Яскал Оксана Олександрівна

Яскал Оксана Олександрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук (08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)
Вчене звання: доцент
Тема докторської/кандидатської дисертації:
Соціально-економічні важелі підвищення продуктивності праці у сучасних умовах
Освіта: Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Сфера наукових інтересів: людський капітал, розвиток соціально-трудових відносин, проблеми неформальної зайнятості, управління бізнес-процесами
Дисципліни, що викладаються: «Торговельне підприємництво», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Підприємництво»
Стажування, підвищення кваліфікації:
 • Ясський університет імені А.І. Кузи (м. Ясси, Румунія), 2018 р., наукове стажування у рамках програми Еразмус+, наказ №278-від від 16.04.2018 р.
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Тема: “Сучасні інтерактивні методи навчання”. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК01597997\00502-2020 від 28.02.2020 р
Наукова-дослідна робота:
 • керівництво науковою роботою бакалаврів, магістрів;
 • рецензування наукових праць;
 • опонування кандидатських дисертацій;
 • редактор спеціального випуску журналу Balanced Economic and Social Development (USA).
Контактна інформація:

Список публікацій

Монографії (розділи)

 1. Яскал (Петращак) О.О. Продуктивність праці у сучасних умовах: соціально-економічний аспект: Монографія. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. 186 с.
 2. Yaskal, O., Yaskal, I., Volovidnyk, K., Loziak, O. (2021) Economic and psychological approaches for customer typology: case of Ukrainian regional retail market. In Mariana Petrova (ed.) Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph, Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, pp. 62-76. DOI:  https://doi.org/10.46656/book.2021.social.capital

Статті в наукових журналах, що індексуються ISI Web of Science і Scopus

 1. Yaskal (Petrashchak) O., Kolosinskyi I., Kolosinska M., Marych M. (2017) Youth satisfaction with the employment: a survey, Економічний часопис-ХХІ, Vol. 7-8. pp. 96-99. URL: http://soskin.info/en/ea/2017/166-7-8/Economic-Annals-contents-V166-19.
 2. Kolosinska M., Yaskal (Petrashchak) O., Kolosinskyi I., Katana A. (2018) Tourism sector in transition economy on example of Ukraine: determinants of competitiveness. GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol. 21. pp. 239-253. URL: http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-1-2018/gtg.21119-284.pdf
 3. Yaskal, I.,  Maha, L., Petrashchak, O. (2018) Spatial distribution of economic activities and internal economic integration in Romania, Journal of Urban and Regional Analysis, Vol. 10, Issue 2. p. 217-240. URL: http://www.jurareview.ro/resources/pdf/volume_26_spatial_distribution_of_economic_activities_and_internal_economic_integration_in_romania_abstract.pdf
 4. Yaskal, O., Yaskal, I., Kolosinska, M., Boyda, S. (2021) The Informal Employment – Factors and Public Policies for Its Limitation, Икономически изследвания, Vol. 30, Issue 2, p. 56-73. URL: https://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-journal-0 .

Статті в наукових журналах, що індексуються в інших наукометричних базах даних

 1. Колосінський Є., Колосінська М., Яскал (Петращак) О. Перспективи функціонування кластерних утворень для розвитку туристичної сфери Карпатського регіону. Актуальні проблеми економіки. 2017. №188. С.120-129. URL: http://search.proquest.com/openview/dd30877c6dbbb86d54286b86d11359a1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035679 (EBSCO)
 2. Яскал (Петращак) О. О., Мельник В.В. Діагностика соціально-економічного становища малого підприємництва Чернівецької області. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2017. №4 (19). С.99-110. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/piprp_2017_4_18.pdf (Index Copernicus)
 3. Яскал (Петращак) О.О., Кобринський А.В. Оцінка ефективності управління соціально-трудовими відносинами в Україні. Економічний аналіз. 2018. №4. С.62-70. URL:  https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1553/6565656652  (Index Copernicus)
 4. Яскал (Петращак) О.О., Лозяк О.Д. Систематизація зарубіжного досвіду щодо визначення деяких соціальних стандартів. Сталий розвиток економіки. 2018. №4(41). С.101-109. URL: https://www.uniep.km.ua/images/uploads/_4_2018.pdf (Index Copernicus)
 5. Яскал (Петращак) О. О., Хортюк В. В., Тодераш Г. Ф. Перспективи розвитку деяких видів інноваційного маркетингу. Молодий вчений. 2018. №4. С. 306-309. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/73.pdf (Index Copernicus)
 6. Яскал О.О., Когут Н.О. Основні напрями підвищення ефективності трудового потенціалу будівельних підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск №5 (73). С. 55-64. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_73_2_2019_ukr/8.pdf (Index Copernicus)
 7. Яскал О.О., Яновський М.М. Сучасні шляхи оптимізації складу та джерел формування оборотного капіталу підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 37. С. 475-480. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/71.pdf (Index Copernicus)
 8. Яскал О.О., Ксенофонтова А.Ю. Вендинговий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку автоматизованої торгівлі. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 46. С.12-15. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/46_2_2019/4.pdf (Index Copernicus)
 9. Лозяк О.Д., Яскал О.О., Яскал І.В. Оптимізація ресурсного потенціалу нафтопереробного підприємства на основі використання ресурсозберігаючих технологій. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. №5(79). С. 52-57. URL: https://drive.google.com/file/d/1H31debwBXbs7GYwIoZ9ReeqE1v0RD20N/view?usp=sharing (Index Copernicus)
 10. Яскал І.В., Яскал О.О., Панчук К.В. Проблеми оцінки ефективності діяльності державних підприємств в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. №4 (27). С. 76-83. URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46712 (Index Copernicus)
 11. Яскал О. О. Діагностика ефективності праці на підприємствах в умовах розвитку інноваційної економіки. Економіка та суспільство. 2020. №22. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/85/80 (Index Copernicus)
 12. Яскал І., Яскал О., Стасюк І.С. Перспективи використання методу ABC у господарській практиці підприємств. Економічний аналіз. 2021. Том 31. №2. С. 170-176. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1941/6565657004 (Google Scholar, Index Copernicus)

Участь в конференціях за кордоном

 1. Yaskal (Petrashchak) O., Yaskal I. (2017) Monodirectional orientation of employees’ motivation. Modern scientific knowledge: Proceedings of XII International scientific conference, November 24, 2017, Morrisville, USA. Morrisville: Lulu Press, 2017, pp. 58-61.