kufiak_vika

Кифяк Вікторія Іванівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта: – повна вища освіта за спеціальністю «Економіка підприємства», повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство»

Контактна інформація:

робочий телефон 51-25-21

VikaShkrobanets@mail.ru

100009380480081@facebook.com

 Сфера наукових інтересів: Застосування положень інституціоналізму для розвитку суб’єктів господарювання.

 Дисципліни:

 1. Економіка підприємства
 2. Ціноутворення.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини.
 4. Соціологія праці.
 5. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків.

 Підвищення кваліфікації: У 2013 році успішно достроково закінчила аспірантуру та захистила дисертацію на тему: «Інституційний механізм розвитку аграрного сектора національної економіки» (науковий керівник: д.е.н. проф. Ю.М. Лопатинський)

 Основні публікації:

Монографії:

 1. Лопатинський Ю.М., Кифяк В.І. Розвиток аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах : [монографія] / Ю.М. Лопатинський, В.І. Кифяк. – Чернівці : Ченівецький нац. ун-т, 2014. – 248 с.
 2. Національні та регіональні складові функціонування підприємств : монографія / за заг. ред. Ю. М. Лопатинського; В. І. Кифяк, Ю. М. Лопатинський [та ін]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 304 с.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Ціноутворення: навч.-метод. посібник у термінах і таблицях / Укл.: Л.С. Білик, Л.Д. Водянка, В.І. Кифяк, Н.В. Філіпчук – Чернівці, ЧНУ, 2011. – 168 с.
 2. Соціологія праці : навчально-методичний посібник / Укл. : Водянка Л.Д., Кифяк В.І. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2015. – 136 с.

Статті:

 1. Kyfyak V. The strategic components of the institutional mechanism of the agricultural sector of the economy of ukraine / V. Kyfyak / E – Volume 4. – Special Issue 1. – 2015. – P. 241-246.
 2. Kyfyak V. The institutional mechanism of development of the agricultural sector of Ukraine / V. Kyfyak // Ecoforum. – 2012. – Vol. 1. – P. 27-31.
 3. Kyfyak V. Optimization models of agricultural enterprises activities under stochastic uncertainty considering institutional factors / V. Kyfyak // Annals of «Stefan cel Mare» University of Suceava. Philosophi, social and human disciplines series. – 2013. – Vol. 1. – P. 57-67.
 4. Кифяк В.І. Генезис інституційного механізму розвитку аграрних підприємств / Кифяк В.І., Лопатинський Ю.М. // Економіка ті регіон. – 2012. – №3 (34). – С. 43-48.
 5. Кифяк В. І. Інституційний механізм формування фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств / В. І. Кифяк // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: Зб. наук. праць / ДОнДУУ. – Серія «Економіка». – 2012. – Вип. 238. – Т. ХІІІ. – С. 245-252.
 6. Кифяк В. І. Проблеми інституційного забезпечення розвитку аграрних підприємств / В. І. Кифяк // Агросвіт. – 2013. – № 3.– С. 35-39.
 7. Кифяк В. І. Інституційний механізм налагодження суб’єктної взаємодії аграрного сектора / В. І. Кифяк // Інвестиції : практика та досвід – 2013. – № 12. – С. 19-22.).
 8. Кифяк В. І. Оптимізаційні моделі діяльності аграрних підприємств в умовах стохастичної невизначеності з урахуванням інституційних факторів / В. І. Кифяк, Р. Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького університету. – Серія : Економіка. – 2013. – Вип. 650-652. – С. 323-328.
 9. Кифяк В. І. Оцінка організаційно-правової структури аграрного сектора національної економіки / В. І. Кифяк, В. М. Запухляк // Агросвіт. – 2014. – №21. – С. 3-9.
 10. Кифяк В. Методика оцінювання інституційного механізму розвитку аграрного сектора економіки за економічними показниками / В. Кифяк // Інституціональний вектор економічного розвитку: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 7 (1). – С. 63-71.
 11. Кифяк В.І. Інтеграційний підхід до дослідження інституційного механізму розвитку підприємництва / В. І. Кифяк // Економічний аналіз. – 2016. – Т. 24. – С. 37-44.

 

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Кифяк В.І. Напрями розвитку трудових ресурсів в Україні / В.І. Кифяк, О.В. Мірецька // Соціальні та економічні аспекти розвитку міжнародних відносин: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 28-29 листопада 2014 р.). – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч. 2. – С.86-88.
 2. Кифяк В. И. Роль государственного регулирувания в институциональном механизме развития предприятий / В. И. Кифяк // Проблемы и перспективы модернизационного развития славянских государств в современных условиях : материлы ІІІ Славянського форума (г. Орел, Россия, 27-29 сентября 2012 г.). – Т.ІІ / [Под. общ. Ред. В. Ф. Ницевича, О. П. Овчинниковой]. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2012. – С. 50-54.
 3. Кифяк В. И. Инновационные институты развития аграрных предприятий / В. И. Кифяк // Механизмы модернизации и развития региональных социально-экономических систем : материалы межд. конф. молодых учених (г. Орел, Россия, 20 марта 2013 г.). – Орел : ОФ РАНХиГС, 2013. – С. 106-109.
 4. Кифяк В. І. Інституційне середовище розвитку національної економіки / В. І. Кифяк // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers“The genesis of genius”, professional scientific publication, – ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2014. – Vol-2. – P. 2-24.
 5. Кифяк В. І. Проблеми зовнішньої трудової міграції населення в Україні / В. І. Кифяк, О. І. Українець // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 р.). У 4-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. 4. – С. 8-10.

Останні публікації:

 1. Кифяк В. Детерминанты предпринимательской деятельности / В. Кифяк, Л. Водянка // Business Economics, Issue 4 (2), (October). Volume 51. “Palgrave Macmillan Ltd.”, 2016. – P. 406-414.
 2. Viktoria Kyfyak, Nataliia Kutarenko, Sergii Todoriuk Exchange trading as a method of managing price risks // Economic Development and Cultural Change. – No.4(2), Vol. 65, The University of Chicago Press,   2017.  –  PP. 1016-1024. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.196 SCImago Journal Rank (SJR): 1.177
 3. Kyfyak V. The strategic components of the institutional mechanism of the agricultural sector of the economy of Ukraine / V. Kyfyak / Ecoforum. – Volume 4. – Special Issue 1. – 2015. – P. 241-246.
 4. Кифяк В.І. Інтеграційний підхід до дослідження інституційного механізму  розвитку підприємництва / В. І. Кифяк // Економічний аналіз. – 2016. – Т. 24. – С. 37-44.
 5. Кифяк В.І. Інфляція та інфляційні процеси в Україні / В.І. Кифяк, К.В. Сироїжко, О.М. Дмітрієва // Молодий вчений. – 2017. – №11 (51).
 6. Монографія Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування підприємств / За ред. Ю.М. Лопатинського; Чернівецький національний уніеврситет імені Юрія Федьковича МОН України. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015.
 7. Обґрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків: посібник-практикум / уклад.: Кифяк В.І., Кобеля З.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 160 с.
 8. Кифяк В. І., Студенець М.В. Вплив нематеріальних активів на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства / В.І. Кифяк, М. В. Студенець // Молодий вчений. – 2018. – №5(57). – С. 713-716.
 9. Kyfyak V. Methodical approaches to business processes reebgeneering at modern enterprises / Y. Lopatynskyi, V. Kyfyak // Baltic Journal of Есоnоmіс Studies. – 2018. –Vol. 4. – No. 4. – Р. 151-158.
 10. Лопатинський Ю.М., Кифяк В.І. Методичний інструментарій реінжинірингу інституційної структури аграрного сектору національної економіки // Економіка АПК. – 2018. –  № 9 – С.62-68.
 11. Кифяк В. Інвестиції в людський капітал як основа розвитку країни / В. Кифяк, З. Кобеля, Г. Маліцька // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – 2018. – С. 38-41.
 12. Кифяк В. Інфляція як визначальний фактор впливу на добробут населення України / Кифяк В. І., Бабчук А. М., Рудько К.// Економiка та держава. – 2018. – №1. – C. 86-91.
 13. Kutarenko N., Todoruk S., Kyfyak V. INVESTIGATION OF SOCIAL DETERMINANT OF SUSTAINABLE AGRARIAN DEVELOPMENT / S. Todoruk, N. Kutarenko, V. Kyfyak // TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES – 2017. –  Vol 6, No 5(38). – Р. 35-42.
 14. Економіка підприємства: збірник практичних завдань / уклад.: В.І. Кифяк, С.В. Ксьондз, С.І. Тодорюк, І.М. Антохова. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – 112 с.
 15.  Kyfyak V. Harmonization of Ukrainian labour legislationaccordance with acquis communautaire of theeuropean union / L. Vodianka, I. Zrybnieva, V. Kyfyak, L. Sybyrka. // The USV Annals of Economics and Public Administration. – 2017. – Volume 17, ISSUE 2(26). – P. 95-102.
 16. Обґрунтування підприємницьких рішень і оцінювання ризиків: посібник-практикум / уклад. : Кифяк В.І., Кобеля З.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 160 с.
 17. Курячей А.А., Кифяк В.І. Основні проблеми розвитку соціально-трудових відносин в Україні / Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнр. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 7 груд. 2017 р., Частина 3 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 94-96.
 18. Кифяк В. Соціальна складова економічного розвитку / Місто як простір формування та реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р. / за заг. ред.. проф. Докаша В.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 147-150.
 19. Кифяк В.І., Кесарєва В.А. Наукові підходи до шляхів подолання безробіття в Україні / Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 грудня 2017 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – Ч. 3. – С. 8-9.
 20. Kyfyak, N. Kutarenko, S. Todoriuk. Exchange trading as a method of managing price risks / Economic development and cultural change. – 2017. – No 4 (2). – P. 1016-1023