеджмент. Фінанси, банківська справа та страхування. Менеджмент публічних фінансів : підручник для магістрів. / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. 255 с. – С. 75-130.
 2. Бак Н.А.Оцінка результативності застосування фіскальних інструментів для досягення цілей сталого розвитку в умовах кризи. Фінансовіінструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 82-85.
 3. Бак Н.А. Неподаткові надходження бюджетів: функціональне призначення та можливості його активізації. Науковий вісник Чернівецькогонаціонального університету. Сер. Економіка. Вип. 830 (2121). С. 45-51. URL: http://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/148
 4. Виробнича практика «Податкова система» : метод. реком. / уклад.: С.С. Кучерівська, Н.А. Бак, О.М. Гладчук, І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 56 с.

2020 рік

 1. Бак Н.А. Приватна благодійність в Україні та можливості її активізації для фінансування потреб суспільного розвитку. Фінанси України. 2020. № 2. С. 82-100.
 2. Bak N. Financial Factors of Success and Threats to the Fiscal Decentralization: Polish Experience and Ukrainian Realities. Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych: decentralizacja a recentralizacja, pod red. J. Podgórskiej-Rykały, B. Pawlicy, P. Ostachowskiego. Kraków : Wydawnictwo AT. 2020. ISBN: 978-83-66445-04-8
 3. Бак Н.А., Марусяк Н.Л. Формування бюджетних ресурсів місцевого самоврядування в Україні як результат розвитку фінансових відносин (Кейс Чернівецької області). Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 10-33. ISBN 978-966-423-574-4
 4. Бак Н.А. Приватна благодійність в Україні та можливості її активізації для фінансування потреб суспільного розвитку. Фінанси України. 2020. № 2. С. 82-100. URL: https://doi.org/10.33763/finukr2020.02.082
 5. Decentralization: PolishExperienceandUkrainianRealities. Samorządterytorialny: organy, zadania, finanse i aspektmiędzynarodowy, podred. J. Podgórskiej-Rykały, B. Pawlicy, P. Ostachowskiego. Kraków : WydawnictwoAT. P. 211-236. ISBN: 978-83-66445-05-5
 6. Бак Н.А. Напрямки активізації ПДФО як інструменту взаємодії держави та підприємців. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = TransformationofSystemofInternational, National, andLocalMarkets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 19-22. URL: http://mmix.cv.ua/mizhnarodna-diyalnist/materialy-naukovo-praktychna-konferentsiyi-transformatsiya-systemy-mizhnarodnyh-natsionalnyh-ta-lokalnyh-rynkiv
 7. Бак Н.А. Фіскальна результативність адміністрування ПДФО в Україні та напрямки її поліпшення. Приазовський економічний вісник. № 3(20). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-3-20
 8. Бак Н.А., ШуперА.С. Переваги та недоліки впровадження податку на виведений капітал в Україні. Актуальні проблеми економіки, обліку, менеджменту та права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 вересня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 65-67. URL: http://www.economics.in.ua/2020/10/2.html
 9. ХабінецьО.М., Дорош П.В., Бак Н.А. Теоретичні аспекти формування системи фінансової безпеки підприємства. Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції : матеріали міжнародної наукової конференції. Чернігів : МЦНД, 2020. Т. 1. С. 112-113.
 10. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : метод. вказівки / укл. Н.Л. Марусяк, Н.А. Бак. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 56 с.

2019 рік

 1. Бак Н.А. Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози. Світ фінансів. 2019. Вип. 1. С. 98-110. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1098/1101 (Index Copernicus).
 1. Бак Н.А. Фінанси. Фінанси, банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси : підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. 122-197. URL: https://drive.google.com/open?id=1Smunyr_IcT-6c-ACS38P2NdQj1biLQia.
 2. Бак Н.А. Податкова система. Фінанси, банківська справа та страхування. Грошовий обіг і публічні фінанси: підручник для бакалаврів / за ред. проф. П.О. Нікіфорова, доц. Н.А. Бак. Чернівці, 2019. С. 240-296. URL: https://drive.google.com/open?id=1Smunyr_IcT-6c-ACS38P2NdQj1biLQia.
 3. Бак Н.А. Фіскальна ефективність податкових інструментів забезпечення сталого розвитку національної економіки. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2019. С. 17-21. URL: https://janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf.
 4. Дипломна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» : метод. рекомендації / уклад.: Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Марусяк Н.Л., Третякова О.В. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 52 с.
 5. Bak N. Financial Factors of Success and Threats to the Fiscal Decentralization: Polish Experience and Ukrainian Realities. Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych: decentralizacja a recentralizacja /pod red. J. Podgórskiej-Rykały, B. Pawlicy, P. Ostachowskiego. Kraków : Wydawnictwo AT, ISBN: 978-83-66445-04-8.

2018 рік

 1. Бак Н.А. Пріоритети бюджетної політики як чинник формування фінансової безпеки України. Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова. Чернівці, 2018. С. 113-138. URL: https://drive.google.com/open?id=1e44OswIY3xKIRa2CHT2yMvhH453Uvkgt.
 2. Bak N.A. Risks of financial security of territorial communities in Ukraine. Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise : Proceedings of the International Scientific Conference. Le Mans, France: Baltija Publishing, 2018. р. 30-32.
 3. Бак Н.А.Міжбюджетні трансферти як інструмент інвестиційного розвитку територіальних громад в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Сер. Економіка. Вип. 802. С. 123-134 (Index Copernicus).
 4. Бак Н.А. Децентралізація управління місцевими фінансами: переваги та ризики для територіальних громад. Влада та управління : зб. наук. праць. 2018. Вип. 5. С. 227-241. URL: http://cppk.cv.ua/i/2902274.pdf.
 5. Бак Н. А. Фінансові джерела сталого розвитку територіальних громад в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 24-28. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03 /%D0%92%D0%A1%D0%86-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0 %9E%D0%9 C_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%84.pdf.
 6. Бак Н., Вінтоняк І. Ресурсна база місцевого самоврядування як чинник територіального розвитку в Україні: проблеми формування та напрямки зміцнення. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції, 3-4 жовт. 2018 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С.142-145.
 7. Бак Н.А., Курячей А.А. Інноваційні механізми контролю за обігом підакцизних товарів: європейські тенденції та відмінності України. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права : збірник тез доповідей міжн. наук.-практ. конф., 10 лист. 2018 р.: у 8 ч. Ч. 2. Полтава, 2018. С. 23-25.
 8. Марусяк Н.Л., Нікіфоров П.О., Бак Н.А. Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін : методичні вказівки. Чернівецький нац. ун-т, 2018. 44 с.  URL: https://drive.google.com/open?id=16R91kd1tHQIztX937Uwu8crLsCYbHn9I.

2017 рік

 1. Бак Н.А. Місцеве оподаткування в Україні: стан і перспективи посилення дієвості. Економіка: реалії часу. 2017. № 1. С. 12-25. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/12.pdf (Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar, EBSCO Publishing, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Object Identifier, Globethics).
 2. Бак Н.А. Власні доходи бюджетів: теоретичні аспекти. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. матер. наук.-практ. конф. К., 2017. С. 199-203 (0,28 д.а.). URL: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2017/ Finance/ Proceedings.pdf.
 3. Бак Н.А. Податкова система України : навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 136 с. URL: https://drive.google.com/open?id=13AJ-RcttdBcj18YOjfcy9_l3rWTEYqdV.
 4. Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Марусяк Н.Л. Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів : методичні вказівки. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 48 с.  URL: https://drive.google.com/open?id=1a2pmD3HH8HUZTBICu5R7965Cja3lWSsz

2016 рік

 1. Бак Н.А. Децентралізація в Україні: бюджетні права, обов’язки та відповідальність. Фінанси України. 2016. № 7. С. 64-81. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_16_07_064_uk.pdf (Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals).
 2. Бак Н.А., Платонова І.В. Бюджетне планування як основа ефективності бюджетного процесу. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С. 220-223.
 3. Бак Н.А., Кіндрат В.Р. Фінансові можливості участі об’єднаних територіальних громад у транскордонному співробітництві. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : матеріали міжн. наук.-практ. конф. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С. 65-67. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/FINANSOVI-MOZHLYVOSTI-UCHASTI.pdf.

2015 рік

 1. Бак Н.А. Єдиний соціальний внесок як складова податкової системи України. Актуальні питання економічних наук : зб. матеріалів VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2015. Ч. 2. С. 13-15.
 2. Бак Н. Військовий збір як складова податкової системи України: потреба реформування. Перші наукові читання пам’яті С.І.Юрія : зб. наук. праць / за ред. д.е.н., проф. О.П.Кириленко. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. С. 47-51. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12952/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA.pdf.
 3. Бак Н.А. Потенціал внутрішніх джерел фінансування потреб економічного зростання в Україні. Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи / за ред. П.О.Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 42-66. URL: https://drive.google.com/open?id=14qh3qOJ1Cp_C1oh05_xUwDL7qaemdPA5.
 4. Бак Н.А., Нікіфоров П.О., Швець Н.Р., Саінчук Н.В. Магістерська дипломна робота зі спеціальності «Фінанси і кредит» : метод. рекомендації. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 48 с. URL: https://drive.google.com/open?id=17J4b6JN7ZMG5SM5sGe8XMV3mTtrDjAWZ

2014 рік

 1. Бак Н.А. Прозорість бюджетного процесу як фактор підвищення ефективності бюджетного менеджменту в Україні. Економіка: реалії часу. 2014. № 1. С. 43-49. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/statya-Bak.pdf.
 2. Бакалаврська дипломна робота з напряму підготовки “Фінанси і кредит” : метод. реко­мендації / Н.А.Бак, П.О.Нікіфоров, Р.І.Грешко, С.С.Кучерівська. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 44 с.
 3. Бак Н.А. Податкова система України : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. 136 с.
 4. Бак Н.А. Реформа податкової системи України: кількість чи якість? Теорія і практика сучасної економіки : матеріали ХV міжн. наук.-практ. конф., 19 лист. 2014 р. Черкаси, 2014. С. 5-8.
 5. Бак Н.А. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт забезпечення конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку територій. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону : матеріали наук.-практ.  круглого столу, 17-18 жовт. 2014 р Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. С. 23-24.

2013 рік

 1. Бак Н.А. Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подолання. Світ фінансів. 2013. Вип. 2. С. 81-87. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/722.
 2. Бак Н.А. Роль суб’єктів господарювання в процесі реалізації соціальної політики держави. Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки : матеріали ХХІІ міжн. наук.-практ. конф., 26-27 вер. 2013 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. С. 118-119.

2012 рік

 1. Бак Н.А. Прибуткові податки як фінансовий інструмент держави. Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 592. Економіка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 122-128.
 2. Бак Н.А. Цільові трансферти та їх місце в оцінці фінансової автономії органів місцевого самоврядування. Фінанси: сучасний стан та пріоритети розвитку : зб. тез наукових робіт міжн. наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 2012 р. Сімферополь : КФ ЗНУ, 2012. С. 8-10.
 3. Бак Н.А. Оцінка джерел фінансування потреб розвитку територій. Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку : матеріали ХХІ міжн. наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2012 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. С. 16-19.
 4. Бак Н.А. Фінанси : навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 352 с.

2002-2011 роки

 1. Бак Н.А. Місце бюджету розвитку у фінансовому забезпеченні органів місцевого самоврядування. Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : матеріали ХХ міжн. наук.-практ. конф. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. С. 246-247.
 2. Бак Н.А. Місцеві податки та збори: бюджетно-фіскальний аспект. Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи : матеріали Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2010. С. 106-107.
 3. Бак Н. Стимули як інструменти механізму регулювання міжбюджетних відносин. Світ фінансів. 2009. Вип. 2 (19). С. 48-56.
 4. Бак Н. Дотація вирівнювання як інструмент регулювання міжбюджетних відносин. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. 2009. № 1. С. 45-47.
 5. Бак Н.А. Роль органів місцевого самоврядування у фінансовому забезпеченні інноваційного розвитку територій. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. Т. 1. С. 156-157.
 6. Бак Н.А. До питання про фінансовий механізм системи соціального захисту населення в Україні. Інституційна природа ринкових трансформацій : матеріали ХІХ міжн. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2009 р. Чернівці: ДрукАрт, 2009. С. 77-78.
 7. Бак Н.А. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості як інструмент нормативного методу розподілу бюджетних ресурсів. Генезис інституційної системи транзитивних економік : матеріали ХХVІІІ міжн. наук.-практ. конф., 7-8 трав. 2008 р. Чернівці: Рута, 2008. С. 160-162.
 8. Бак Н.А. Проблематика застосування податкових пільг в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Випуск 366. Економіка. Чернівці: Рута, 2007. С. 25-28.
 9. Бак Н.А. Джерела фінансування інвестиційно-інноваційного розвитку територій. Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27 бер. 2007 р. Полтава: ПДАА, 2007. С. 6-8.
 10. Бак Н.А. До питання про фінансову автономію місцевого самоврядування. Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства : тези міжн. наук.-практ. конф., 23 бер. 2007 р. Дніпропетровськ: ДДФА, 2007. С. 58-59.
 11. Бак Н.А. До питання про рівень оподаткування доходів громадян в Україні. Генезис інституційної системи сучасної економіки України : матеріали ХVІІ міжн. наук.-практ. конф. Чернівці: Рута, 2007. С. 23-24.
 12. Бак Н.А. Бюджетне фінансування задоволення соціальних потреб громадян: результативність перерозподілу коштів. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Чернівці: АНТ Лтд, 2006. Вип. І. Економічні науки. С. 252-260.
 13. Бак Н.А. Бюджетний потенціал території як складова її фінансового потенціалу. Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки : праці міжн. наук.-практ. конф. Чернівці, 2006. С. 50-52.
 14. Бак Н.А. Фінансова автономія місцевого самоврядування: суть, критерії. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. 2006. № 3. С. 16-18.
 15. Бак Н.А. Місцеві податки та збори як фінансові інструменти органів місцевого самоврядування. Економічні науки. Збірник наукових праць. Букрек, 2005. С. 220-229.
 16. Бак Н.А. Фінансові інструменти місцевих органів влади з регулювання розвитку підприємництва. Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. статей. Економічні науки. Львів: Львівська державна фінансова академія, 2005. С. 26-33.
 17. Бак Н.А. Податкова політика органів місцевого самоврядування: потенційні можливості. Фінансово-економічні та інституційні чинники розвитку регіону : матеріали ХVI міжн. наук.-практ. конф. Чернівці: Рута, 2005. С. 311-313.
 18. Управління місцевими фінансами : навч. посібник / уклад. Н.А. Бак. Чернівці: Місто, 2005. 104 с.
 19. Бак Н.А. Дотація як інструмент регулювання міжбюджетних відносин. Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Випуск 190: В 4 т. Том ІІІ. Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. С. 743-749.
 20. Юрій С.І., Бак Н.А. Актуальні проблеми податкової політики: інфраструктура податку з доходів фізичних осіб в Україні. Журнал Європейської економіки. Науковий журнал Тернопільської академії народного господарства. 2004. Том 3. С. 16-34.
 21. Бак Н.А. Окремі аспекти застосування податкової соціальної пільги. Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації : XV міжн. наук.-практ. конф., 27 січ. 2004 р. В двох частинах. Чернівці: Рута, 2004. С. 386-388.
 22. Бак Н.А. Малий бізнес – активний суб’єкт формування податкоспроможності території. Наук. вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту : зб. наук. праць. Вип. 4. Чернівці: 2003. C.118-120.
 23. Бак Н.А. Принципи податкової системи України в контексті “податкової держави” Й.Шумпетера. Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України : міжн. наук.-практ. конф. Чернівці: Рута, 2003. С. 324-326.
 24. Бак Н.А. Регулювання міжбюджетних відносин як складова бюджетного регулювання. Фінанси України. 2002. № 5. С. 78-82.
 25. Бак Н.А. Видатки бюджетів через призму видаткоспроможності. Наук. вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 139. Економіка. Чернівці: Рута, 2002. С. 105-108.
 26. Бак Н.А., Мельник С.І. Підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів шляхом цільового програмування. Наук. вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ : Вип. ІІІ. Економічні науки. Чернівці: “Ант Лтд.”, 2002. С. 275-281.
 27. Бак Н.А. Проблеми фінансування програм соціального захисту населення в Україні. Наук. вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 162. Економіка. Чернівці: Рута, 2002. С. 95-99.