bak

Бак Наталія Андріївна

Посада: доцент кафедри фінансів і кредиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди – почесна грамота МОН України

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет ЧДУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю „Фінанси і кредит”. Працює на кафедрі фінансів і кредиту з 1995 р.

Кандидатська дисертація:
Спеціальність08.04.01 Фінанси, грошовий обіг і кредит
Тема роботи „Регулювання міжбюджетних відносин: теорія і практика”
Науковий керівникдоктор економічних наук, проф. Юрій С.І.
Установа, де проведено захистКНЕУ ім. В. Гетьмана у 2001 році

Наукові інтереси: Проблематика розвитку державних і місцевих фінансів

Курси, що читає: Фінанси, Теорія фінансів, Податкова система, Державні фінанси, Податкова політика

Контактна інформація:
Робочий телефон: (0372) 52-71-94
e-mail: n.bak@chnu.edu.ua, baknatali25@gmail.com

Список публікацій та науково-методичних видань:

 1. Бак Н.А. Децентралізація в Україні: бюджетні права, обов’язки та відповідальність / Н.А. Бак // Фінанси України. -2016. – № 7. – С. 64-8.
 2. Бак Н.А., Кіндрат В.Р. Фінансові можливості участі об’єднаних територіальних громад у транскордонному співробітництві // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 65-67.
 3. Бак Н.А. Єдиний соціальний внесок як складова податкової системи України / Н.А.Бак. – Актуальні питання економічних наук : збірник матеріалів VIІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2015. – Ч. 2. – С. 13-15.
 4. Бак Н.А. Потенціал внутрішніх джерел фінансування потреб економічного зростання в Україні / Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи : монографія / За ред. П.О.Нікіфорова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 42-66.
 5. Бак Н. Військовий збір як складова податкової системи України: потреба реформування / Наталія Бак // Перші наукові читання пам’яті С.І.Юрія : збірник наук. праць / За ред. д.е.н., проф. О.П.Кириленко. – 26 листопада 2015 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 47-51.
 6. Бак Н.А. Реформа податкової системи України: кількість чи якість? – Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції: 19 листопада 2014 року / Відповідальний редактор Вяткін П.С. – Черкаси, 2014. – С. 5-8.
 7. Бак Н.А. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт забезпечення конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку територій / Н.А.Бак. – Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: Матеріали науково-практичного круглого столу (17-18 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 23-24.
 8. Бак Н.А. Прозорість бюджетного процесу як фактор підвищення ефективності бюджетного менеджменту в Україні / Н.А.Бак // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 1. – С. 43-49.
 9. Бак Н.А. Податкова система України : навч. посіб. / Н.А.Бак. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014. – 136 с.Бак Н.А. Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подолання // Світ фінансів. – 2013. – Вип.. 2. – С. 81-87.
 10. Бак Н.А. Роль суб’єктів господарювання в процесі реалізації соціальної політики держави // Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 118-119.
 11. Бак Н.А. Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подолання / Н.А.Бак // Світ фінансів. – 2013. – Вип.. 2. – С. 81-87.
 12. Бак Н.А. Прибуткові податки як фінансовий інструмент держави / Н.А.Бак // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 592. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 122-128.
 13. Бак Н.А. Фінанси : навч. посібник (рекомендований МОНМС України) / Н.А.Бак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 352 с.
 14. Бак Н. Стимули як інструменти механізму регулювання міжбюджетних відносин / Наталія Бак // Світ фінансів. – 2009. – Випуск 2 (19). – С. 48-56.
 15. Бак Н. Дотація вирівнювання як інструмент регулювання міжбюджетних відносин / Наталія Бак // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2009. – № 1. – С. 45-47.
 16. Бак Н.А. Проблематика застосування податкових пільг в Україні / Н.А.Бак .// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Випуск 366. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 25-28.
 17. Бак Н.А. Бюджетне фінансування задоволення соціальних потреб громадян: результативність перерозподілу коштів./ Н.А.Бак // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – Вип. І. Економічні науки. – С. 252-260.
 18. Бак Н.А. Фінансова автономія місцевого самоврядування: суть, критерії./ Н.А.Бак // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2006. – № 3. – С. 16-18.
 19. Бак Н.А. Фінансові інструменти місцевих органів влади з регулювання розвитку підприємництва./ Н.А.Бак // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки. – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2005. – С. 26-33.
 20. Бак Н.А. Місцеві податки та збори як фінансові інструменти органів місцевого самоврядування./ Н.А.Бак // Економічні науки. Збірник наукових праць. За ред. Маниліча М.І. – Чернівці: Букрек, 2005. – С. 220-229.
 21. Управління місцевими фінансами: навч. посібник / Уклад. Н.А.Бак. – Чернівці: Місто, 2005. – 104 с.
 22. Бак Н. А. Місцеве оподаткування в Україні : стан і перспективи посилення дієвості / Н. А. Бак // Економіка: Реалії часу. – №1(29). – Одеса, 2017. – с. 12-26
 23. Бак Н.А. Власні доходи бюджетів: теоретичні аспекти. – Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 вересня 2017. – с. 200-205
 24. Міждисциплінарна курсова робота з фінансових предметів: метод. вказівки / уклад.: Н.А. Бак, П.О. Нікіфоров, Н.Л. Марусяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 48с.

 

Наукові публікації за 2018 р.

 1. Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін: метод. вказівки / уклад.: Н.Л. Марусяк, П.О. Нікіфоров, Н.А. Бак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018
 2. Бак Н.А. Ресурсна база місцевого самоврядування як чинник територіального розвитку в Україні: проблеми формування та напрямки зміцнення. – Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність:погляд із минулого в майбутнє/ Матеріали IV Міжнародної Шумпетирівської конференції (03-04 жовтня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 142-145. . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econom.chnu.edu.ua/advert/vidbudetsya-iv-mizhnarodna-shumpeterivska-konferentsiya-naukova-spadshhyna-jozefa-aloyiza-shumpetera-i-suchasnist-poglyad-iz-mynulogo-v-majbutnye
 3. Бак Н.А. Децентралізація управління місцевими фінансами: переваги та ризики для територіальних громад. – Влада та управління: збірник накових праць/ Матеріали IV Міжнародної наукової конференції ,,Муніципальні читання імені Антона Кохановського”., – Вип. 5. – м. Чернівці:,,Букрек”,  – с. 227-242
 4. Бак Н.А. Фінансові джерела сталого розвитку територіальних громад в Україні. – Фінансові інструменти сталого розвитку економіки:/ Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018р.)., – м. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, – с. 24-28